دکتر محمود مرادی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر محمود مرادی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه مدیریتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


دانشیار رسمی قطعی پایه 14

  مرداد 1388 - شهریور 1390: استادیار طرح سربازی 

 مهر 1390 - 1393: استادیار پیمانی

 مرداد 1394 - مهر 1396: دانشیار رسمی آزمایشی

 مهر 1396 تا کنون: دانشیار رسمی قطعی

صفحه شخصی در اسکولار (کلیک کنید)

 
 

مقاطع
دانشگاه سال رشته
کارشناسی گیلان 1378 مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد تهران 1381 مدیریت صنعتی: گرایش تولید
دکتری بوردوا-1 فرانسه 1388 مدیریت صنعتی: گرایش تولید، اتوماتیک و سیگنال

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: " مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار(BPR) و موانع اجرایی آن در شرکت های خودرو سازی".

عنوان رساله دکتری: " مدیریت دانش و مدل سازی سازمان- ارائه مدلی تلفیقی در مدل سازی دانش سازمانی".

    

سوابق شغلی و اجرایی:

..........................................................................

 

 به ترتیب زمانی:

 

1. شرکت خودروسازی زامیاد از سال های 1378 تا 1383. آخرین سمت: سرپرست برنامه ریزی نیروی انسانی.

2. مدرس مدعو دانشگاه گیلان در سال 1382. تدریس دروس تحقیق در عملیات و کارسنجی و زمان سنجی.

3. دانشگاه بوردو فرانسه ( دستیار آموزشی و پژوهشی- ATER) - در سال تحصیلی 2008- 2009. تدریس دروس ERP و مدل سازی سازمان.

4. مشاور توسعه  منابع انسانی و مدیرت دانش در شرکت زامیاد از شهریور 1388 تا اردیبهشت 1389.

5. عضو هیات علمی  گروه مدیریت داتشگاه گیلان از مرداد 1388.

6. مدیر گروه مدیریت دانشگاه گیلان   آبان 1389 تا بهمن 1390.

7. مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان از بهمن 1390 تا بهمن 1394.

8. مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گیلان از  اسفند 1394 تا اردیبهشت 1397.

9. مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان از اردیبهشت 1397.

10. مشاور مدیرعامل - مجموعه تولیدی پوشاک هپی لند: 1397- 1398

 

علایق و اولویت های پژوهشی:

..........................................................................

1. پویایی های نوآوری، فناوری و کارآفرینی.

2.چالشهای نوآوری، مدیریتی و توسعه کسب و کارهای خانوادگی و شرکت های کوچک و متوسط

3. تحلیل کسب و کارها با نظریه های: قابلیت های پویا، دوسوتوانی سازمانی، ظرفیت جذب دانش و تئوری مبتنی بر منابع و دانش

 کتاب  

............................................................................................

مرادی، محمود و اسفندیاری، نیما (1394). مرجع کاربردی برای راهبردهای ناب، چابک و ترکیبی. انتشارات دانشگاه گیلان.


 

مقالات  در مجلات علمی- پژوهشی

............................................................................................

 

خارجی: فرانسه

  - Moradi, M., Brunel, S., and Vallespir, B (2008). Approche Sémantique de la Chaîne de Valeur Ajoutée de la Création des Connaissances : des Données à la Capabilité. 1ère Conférence Francophone "Gestion des   Connaissances, Société et Organisations" Information Science for Decision Making ISDM 33-594, Numéro Thematique : Connaissance, Information & Environnement Socio-Economique


Ermine, J. L, Moradi, M, Brunel, S (2012). Une Chaine de Valeur de la Connaissance. Management International, ISSN 1206-1697, Vol. 16, Numero Special, 29-40

................................................................................................................

 


خارجی: انگلیسی

 Moradi, M., Brunel, S., Zolghadri, M and Vallespir, B.(2008). Design for learning and teaching: A knowledge-based approach to design products. Practical Aspects of Knowledge Management (pp. 244-255). Springer Berlin Heidelberg

 

 Moradi, M., and Vallespir, B(2009). Enterprise Modelling and Knowledge Management: toward a unified enterprise knowledge modelling. Information Science for Decision Making- ISDM

 

 Moradi, M., Badja, M and Vallespir, B (2010). Knowledge Based Enterprise Engineering (KBEE): a modeling framework for enterprise knowledge capitalization. Advances in Production Management Systems. New Challenges, New Approaches (pp. 433-440). Springer Berlin Heidelberg.http://www.springerlink.com/content/4433872076450123/export-citation

 

 Moradi, M., Meshki, M and Jabbarzade, A (2013). A study on relationship between income, health and family relationship and happiness. Management Science Letters, 3(4), 1287-1290

 

 Moradi, M., Meshki, M and Mostafaei, Z(2013). A study on investors’ personality characteristics and behavioral biases: Conservatism bias and availability bias in the Tehran Stock Exchange/ Management Science Letters, 3(4), 1191-1196

 

Malek Akhlagh, E; Moradi, M; Mehdizadeh, M and Dorostkar-Ahmadi, N (2013). Innovation Strategies, Performance Diversity and Development: An Empirical Analysis in Iran Construction and Housing Industry. Iranian Journal of Management Studies, ISSN 1735-0700 , 6(2), 31-60

 

 Sagheb-Haghighi, P., Moradi, M and Salahi,M (2014). Supplier Segmentation using Fuzzy Linguistic Preference Relations and Fuzzy Clustering. I. J. Intelligent Systems and Applications, 6(5), 76-82,. DOI: 10.5815/ijisa.2014.05.08

 

Sagheb Haghighi, P., Moradi,M and Salahi, M (2014). Supplier Evaluation: Fuzzy Linguistic Preference Relations and Fuzzy C-Means Approach. International Journal of Operations Research; Vol.11; No.3; 069-081

 

 Mousavian Hehazi, M., Moradi,M and Dehghan,A (2016). Evaluating and Prioritizing Wind Farm Sites Through a Combined Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Approach: A Case Study in Iran. International Journal of Energy, Enviroment, and Economics; Vol: 24; No: 2-3; 265 -281

 

   Mardani, A., Nikoosokhan, S., Moradi, M and Doustar, M (2018). The Relationship Between KnowledgeManagement and Innovation Performance . The Journal of High Technology Management Research Vol: 29; No: 1; 12 - 26

................................................................................................................ 

 

داخلی: فارسی

اکبری، مهدی و مرادی، محمود (1391). کاربرد محاسبات فازی در ماتریس پورتفولیو به منظور بهبود تدوین راهبردهای سبد کسب و کار. مجله علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، پاییز و زمستان، صص 141- 161.

 

 مرادی، محمود؛ جمالی، علی و زنجانی، بهناز (1391). ارائه ی مدلی برای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد پرسنل در مشاغل پرخطر. فصل نامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال ششم، شماره ی 3، پیاپی 17، صص 32-59.

 

رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و عیسی زاده، عادله (1391). اولویت بندی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران. فصل نامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، دوره ی 8، شماره 29 و 30، صص 155- 179.

 

رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و بساق زاده، نرجس (1391). تأثیر فرآیند تسهیم دانش و توانایی جذب بر قابلیت نوآوری. نشریه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، سال سوم، شماره 11، صص 91- 111.

 

ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ مهدی زاده، مهران و درستکار احمدی، ناهید (1391). ارائه ی چارچوبی پیشنهادی برای گزینش بهترین استراتژی نوآوری جهت ارتقای معیارهای کلیدی عملکرد صنعت ساختمان ایران، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت، جلد 3، شماره1، صص 1-6.

 

مرادی، محمود؛ ولی پور، محمدعلی؛ یاکیده، کیخسرو؛ صفردوست، عاطیه و عبدالهیان، فرزانه (1392). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش در عملکرد نوآورانه ی سازمان. نشریه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 13، صص 79-102.

 

ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ مهدی زاده، مهران و درستکار احمدی، ناهید (1392). گزينش استراتژي های نوآوری با استفاده از رويکرد ترکيبی دلفی فرايند تحليل شبکه (مورد مطالعه: شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران- مپسا). مجله ی علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 3، صص 145-172.

 

اکبری، مهدی و مرادی، محمود (1392). ارائه ی یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی(Fuzzy DSS) به منظور سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش: مطالعه موردی. فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه ی فناوری، شماره 1، صص 99-131.

 

مرادی، محمود؛ عبدالهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه (1392). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه ی بین یادگیری از خطاهای سازمانی و عملکرد. فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 69، صص 121-149.

 

مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو و عبدالهیان، فرزانه (1392). بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری. فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره یازدهم، شماره دوم، صص 87- 114.

 

مرادی، محمود و زنجانی، بهناز (1392). ارائه ی یک مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و قوانین شباهت سنجی. فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شماره ی 2، صص 1-30.

 

مرادی، محمود؛ مؤمنی، سیدمیثم و مباشرامینی، رمضانعلی (1392). ارائه ی یک روش ترکیبی در تدوین متدولوژی پیاده سازی مدیریت دانش. نشریه علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، دوره ی 26، شماره 2(84)، صص 59-92.

 

مرادی، محمود؛ قادری فر، اسماعیل؛ دوستار، محمد و زنجانی، بهناز (1392). شناسایی و اولویت بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه ی موردی: پژوهشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصل نامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، جلد6، شماره 1، صص 35-48.

 

اکبری، مهدی و مرادی، محمود (1392). تدوین و اولویت بندی سبد متوازنی از پروژه های استراتژیک صنعت، مطالعه ی موردی: یک سازمان دفاعی. فصل نامه ی علمی پژوهشی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، شماره 11، ص 141-172.

 

ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکاری احمدی، ناهید و مهدی زاده، مهران (1392). کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی: مطالعه تجربی در حوزه صنعتی سازی صنعت ساختمان و مسکن ایران. فصل نامه ی علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، شماره 4، پیاپی 86،  صص 25-47.

 

مرادی، محمود؛ صفردوست، عاطیه؛ عبدالهیان، فرزانه و یاکیده، کیخسرو (1392). فرهنگ مدیریت خطا و عملکرد سازمانی: تبیین نقش ظرفیت جذب دانش و عملکرد نوآورانه. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره ی 3، شماره ی 2، صص 111-130.

 

مرادی، محمود؛ رضایی، مراد؛ دوستار، محمد؛ کاردان، ساجده و تیموری، رقیه (1392). یک ساختار آماری برای ارزیابی بهره وری نیروی انسانی با ملاحظه عوامل فردی در شرکت گاز استان گیلان. فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال ششم، شماره 20، صص 83-

 

مرادی، محمود؛ صلاحی، مازیار؛ بردسیری، مرضیه و جمالیان، علی (1392). یک مدل جدید استوار در طراحی شبکه ی زنجیره ی تأمین تحت عدم قطعیت. فصل نامه ی تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، جلد 11، شماره 2، صص 9- 26.

 

زنجانی، بهناز؛ مرادی، محمود و جمالی، علی (1393). به کارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی – عصبی تطبیقی به منظور پیش بینی کارایی پرسنل(مطالعه موردی). فصل نامه ی علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران، جلد 18، شماره 3.


ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکار احمدی، ناهید؛ مهدی زاده، مهران (1393). بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی - مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن. پژوهشنامه ی علمی - پژوهشی مدیریت اجرایی، دوره ی 6، شماره 11.

 

 مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز و جمالی، علی (1393). مدل‌سازی عملکرد شغلی با استفاده از سیستم بهینه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی(مطالعه موردی شرکت گاز استان گیلان). نشریه علمی -  پژوهشی مدیریت صنعتی، دوره ی 6، شماره 1، صص 111- 126.


نوع پسند، سیدمحمد؛ مرادی، محمود و دقیقی، گیلدا (1393). بررسی نقش راهبرد کسب و کار بر رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی: (مطالعه موردی در کارخانه های صنایع غذایی استان گیلان).فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، شماره ی 23، جلد 8.


فریدی اقدم، آزاده؛ مرادی، محمود و نوروزپور، بهمن (1393). تجزيه و تحليل محدوديت‌های تکنيکی موثر بر نارضايتی کاربران سيستم‌های مديريت دانش. پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، دوره 30، شماره 4، صص 1107- 1129.


مرادی، محمود؛ اکبری، محسن؛ خرسندنژاد، آرزو و هشیوار، رقیه (1393). مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید: نقش واسطه ی گرایش به تبلیغ و گرایش به برند. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال چهارم، شماره 4، صص 181-194.


مصممی، شیلا؛ مرادی، محمود و شاه بهرامی، اسدالله (1393). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی. فصلنامه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، سال پنجم، شماره های 17 و 18، صص 57-72.


نوروزپور، بهمن؛ مرادی، محمود و رمضانیان، محمدرحیم (1393). تجزیه و تحلیل ریسک های انتقال دانش: ابزاری برای مدیریت راهبردی روابط بین سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 20، صص 179-192.


مرادی، محمود؛ رمضانیان، محمدرحیم و سلطانی هوراند، فاطمه (1394). ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های تولیدی مستقر در استان قزوین). پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگانی، شماره 75، صص 65- 88.

 

رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و سلطانی هوراند، فاطمه (1394). تحلیل موانع تعامل‌پذیری فرهنگی در زنجیره تأمین صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری(ISM). نشریه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره ی 13، شماره 2، صص 367- 389.


ابراهیم پور، مصطفی؛ مرادی، محمود و ممبینی، یعقوب (1394). تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی های محیطی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، سال نهم، شماره 36، صص 53- 75.


هشیوار، رقیه؛ اسماعیل پور، رضا و مرادی، محمود (1394). بررسی رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید. فصلنامه ی علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 14، شماره 23، صص 177- 194.


رمضانیان، محمدرحیم؛ ممبینی، یعقوب و مرادی، محمود (1394). بررسی تأثیر یکپارچگی کانال های خرده فروشی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات بر عملکرد فروشگاه‌های خرده‌فروشی با میانجی‌گری دوسوتوانی سازمانی (مطالعه موردی: فروشگاه‌های شهر رشت). فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 7، شماره 4، صص 768- 741.


مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو و مدنی، فاطمه (1394). فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد؛ نقش حیاتی دوسوتوانی سازمانی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 13، شماره 4، صص 1266-1245.


کریمی گوارشکی، محمدحسین؛ اسفندیاری، نیما و مرادی، محمود (1394). ارائه ی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 13، شماره 39، صص 170- 145.


اسفندیاری، نیما، مرادی، محمود و ولی پور، محمدعلی (1394). رویکرد ترکیبی FLinPreRa-FQFD برای اولویت‌بندی ویژگی‌ها و توانمندسازهای ناب-چابکی در صنایع غذایی و آشامیدنی استان قزوین. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی، دوره 7، شماره 4، صص 696 - 673.


مرادی، محمود؛ دلیلیان، نرجس خاتون و خداشناس، حمیده (1394). شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره 4، صص 93- 114.


ممبینی، یعقوب؛ مرادی، محمود و ابراهیم پور، یعقوب (1394). مطالعه ای تطبیقی در سنجش نقش دوسوتوانی سازمانی در عملکرد بنگاه های تولیدی و خدماتی. نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال نهم، شماره 4، پیاپی 30، صص 82- 112.


مرادی، محمود؛ ابراهیم پور، مصطفی و ممبینی، یعقوب (1394). بررسی تأثیر یکپارچگی رفتاری تیم مدیریت ارشد و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی، دوره 4، پیاپی 14، صص 61- 96.


ابراهیم پور، مصطفی؛ مرادی، محمود و مرزبان مقدم، نیلوفر (1395). تأثیر قابلیت پکپارچگی با تأمین کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی. فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 22، صص 169- 192.


مرادی، محمود؛ جمالی، علی و زنجانی، بهناز (1395). پیش‌بینی عملکرد شغلی با استفاده از بهینه‌سازی چند هدفه و شبکه های عصبی از نوع GMDH به منظور بهبود فرایند گزینش کارکنان. مهنذسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 32.1، شماره 1.1، صص 41 - 51.

 

ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ مرادی، محمود و مؤمنه، محسن (1396). نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 47، دوره 15، صص 121- 150.

 

اکبری، محسن؛ مرادی، محمود؛ فرخنده، مهسا و مؤمن، اسماعیل (1396). الگوی عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تأثیر آن بر بازاریابی مؤفق. فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 32، صص 87- 103.

 

 

مقالات در مجلات علمی- ترویجی

............................................................................................

 

مرادی، محمود؛ رمضانیان، محمدرحیم و سلطانی هوراند، فاطمه (1392). شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های تعامل‌پذیری در زنجیره تأمین. فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره ی تأمین، سال شانزدهم، شماره 43.


مرادی، محمود؛ ابراهیم پور، مصطفی و ممبینی، یعقوب (1393). تبیین دوسوتوانی سازمانی به عنوان مفهوم نوین در مدیریت سازمان های دانش بنیان تبیین دوسوتوانی سازمانی به عنوان مفهوم نوین در مدیریت سازمان های دانش بنیان. فصلنامه ی علمی ترویجی رشد فناوری، سال دهم، شماره 40.


ممبینی، یعقوب؛ ابراهیم پور، مصطفی و مرادی، محمود (1393). بررسی ابهامات و نوع شناسی دوسوتوانی سازمانی در سازمان های تکنولوژی محور. دو فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 12، شماره 23، صص 59-72.


ممبینی، یعقوب؛ مرادی، محمود و ابراهیم پور، مصطفی (1394). ارائه چارچوب مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد سازمان‌های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی. دو فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 13، شماره 25، صص 3-14.


ابراهیم پور، مصطفی؛ مرادی، محمود و مرزبان مقدم، نیلوفر(1394). ارائه الگویی برای ارتقای عملکرد شرکت های فناوری محور بر مبنای قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده. دو فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 13، شماره 26، صص 65-76.


تاری، مهدیه؛ مرادی، محمود و ابراهیم پور، مصطفی (1394). بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان. فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری، سال دوازدهم، شماره 45.

 

مرادی، محمود؛ صفردوست، عاطیه و صفردوست، یاسر(1394). بررسی ظرفیت جذب دانش و فناوری صنایع تولیدی و خدماتی(بررسی موردی: شرکت های دارویی و بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، سال 28، دوره 14، صص 37- 50.


جلالت، شایان؛ مرادی، محمود و اکبری، محسن (1396). بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش بنیان. فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری، سال سیزدهم، شماره 50، صص 70 - 83.

 

رفيعي رشت آبادي، فاطمه؛ نوروزي رودپشتي، زهره و مرادي، محمود (1397). بررسي تاثير و ارائه الگويي براي نقش تسهيم دانش خارجي و نشت دانش بر عملکرد نوآورانه شرکت. فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 16، شماره 31، صص 33 – 44.


 

مقالات در همایش ها

............................................................................................

 

همایش های بین المللی:

 Moradi, M., and Vallespir, B (2007). Knowledge management and enterprise modelling: a complementary review. Proceeding of the 4th international federation of automatic control conference - Elsevier–IFAC MCPL, Sibiu, Roumania, September 27-30.


Brunel, S., Moradi, M., Zolghadri, M., and Girard, P (2007). To Design Product for Learning. Proceeding of the International Symposium for Engineering Education ISEE-07, Dublin City University, Ireland


 Moradi, M., Brunel, S., and Vallespir, B (2008). Value Chain Approach to Semantic Process of Knowledge Creation: a Perspective from Data to Capability. Proceeding of the 29th McMaster World Congress, Hamilton, Canada, 16-18 January

 

 Moradi, M., Brunel, S., and Vallespir, B (2008). Design a Product for Learning and Teaching: from Underline Basic Theories to Developing a Process. International workshop in Extended Product and Process Analysis and Design, Bordeaux, 20-21 March, France


Moradi, M; Ramzanian,M.R and Momeni, M (2011). Knowledge mapping based on EFQM excellence model: A practical tools to make visible organizational knowledge.12th European Conference on Knowledge Management - ECKM; Academic Conferences International


Mehdizadeh, M; Malek Akhlagh, E; Moradi,M and Dorostkar Ahmadi,N (2012). Explanation effects of innovative and entrepreneurial approaches of new technologies in Iran construction industry – Construction Industrialization.2nd International & 6th National Conference on Management of Technology; Iranian Association for management of technology


Hosaini,M; Shahbahrami, A and Moradi, M (2012). Credit Scoring for Banks Based on Decision Tree and Neural Network Algorithms. 6th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on Insurance and Islamic Banking


Moradi, M and Nasiri, A (2013).The Role of Digital Divide and TAM in Establishing Sustainable E-City.1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics; Estern Mediterranean University (EMU) and industrial Management Institute


Mosammami, Sh; Ziran, Z; Moradi, M and Shahbahrami, A (2013).E-Consumer Behavior Verification in Business to Consumer E-Commerce using Data Mining Technique. 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics; Estern Mediterranean University (EMU) and industrial Management Institute

................................................................................................................

 

مرادی، محمود؛ مباشرامینی، رمضانعلی؛ مؤمنی، سیدمیثم و زارعی، ابوالقاسم (1390). تعیین اولویت های سازمان جهت تدوین استراتژی دانش (مطالعه موردی: یکی از صنایع کشتی سازی در شمال ایران).نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.


مرادی، محمود و اکبری، مهدی (1390).ارائه ی یک مدل تصمیم یار برای انتخاب سبد متوازی از پروژه های راهبردی کسب و کار مبتنی بر رویکرد پویای روش ارزیابی در محیط فازی. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.


اکبری، مهدی و مرادی، محمود (1390). ارائه ی یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی (Fuzzy DSS) به منظور انتخاب سیستم نرم افزاری مدیریت دانش سازمانی. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران.


رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و بساق زاده، نرجس (1390). بررسی رابطه ی میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.


 ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود و درستکار، ناهید (1390). ارائه ی چارچوبی پیشنهادی برای گزینش بهترین استراتژی نوآوری جهت ارتقای معیارهای کلیدی عملکرد صنعت ساختمان ایران.دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت، تهران.

 

مرادی، محمود؛ دوستار، محمد و محجوب، زهرا (1391). بررسی موانع به کارگیری دانش در سازمان ها . چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه ذهنی، زنجان، ایران.


مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو؛ عبدالهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه (1391). تحلیل شرایط فرهنگ مدیریت خطا در سازمان های ایرانی (مطالعه موردی: شرکت های داروسازی، بانک و بیمه در بورس اوراق بهادار تهران).چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه ذهنی، زنجان، ایران.

 

مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز و جمالی، علی (1391). ارائه ی یک مدل برای شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب مدیر.دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

 

مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز و محقق، حسین (1391). ارائه مدل ارزیابی عملکرد در مشاغل پرخطر با استفاده از عملگر میانگین وزنی مرتب شده. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

 

رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود؛ حسینی، نجمه السادات و دبیری، نورالدین (1391). مدیریت و بیهنه سازی مسیر، زمان و سوخت سیستم های حمل و نقل پخش کالا با استفاده از الگوریتم گرانش. نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر طوسی.


ولی پور، محمدعلی؛ مرادی، محمود؛ صفردوست، عاطیه و عبدالهیان، فرزانه (1391). بررسی ظرفیت جذب دانش در سازمان های ایرانی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه ذهنی، زنجان، ایران.


مهدی زاده، مهران؛ ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود و درستکار، ناهید (1391).توضیح و تبیین اثر نوآوری و رویکرد سازمانی از تکنولوژی جدید در صنایع ساختمان ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی.


ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکار، ناهید و مهدی زاده، مهران (1391). طراحی مدل ساختاری جهت دست یابی به مزیت رقابتی به واسطه ی ابعاد کارآفرینی استراتژیک(حوزه ی مطالعه: صنعت ساختمان و مسکن ایران). دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.


زنجانی، بهناز؛ رمضانیان، محمدرحیم و مرادی، محمود (1392). بررسی چگونگی استفاده از داده کاوی در رفع مسائل صنعت بیمه. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.


بردسیری، مرضیه؛ جمالیان، علی؛ مرادی، محمود و صلاحی، مازیار (1392). ارائه ی یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط تخصیص- مکان یابی استوار. دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، دانشگاه تهران.

................................................................................................................

 

 

همایش های ملی:

 مرادی، محمود (1388).مدلسازی سازمانی و مدیریت دانش: حرکت به سمت مدلسازی دانش سازمانی یکپارچه. دومین کنفرانس مدیریت دانش، تهران، ایران.


هجتی نژاد، آمنه؛ مرادی، محمود و شاه بهرامی، اسدالله (1390). نقش مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش در مدیریت اثربخشی شهری. یازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.


مؤمنی، سید میثم؛ مرادی، محمود و مباشرامینی، رمضانعلی (1390). ارائه ی یک متدولوژی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها. یازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.


مؤمنی، سید میثم؛ مرادی، محمود و عسگری، سیدعلی (1390). طراحی نقشه های دانش مبتنی بر مدل تعالی EFQM یک ابزار سودمند برای آشکار سازی دانش سازمان. سیزدهمین همایش صنایع دریایی، انجمن مهندسی دریایی ایران، ایران، کیش.

 

مرادی، محمود و جوادطلب،  مصطفی (1391). تهیه و اصلاح MPS در سیستم های تولیدی چند مرحله ای، چند محصولی و چند گلوگاهی، در حالت عدم قطعیت با استفاده از رویکرد زنجیره مارکوف. دوازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.

 

مرادی، محمود؛ جمالی، علی و جعفری، طه (1391). بهینه سازی زمانبندی سیستم های تولید انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه. دوازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.


ملک پور، محمدرضا؛ شاه بهرامی، اسدالله و مرادی، محمود (1391). مطالعه ای بر اهمیت اثربخشی کیفیت آموزش الکترونیکی. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، مازندران، بابلسر.


نوروزپور، بهمن؛ مرادی، محمود و رمضانیان، محمدرحیم (1392). ارائه مدلی برای شناسایی ریسک های انتقال دانش در زنجیره تأمین – مطالعه موردی: زنجیره تأمین قطعات خودرو. ششمین کنفرانس ملی مدیریت؛ تهران- دانشگاه شهید بهشتی.

 

سلطانی هوراند، فاطمه؛ نوروزپور، بهمن و مرادی، محمود (1395). شبیه سازی وضعیت آینده همکاری شرکت های خودروسازی از منظر تعامل پذیری فرهنگی. چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.


 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

....................................................................................

راهنمایی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد:

 

1. عاطفی راد، شکیبا (1390). طراحی ساختار سازمان های تحقیق و توسعه با رویکرد مدیریت دانش.


2. مؤمنی، سید میثم (1390). تدوین و ارائه ی یک چارچوب بومی به منظور پیاده سازی و رویکرد جامع مدیریت دانش در سازمان - صنایع کشتی سازی


3. بهجتی نژاد، آمنه (1390).نقش مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش در مدیریت اثربخش شهری.

 

4. باقری چناری، سوده (1390). بررسی موانع انتقال دانش در سازمان ها (مطالعه موردی در سازمان مرکزی مخابرات گیلان).


5. جعفری، طه (1391). بهینه سازی زمان بندی سیستم های تولید انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه.

 

6. جواد طلب، مصطفی (1391). استفاده از شبیه سازی جهت تهیه و اصلاح طمان بندی اصلی تولید در حالت چند گلوگاهی با زمان های فرایند احتمالی و عدم قطعیت ناشی از ضایعات و دوباره کاری.

 

7. فریدی اقدم، آزاده (1391). بررسی و تجزیه و تحلیل محدودیت های سیستم های مدیریت دانش و بکارگیری وب معنایی به عنوان یک تواناساز

 

8. بهمن، سیده صنم (1391). طراحی مدل سیستم مدیریت دانش در مدیریت بحران های مربوط به حوداث غیرمترقبه.

 

9. زنجانی، بهناز (1391). ارائه ی یک الگوریتم بهینه سازی فازی برای گزینش پرسنل(مطالعه موردی: شرکت گاز استان گیلان).


10. عبدالهیان، فرزانه (1391). بررسی نقش یادگیری سازمانی و نوآوری در فرهنگ مدیریت خطا و ارتباط آن با عملکرد سازمانی.


11. صفردوست، عاطیه (1391). بررسی نقش ظرفیت جذب در رابطه ی بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی.

 

12. سید عیوقی، سیده مریم (1391). بررسی و تبیین تأثیر ویژگی های محصول بر تبلیغات دهان به دهان درون و بیرون گروهی.

 

13. جبار زاده، آمنه (1391). درآمد، احساس خوشبختی و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی و کیفیت زندگی کاری.

 

14. عسگری لاسکی، مسعود (1391). بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان در بین دانشجویان دانشگاه گیلان.

 

15. مصطفایی، زینب (1391). بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران وتورش های رفتاری.


16. مهدوی سعیدی، سیده نینا (1391). ارائه یک مدل کنترل موجودی یکپارچه برای زنجیره تامین سه لایه در شرکت تولید آرپانوش (ایستک).

 

17. محجوب ازمنه، زهرا (1391). بررسی عوامل موثر بر بکارگیری دانش در سازمان ها.

 

18. سلطانی هوراند، فاطمه (1392). شناسایی و تحلیل شاخص های تعامل پذیری در روابط بین سازمانی.

 

19. بردسیری، مرضیه (1392). ارائۀ الگویی برای مکانیسم های هماهنگی زنجیره تأمین.

 

20. حسینی، هانیه (1392). شناسایی و ارزیابی ریسک در زنجیره تأمین و اولویت بندی آن ها.

 

21. نوروزپور، بهمن (1392). بررسی و تحلیل ریسک های انتقال دانش در روابط بین سازمانی.

 

22. اسفندیاری، نیما(1392). شناسایی و اولویت بندی توانمندسازهای نابی - چابکی با استفاده از توسعه عملکرد کیفیت فازی.

 

23. خداشناس نهزمی، حمیده (1392). سنجش آمادگی یادگیری الکترونیک دانشگاه پیام نور استان گیلان.

 

24. نعیمیان، کیارش (1392). حاکمیت شرکتی در شرکت‌های کوچک و متوسط: رابطه مالکیت و تیم مدیریت ارشد با هدفگذاری استراتژیک و سنجش عملکرد

 

25. نصیری صیقلان، آزاده (1392). ارائه یک چارچوب برای شهر الکترونیک.

 

26. دلیلیان، نرجس خاتون (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان.


27. نیک قلب عاشوری، مرتضی (1392). بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و نوآوری در شرکت های اکتشاف نفت (مورد مطالعاتی: شرکت ژئوفيزيک دانا).

 

28. کسمایی، علیرضا (1392). بررسی رابطه عناصر داستان برند در تبلیغات با ارزش ویژه برند و قصد خرید.

 

29. ثاقب حقیقی، پگاه (1392). ارائه‌ی یک مدل برای نظارت ریسک در یک زنجیره ی تامین.

 

30. قادری فر، اسماعیل (1392). شناسايی و اولويت‌بندی موانع فراروی پژوهش‌های کاربردی (مطالعه موردی:پژوهشگاه‌های زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری).

 

31. مصممی، شیلا (1392). بررسی پارامترهای موفقیت آمیز در تجارت B2C و الزامات ورود به آن.

 

32. ممبینی، یعقوب (1393). بررسی تأثیر یکپارچگی رفتاری تیم مدیریت ارشد و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد.

 

33. علوی، سعید (1393). شناسایی و سنجش ریسک های پروژه در صنعت نفت و گاز ایران.

 

34. خدادادی، سارا (1393). ارائه چارچوبی برای سنجش دوسوتوانی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد در صنایع خدماتی

 

35. مدنی، فاطمه (1393). بررسی نقش فرهنگ سازمانی دوسوتوان بردوسوتوانی سازمانی و عملکرد در صنایع غذایی.

 

36. مجیدی لیف شاگرد، هادی (1393). بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد نیروی انسانی (مطالعه موردی: گروه صنعتی فومن شیمی).

 

37. زینعلی، هدی (1394). نقش قابلیت سازی سازمان های میانجی در توانمندی فناورانه شرکت ها.

 

38. تاری، مهدیه (1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت و رشد شرکت های دانشگاهی(دانش بنیان).

 

39. جلالت، شایان (1395). بررسی تأثیر بازارگرایی دوسوتوان بر عملکرد نوآوری با میانجی گری شایستگی دانش بازار و قابلیت کارآفرینی.

 

40. شعبانی، محمدرضا (1395). ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم جهت انتخاب فناوری های مناسب در مدیریت پسماند شهری.

 

41. دارابیان، الیاس (1395). بررسی تأثیر نوآوری باز بر عملکرد فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان با تعدیل گری سرمایه گذاری تحقیق و توسعه داخلی.

 

42. بالازاده، پیمان (1396). بررسی و تحلیل کارآمدی تواناسازی حمایتی از صادرات شرکت های کوچک و متوسط.

 

43. صادقی، مجتبی (1396). بررسی و تحلیل موانع و چالشهای صادراتی شرکت های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در شهرک صنعتی حسن رود).

 

44. شعبانزاده، حامد (1397). طبقه‌بندی چالش‌ها و مسائل کسب‌وکار شرکت‌های خرد کوچک و متوسط با استفاده از تکنیک‌های خوشه‌بندی.

 

................................................................................................................

 

مشاوره مقطع کارشناسی ارشد

 

1. بساق زاده، نرجس (1390). بررسی رابطه ی بین تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش محور.

 

2. خدادادی، علیرضا (1391).خصوصی سازی و بررسی عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری در بورس.

 

3. مومیوند، مهدی (1391). طراحی مدل عارضه یابی سازمانی با رویکرد استراتژیک.

 

4. مهدی زاده حسن آبادی، مهران (1391). تأثیرات استراتژی های نوآوری بر تنوع و توسعه عملکرد صنعت ساختمان و مسکن ایران.

 

5. حسینی رستمی، نجمه السادات (1391). توسعه ی مدل های ریاضی مسئله ی مسیریابی وسیله ی نقلیه.

 

6. درستکار احمدی، ناهید (1391). بررسی نقش کارآفرینی استراتژیک در مزیت رقابتی بخش صنعتی سازی ساختمان و مسکن ایران.

 

7. عیسی زاده، عادله (1391). اولویت بندی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران.

 

8. ملک پور، محمدرضا (1391). شناسایی، ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش الکترونیک دروس آزمایشگاهی و کارگاهی (مطالعه موردی: مدارس آموزش و پرورش شهر رشت.

 

9. کریم دوست بلالمی، میترا (1392). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی کار تیمی در دانشگاه گیلان.

 

10. کریمی توچایی، پریسا (1392). ارائه یک مدل موجودی زنجیره ای تأمین سه سطحی با زمان تحویل قابل کنترل.

 

11. هشیوار، رقیه (1392). بررسی رابطه بین شوخی در تبلیغات و قصد خرید (مورد بررسی: دانشجویان دانشگاه گیلان).

 

12. خاتم نژاد پاکزاد، شیوا (1392). بررسی رابطه بین استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و تسهیم دانش در سازمان.

 

13. صفری، علی اکبر (1393).شناسایی عناصر مهم در مدیریت زنجیره تأمین سبز و ارائه مدلی برای ارزیابی سبز تأمین کنندگان.

 

14. مؤمن، اسماعیل (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی میان فروش و بازاریابی و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی.

 

15. مؤمنه، محسن (1394). بررسی نقش فشار مشتری و نوآور بودن در مدیریت زنجیره تأمین پایدار و مزیت رقابتی پایدار.

 

16. مرزبان، نیلوفر (1394). بررسی تأثیر قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده بر عملکرد یا میانجی گری چابکی سازمانی و ظرفیت جذب.

 

17. هیجرودی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر کسب اطلاعات بر رفتار سرمایه گذاران با تعدیل گری ویژگی های شخصیتی آن ها در بورس اوراق بهادار تهران.

 

18. میرفلاح دموچالی، رضوانه (1395). تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش میانجی قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین و قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار.

 

 

پروژه های و طرح های کاربردی

............................................................................................

 

سمت: مسئول علمی طرح

عنوان طرح: طرح مطالعاتی نحوه ی راه اندازی و تشویق سرمایه گذاری در صنایع High Tech در استان گیلان.

 

تاریخ اتمام: پاییز 1390

..................................................................................................

سمت: مجری و مشاور

 عنوان طرح: فاز اول استقرار مدیریت دانش در یکی از صنایع زیر مجموعه وزارت دفاع.

 

تاریخ اتمام: 1391

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان طرح: بررسی رابطه ی عوامل فردی و بهره وری نیروی انسانی در شرکت گاز استان گیلان.

 

تاریخ اتمام: پاییز 1392

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان طرح: ارزیابی آمادگی الکترونیک اداره ی ثبت احوال گیلان به منظور پیاده سازی دولت الکترونیک.

 

تاریخ اتمام: پاییز 1393

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان طرح: طراحی نظام مدیریت دانش طرح های پژوهشی و فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور.

 

تاریخ اتمام: زمستان 1394

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان مجری: بررسی رشته صنایع اولویت دار در استان گیلان با رویکرد آینده پژوهی و تأثیر آن بر نحوه استقرار صنعت گران در شهرک ها و نواحی صنعتی استان.

 

تاریخ اتمام: تابستان 1395

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان طرح: بررسی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و کارکنان و تحلیل میزان برآورده شدن الزامات مورد نیاز آنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

 

تاریخ اتمام: زمستان 1395

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان: تدوین برنامه راهبردی تحقیقات و اولویت های تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند مدت شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان.

 

تاریخ اتمام: زمستان 1397

..................................................................................................

 سمت: مجری طرح

عنوان: طراحی ساماندهی بخشی از مشاغل غیررسمی (حوزه خدمات) از طریق فعالیت شرکت های خدمات خانگی- پایلوت: استان گیلان.


  تاریخ اتمام: در حال اجرا

 

 

سایر

............................................................................................

پژوهشگر برتر استان گیلان در سال (1396).

پژوهشگر برتر دانشگاه در سال های (1392-1394-1395).

رتبه اول مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی ورودی 1374 دانشگاه گیلان.

رتبه دوم قبول شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی در رشته مدیریت صنعتی 1378.

قبولی در کنکور دکتری اعزام به خارج در سال های 1380 و 1381.

اخذ بورسیه دکتری اعزام به خارج از وزارت علوم.

 

      روش شناسی تحقیق - دکترای مدیریت صنعتی

      مدیریت تکنولوژی- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

      روش تحقیق - کارشناسی مدیریت صنعتی 
 نیم سال دوم- 99-1398
روز/ساعت 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 0 - 0 0 - 0
شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق - -
یکشنبه راهنمایی و مشاوره راهنمایی و مشاوره مدیریت تکنولوژی (کلاس 28) - - -
دوشنبه زبان تخصصی 2 روش شناسی تحقیق (کلاس 30) دفتر - - -
سه شنبه راهنمایی و مشاوره راهنمایی و مشاوره جلسات گروه روش تحقیق (کلاس 21 س. ابریشم چیان) - -
چهارشنبه پروژه های کاربردی پروژه های کاربردی پروژه های کاربردی پروژه های کاربردی - -
تماس با دکتر محمود مرادی
mahmoudmoradi@gmail.com
آدرس دانشکده:رشت-کیلومتر 5 جاده تهران-مجتمع دانشگاه گیلان-دانشکده علوم انسانی-گروه مدیریت. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۱۸۴۱
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم