محمد علی میرزازاده
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: فنی مهندسی شرق گیلان
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
محمد علی میرزازاده
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه:

فنی مهندسی شرق گیلانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


  دکترا ریاضی محض گرایش نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی از دانشگاه گیلان 1392

عنوان رساله " خطی سازی و تعمیم روش های جدید تعیین جواب های دقیق معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی" تحت راهنمایی: دکتر نصیر تقی زاده

 

  

 

 

 

Thirring combo-solitons with cubic nonlinearity and spatio-temporal dispersion, Waves in Random and Complex Media (ISI), 2016

 

 Optical solitons with Biswas–Milovic equation by extended trial equation method, Nonlinear Dynamics (ISI), 2016

 

Bright and exotic solitons in optical metamaterials by semi-inverse variational principle, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials (ISI), 2015

  

A computational method for the solution of one-dimensional nonlinear thermoelasticity, Pramana Journal of Physics (ISI), 2015 

 

Topological and non-topological soliton solutions of Hamiltonian amplitude equation by He’s semi-inverse method and ansatz approach, Journal of the Egyptian Mathematical Society, 2015

 

Solitons and periodic solutions to a couple of fractional nonlinear evolution equations, Pramana Journal of Physics (ISI), 2014

 

 

First integral method to look for exact solutions of a variety of Boussinesq-like equations, Ocean Engineering (ISI), 2014

 

Application of first integral method to fractional partial differential equations, Indian Journal of Physics (ISI), 2014

 

 

Study of convergence of Homotopy perturbation method for two-dimensional linear Volterra integral equations of the first kind, International Journal Computing Science and Mathematics, 2014

 

 

Topological 1-soliton solution of nonlinear Schrodinger equation with dual-power law nonlinearity in nonlinear optical fibers, European Physical Journal Plus (ISI), 2013

 

 

 

Exact multisoliton solutions of nonlinear Klein-Gordon equation in 1 + 2 dimensions, European Physical Journal Plus (ISI), 2013

 

 

Exact solutions for nonlinear variants of Kadomtsev–Petviashvili (n, n) equation using functional variable method, Pramana Journal of Physics (ISI), 2013

 

 

Application of the simplest equation method to some time-fractional partial differential equations, Ain Shams Engineering Journal, 2013

 

 

Application of Kudryashov method for high-order nonlinear Schrödinger equation, Indian Journal of Physics (ISI), 2013

 

Functional variable method to study nonlinear evolution equations, Central European Journal of Engineering, 2013

 

Exact solutions of the Kudryashov–Sinelshchikov equation and nonlinear telegraph equation via the first integral method, Nonlinear Analysis: Modelling and Control (ISI), 2012

 

Exact solutions of nonlinear evolution equations by using the modified simple equation method, Ain Shams Engineering Journal, 2012

 

The simplest equation method to study perturbed nonlinear Schrödinger’s equation with Kerr law nonlinearity, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation (ISI), 2012

 

 

The first-integral method applied to the Eckhaus equation, Applied Mathematics Letters (ISI), 2012

 

The first integral method to some complex nonlinear partial differential equations, Journal of Computational and Applied Mathematics (ISI), 2011

 

 Exact soliton solutions of the modified KdV–KP equation and the Burgers–KP equation by using the first integral method, Applied Mathematical Modelling (ISI), 2011

 

Exact solutions of the nonlinear Schrödinger equation by the first integral method, Journal of Mathematical Analysis and Applications (ISI), 2011

 

 

 

 [ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با محمد علی میرزازاده
mirzazadehs2@guilan.ac.ir
Email: mirzazadehs2@guilan.ac.ir   ورود به سیستم