دکتر محمود مرادی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه مدیریت
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر محمود مرادی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه مدیریتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


دانشیار رسمی  پایه 11

شروع همکاری با دانشگاه گیلان: مرداد 1388

 متولد 1356- ملایر.

 متأهل، دو فرزند.

 

 

 
 

مقاطع
دانشگاه سال رشته
کارشناسی گیلان 1378 مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد تهران 1381 مدیریت صنعتی- گرایش تولید
دکتری بوردوا-1 فرانسه 1388 گرایش تولید، اتوماتیک و سیگنال

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: " مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار(BPR) و موانع اجرایی آن در شرکت های خودرو سازی".

عنوان رساله دکتری: " مدیریت دانش و مدل سازی سازمان- ارائه مدلی تلفیقی در مدل سازی دانش سازمانی".

  

 

سوابق شغلی و اجرایی:

..........................................................................

...........................................................................

 به ترتیب زمانی:

 

1.  شرکت خودروسازی زامیاد از سال های 1378 تا 1383. آخرین سمت: سرپرست برنامه ریزی نیروی انسانی

2. مدرس مدعو دانشگاه گیلان در سال 1382. تدریس دروس تحقیق در عملیات و کارسنجی و زمان سنجی

3. دانشگاه بوردو فرانسه ( قرارداد ATER) - در سال تحصیلی 2008- 2009. تدریس دروس ERP و مدل سازی سازمان 

4. مشاور توسعه  منابع انسانی و مدیرت دانش در شرکت زامیاد از شهریور 1388 تا اردیبهشت 1389.

5. استادیار گروه مدیریت داتشگاه گیلان از مرداد 1388

6. مشاور استقرار مدیریت دانش در یکی از شرکت های کشتی سازی زیرمجموعه سازمان صنایع دریایی از مرداد 1389 تا 1391.

7. مدیر گروه مدیریت دانشگاه گیلان از آبان 1389 تا بهمن 1390.

8. مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان از بهمن 1390 تا بهمن 1394.

9. مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه گیلان از ابتدای اسفند 1394.

 

عضویت ها:

 

1. عضو کمیته علمی همایش اروپایی مدیریت دانش(ECKM).

2. عضو کمیسون توسعه مدیریت شرکت توزیع برق استان گیلان.

3. عضو کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای استان گیلان.

 4. عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه گیلان

5. داور چندین مجله علمی پژوهشی 

 

علایق و اولویت های پژوهشی:

.........................................................................................

..........................................................................................

1. مدیریت فناوری و نوآوری

2. تئوری مبتنی بر منابع، تئوری مبتنی بر دانش، قابلیت های پویا، قابلیت های ترکیبی، ظرفیت جذب.

3. مباحث مرتبط با یادگیری، نوآوری، مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی.

4. مباحث مرتبط با شرکت های کوچک و متوسط.
مقالات  در مجلات علمی- پژوهشی

............................................................................................

 خارجی - فرانسه

 

Authors: Moradi, M., Brunel, S., and Vallespir, B - 2008


Subject: Approche Sémantique de la Chaîne de Valeur Ajoutée de la Création des Connaissances : des Données à la Capabilité. 1ère Conférence Francophone "Gestion des Connaissances, Société et Organisations"

Journal: Information Science for Decision Making ISDM 33-594, Numéro Thematique : Connaissance, Information & Environnement Socio-Economique

........................................................................................

 Authors: Ermine, J. L, Moradi, M, Brunel, S - 2012


Subject: Une Chaine de Valeur de la Connaissance

Journal: Management International, ISSN 1206-1697, Vol. 16, Numero Special, 29-40

................................................................................................................


 

خارجی - انگلیسی


Authors: Moradi, M., Brunel, S., Zolghadri, M., & Vallespir, B. - 2008


Subject: Design for learning and teaching: A knowledge-based approach to design products

Journal: In Practical Aspects of Knowledge Management (pp. 244-255). Springer Berlin Heidelberg

................................................................................................................

Authors: Moradi, M., and Vallespir, B.- 2009 


Subject: Enterprise Modelling and Knowledge Management: toward a unified enterprise knowledge modelling

Journal: Information Science for Decision Making- ISDM

................................................................................................................

Authors: Moradi, M., Badja, M., & Vallespir, B - 2010


Subject: Knowledge Based Enterprise Engineering (KBEE): a modeling framework for enterprise knowledge capitalization

Journal: Advances in Production Management Systems. New Challenges, New Approaches (pp. 433-440). Springer Berlin Heidelberg.http://www.springerlink.com/content/4433872076450123/export-citation

..................................................................................................

Authors: Moradi, M., Meshki, M & Jabbarzade, A -2013 


Subject: A study on relationship between income, health and family relationship and happiness

Journal: Management Science Letters, 3(4), 1287-1290

..................................................................................................

Authors: Moradi, M., Meshki, M & Mostafaei, Z - 2013


Subject: A study on investors’ personality characteristics and behavioral biases: Conservatism bias and availability bias in the Tehran Stock Exchange

Journal: Management Science Letters, 3(4), 1191-1196

..................................................................................................

Authors: Malek Akhlagh, E. Moradi, M. Mehdizadeh, M. Dorostkar-Ahmadi, N - 2013


Subject: Innovation Strategies, Performance Diversity and Development: An Empirical Analysis in Iran Construction and Housing Industry

Journal: Iranian Journal of Management Studies, ISSN 1735-0700 , 6(2), 31-60

..................................................................................................

Authors: Sagheb-Haghighi, P., Moradi, M., Salahi,M - 2014


Subject: Supplier Segmentation using Fuzzy Linguistic Preference Relations and Fuzzy Clustering

Journal: I. J. Intelligent Systems and Applications, 6(5), 76-82,. DOI: 10.5815/ijisa.2014.05.08

..................................................................................................

Authors: Sagheb Haghighi, P; Moradi,M and Salahi, M - 2014


Subject: Supplier Evaluation: Fuzzy Linguistic Preference Relations and Fuzzy C-Means Approach

Journal: International Journal of Operations Research; Vol.11; No.3; 069-081

..................................................................................................

Authors: Mousavian Hehazi, M; Moradi,M and Dehghan,A - 2016


Subject: Evaluating and Prioritizing Wind Farm Sites Through a Combined Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Approach: A Case Study in Iran

  Journal: International Journal of Energy, Enviroment, and Economics; Vol: 24; No: 2-3; 265 - 281.

................................................................................................................

 

 

داخلی - فارسی

 

نویسندگان: اکبری، مهدی و مرادی، محمود - 1391


عنوان: کاربرد محاسبات فازی در ماتریس پورتفولیو به منظور بهبود تدوین راهبردهای سبد کسب و کار

مجله: مجله ی علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی؛ پاییز و زمستان؛ صص 141-161

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ جمالی، علی و زنجانی، بهناز- 1391


عنوان: ارائه ی مدلی برای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد پرسنل در مشاغل پرخطر

مجله: فصل نامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت؛ سال ششم؛ شماره ی 3؛ پیاپی 17؛ صص 32-59

..................................................................................................

نویسندگان: رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و عیسی زاده، عادله - 1391


عنوان: اولویت بندی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

مجله: فصل نامه علمی پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین؛ دوره ی 8؛ شماره 29 و 30؛ صص 155- 179

..................................................................................................

نویسندگان: رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و بساق زاده، نرجس - 1391


عنوان: تأثیر فرآیند تسهیم دانش و توانایی جذب بر قابلیت نوآوری

مجله: نشریه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی؛ سال سوم؛ شماره 11؛ صص 91- 111

..................................................................................................

نویسندگان: ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ مهدی زاده، مهران؛ درستکار احمدی، ناهید - 1391


عنوان: ارائه ی چارچوبی پیشنهادی برای گزینش بهترین استراتژی نوآوری جهت ارتقای معیارهای کلیدی عملکرد صنعت ساختمان ایران

مجله: نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت؛ جلد 3؛ شماره1.صص 6-1.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ ولی پور، محمدعلی؛ یاکیده، کیخسرو؛ صفردوست، عاطیه و عبدالهیان، فرزانه -1392


عنوان: بررسی نقش ظرفیت جذب دانش در عملکرد نوآورانه ی سازمان

مجله: نشریه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی؛ شماره 13؛ صص 79-102

..................................................................................................

نویسندگان: ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ مهدی زاده، مهران؛ درستکار احمدی، ناهید - 1392


عنوان: گزينش استراتژي های نوآوری با استفاده از رويکرد ترکيبی دلفی فرايند تحليل شبکه(مورد مطالعه: شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران- مپسا)

مجله: مجله ی علمی پژوهشی مدیریت بازرگانی؛ دانشگاه تهران.

..................................................................................................

نویسندگان: اکبر، مهدی و مرادی، محمود - 1392


عنوان: ارائه ی یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی(Fuzzy DSS) به منظور سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش: مطالعه موردی

مجله: فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه ی فناوری؛ شماره 1؛ صص 99-131

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ عبدالهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه - 1392


عنوان: بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه ی بین یادگیری از خطاهای سازمانی و عملکرد

مجله: فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول؛ شماره 69؛ صص 121-149

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو و عبدالهیان، فرزانه - 1392


عنوان: بررسی تأثیر فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوری

مجله: فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی؛ دوره یازدهم؛ شماره دوم؛ صص 87- 114

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود و زنجانی، بهناز - 1392


عنوان: ارائه ی یک مدل مبتنی بر مهارت در انتخاب مدیران با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و قوانین شباهت سنجی

مجله: فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت منابع انسانی؛ سال پنجم؛ شماره ی 2؛ صص 1-30

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ مؤمنی، سیدمیثم و مباشرامینی، رمضانعلی - 1392


عنوان: ارائه ی یک روش ترکیبی در تدوین متدولوژی پیاده سازی مدیریت دانش

مجله: نشریه علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه؛ دوره ی 26؛ شماره 2(84)؛ صص 59-92

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ قادری فر، اسماعیل؛ دوستار، محمد و زنجانی، بهناز - 1392


عنوان: شناسایی و اولویت بندی موانع فراروی پژوهش: مطالعه ی موردی: پژوهشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجله: فصل نامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری؛ جلد6؛ شماره 1؛ صص 35-48.

..................................................................................................

نویسندگان: اکبری، مهدی و مرادی، محمود - 1392


عنوان: تدوین و اولویت بندی سبد متوازنی از پروژه های استراتژیک صنعت: مطالعه ی موردی: یک سازمان دفاعی

مجله: فصل نامه ی علمی پژوهشی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی ؛ شماره 11؛ ص 141-172

..................................................................................................

نویسندگان: ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکاری احمدی، ناهید و مهدی زاده، مهران - 1392


عنوان:
کارآفرینی استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی: مطالعه تجربی در حوزه صنعتی سازی صنعت ساختمان و مسکن ایران

مجله: فصل نامه ی علمی پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه؛ شماره 4؛ پیاپی 86؛  صص 25-47.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ صفردوست، عاطیه؛ عبدالهیان، فرزانه و یاکیده، کیخسرو - 1392

 
عنوان: فرهنگ مدیریت خطا و عملکرد سازمانی: تبیین نقش ظرفیت جذب دانش و عملکرد نوآورانه

مجله: فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی؛ دوره ی 3، شماره ی 2؛ صص 111-130

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ رضایی، مراد؛ دوستار، محمد؛ کاردان، ساجده و تیموری، رقیه - مهر 1392


عنوان: یک ساختار آماری برای ارزیابی بهره وری نیروی انسانی با ملاحظه عوامل فردی در شرکت گاز استان گیلان

مجله: فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت؛ سال ششم؛ شماره 20؛ صص 83- 108

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ صلاحی، مازیار؛ بردسیری، مرضیه و جمالیان، علی - 1393


عنوان: یک مدل جدید استوار در طراحی شبکه ی زنجیره ی تأمین تحت عدم قطعیت

مجله: فصل نامه ی تحقیق در عملیات و کاربردهای آن؛ جلد 11؛ شماره 2؛ صص 9- 26

..................................................................................................

نویسندگان: زنجانی، بهناز؛ مرادی، محمود و جمالی، علی - 1393


عنوان: به کارگیری سیستم بهینه استنتاج فازی – عصبی تطبیقی به منظور پیش بینی کارایی پرسنل(مطالعه موردی)

مجله: فصل نامه ی علمی پژوهشی پژوهش های مدیریت در ایران؛ جلد 18؛ شماره 3

..................................................................................................

نویسندگان: ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکار احمدی، ناهید؛ مهدی زاده، مهران - 1393


عنوان: بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی - مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن

مجله: پژوهشنامه ی علمی - پژوهشی مدیریت اجرایی؛ دوره ی 6؛ شماره 11

..................................................................................................

 نویسندگان: مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز و جمالی، علی - 1393


عنوان: مدل‌سازی عملکرد شغلی با استفاده از سیستم بهینه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی(مطالعه موردی شرکت گاز استان گیلان)

مجله: نشریه علمی -  پژوهشی مدیریت صنعتی؛ دوره ی 6، شماره 1؛ صص 111- 126

..................................................................................................

نویسندگان: نوع پسند، سیدمحمد؛ مرادی، محمود و دقیقی، گیلدا- 1393


عنوان:  بررسی نقش راهبرد کسب و کار بر رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی: (مطالعه موردی در کارخانه های صنایع غذایی استان گیلان)

مجله: بهبود مدیریت؛ شماره ی 23؛ جلد 8

..................................................................................................

نویسندگان: فریدی اقدم، آزاده؛ مرادی، محمود و نوروزپور، بهمن - 1393


عنوان: تجزيه و تحليل محدوديت‌های تکنيکی موثر بر نارضايتی کاربران سيستم‌های مديريت دانش

مجله: پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات؛دوره 30؛ شماره 4؛ صص 1107- 1129.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ اکبری، محسن؛ خرسندنژاد، آرزو و هشیوار، رقیه - 1393


عنوان: مطالعه تجربی تأثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید: نقش واسطه ی گرایش به تبلیغ و گرایش به برند

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین؛ سال چهارم؛ شماره 4؛ صص 181-194

..................................................................................................

نویسندگان: مصممی، شیلا؛ مرادی، محمود و شاه بهرامی، اسدالله - 1393


عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران؛ سال پنجم؛ شماره های 17 و 18؛ صص 57-72.

..................................................................................................

نویسندگان: نوروزپور، بهمن؛ مرادی، محمود و رمضانیان، محمدرحیم - 1393


عنوان: تجزیه و تحلیل ریسک های انتقال دانش: ابزاری برای مدیریت راهبردی روابط بین سازمانی

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی؛ شماره 20؛ صص 179-192.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ رمضانیان، محمدرحیم و سلطانی، فاطمه - 1394


عنوان: ارائه و اعتبارسنجی مدل سنجش تعامل پذیری در روابط بین سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های تولیدی مستقر در استان قزوین)

مجله: پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگانی؛ شماره 75؛ صص 65- 88.

..................................................................................................

نویسندگان: رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و سلطانی، فاطمه - 1394


عنوان: تحلیل موانع تعامل‌پذیری فرهنگی در زنجیره تأمین صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری(ISM)

 مجله: نشریه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی؛ دوره ی 13؛ شماره 2؛ صص 367- 389.

..................................................................................................

نویسندگان: ابراهیم پور، مصطفی؛ مرادی، محمود و ممبینی، یعقوب - 1394


عنوان: تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی های محیطی

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران؛ سال نهم؛ شماره 36؛ صص 53- 75.

..................................................................................................

نویسندگان: هشیوار، رقیه؛ اسماعیل پور، رضا و مرادی، محمود - 1394


عنوان: بررسی رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید

مجله: فصلنامه ی علمی- پژوهشی چشم انداز مدیریت بازرگانی؛ دوره 14؛ شماره 23؛ صص 177- 194.

..................................................................................................

نویسندگان: رمضانیان، محمدرحیم؛ ممبینی، یعقوب و مرادی،محمود - 1394


عنوان: بررسی تأثیر یکپارچگی کانال های خرده فروشی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات بر عملکرد فروشگاه‌های خرده‌فروشی با میانجی‌گری دوسوتوانی سازمانی (مطالعه موردی: فروشگاه‌های شهر رشت)

مجله: فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات؛ دوره 7؛ شماره 4؛ صص 768- 741.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو و مدنی، فاطمه - 1394


عنوان: فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد؛ نقش حیاتی دوسوتوانی سازمانی.

مجله: نشریه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی؛ دوره 13؛ شماره 4؛ صص 1266-1245.

..................................................................................................

نویسندگان: کریمی گوارشکی، محمدحسین؛ اسفندیاری، نیما و مرادی، محمود - 1394


عنوان: ارائه ی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی؛ دوره 13؛ شماره 39؛ صص 170- 145.

..................................................................................................

نویسندگان: اسفندیاری، نیما، مرادی، محمود و ولی پور، محمدعلی- 1394


عنوان: رویکرد ترکیبی FLinPreRa-FQFD برای اولویت‌بندی ویژگی‌ها و توانمندسازهای ناب-چابکی در صنایع غذایی و آشامیدنی استان قزوین

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت صنعتی؛ دوره 7؛ شماره 4؛ صص 696 - 673.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ دلیلیان، نرجس خاتون و خداشناس، حمیده - 1394


عنوان: شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ سال ششم؛ شماره 4؛ صص 93- 114.

..................................................................................................

نویسندگان: ممبینی، یعقوب؛ مرادی، محمود و ابراهیم پور، یعقوب- 1394


موضوع: مطالعه ای تطبیقی در سنجش نقش دوسوتوانی سازمانی در عملکرد بنگاه های تولیدی و خدماتی

مجله: نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت؛ سال نهم؛ شماره 4؛ پیاپی 30؛ صص 82- 112.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ ابراهیم پور، مصطفی و ممبینی، یعقوب- 1394


موضوع: بررسی تأثیر یکپارچگی رفتاری تیم مدیریت ارشد و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی؛ دوره 4؛ پیاپی 14؛ صص 61- 96.

..................................................................................................

نویسندگان: ابراهیم پور، مصطفی؛ مرادی، محمود و مرزبان مقدم، نیلوفر- 1395


موضوع: تأثیر قابلیت پکپارچگی با تأمین کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی

مجله: فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت صنعتی؛ شماره 22؛ صص 169- 192.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ جمالی، علی و زنجانی، بهناز - 1395


عنوان: پیش‌بینی عملکرد شغلی با استفاده از بهینه‌سازی چند هدفه و شبکه های عصبی از نوع GMDH به منظور بهبود فرایند گزینش کارکنان

مجله: مهنذسی صنایع و مدیریت شریف؛ دوره 32.1؛ شماره 1.1؛ صص 41 - 51.

................................................................................................................

 

 

 

مقالات در مجلات علمی- ترویجی

....................................................................................

 

نویسندگان: مرادی، محمود؛ رمضانیان، محمدرحیم و سلطانی، فاطمه - 1393


عنوان: شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های تعامل‌پذیری در زنجیره تأمین

مجله: فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره ی تأمین؛ سال شانزدهم؛ شماره 43

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ ابراهیم پور، مصطفی و ممبینی، یعقوب - 1393


عنوان: تبیین دوسوتوانی سازمانی به عنوان مفهوم نوین در مدیریت سازمان های دانش بنیان تبیین دوسوتوانی سازمانی به عنوان مفهوم نوین در مدیریت سازمان های دانش بنیان

مجله: فصلنامه ی علمی ترویجی رشد فناوری؛ سال دهم؛ شماره 40

..................................................................................................

نویسندگان: ممبینی، یعقوب؛ ابراهیم پور، مصطفی و مرادی، محمود - 1393


عنوان: بررسی ابهامات و نوع شناسی دوسوتوانی سازمانی در سازمان های تکنولوژی محور

مجله: دو فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی- دوره 12- شماره 23- صص 59-72

..................................................................................................

نویسندگان: ممبینی، یعقوب؛ مرادی، محمود و ابراهیم پور، مصطفی - 1394


عنوان: ارائه چارچوب مفهومی از نقش یکپارچگی رفتاری تیم های مدیریت ارشد سازمان‌های فناوری محور در ایجاد دوسوتوانی سازمانی

مجله: دو فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی- دوره 13- شماره 25- صص 3-14.

..................................................................................................

نویسندگان: ابراهیم پور، مصطفی؛ مرادی، محمود و مرزبان مقدم، نیلوفر - 1394


عنوان: ارائه الگویی برای ارتقای عملکرد شرکت های فناوری محور بر مبنای قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده

مجله: دو فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی- دوره 13- شماره 26- صص 65-76.

..................................................................................................

نویسندگان: تاری، مهدیه؛ مرادی، محمود و ابراهیم پور، مصطفی- 1394


موضوع: بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان

مجله: فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری؛ سال دوازدهم؛ شماره 45.

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ صفردوست، عاطیه و صفردوست، یاسر- 1394


موضوع: بررسی ظرفیت جذب دانش و فناوری صنایع تولیدی و خدماتی(بررسی موردی: شرکت های دارویی و بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

مجله: فصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی؛ سال 28؛ دوره 14؛ صص 37- 50.

..................................................................................................

نویسندگان: جلالت، شایان؛ مرادی، محمود و اکبری، محسن - 1396


موضوع: بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش بنیان

مجله: فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری، سال سیزدهم؛ شماره 50؛ صص 70 - 83.

................................................................................................................

 

 

 

 

مقالات همایش ها

....................................................................................

 همایش های بین المللی

 

Authors: Moradi, M., and Vallespir, B - 2007 


Subject: Knowledge management and enterprise modelling: a complementary review

Conference: Proceeding of the 4th international federation of automatic control conference - Elsevier–IFAC MCPL 2007, Sibiu, Roumania, September 27-30

..................................................................................................

Authors: Brunel, S., Moradi, M., Zolghadri, M., and Girard, P - 2007


Subject: To Design Product for Learning

Conference: Proceeding of the International Symposium for Engineering Education ISEE-07, 2007, Dublin City University, Ireland

..................................................................................................

Authors: Moradi, M., Brunel, S., and Vallespir, B - 2008


Subject: Value Chain Approach to Semantic Process of Knowledge Creation: a Perspective from Data to Capability

Conference: Proceeding of the 29th McMaster World Congress, Hamilton, Canada, 16-18 January

..................................................................................................

Authors: Moradi, M., Brunel, S., and Vallespir, B - 2008


Subject: Design a Product for Learning and Teaching: from Underline Basic Theories to Developing a Process

Conference: International workshop in Extended Product and Process Analysis and Design, Bordeaux, 20-21 March, France

..................................................................................................

Authors: Moradi, M; Ramzanian,M.R and Momeni, M - 2011


Subject: Knowledge mapping based on EFQM excellence model: A practical tools to make visible organizational knowledge

Conference: 12th European Conference on Knowledge Management - ECKM 2011; Academic Conferences International

..................................................................................................

Authors: Mehdizadeh, M; Malek Akhlagh, E; Moradi,M and Dorostkar Ahmadi,N - 2012


Subject: Explanation effects of innovative and entrepreneurial approaches of new technologies in Iran construction industry – Construction Industrialization

Conference: 2nd International & 6th National Conference on Management of Technology; Iranian Association for management of technology

..................................................................................................

Authors: Hosaini,M; Shahbahrami, A and Moradi, M - 2012


Subject: Credit Scoring for Banks Based on Decision Tree and Neural Network Algorithms

Conference: 6th International Conference on e-Commerce in Developing Countries: with focus on Insurance and Islamic Banking

..................................................................................................

Authors: Moradi, M and Nasiri, A - 2013


Subject: The Role of Digital Divide and TAM in Establishing Sustainable E-City

Conference: 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics; Estern Mediterranean University (EMU) and industrial Management Institute

..................................................................................................

Authors: Mosammami, Sh; Ziran, Z; Moradi, M and Shahbahrami, A - 2013


Subject: E-Consumer Behavior Verification in Business to Consumer E-Commerce using Data Mining Technique

Conference: 1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics; Estern Mediterranean University (EMU) and industrial Management Institute

..................................................................................................

 

نویسندگان: مرادی، محمود؛ مباشرامینی، رمضانعلی؛ مؤمنی، سیدمیثم و زارعی، ابوالقاسم - 1390

 موضوع: تعیین اولویت های سازمان جهت تدوین استراتژی دانش (مطالعه موردی: یکی از صنایع کشتی سازی در شمال ایران)

کنفرانس: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ تهران- دانشگاه صنعتی شریف

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود و اکبری، مهدی -1390


عنوان: ارائه ی یک مدل تصمیم یار برای انتخاب سبد متوازی از پروژه های راهبردی کسب و کار مبتنی بر رویکرد پویای روش ارزیابی در محیط فازی

کنفرانس: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

..................................................................................................

نویسندگان: اکبری، مهدی و مرادی، محمود - 1390


عنوان: ارائه ی یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی (Fuzzy DSS) به منظور انتخاب سیستم نرم افزاری مدیریت دانش سازمانی

کنفرانس: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ تهران

..................................................................................................

نویسندگان: رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و بساق زاده، نرجس - 1390


عنوان: بررسی رابطه ی میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری

کنفرانس: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ تهران– دانشگاه صنعتی شریف

..................................................................................................

 نویسندگان: ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود و درستکار، ناهید - 1390


عنوان: ارائه ی چارچوبی پیشنهادی برای گزینش بهترین استراتژی نوآوری جهت ارتقای معیارهای کلیدی عملکرد صنعت ساختمان ایران

کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت؛ تهران

..................................................................................................

نویسندگان: رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود و بساق زاده، نرجس - 1390


عنوان: بررسی رابطه میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری

کنفرانس: نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ دانشگاه صنعتی شریف

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ دوستار، محمد و محجوب، زهرا - 1391

عنوان: To investigated knowledge application barriers in organizations

کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه ذهنی؛ زنجان- ایران

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ یاکیده، کیخسرو؛ عبدالهیان، فرزانه و صفردوست، عاطیه - 1391


عنوان: To analyze the situation of error management culture in Iranian organization(case Study: pharmaceutical, Bank and insurance companies in Tehran stock exchange)

کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه ذهنی؛ زنجان- ایران

..................................................................................................

 نویسندگان: مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز و جمالی، علی - 1391

 
عنوان: ارائه ی یک مدل برای شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب مدیر

کنفرانس: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ تهران – دانشگاه صنعتی شریف

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ زنجانی، بهناز و محقق، حسین - 1391


عنوان: ارائه مدل ارزیابی عملکرد در مشاغل پرخطر با استفاده از عملگر میانگین وزنی مرتب شده

کنفرانس: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ تهران- دانشگاه صنعتی شریف

..................................................................................................

نویسندگان: رمضانیان، محمدرحیم؛ مرادی، محمود؛ حسینی، نجمه السادات و دبیری، نورالدین - 1391


عنوان: مدیریت و بیهنه سازی مسیر، زمان و سوخت سیستم های حمل و نقل پخش کالا با استفاده از الگوریتم گرانش

کنفرانس: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر طوسی

..................................................................................................

نویسندگان: ولی پور، محمدعلی؛ مرادی، محمود؛ صفردوست، عاطیه و عبدالهیان، فرزانه - 1391


عنوان: An investigation on the knowledge absorptive capacity in Iranian organization

کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه ذهنی؛ زنجان- ایران

..................................................................................................

نویسندگان: مهدی زاده، مهران؛ ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود و درستکار، ناهید - 1391

 
عنوان: Explanation effects of innovation and enterprise approach of new technology in Iran construction industry

کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی

..................................................................................................

نویسندگان: ملک اخلاق، اسماعیل؛ مرادی، محمود؛ درستکار، ناهید و مهدی زاده، مهران - 1391


عنوان: طراحی مدل ساختاری جهت دست یابی به مزیت رقابتی به واسطه ی ابعاد کارآفرینی استراتژیک(حوزه ی مطالعه: صنعت ساختمان و مسکن ایران)

کنفرانس: دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ تهران- دانشگاه صنعتی شریف

..................................................................................................

نویسندگان: زنجانی، بهناز؛ رمضانیان، محمدرحیم و مرادی، محمود - 1392


عنوان: بررسی چگونگی استفاده از داده کاوی در رفع مسائل صنعت بیمه

کنفرانس: یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت؛ تهران- دانشگاه صنعتی شریف

..................................................................................................

نویسندگان: بردسیری، مرضیه؛ جمالیان، علی؛ مرادی، محمود و صلاحی، مازیار- 1392


عنوان: ارائه ی یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط تخصیص- مکان یابی استوار

کنفرانس: دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع؛ تهران- دانشگاه تهران

................................................................................................................

 

همایش های ملی

 

نویسنده: مرادی، محمود - 1388


موضوع: Enterprise modeling and knowledge management: toward a unified enterprise knowledge modeling

کنفرانس: دومین کنفرانس مدیریت دانش؛ تهران – ایران

..................................................................................................

نویسندگان: بهجتی نژاد، آمنه؛ مرادی، محمود و شاه بهرامی، اسدالله - 1390


موضوع: نقش مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش در مدیریت اثربخشی شهری

کنفرانس: یازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان

..................................................................................................

نویسندگان: مؤمنی، سید میثم؛ مرادی، محمود و مباشرامینی، رمضانعلی - 1390


عنوان: ارائه ی یک متدولوژی به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها

کنفرانس: یازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان

..................................................................................................

نویسندگان: مؤمنی، سید میثم؛ مرادی، محمود و عسگری، سیدعلی - 1390


عنوان: طراحی نقشه های دانش مبتنی بر مدل تعالی EFQM یک ابزار سودمند برای آشکار سازی دانش سازمان

کنفرانس: سیزدهمین همایش صنایع دریایی؛ انجمن مهندسی دریایی ایران؛ ایران- کیش

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود و جوادطلب،  مصطفی  - 1391


عنوان: تهیه و اصلاح MPS در سیستم های تولیدی چند مرحله ای، چند محصولی و چند گلوگاهی، در حالت عدم قطعیت با استفاده از رویکرد زنجیره مارکوف

کنفرانس: دوازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان

..................................................................................................

نویسندگان: مرادی، محمود؛ جمالی، علی و جعفری، طه - 1391


عنوان: بهینه سازی زمانبندی سیستم های تولید انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

کنفرانس: دوازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان

..................................................................................................

نویسندگان: ملک پور، محمدرضا؛ شاه بهرامی، اسدالله و مرادی، محمود - 1391


عنوان: مطالعه ای بر اهمیت اثربخشی کیفیت آموزش الکترونیکی

کنفرانس: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان؛ مازندران - بابلسر

..................................................................................................

نویسندگان: نوروزپور، بهمن؛ مرادی، محمود و رمضانیان، محمدرحیم - 1392


موضوع: ارائه مدلی برای شناسایی ریسک های انتقال دانش در زنجیره تأمین – مطالعه موردی: زنجیره تأمین قطعات خودرو

کنفرانس: ششمین کنفرانس ملی مدیریت؛ تهران- دانشگاه شهید بهشتی

................................................................................................................

 

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

....................................................................................

راهنمایی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

دانشجو:  شکیبا عاطفی راد - 1390


موضوع: طراحی ساختار سازمان های تحقیق و توسعه با رویکرد مدیریت دانش

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: سید میثم مؤمنی- 1390


موضوع: تدوین و ارائه ی یک چارچوب بومی به منظور پیاده سازی و رویکرد جامع مدیریت دانش در سازمان - صنایع کشتی سازی

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: آمنه بهجتی نژاد - 1390


موضوع: نقش مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش در مدیریت اثربخش شهری

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

..................................................................................................

دانشجو: سوده باقری چناری - 1390


موضوع: بررسی موانع انتقال دانش در سازمان ها (مطالعه موردی در سازمان مرکزی مخابرات گیلان)

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: طه جعفری - 1391


موضوع: بهینه سازی زمان بندی سیستم های تولید انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو:  مصطفی جواد طلب - 1391


موضوع: استفاده از شبیه سازی جهت تهیه و اصلاح طمان بندی اصلی تولید در حالت چند گلوگاهی با زمان های فرایند احتمالی و عدم قطعیت ناشی از ضایعات و دوباره کاری

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: آزاده فریدی اقدم - 1391


موضوع: بررسی و تجزیه و تحلیل محدودیت های سیستم های مدیریت دانش و بکارگیری وب معنایی به عنوان یک تواناساز

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: سیده صنم بهمن - 1391


موضوع: طراحی مدل سیستم مدیریت دانش در مدیریت بحران های مربوط به حوداث غیرمترقبه

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: بهناز زنجانی - 1391


موضوع: ارائه ی یک الگوریتم بهینه سازی فازی برای گزینش پرسنل(مطالعه موردی: شرکت گاز استان گیلان)

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: فرزانه عبدالهیان - 1391


موضوع: بررسی نقش یادگیری سازمانی و نوآوری در فرهنگ مدیریت خطا و ارتباط آن با عملکرد سازمانی

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: عاطیه صفردوست - 1391


موضوع: بررسی نقش ظرفیت جذب در رابطه ی بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: سیده مریم سید عیوقی - 1391


موضوع: بررسی و تبیین تأثیر ویژگی های محصول بر تبلیغات دهان به دهان درون و بیرون گروهی

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: آمنه جبار زاده - 1391


موضوع: درآمد ، احساس خوشبختی و ارتباط آن با بهره وری نیروی انسانی و کیفیت زندگی کاری

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: مسعود عسگری لاسکی - 1391


موضوع: بررسی رابطه بین ارزش های فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان در بین دانشجویان دانشگاه گیلان

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: زینب مصطفایی - 1391


موضوع: بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی سرمایه گذاران وتورش های رفتاری

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: سیده نینا مهدوی سعیدی - 1391


موضوع: ارائه یک مدل کنترل موجودی یکپارچه برای زنجیره تامین سه لایه در شرکت تولید آرپانوش (ایستک)

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: زهرا محجوب ازمنه - 1391


موضوع: بررسی عوامل موثر بر بکارگیری دانش در سازمان ها

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: فاطمه سلطانی هوراند - 1392


موضوع: شناسایی و تحلیل شاخص های تعامل پذیری در روابط بین سازمانی

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: مرضیه بردسیری - 1392


موضوع: ارائۀ الگویی برای مکانیسم های هماهنگی زنجیره تأمین

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: هانیه حسینی - 1392


موضوع: شناسایی و ارزیابی ریسک در زنجیره تأمین و اولویت بندی آن ها

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: بهمن نوروزپور - 1392


موضوع: بررسی و تحلیل ریسک های انتقال دانش در روابط بین سازمانی

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: نیما اسفندیاری - 1392


موضوع: شناسایی و اولویت بندی توانمندسازهای نابی - چابکی با استفاده از توسعه عملکرد کیفیت فازی

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: حمیده خداشناس نهزمی - 1392


موضوع: سنجش آمادگی یادگیری الکترونیک دانشگاه پیام نور استان گیلان

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

..................................................................................................

دانشجو: کیارش نعیمیان - 1392


موضوع: حاکمیت شرکتی در شرکت‌های کوچک و متوسط: رابطه مالکیت و تیم مدیریت ارشد با هدفگذاری استراتژیک و سنجش عملکرد

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: آزاده نصیری صیقلان - 1392

 
موضوع: ارائه یک چارچوب برای شهر الکترونیک

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

..................................................................................................

دانشجو: نرجس خاتون دلیلیان - 1392


موضوع: شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

..................................................................................................

دانشجو: مرتضی نیک قلب عاشوری - 1392


موضوع: بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و نوآوری در شرکت های اکتشاف نفت (مورد مطالعاتی: شرکت ژئوفيزيک دانا)

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: علیرضا کسمایی - 1392


موضوع: بررسی رابطه عناصر داستان برند در تبلیغات با ارزش ویژه برند و قصد خرید

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: پگاه ثاقب حقیقی - 1392


موضوع: ارائه‌ی یک مدل برای نظارت ریسک در یک زنجیره ی تامین

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

..................................................................................................

دانشجو: اسماعیل قادری فر - 1392


موضوع: شناسايی و اولويت‌بندی موانع فراروی پژوهش‌های کاربردی (مطالعه موردی:پژوهشگاه‌های زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری)

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: شیلا مصممی - 1392


موضوع: بررسی پارامترهای موفقیت آمیز در تجارت B2C و الزامات ورود به آن

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

..................................................................................................

دانشجو: یعقوب ممبینی - 1393


موضوع: بررسی تأثیر یکپارچگی رفتاری تیم مدیریت ارشد و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: سعید علوی - 1393


موضوع: شناسایی و سنجش ریسک های پروژه در صنعت نفت و گاز ایران

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: سارا خدادادی- 1393


موضوع: ارائه چارچوبی برای سنجش دوسوتوانی سازمانی و ارتباط آن با عملکرد در صنایع خدماتی

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

 دانشجو: فاطمه مدنی- 1393


موضوع: بررسی نقش فرهنگ سازمانی دوسوتوان بردوسوتوانی سازمانی و عملکرد در صنایع غذایی

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: هادی مجیدی لیف شاگرد- 1393


موضوع: بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین و دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد نیروی انسانی (مطالعه موردی: گروه صنعتی فومن شیمی)

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: هدی زینعلی - 1394


موضوع: نقش قابلیت سازی سازمان های میانجی در توانمندی فناورانه شرکت ها

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: مهدیه تاری - 1394

موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت و رشد شرکت های دانشگاهی(دانش بنیان)

رشته: مدیریت تولید

................................................................................................................

 

 

مشاوره مقطع کارشناسی ارشد

 

دانشجو: نرجس بساق زاده - 1390


موضوع: بررسی رابطه ی بین تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش محور

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: علیرضا خدادادی - 1391

 
موضوع: خصوصی سازی و بررسی عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری در بورس

رشته: مدیریت بازرگانی

..................................................................................................

دانشجو: مهدی مومیوند - 1391


موضوع: طراحی مدل عارضه یابی سازمانی با رویکرد استراتژیک

رشته: مدیریت بازرگانی

..................................................................................................

دانشجو: مهران مهدی زاده حسن آبادی - 1391


موضوع: تأثیرات استراتژی های نوآوری بر تنوع و توسعه ی عملکرد صنعت ساختمان و مسکن ایران

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: نجمه السادات حسینی رستمی - 1391


موضوع: توسعه ی مدل های ریاضی مسئله ی مسیریابی وسیله ی نقلیه

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: ناهید درستکار احمدی - 1391


موضوع: بررسی نقش کارآفرینی استراتژیک در مزیت رقابتی بخش صنعتی سازی ساختمان و مسکن ایران

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: عادله عیسی زاده - 1391


موضوع: اولویت بندی بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

رشته: مدیریت MBA

..................................................................................................

دانشجو: محمد رضا ملک پور - 1391


موضوع: شناسایی، ارزیابی، و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی آموزش الکترونیک دروس آزمایشگاهی و کارگاهی) مطالعه موردی مدارس آموزش و پرورش شهرستان چالوس

رشته: مهندسی فناوری اطلاعات

..................................................................................................

دانشجو: میترا کریم دوست بلالمی - 1392


موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی کار تیمی در دانشگاه گیلان

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: رقیه هشیوار - 1392


موضوع: بررسی رابطه بین شوخی در تبلیغات و قصد خرید ( مورد بررسی دانشجویان دانشگاه گیلان)

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: شیوا خاتم نژاد پاکزاد- 1392


موضوع: بررسی رابطه بین استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و تسهیم دانش در سازمان

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: علی اکبر صفری - 1393


موضوع: شناسایی عناصر مهم در مدیریت زنجیره تأمین سبز و ارائه مدلی برای ارزیابی سبز تأمین کنندگان

رشته: مدیریت تولید

 ..................................................................................................

دانشجو: محسن مؤمنه- 1394


موضوع: بررسی نقش فشار مشتری و نوآور بودن در مدیریت زنجیره تأمین پایدار و مزیت رقابتی پایدار

رشته: مدیریت تولید

..................................................................................................

دانشجو: اسماعیل مؤمن- 1394


موضوع: شناسایی عوامل مؤثر بر تبادل دانش ضمنی میان فروش و بازاریابی و تأثیر آن بر موفقیت بازاریابی

رشته: مدیریت MBA

................................................................................................................

 

 

 

 

پروژه های و طرح های انجام شده

....................................................................................

 

سمت: مسئول علمی طرح

عنوان طرح: طرح مطالعاتی نحوه ی راه اندازی و تشویق سرمایه گذاری در صنایع High Tech در استان گیلان

تاریخ اتمام: پاییز 1390

..................................................................................................

سمت: مجری و مشاور

 عنوان طرح: فاز اول استقرار مدیریت دانش در یکی از صنایع زیر مجموعه وزارت دفاع

تاریخ اتمام: 1391

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان طرح: بررسی رابطه ی عوامل فردی و بهره وری نیروی انسانی در شرکت گاز استان گیلان

تاریخ اتمام: پاییز 1392

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان طرح: ارزیابی آمادگی الکترونیک اداره ی ثبت احوال گیلان به منظور پیاده سازی دولت الکترونیک

تاریخ اتمام: پاییز 1393

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان طرح: طراحی نظام مدیریت دانش طرح های پژوهشی و فناورانه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

تاریخ اتمام: زمستان 1394

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان مجری: بررسی رشته صنایع اولویت دار در استان گیلان با رویکرد آینده پژوهی و تأثیر آن بر نحوه استقرار صنعت گران در شهرک ها و نواحی صنعتی استان

تاریخ اتمام: تابستان 1395

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان طرح: بررسی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و کارکنان و تحلیل میزان برآورده شدن الزامات مورد نیاز آنان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان


تاریخ اتمام: زمستان 1395

..................................................................................................

سمت: مجری طرح

عنوان: تدوین برنامه راهبردی تحقیقات و اولویت های تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند مدت شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

تاریخ اتمام: در دست اجرا

..................................................................................................

 

................................................................................................................

 

 

 

 کارگاه ها

...........................................

 

برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصی متعدد در زمینه و تخصص مرتبط 

علاقمندی به برگزاری کارگاه های تخصصی در سازمان ها و شرکت ها

................................................................................................................

 

 

سایر

...........................................

 

رتبه اول مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی ورودی 1374 دانشگاه گیلان

 

رتبه دوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی در رشته مدیریت صنعتی 1378

 

دوبار قبولی در آزمون ملی دکتری اعزام به خارج در سال های 1380 و 1381

 

اخذ بورسیه دکتری اعزام به خارج از وزارت علوم و جایابی شده در دانشگاه گیلان

 

توانایی در استفاده از متون انگلیسی و فرانسوی و توانایی ارائه ی سخنرانی های علمی به این دو زبان

 

آشنایی و توانایی استفاده از مجموعه نرم افزارهای کاربردی مدیریت

................................................................................................................

 مدیریت تکنولوژی- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

زبان تخصصی  مدیریت - کارشناسی مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی

مدیریت کارخانه - کارشناسی مدیریت صنعتینیم سال دوم- 1396-97
روز/ساعت 9 - 11 11 - 13 13 - 15 15 - 17 16 - 18 18 - 20
شنبه حوزه پژوهشی دانشگاه حوزه پژوهشی دانشگاه - - - -
یکشنبه جلسه گروه مدیریت/ مشاوره دانشجویان مدیریت تکنولوژی زبان تخصصی 2-بازرگانی - - -
دوشنبه مشاوره و رفع اشکال زبان تخصصی 2 -صنعتی مشاوره و رفع اشکال دانشجویی مدیریت کارخانه - -
سه شنبه راهنمایی پایان نامه ها راهنمایی پایان نامه ها راهنمایی پایان نامه ها - - -
چهارشنبه حوزه پژوهشی دانشگاه حوزه پژوهشی دانشگاه - - - -
تماس با دکتر محمود مرادی
mahmoudmoradi@gmail.com
01333690242 حوزه پژوهشی
آدرس دانشکده:رشت-کیلومتر 5 جاده تهران-مجتمع دانشگاه گیلان-دانشکده علوم انسانی-گروه مدیریت. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۱۸۴۱
آدرس حوزه پژوهشی: رشت- کیلومتر 5 جاده تهران-مجتمع دانشگاه گیلان-ساختمان معاونت پژوهشی و کتابخانه مرکزی- طبقه سوم. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۱۸۴۱
Email: mahmoudmoradi@gmail.com   ورود به سیستم