محمد علی میرزازاده
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
گروه: فنی مهندسی شرق گیلان
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
محمد علی میرزازاده
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

گروه:

فنی مهندسی شرق گیلانبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


  دکترا ریاضی محض گرایش نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی از دانشگاه گیلان 1392

عنوان رساله " خطی سازی و تعمیم روش های جدید تعیین جواب های دقیق معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی غیرخطی" تحت راهنمایی: دکتر نصیر تقی زاده

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

 Theory of Solitons, Partial Differential Equations, Nonlinear Optics, Conservation Laws, Lie groups 

 

 

 

Thirring combo-solitons with cubic nonlinearity and spatio-temporal dispersion, Waves in Random and Complex Media (ISI), 2016

 

 Optical solitons with Biswas–Milovic equation by extended trial equation method, Nonlinear Dynamics (ISI), 2016

 

Bright and exotic solitons in optical metamaterials by semi-inverse variational principle, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials (ISI), 2015

  

A computational method for the solution of one-dimensional nonlinear thermoelasticity, Pramana Journal of Physics (ISI), 2015 

 

Some new exact wave solutions and conservation laws of potential Korteweg–de Vries equation, Nonlinear Dynamics 89 (1), 501-508, (2017).

 

Solitons and other solutions to long-short wave resonance equation, Applied and Computational Mathematics 14 (3), 248-259, (2015)

 

 

Nematicons in liquid crystals by modified simple equation method, Nonlinear Dynamics 88 (4), 2863-2872, (2017).

 

 

. Optical solitons and conservation law of Kundu–Eckhaus equation, Optik 154, 551-557, (2018).

 

 

Optical soliton perturbation with Radhakrishnan–Kundu–Lakshmanan equation by Lie group analysis, Optik 163, 137-141 , (2018).

 

 

Interactions of vector anti-dark solitons for the coupled nonlinear Schrödinger equation in inhomogeneous fibers, Nonlinear Dynamics, 1-10, (2018).

 

 

Generation and control of multiple solitons under the influence of parameters, Nonlinear Dynamics, 1-8, (2018).

 

 

. The Unified Method for Conformable Time Fractional Schrdinger Equation with Perturbation Terms, Chinese Journal of Physics, (2018).

 

. Solitons and other solutions to Wu–Zhang system, Nonlinear Anal. Modell. Control 22 (4), 441-458, (2017).

 

 

. Phase shift, amplification, oscillation and attenuation of solitons in nonlinear optics, Journal of Advanced Research, (2018).

 [ ویرایش نشده است ]
تماس با محمد علی میرزازاده
mirzazadehs2@guilan.ac.ir
Email: mirzazadehs2@guilan.ac.ir   ورود به سیستم