سید ضیاالدین میرحسینی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه علوم دامی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
سید ضیاالدین میرحسینی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه علوم دامیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 متولد سال 1337   از تهران

کارشناسی علوم دامی سال 1365 از دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام سال 1370 از دانشگاه تربیت مدرس

دکترای علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام سال 1377 از دانشگاه تربیت مدرس

مسئولیت های علمی- اجرایی:

رئيس دانشكده منابع طبيعي پرديس صومعه سرا 1377 تا 1382
مسئول گروه پژوهشي كرم ابريشم دانشگاه گيلان 1381 تا 1386
سرپرست مركز ملي تحقيقات كرم ابريشم ايران 1381 تا 1386
رئيس مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي گيلان 1382 تا 1385
مسئول پي گيري و راه اندازي پژوهشكده بيوتكنولوژي در شمال كشور 1382 تا 1387
عضو کمیته فنی مركز ملي تحقيقات كرم ابريشم ايران 1381 ادامه دارد
عضو هیئت تحریریه نشریه "پژوهشنامه کشاورزی" 1386 ادامه دارد
عضو هیئت تحریریه نشریه " ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک" 1390 ادامه دارد
سردبیر نشریه " Iranian Journal of Applied Animal Science " سال 1389ادامه دارد

مدیر گروه علوم دامی دانشگاه گیلان 1390 تا اسفند 1392

معاون پژوهشی دانشگاه گیلان از اسفند 1392 ادامه دارد
 نوع مدرک محل اخذ تاريخ ( شروع + پايان )

کارشناسي: علوم دامي، دانشگاه گيلان 1362-1364

کارشناسى ارشد : علوم دامي دانشگاه تربيت مدرس 1366-1369

دانشورى :

دکترى : علوم دامي – گرايش ژنتيك و اصلاح نژاد دانشگاه تربيت مدرس 1369-1377الف ـ مقالات منتشر شده در نشريات علمي و پژوهشي ( از سال 1387 به بعد)

1. ميرحسيني س.ض،.غلامی م.ر، صیداوی ع.، غني‌پور م.،. بیژن نیا ع و رکنی ح .(1387). عملکرد تلاقی های دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه کرم ابریشم ایران Bombyx mori(Lep.Bombycidae) . پژوهش وسازندگی. شماره 78 .(57-47)..
2. میرحسینی س. ض.، صیداوی ع ، غنی‌پور م. و بیژن‌نیا ع .1387. پیشرفت فنوتیپی مقاومت لاین‌های کرم ابریشم ایران به بیماری گراسری به وسیله یک نسل انتخاب. مجله دانش كشاورزي. جلد 18، شماره 3.
3. میرحسینی س. ض، صیداوی ع، غنی‌پور م، شادپرور ع و بیژن‌نیا ع .(1389). تاثير شاخص انتخاب کلاسیک بر صفات مهّم ژنتیکی- اقتصادی لاين‌هاي تجاري كرم ابريشم. مجله زیست شناسی ایران. جلد 23. شماره 6. صفحه 899-893.
4. میرحسینی س. ض، صیداوی ع، مواج پور م، غلامی م ر، غنی‌پور م و بیژن‌نیا ع .(1389). بررسي عملكرد لاین‌هاي جدید کرم ابریشم و ارزيابي اثرات فصل و جنس بر عملکرد آنها. مجله زیست شناسی ایران. جلد 23. شماره 5. صفحه 780-770.
5. میرحسینی، س. ض، بیژن‌نیا، ع. ر ، ربیعی ب، تائب م، صیداوی، ع. ر و پتکی پ. (1391). مکان‌یابی ژن‌های کنترل ‌کننده صفت درصد قشر پیله در کرم ‌ابریشم (Bombyx mori L.) به‌کمک نشانگر‌های AFLP. . نشریه ژنتیک نوین. دوره هفتم. شماره پیاپی 28، شماره 1. صفحه 35-25.
6. صیداوی ع. ر.، میرحسینی س. ض.، غنی‌پو م. و بیژن‌نیا ع .1387. بررسی عملکرد و مقاومت نسبي پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری. مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 39
7. رجبي كنف گورابي ر.، ميرحسيني س. ض.، و صيداوي ع .1387. بررسي اثرات غني‌سازي برگ توت با قند D-گلوکز بر فراسنجه‌هاي زيستي و شاخص‌هاي اقتصادي کرم ابريشمBombyx mori L.. پژوهشنامه علوم كشاورزي و منابع طبيعي (علوم دام و آبزيان ). سال پنجم، شماره دوم، صفحه (31-23).
8. غنی‌پور م.، میرحسینی س. ض.، صیداوی ع، شادپرور ع. و بيژن‌نيا ع .1387. برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات اقتصادي شش لاين كرم ابريشم. پژوهشنامه علوم کشاورزی شماره 1 ، جلد2 صفحه (38- 31)..
9. حسینی‌مقدم س. ح.، میرحسینی س. ض.، غنی‌پور م.، صيداوي ع و بيژن‌نيا ع .1387. تأثير سال و فصل بر ضريب تبديل غذايي هيبريدهاي كرم ابريشم. مجله علمي پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان.جلد 31- شماره 2.
10. مواج پور م، میرحسینی س.ًض ، غنی‌پور م و صیداوی ع .(1387). اثرات شرايط محيطي مختلف بر عملكرد كرم ابريشم Bombyx mori.مجله علوم و صنايع كشاورزي. جلد22 شماره 2. صفحه 45-35.
11. صالحی ع، علی طالش چپولی ل، میرحسینی س. ض و دلیرصفت ب .(1387) بررسی تنوع ژنتیکی سه لاین ژاپنی کرم ابریشم با استفاده از نشانگرهای تفاوت طول قطعات تکثیر شده (AFLP). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.. جلد 15 شماره3. صفحه 144-138
12. صیداوی ع، میرحسینی س.ًض ، غنی‌پور م و. بیژن‌نیا ب .1387. مقایسه میزان مقاومت به بیماری گراسری و عملکرد برخی ترکیبات ژنتیکی کرم ابریشم در ایران. . نشریه ژنتیک نوین .دوره سوم، شماره2 . صفحه 28- 21.
13. قوتی رودسری ش ، نصیری م.ر، میرحسینی س.ًض ، طهمورث پور م ، هروی موسوی ع، جوادمنش ع، سلطانی م، عباسی ح و دوستی م .1387. تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12 S rRNA و 16 S rRNA از DNA میتوکندری. نشریه ژنتیک نوین شماره 3(پیاپی 14) صفحه 48-45.
14. رجبي كنف گورابي ر، عبادی ر، فضیلتی م و میرحسینی س.ًض .(1388). تاثير غني سازي برگ توت با ویتامین بر عملکرد اقتصادی و باروری کرم ابریشم Bombyx mori در استان گیلان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 47 (الف): 242-233.
15. غنی‌پور م، نعمت اللهیان ش، صیداوی ع، میرحسینی س.ًض، مواج پور م و بيژن‌نيا ع .(1387). ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و آثار آمیخته گری صفات اقتصادی در لاین های تجاری کرم ابریشم در سیستم تلاقی چرخشی. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان(علوم پایه). جلد35 شماره 6. صفحه 144-137.
16. غنی‌پور م، میرحسینی س.ًض ، صیداوی ع، مواج پور م و بيژن‌نيا ع .(1389). بررسی اثر انتخاب در لاين‌ها بر عملكرد آميخته‌هاي تجاري كرم ابريشم. نشریه ژنتیک نوین. دوره پنجم شماره 1. صفحه 77-71 .
17. رجبي كنف گورابي ر، عبادی ر، فضیلتی م و میرحسینی س.ًض .(1388) تاثير غني سازي برگ توت با ويتامين‌های پيريدوکسين و ريبوفلاوين بر وزن لاروي، وزن غدد ابريشم ساز و عملکرد اقتصادي کرم ابريشم Bombyx mori L. در نطنز اصفهان. مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز. شماره 2 (پیاپی 65). صفحه 80-69.
18. خالق زادگان ا ، میرحسینی س.ض، وحیدی س م ف، دلیرصفت س ب و زارع ه .1389. ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی. مجله پژوهشهای علوم دامی ایران. جلد2. شماره2. صفحه 177-171 .
19. نعمت اللهیان ش، غنی پور م، صیداوی ع، میرحسینی س.ًض، مواج پور م و بيژن‌نيا ع. (1388). ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و عملکرد ده لاین تجاری کرم ابریشم ایران در شرایط محیطی مختلف. فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامی. جلد 4. صفحه 50-35.
20. پور اسماعیلی پ، غنی پور م، میرحسینی س. ض، صیداوی ع .(1389) تاثیر شاخص انتخاب در لاین های والد بر مقاومت آمیخته های کرم ابریشم به ویروس پلی هیدروسیس هسته ای. نشریه پژوهشهای تولیدات دامی. شماره 1. صفحه 41-29.
21. بهروزی نیا س، میرحسینی س. ض، افراز ف، سهرابی ع، محمدی س ا، شهبازی ص و دلیر صفت س ب .(1390). توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگر های ریزماهواره. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. جلد 3. شماره 1. صفحه 66-63.
22. رجبي كنف گورابي ر، عبادی ر، میرحسینی س ض و صیداوی ع .(1387). اثرات تغذیه با دو رقم برگ توت بر برخی پارامترهای زیستی و شاخص های اقتصادی کرم ابریشم Bombyx mori L.. پژوهش کشاورزی.شماره 3، جلد 8. صفحه 8-1.
23. نعمت اللهیان ش، غنی پور م، صیداوی ع، میرحسینی س ض، مواج پور م و بيژن‌نيا ع. (1389). ارزیابی عملکردو پارامترهای ژنتیکی ده آمیخته کرم ابریشم چینی و ژاپنی در سیستم تلاقی چرخشی. مجله علوم کشاورزی (واحد تبریز). سال چهارم، ویژه نامه 1 شماره 3. صفحه 62-51.
24. حسینی مقدم س ح، میرحسینی س ض، غنی پور م و صیداوی ع .(1389). بررسی برخی از شاخص های تغذیه ای هیبرید های تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی. . نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. جلد 3. شماره 3. صفحه 323-311.
25. شاه کرمی س، افراز ف، میرحسینی س ض، بنابازی م.ح، اسدزاده ن، اسدی ن، همتی ب، قنبری ا، رضوی ک. (1391). بررسی تنوع ژنتیکی شترهای دوکوهانه ایران. نشریه ژنتیک نوین. دوره هفتم. شماره 2. صفحه 256-248.
26. حسینی مقدم س ح، میرحسینی س ض، غنی پور م، صیداوی ع و بیژن نیا ع. (1390). تأثير سطوح مختلف مصرف برگ بر پارامترهاي تغذيه‌اي چند آميخته کرم ابریشم ایران. فصلنامه دانش و پژوهش کشاورزی. صفحه 99-77.
27. صیقلانی ر، میرحسینی س ض، ربیعی ب و عبادی ع. (1391). بررسی چندشکلی در اینترون سوم ژن هورمون رشد گاو بومی گیلان با استفاده از روش PCR-RFLP . تحقیقات تولیدات دامی ایران. جلد 2. شماره 1. صفحه 69-62.

28. زارع ج و میرحسینی س ض. (1392). بررسی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد قره¬گل با استفاده از نشانگر PCR-RFLP . نشریه ژنتیک نوین. دوره هشتم. شماره 1. صفحه 116-111.
29. خسروی آ، میرحسینی س ض و محقق م. (1392). بررسی ارتباط ناحیه پروموتر ژن TLR4 و تعداد سلول¬های سوماتیک در یک جمعیت گاو هلشتاین در استان اصفهان. ژنتیک نوین. دوره هشتم. شماره 2. صفحه 212-207.

30. برجسته ش، میرحسینی س ض و شادپ-رور ع. (1391). بررسی اثر همخونی بر عملکرد اقتصادی گاوهای هلشتاین ایران. مجله تحقیقات دام و طیور. جلد 1. شماره 2. صفحه 18-9.
31. نعمت اللهیان ش، برزین پ، میرحسینی س ض، ناصرانی م و صیداوی ع. (1392). برآورد پیشرفت و پارامترهای ژنتیکی صفات وزن پیله و وزن قشر پیله کرم ابریشم با استفاده از روش انتخاب انفرادی با اهداف مختلف. نشریه ژنتیک نوین. دوره هشتم. شماره 1. صفحه 18-11.
32. میرحسینی س ض، نعمت اللهیان ش، برزین پ، ناصرانی م و صیداوی ع. (1392). اثر صفت مورد نظر در استفاده از روش شاخص انتخاب دو صفتي بر عملكرد دو لاین تجاری کرم ابریشم. محیط زیست جانوری. سال پنجم. شماره 3 . صفحه 8-1.
33. طالبی ر، احمدی ا، افراز ا و میرحسینی س ض. (1393). آنالیز بیوانفورماتیکی ژن سیتوکرومP-450 بین انسان و شتر برای مقاومت به فشارخون وسموم محیطی. فصلنامه ژنتيک در هزاره سوم. سال دوتزدهم. شماره 1. 3399- 3386.

 

ب ـ مقالات منتشر شده در نشريات بین المللی:

Mirhosseini, S.Z, S.B. Dalirsefat, M. Porkheirandish(2007). Genetic charactererization of Iranian native Bombyx mori strains using amplified fragment length polymorphism markers. Jornal of Economic Entomology, Vol 100, No 3

Mirhosseini, S. Z., Seidavi, A. R., Shivazad, M., Chamani, M., Sadeghi, A. A. and Pourseify, R. 2008. Application of a duplex PCR approach for the specific and simultaneous detection of Clostridium spp. and Lactobacillus spp. in broiler gastrointestinal tract. Indian Journal of Animal Nutrition (IJAN)

Mirhosseini, S.Z., Seidavi, A. R., Shivazad, M., Chamani, M., Sadeghi, A. A. and Pourseify, R. 2010. Detection of Clostridium spp. and its relation to different ages and gastrointestinal segments as measured by molecular analysis of 16S rRNA genes. Brazilian Archives of Biology and Technology. Vol .53,n.1. 69-76.

Mirhosseini, S.Z., B.Rabiei, P.Potki, and S.B. Dalirsefat.(2009). Linkage map construction for silkworm (Bombyx mori L.) based on amplified fragment length polymorphism markers. Iranian Journal of Biotechnology.Vol.7, no.1: 28-36.

Mirhosseini, S.Z., Seidavi, A. R., Shivazad, M., Chamani, M., Sadeghi, A. A. and Pourseify, R. (2009). Detection of Salmonella spp. in Gastrointestinal Tract of Broiler Chickens by Polymerase Chain Reaction. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 15(6). 965-970
.
Mirhosseini, S.Z, A.R Bizhannia, B. Rabiee , M .Taeb and A. Seidavi.(2010). Identification of AFLP markers linked with cocoon weight genes in silkworm (Bombyx mori L.). African Journal of Biotechnology. Vol 9(10): 1427-1433.

Mirhosseini, S.Z, A.R Seidavi, M.Mavvajpour, M Ghanipoor, A.R Bizhannia, A.A Qotbi and M .Chamani .(2010). Phenotypic changes and difference of phenotypic and genetic values of economic characters in silkworm Bombyx mori L. Journal of Food, Agriculture & Environment. 8(2): 1005-1009.

Mirhosseini, S.Z, S.H. Nematollahian, S.Vishkaii, A.R Bizhannia A.R Seidavi, M.Mavvajpour and M Ghanipoor.(2010). Performance and cocoon color segregation manifested in hybrids between native races and two commercial lines of silkworm in five successive generations. Academic Journal of Entomology. 3(1): 1-6.

Mirhosseini, S.Z., B.Rabiei, P.Potki, and S.B. Dalirsefat.(2009). Amplified fragment length polymorphism mapping of quantitative trait loci for economically important traits in the silkworm Bombyx mori. Journal of Insect Science. Vol 10. 1-18.

Mirhosseini, S.Z., S. Nematollahian, A. Bizannia and A.R. Seidavi. (2010). Comparison of phenotypic and genetic performance of local silkworm groups and two commercial lines. Biol Res. 43: 411-416
.
Mirhosseini, S.Z, N. Najafi, A.R. Seidavi, S. Gharahveysi, M. Mavvajpour, M. Salehi Nezhad. (2011). Genetic diversity, classification and comparative study on the larval phenotypic data in 54 oval cocoon strains of Iran silkworm Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) gene bank. African Journa of Biotechnology. 10(8). 18598- 18613.

Mirhosseini, S.Z, N. Badbarin and A. Khaleghzadegan. (2012). An AFLP male-specific marker detected in 15 Iranian sheep and goats populations. Life Science Journal. 9(3). 2048-2052.


Shahbazi, S, S.Z. Mirhosseini and M.N.Romanov (2007). Genetic diversity in five Iranian native chicken population estimated by microsatellite markers. Biochemical Genetics.vol.45,Nos.1/2, No 63-75

Etebari, K, L. Matindoost, S.Z. Mirhosseini, MW. Turnbull (2007). The effect of BmNPV infecthon on protein metabolhsm in silkworm (Bombyx Mori.) larva. Invertebrate survival journal 4 no13-17

Finlay, E.K, C. Gaillard, S.M.F. Vahidi, S.Z. Mirhoseini, H. Jianlin, X.B. Qi, M.A.A. El-Barody, J.F.Baird, B.C.Healy and D.G.Bradly (2007). Bayesian inference of population expansions in domestic bovines. Biology letters. Puplished online.

Rajabi Kanafi, R, R. Ebadi, S.Z. Mirhoseini, A.R. Seydavi, M. Zolfaghari, K. Etabari (2007). A review on nutritive effect of mulberry leaves enrichment with vitamins on economic traits and biological parameters of silkworm Bombyx mori L. Invertebrate Survival Journal 4 no 86-91.

Royan, M, G. Rhimi, S. Esmaeilkhanian, S.Z.Mirhoseini, Z.Ansari (2007). A study on the genetic diversity of the A pis mellifera meda population in the south coast of the caspian sea using microsatellite markers. Journal of Apicultural Research and Bee World, 46(4) : 236-241.

Seydavi,A, S.Z. Mirhoseini, M, Shivazad, M, Chamani, A.A, Sadeghi.(2008). The development and evaluation of a duplex polymerase chain reaction detection of Bifidibacterium spp. and Lactobacillus spp. in duodenum, jejunum, ileum and cecum of broilers. Journal of Rapid Method and Automation in Microbiology. 16: 100-112.

Dalirsefat, S.B. and S.Z.Mirhoseini (2007). Assessing genetic diversity of Iranian native silkworm (Bombyx mori L.) strains and Japanese commercial lines using AFLP markers. Iranian Journal of Biotechnology.5(1): 25-33.

Ghovvati, S, M.R. Nassiri, S.Z. Mirhoseini, and A. Javadmanesh.(2009). Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay. Food Control 20(696-699).

Rajabi Kanafi, R, R. Ebadi, S.Z. Mirhoseini and N Sashindran.(2009). Effects of feeding alanine-enriched mulberry leaves on the economic characters o the silkworm Bombyx morif (Lepidoptera Bombycydae). Journal of Formosan Entomologist. 29. 73-81.

Dalirsefat, S.B, A.D.S. Meyer and S.Z.Mirhoseini.2009. Comparison of similarity coefficients used for cluster analysis with amplified fragment length polymorphism markers in the silkworm, Bombyx mori. Journal of Insect Science. Vol 9. 1-8.

Razmjou,J , C. Vorburger, S.Moharramipour , S.Z. Mirhosseini and Y.Fathipour . (2010). Host-ssociated differentiation and evidence for sexual reproduction in Iranian populations of the cotton aphid,Aphis gossypii. Entomologia Experimentalis et Applicata. 134: 191-199.

Bizhannia,A.R, S.Z. Mirhosseini, B. Rabiee and M.Taeb. (2010). The QTLs’ determination of cocoon shell weight trait in mulberry silkworm (Bombyx mori .L.) . Biotechnologi. 9(1): 41-47.

Salehi Nezhad, M, S.Z. Mirhosseini, S. Gharahveysi, M.Mavvajpour and A. Seydavi .(2010). Analysis of genetic divergence for classification of morphological and larval gain characteristics of peanut cocoon silkworm (Bombyx mori L.) germplasm. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 6 (5): 600-608

Salehi Nezhad, M, S.Z. Mirhosseini, S. Gharahveysi, M.Mavvajpour and A. Seydavi .(2010). Investigation on intera-specific biodiversity of 51 peanut cocoon strains of Iran silkworm (Bombyx mori) germplasm based on reproductive traits. Biotechnology 9(2):149-156.

Ghanipour, M, S.Z. Mirhosseini, A.R. Seidavi, M.Mavvajpour and A.R Bizhannia. (2010). Genetic Variability and Relationship among Cocoon Traits in Japanese Lines of Silkworm Bombyx mori., L. Journal of the Entomological Research Society. 12(2): 21-29.

Salehi Nezhad , M, S.Z. Mirhosseini, S. Gharahveysi, M. Mavvajpour & A.R. Seidavi. (2010). Performance of peanut cocoon strains of Iranian silkworm (Bombyx mori) germplasm with reference to reproductive characters. Journal of Food, Agriculture & Environment. 8(3&4): 1096-1101.

Shabdini. A , A.R. Seidavi, S. Ghareveisi and S.Z. Mirhosseini. (2011). Effects of sex, generation and genetic group on economic traits in three Iranian commercial silkworm pure lines. Journal of Animal and Veterinary Advances. 10(3). 341-345

Azizian, S, S.Z. Mirhosseini, A. Shadparvar, M. Ghanipoor and A.R. Seidavi. (2011). Inbreeding coefficient and its effect on performance of cocoon traits in four Iranian commercial silkworm lines. Journal of Food, Agriculture & Environment. 9(2). 203-206.

Seydavi,A, S.Z. Mirhoseini, M, Shivazad, M, Chamani, A.A, Sadeghi and R. Porseifi. (2011). A polymerase chain reaction assay for simple and rapid diagnosis of Campylobacter spp. in broiler chicken gastrointestinal tract. Scholar Research Library. Annals of Biological Research. 2(2). 145-152

. Rafeie, F, C. Amirinia, A. Nejati, S.Z. Mirhoseini and A.M. Mozaffari. (2011). A Study of Patrilineal Genetic Diversity in Iranian Indigenous Horse Breeds. African Journa of Biotechnology.10(75). 17347-17352.

Alaie, H, S.Z. Mirhosseini, M. Mehdizadeh, S.B. Dalirsefat. (2012). Identification of Complex Vertebral Malformation Carriers in Holstein and Guilan Native Cow Breeds Using SSCP Markers. Iranian Journal of Applied Animal Science. 2(4). 319-322.

Gorji, S, S.Z. Mirhosseini, M.J. Zamiri. M.J. and A. Niazi. (2013). Polymorphisms of growth hormone gene in a native chicken population: Association with egg production. Bulletin-Pulawy, Poland. 57.73-77

.
 


 

ج ) انتشار کتاب

1- بیوتکنولوژی، سلسله درس‌های آزمایشگاهی(1386). تالیف جفری.ام.بکر، گای.ا.کالدول، او.ان.زاچگو، ترجمه سید ضیاءالدین میرحسینی،علیرضا صیداوی. انتشارات حق شناس
2-روش های پایه در همسانه سازی (1387) تالیف والدیس برزینس. ترجمه: سید ضیاءالدین میرحسینی،علیرضا صیداوی و بهزاد قرهیاضی. انتشارات دانشگاه گیلان.
3- ژنتيک جمعيت . اصول بنيادی (تجدید چاپ) 1388.. تالیف دونالد پی دولتيل. ترجمه: سید ضیاءالدین میرحسینی،علیرضا صیداوی. انتشارات دانشگاه گیلان.
4- انتقال ژن و همسانه سازی در حیوانات (1389). تاللیف لوئیس ماری هودبین. ترجمه علیرضا صیداوی، سید ضیاءالدین میرحسینی و رضا پور سیفی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
5- ذخایر ژنتیکی حیوانات اهلی(1389). تالیف کور اولدنبروک. ترجمه شهاب الدین قره ویسی، مرتضی صالحی نژاد، نجمه نجفی، سید ضیاءالدین میرحسینی و علیرضا صیداوی. . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر.
6- راهنمای جامع ذخایر کرم ابریشم ایران (1390). تالیف سید ضیاءالدین میرحسینی و علیرضا صیداوی. انتشارات دانشگاه گیلان.
 

د ) پروژه های تحقیقاتی
 - پروژه هاى انجام شده در پنج سال اخير :

 1. تعيين شاخص انتخاب شش لاين تجاري كرم ابريشم ايران
2. بررسي مقاومت لاين هاي تجاري كرم ابريشم ايران به دما و رطوبت
3. بررسي تنوع ژنتيكي كرم ابريشم ايران با استفاده از نشانگرهاي AFLP
4. بررسي خصوصيات كمي و كيفي گروه هاي بومي كرم ابريشم ايران
5. مكان يابي ژنهاي كنترل كننده درصد قشر پيله دركرم ابريشم (QTL)
6. Characterization of small ruminant genetic resources in Asia

7. مقاوم سازي لاينهاي پر توليدكرم ابريشم ايران به بيماري گراسري


-  پروژه های  در دست اجرا


1.. معرفی لاین های جدید کرم ابریشم
 

 مباحث نوین در اصلاح نژاد دام(دکترا)- ژنتیک کمی( کارشناسی ارشد)- ژنتیک جمعیت تکمیلی( کارشناسی ارشد)-

 اول- 94-93
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه ژنتیک کمی جلسه گروه - - - -
یکشنبه - - - - -ژنتیک جمعیت تکمیلی(پردیس) -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - ژنتیک کمی (شناور) - - -
چهارشنبه - - - مباحث نوین در اصلاح نژاد -مباحث نوین در اصلاح نژاد(شناور) -


CV [ دانلود ]


تماس با سید ضیاالدین میرحسینی
mirhosin@guilan.ac.ir,szmirhoseini@gmail.com
دانشگاه گيلان - دانشكده علوم كشاورزي - گروه علوم دامي
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم