منصور درویزه
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
گروه: گروه طراحی جامدات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
منصور درویزه
رتبه علمی:

استاد

دانشکده:

دانشکده مهندسی مکانیک

گروه:

گروه طراحی جامداتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


رجوع شود به صفحه انگلیسیرجوع شود به صفحه انگليسى1- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور. تراکم و شکل دهى پودرها با اعمال بار دينامىکى و تخليه انرژى الکتريکى مجموعه مقالات سومين کنفرانس سالانه مهندسى مکانيک ايران ,27-25 ارديبهشت 74,

دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران ايران.

2- درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل.شارما.بررسى رفتارهاى ديناميکى استوانه هاى مرکب شامل سيال با شرايط حدى مختلف مجموعه مقالات سومين کنفرانس سالانه مهندسى مکانيک انجمن مهندسان مکانيک ايران 27-25 ارديبهشت 74 دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران ايران.

3- - درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور. بررسى تحليلى و تجربى فرآيند جوشکارى ضربه اى با جت آب مجموعه مقالات سومين کنفرانس مهندسى ساخت وتوليد 27-26 آذر 75 دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران ايران.

4- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور. بررسى تحليلى و تجربى فرآيند تشکيل کامپوزيتهاى شامل لايه هاى

متعدد فلزى تحت بار انفجارى مجموعه مقالات سومين کنفرانس مهندسى ساخت وتوليد 27-26 آذر 75 دانشگاه صنعتى اميرکبير تهران ايران.

5-- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور.زرکش/مهران. محاسبه کرنش محيطى در حلقه ها بر اثر بار انفجارى مجموعه مقالات سومين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک 30-28 ارديبهشت 77 دانشگاه علم وصنعت تهران ايران.

6- درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل.فرهت نيا/فاطمه.تحليل پايدارى در پوسته هاى استوانه اى شکل مرکب چند لايه غير ايزوتروپيک مجموعه مقالات سومين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک 30-28 ارديبهشت 77 دانشگاه علم وصنعت تهران ايران.

7- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور. تراکم و شکل دهى پودرها به روش DEDC مجموعه مقالات سومين کنگره ساليانه انجمن متالورژى ايران 28-26 مهر 78 دانشگاه صنعتى اصفهان , اصفهان ,ايران.

8- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور. ساخت فيلترهاى فلزى به روش EDC مجموعه مقالات سومين کنگره ساليانه انجمن متالورژى ايران 28-26 مهر 78 دانشگاه صنعتى اصفهان , اصفهان ,ايران.

9-- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور.موسوى/على. حل دقيق معادلات حرکت استوانه کامپوزيتى جدار نازک تحت بار شعاعى الکترومغناطيسى , مجموعه مقالات دومين کنفرانس بين المللى رياضيات کاربردى 4-6 آبان 79 دانشگاه علم وصنعت تهران ايران.

10-- درويزه/ابوالفضل .درويزه/منصور.ملک زاده فرد/کرامتآناليز استاتيکى و ديناميکى ورق چند لايه مرکب به روش تحليلى در حالت ورق چهارگوش با دو لبه مجاور گيردار و دو لبه مجاور ديگر روى تکيه گاه

ساده , مجموعه مقالات دومين کنفرانس بين المللى رياضيات کاربردى 4-6 آبان 79 دانشگاه علم وصنعت تهران ايران.

11- درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل.موسوى/سيدمحمود. کمانش ورقهاى کامپوزيتى به روش عددىD.Q.M , مجموعه مقالات کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک 6 – 8 خرداد 80, دانشگاه

گيلان , رشت , ايران.

12-درويزه/منصور. باقرى /احمد. زهرى/محمد رضا.تحليل پاسخ فركانسى فنرهاى بشقابى شکل با استفاده از روش مربع سازى مشتق ها(DQM)مجموعه مقالات نهمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 84 ,دانشگاه صنعتى اصفهان,اصفهان,ايران

13-درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل. هفت چنارى /حسين. انصارى/رضا.تحليل كمانش پوسته هاى استوانه اى مركب تحت بارگذاريهاى مختلفمجموعه مقالات نهمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 84 ,دانشگاه صنعتى اصفهان,اصفهان,ايران

14-درويزه/منصور. درويزه/ابوالفضل. امانى فرد/نيما. انصارى/رضا. ناركى/امين.تحليل استوانه هاى کامپوزيتى چند لايه تحت فشار الكترومغناتيسىمجموعه مقالات نهمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 84 ,دانشگاه صنعتى اصفهان,اصفهان,ايران

15-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.بيات/حميد.تاثير نوع مش بندي در روش حل عددي مربع سازي ديفرانسيلي(Differential Quadrature Method)مجموعه مقالات هشتمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 83 ,دانشگاه تربيت مدرس,تهران,ايران

16-عرب تربتي/حميدرضا.درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.بررسي اثرات ضخامت ورق و سرعت پرتابه در برخوردسرعت آهسته گلوله كروي روي ورق مركب لايه ايمجموعه مقالات هشتمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 83 ,دانشگاه تربيت مدرس,تهران,ايران

17-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.بيات/حميد.بررسي كمانش در پوسته هاي كامپوزيتي جدار نازك به روش عددي مربع سازي مشتق (Differential Quadrature Method)مجموعه مقالات هشتمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 83 ,دانشگاه تربيت مدرس,تهران,ايران

18-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.داغبندان/الهيار.صفار/عليرضا.تحليل ديناميكي مخازن چند لايه مركب شامل سيال با ارتفاع متغييرمجموعه مقالات هفتمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 82 ,دانشگاه فردوسي مشهد,مشهد,ايران

19-درويزه/منصور.ثابتي/رضا.طهاني/مسعود.انصاري/رضا.ارائه روش نوين حل دقيق در تحليل استاتيكي صفحات مركب هوشمند با شرايط مرزي مختلفمجموعه مقالاتچهاردهمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 85 ,دانشگاه صنعتي اصفهان,اصفهان,ايران

20-درويزه/منصور.درويزه/ابوالفضل.شاطرزاده/عليرضا.انصاري/رضا.تحليل استاتيكيوديناميكي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيت به كمك روش اجزائ محدود نيمه تحليليمجموعه مقالاتنخستين همايش تخصصي سازه هاي هوافضايي و سيستمهاي جدايش آذر 85 ,سازمان صنايع هوافضا,ايران

21-درويزه/منصور.طاولي/مجيدعلي.باقري/احمد.انصاري/رضا.اكبرزاده/احمد.شاطرزاده/عليرضا.تحليل پاسخ فركانسي سيستم تعليق هوشمندمجموعه مقالاتنخستين همايش تخصصي سازه هاي هوافضايي و سيستمهاي جدايش آذر 85 ,سازمان صنايع هوافضا,ايران

22-نريمانزاده/نادر.جوادزاده/مهدي.درويزه/منصور.جمالي/عليشناسايي عمق و مكان ترك با تحليلفركانس هاي طبيعي سازه با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي-فازيمجموعه مقالاتچهاردهمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 85 ,دانشگاه صنعتي اصفهان,اصفهان,ايران

23-درويزه/منصور.جوادزاده/مهدي.نريمانزاده/نادر.شناسايي ترك با تحليلفركانسهاي طبيعيتيربا ساختار كامپوزيت UD بااستفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي-فازيANFIS مجموعه مقالاتچهاردهمين کنفرانس بين المللى مهندسى مکانيک ارديبهشت 85 ,دانشگاه صنعتي اصفهان,اصفهان,ايران

رجوع شود به صفحه انگليسىمکانیک محیط پیوسته 2 - دکتری

مکانیک محیط پیوسته - ارشد

تماس با منصور درویزه
darvizeh@guilan.ac.ir
دانشگاه گيلان . دانشکده فنى. صندوقپستى 3756
Email: darvizeh@guilan.ac.ir   ورود به سیستم