میر مسعود سجادی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه شیلات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
میر مسعود سجادی

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

گروه: گروه شیلاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

سوابق اجرایی:

 

1- نماینده تام الاختیار دانشگاه هرمزگان در برگزاری آزمون های سراسری 85-1384

2- مدیر گروه زیست شناسی دریا - دانشگاه هرمزگان 87-1384

3- رییس دانشکده علوم پایه - دانشگاه هرمزگان 87-1385

4- معاون اداری مالی دانشگاه هرمزگان  92-1387

5- رییس دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه گیلان  1393 تاکنون 

دكتري: شيلات - دانشگاه تاسمانیا – لانسستون - استرالیا


كارشناسي ارشد: شیلات – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران – کرج – ایران


كارشناسي: شیلات و محیط زیست – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج – ایران
  


انتشارات علمي:
1- محسني، محمود؛ پورعلي، حميدرضا؛ سجادي، ميرمسعود؛ آق تومان، وفا، 1385 . تعيين مناسبترين تراكم كشت در فيل ماهي پرورشي(Huso huso) . مجله علمي شيلات ايران 3 ، 138 – 129.
2- محسني، محمود؛ پوركاظمي، محمد؛ بهمني، محمود؛ پورعلي، حميدرضا؛ سجادي، ميرمسعود، 1386 . اثرات سطوح متفاوت پروتئين به انرژي (P/E) جيره غذايي بر روي رشد و تركيب بدن تاسماهي ايراني پرورشي (Acipenser persicus). مجله علمي شيلات ايران 1، 140-129.
3- اکبرزاده، غلامعلی؛ سجادی، میرمسعود؛ مرتضوی، محمدصدیق، 1387. اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش). مجله علمی شیلات ایران 3، 34-23.
4- عبدالعلیان، عیسی؛ سجادی، میرمسعود؛ یحیوی، مازیار؛ اکبرزاده، غلامعلی؛ رامشی، حسین، 1387. بررسی تاثیر درجه حرارت بر میزان فیلتراسیون جلبک Isochrysis affines galbana توسط صدفچه های صدف مرواریدساز لب سیاه. مجله علمی شیلات ایران 3، 142-133.
5- آبکنار، علی مهدی؛ پیغمبری، سیدیوسف؛ سجادی، میرمسعود؛ عبیدی، محمدرضا، 1387. مقایسه میزان اسیدآلژنیک استحصال شده از جلبک های قهوه ای Cystoseira indica ، Sargassum illicifolium و Nizimuddinia zanardini در سواحل چابهار. پژوهش و سازندگی 21 (3)، 54-49.
6- سلطاني، مهدي؛ اسفندياري، مهدي؛ خضرائي نيا، سهيلا؛ سجادي، ميرمسعود، 1388. ارزيابي اثرات اسانس آويشن شيرازي (Zataria multiflora) بر ميزان تفريخ تخم قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)و درصد بقاء لارو آن در مقايسه با آب اكسيژنه و مالاشيت گرين. مجله تحقيقات دامپزشكي 64 (2)، 134-127.
7- تازيكه، اسماعيل؛ زرشناس، غلامعباس؛ يحيوي، مازيار؛ سجادي، ميرمسعود، 1388. مقايسه شاخص هاي رشد، بازماندگي و ضريب تبديل غذايي ميگوي موزي (Fenneropenaeus merguiensis) و ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تياب استان هرمزگان. مجله علمي شيلات ايران 2، 170-165.
8- ساعدی، مجید؛ سجادی، میرمسعود؛ حسین زاده صحافی، همایون؛ عمادی، حسین، 1390. تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده. مجله علوم و فنون دریایی ایران 10، (4) 55-47.
9- اسدی، محمد؛ آذری تاکامی، قباد؛ سجادی، میرمسعود؛ معزی، مریم؛ نیرومند، محمد، 1389. اثر روتیفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus). مجله علمي شيلات ايران 19 (3)، 10-1 .
10- پرتو، پریا؛ دهقانی، هادی؛ سجادی، میرمسعود؛ رجائیان، حمید؛ نظری، امیررضا، 1389. بررسی بافت شناسی سلول های ترشح کننده زهر در خار ارمک ماهی مخطط. دوفصلنامه پژوهشنامه دامپزشکی 1، 135-129.
11- نیرومند، محمد؛ سجادی، میرمسعود؛ یحیوی، مازیار؛ اسدی، محمد، 1390. تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در برابر تنش های محیطی. مجله علمی شیلات ایران 1، 146-135.
12- گلمرادی زاده اسماء؛ سجادی، میرمسعود؛ فلاحتکار، بهرام؛ عفت پناه کمایی، ایرج، 1389. القای تخمریزی در ماهی سوف معمولی Sander lucioperca (L.) توسط هورمون گنادو تروپین انسانی و عصاره هیپوفیز کپور و تاثیر آن بر شاخص های لقاح. مجله علوم و فنون دریایی ایران 9 (4)، 27-18.
13- چرمی، آرزو؛ بهمنی، محمود؛ سجادی، میرمسعود؛ کاظمی، رضوان الله؛ حلاجیان، علی؛ دژندیان، سهراب؛ یوسفی، ایوب؛ پوردهقان، محمد، 1390. مطالعه مورفوسیتولوژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus) با استفاده از روش Modeling. مجله علمی شیلات ایران 1، 22-11.
14- لواجو، فاطمه؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود، 1390. بررسی الگوی تولیدمثلی و الگوی بازسازی ذخیره خرچنگ ویلن زن Uca sindensis در منطقه بین جزر و مدی بندر پل (بندرعباس). فصلنامه اقیانوس شناسی 6، 13-7.
15- ساعدی، مجید؛ سجادی، میرمسعود؛ حسین زاده صحافی، همایون؛ عمادی، حسین، 1391. اثر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز بر روی عملکرد رشد، ترکیب بدن و شاخصهای خونی. نشریه شیلات دانشگاه تهران 1 (65)،
16- گلمرادی زاده، اسماء؛ سجادی میرمسعود؛ فلاحتکار، بهرام؛ عفت پناه کمایی، ایرج؛ حمزه نژاد بانگودی، مرتضی، 1391. تاثیر هورمون گنادوتروپین انسانی (HCG) و عصاره هیپوفیز کپور بر سطوح هورمون های جنسی، شاخص های استرس و کیفیت اسپرماتوزوآ در مولدین نر ماهی سوف سفید Sander lucioperca (L.). مجله بهره برداری و پرورش آبزیان 3 (1)، 84-65.
17- سلیمانی ایرایی، محسن؛ فرحی، امین؛ سجادی، میرمسعود، 1391. اثرات سطوح مختلف مکمل اسیدهای آلی بر کارآیی رشد، ترکیبات لاشه و شاخص های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله بهره برداری و پرورش آبزیان 2 (1)،
18- ساربان، حسن؛ بزرگی، احسان؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود؛ مسندانی، سعید، 1391. امکان تولید دو بار در سال میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) از مزارع غرب استان هرمزگان. نشریه شیلات، مجله منابع طبیعی ایران 3 (65)، 293-283.
19- معزی، مریم؛ اسدی، محمد؛ سجادی، میرمسعود؛ مزارعی، ساجده؛ سوری نژاد، ایمان؛ دهقانی، هادی، 1392. تاثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus). مجله علوم و فنون دریایی ایران 12 (1)، 48-38.
20- هاشمی، مجید؛ سجادی، میرمسعود؛ ساعدی، مجید؛ وصالی، سید ابوالفضل، 1391. تاثیر استفاده از زئولیت (clinoptiolite) و اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) بر بازماندگی و کاهش استرس در زمان حمل و نقل ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). علوم و فنون شیلات 1 (1)، 75- 65.
21- دهقانی، هادی؛ سجادی، میرمسعود؛ پرتو، پریا؛ رجاییان، حمید؛ جلایی، جعفر، 1391. بررسي بافت پوششي خار دمي در رامك ماهي قهوه اي (Aetobatus flagellum)، سفره ماهي دم پري (Pastinachus sephen) و سفره ماهي پروانه اي (Gymnura poecilura) در خليج فارس و درياي عمان. مجله علمی شیلات ایران 3 (80)، 72-63.
22- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛شکوریان، محمود، 1392. تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویادر جیره غذایی بچه ماهیان اوزون برون (Acipenser stellatus)، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان ترکیبات شیمیایی لاشه،عضله و بافت کبد. مجله علمی شیلات ایران 2، 34-25.
23- هاشمی، مجید؛ سجادی میرمسعود؛ کامرانی، احسان؛ امدادی، بهزاد، 1391. تاثیر استفاده از زئولیت (Clinoptilolite) و اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata)در زمان حمل و نقل ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی بازماندگی و فاکتورهای کیفی آب. مجله بهره برداری و پرورش آبزیان 1 (2)، 112-97.
24- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛ شکوریان، محمود؛ پوردهقانی، محمد، 1392. اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus)، بر ترکیبات لاشه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون. مجله بهره برداری و پرورش آبزیان 2 (1)، 54-41.
25- کرمی، اسماعیل؛ سجادی، میرمسعود؛ سلطانی پور، محمدامین؛ دریایی، عبدالرسول، 1392. تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata به عنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس. مجله علوم و فنون دریایی ایران 12 (1)، 89-80.
26- دهقانی، هادی؛ ساجدیان فرد، جواد؛ رجائیان، حمید؛ سجادی، میرمسعود، 1391. بررسی تاثیرات قلبی سفره ماهی چهارگوش Himantura gerrardii (Gray,1851). مجله بوم شناسی آبزیان 1 (4)، 75-66.
27- فضایی، زینب؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ اسعدی، رضا، 1391. اثر پرورش در تراکم های مختلف و افزودن ویتامین E به جیره غذایی بر شاخص های رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss. مجله بوم شناسی آبزیان 1 (1)، 55-44.
28- حسینی، سیدحامد؛ سجادی، میرمسعود؛ کامرانی، احسان؛ سوری نژاد، ایمان؛ رنجبر، حسین، 1392. تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانه ریجاب (استان کرمانشاه). مجله بوم شناسی آبزیان 2 (4)، 39-29.
29- سلطانزاده، زهرا؛ نوری، احمد؛ سجادی، میرمسعود، 1392. بررسی روند تغییرات سطوح هورمون تستوسترون در ماهی Abudefduf vaigiensis در ساحل شمالی جزیره قشم، خلیج فارس. مجله بوم شناسی آبزیان 3 (1)، 7-1.
30- افشین فر، آرزو؛ نوری، احمد؛ اکبرزاده، آرش؛ کلوانی نیتلی، بیتا؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود، 1392. بررسی فاکتورهای تنفسی خون ماهی گلخورک Scartelaos tenuis و مقایسه آن با گونه Liza klunzingeri (گاریز) در ساحل خلیج فارس، استان هرمزگان. مجله بوم شناسی آبزیان 3 (2)، 29-21.
31- دهقانی، هادی؛ سجادی، میرمسعود؛ پرتو، پریا؛رجاییان، حمید؛جلایی، جعفر، 1392. خصوصیات بافت شناسی سلول های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره ماهی های دم گزنده Himantura gerrardi, Himantura walga, Dasyatis bennetti (Dasyatidae) در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان. مجله علوم و فنون دریایی 12 (3)، 41-33.
32- طاهری کندر، ام البنین؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ دریایی، عبدالرسول؛ میرزاده، قدرت؛ خادمی، فرشته، 1392. تاثیر افزودن مکمل ال-کارنیتین به جیره غذایی بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی صبیتی Sapridentex hasta. مجله بوم شناسی آبزیان 3 (3)، 45-35.
33- خادمی، فرشته؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ طاهری کندر، ام البنین، 1392. بررسی قابلیت پروبیوتیک پروتکسین در بهبود مقاومت ماهی صبیتی (Sparidentex hasta Valenciennes, 1830)در برابر استرس های دما و شوری. پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 1 (4)، 38-25.
34- فضایی، زینب؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ اسعدی، رضا، 1394. افزودن ویتامین C به جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و بررسی شاخص های رشد، بقاء و ترکیبات لاشه در دو تراکم مختلف پرورش. مجله تحقیقات دامپزشکی 70 (1)، 64-57.
35- دریا، مهرنوش؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ مسندانی، سعید؛ قدرتی شجاعی، مهدی؛ مرحمتی زاده، لیلا، 1393. تاثیر جیره های مختلف غذایی بر رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia در شرایط پرورش آزمایشگاهی. مجله بوم شناسی آبزیان 4 (3)، 19-12.
36- افشاری، علیرضا؛ یحیوی، مازیار؛ سجادی، میرمسعود، 1393. استفاده از پساب ثانویه شهری به عنوان محیط کشت جایگزین برای پرورش ریزجلبک Tetraselmis suecica . مجله اقیانوس شناسی 5 (18)، 85-79.
37- مزارعی، ساجده؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ جوهری، سیدعلی؛ اسدی، محمد، 1394. تعیین غلظت کشنده نانو نقره در ماهی گورخری معمولی(Rüppell, 1829) Aphanius dispar. مجله بوم شناسی آبزیان 4 (4)، 115-110.
38- طاهری کندر، ام البنین؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ دریایی، عبدالرسول؛ خادمی، فرشته؛ میرزاده، قدرت، 1393. تاثیر افزودن مکمل ال-کارنیتین به جیره غذایی در میزان مقاومت به استرس های دما و شوری ماهی صبیتی Sapridentex hasta. نشریه شیلات دانشگاه تهران 67 (4)، 597-585.
39- پوربابایی حسن سرایی، رضا؛ کامرانی، احسان؛ گلمرادی زاده، اسماء؛ سجادی، میرمسعود؛ گلمرادی زاده، آرمان، 1392. بررسی رژیم غذایی گربه ماهی بزرگ گونه Arius thalassinus در شرق جزیره قشم (خلیج فارس). بهره برداری و پرورش آبزیان 2 (4)، 128-113.
40- درویش نیا، زهرا؛ ریاحی بختیاری، علیرضا؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود، 1394. تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب، آهن و روی) در بافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae و رسوبات پیرامونی آن در جنوب جزیره قشم، خلیج فارس. مجله بوم شناسی آبزیان 5 (1)، 87-77.
41- طاهری کندر، ام البنین؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ خادمی، فرشته، 1393. تاثیر افزودن ال-کارنیتین به جیره غذایی بر عملکرد بدنی ماهی صبیتی (Sparidentex hasta). فصلنامه تغذیه و بیوشیمی آبزیان 1 (1)، 36-25.
42- دریا، مهرنوش؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان، 1395. تعیین میزان هم آوری، رابطه هم آوری-وزن، قطر تخمک و نسبت جنسی کرم پرتار Perinereis nuntia در آبهای خلیج فارس محدوده بندرعباس. مجله توسعه آبزی پروری (زیرچاپ).
43- دریا، مهرنوش؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ مرحمتی زاده، لیلا، 1395. تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia. فصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری 8 (1)، 152-145.
44- سجادی، میرمسعود؛ گل محمدی، علیرضا؛ کامرانی، احسان؛ مسندانی، سعید، 1395. تاثیر سطوح مختلف کنسانتره سویا (HP300) در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز Piaractus brachypomus بر عملکرد رشد و ترکیب شیمیایی بدن. مجله توسعه آبزی پروری (زیرچاپ).
45- سلیمانی، سیدمهدی؛ سجادی، میرمسعود؛ فلاحتکار، بهرام؛ یزدانی، محمدعلی، 1394. جایگزینی پودر ماهی با پودر کرم خاکی (Eisenia foetida) در جیره غذایی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) و تاثیر آن بر عملکرد رشد، کارآیی غذا و ترکیبات لاشه. مجله بوم شناسی آبزیان 5 (3)، 30-21.
46- مرحمتی زاده، لیلا؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان؛ دریا، مهرنوش، 1394. تاثیر مقادیر مختلف کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) بر رشد، بازماندگی و مقاومت لاروهای حاصل در برابر استرس های محیطی. پاتوبیولوژی مقایسه ای 12 (3)، 1714-1707.
47- ملک پور، محمد؛ علاف نویریان، حمید؛ سجادی، میرمسعود؛ محسنی، محمود، 1394. تاثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii). مجله علوم و فنون دریایی خرمشهر (زیرچاپ).
48- خانجانی، محمدحسین؛ سجادی، میرمسعود؛ علیزاده، مرتضی؛ سوری نژاد، ایمان، 1394. تاثیر نسبت های مختلف غذادهی بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک. مجله علمی شیلات ایران24 (2)، 28-13.
49- خانجانی، محمدحسین؛ علیزاده، مرتضی؛ سجادی، میرمسعود؛ سوری نژاد، ایمان، 1394. تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) در سیستم پرورشی بدون آب. مجله علمی شیلات ایران24 (3)، 91-77.
50- چاکری، راضیه؛ سجادی، میرمسعود؛ کامرانی، احسان؛ آقاجاری، ناصر، 1394. تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس. مجله علمی شیلات ایران 24 (2)، 125-115.
51- ریاحی بختیاری، علیرضا؛ درویش نیا، زهرا؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود، 1394. بررسی غلظت نیکل و کادمیوم در مرجان خانواده Faviidae و رسوبات پیرامونی آن در جنوب جزیره قشم، خلیج فارس. مجله علمی – پژوهشی زیست شناسی دریا 7 (27)، 10-1.
52- کرمی، اسماعیل؛ سجادی، میرمسعود، 1395. ارزیابی تاثیر عمق پرورش بر میزان رشد جلبک قرمز Gracilariopsis persica و تعیین عمق بهینه پرورش در سواحل خلیج فارس (بندرعباس). مجله بوم شناسی آبزیان 5 (4)، 139-134.
53- رنجبر، حمیدرضا؛ یارمحمدی، مهتاب؛ سجادی، میرمسعود؛ کاظمی، رضوان الله، 1395. بررسی بیان ژن SOX9 در بافت های تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus). ژنتیک نوین 11 (1)، 631-623.
54- خانجانی، محمدحسین؛ سجادی، میرمسعود؛ علیزاده، مرتضی؛ سوری نژاد، ایمان، 1395. تولید و ارزیابی بیوفلوک به منظور به کارگیری در سیستم پرورشی بدون تعویض آب. نشریه توسعه آبزی پروری 10 (1)، 42-33.


55. Sajjadi, M., Carter, C.G., 2004. Effect of phytic acid and phytase on feed intake, growth, digestibility and trypsin activity in Atlantic salmon (Salmo salar, L.). Aquaculture Nutrition 10, 135- 142.
56. Sajjadi, M., Carter, C.G., 2004. Dietary phytase supplementation and the utilization of phosphorus by Atlantic salmon (Salmo salar, L.) fed a canola meal based diet. Aquaculture 240, 417-431.
57. Mohseni, M., Sajjadi, M., Pourkazemi, M. 2007. Growth performance and body different dietary protein and lipid levels. Journal of Applied Ichthyology 23, 204-208.
58. Sajjadi, M., Carter, C.G., 2008. Effect of feeding rate on nutrient digestibility in Atlantic salmon, Salmo salar L. Iranian Journal of Fisheries Sciences 7(2s), 241-256.
59. Charmi, A., Bahmani, M., Sajjadi, M., Kazemi, R., 2009. Morpho-histological study of kidney in farmed juvenile beluga, Huso huso (Linnaeus,1758). Pakistan Journal of Biological Sciences 12 (1), 11-18.
60. Dehghani, H., Sajjadi, M., Rajaeean, H., Sajedianfard, J., Parto, P., 2009. Study of patient's injuries by stingrays, lethal activity determination and cardiac effects induced by Himantura gerrardi venom. Toxicon 54, 881-886.
61. Dehghani, H., Sajjadi, M., Parto, P., Rajaeian, H., 2010. Histological characterization of the special venom secretory cells in the stinger of rays in the northern waters of Persian Gulf and Oman Sea. Toxicon 55, 1188-1194.
62. Mokhlesi, A., Kamrani, E., Backwell, P., Sajjadi, M., 2011. Study on the behaviour of two fiddler crabs, Uca sindensis and Uca annulipes (Decapoda: Ocypodidae), in Bandar Abbas, Iran. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 91 (1), 245-249.
63. Carter, C. G., Sajjadi, M., 2011. Low fishmeal diets for Atlantic salmon, Salmo salar L., using soy protein concentrate treated with graded levels of phytase. Aquaculture International, 19 (3), 431-444.
64. Soltani, M., Esfandiary, M., Sajjadi, M., Khazraeenia, S., Bahonar, A.R., Ahari,H., 2011. Effect of nanosilver particles on hatchability of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) egg and survival of the produced larvae. Iranian Journal of Fisheries 10 (1), 167-176.
65. Golmoradizadeh, A., Kamrani, E., Sajjadi, M., 2012. Life history traits of Aphanius ginaonis Holly, 1929 (Cyprinodontidae) and potential risks of extinction in the Geno hot spring (Iran) population. Journal of Applied Ichthyology 28, 31-33.
66. Rezaie-Atagholipour, M., Riyahi-Bakhtiari, A., Sajjadi, M., Yap, C. K., Ghaffari, S., Ebrahimi-Sirizi, Z., Ghezellou, P., 2012. Metal concentrations in selected tissues and main prey species of the annulated sea snake (Hydrophis cyanocinctus) in the Hara Protected Area, northern coast of the Persian Gulf, Iran. Marine Pollution Bulletin, 64, 416-421.
67. Lavajoo, F., Kamrani, E., Sajjadi, M., 2011. Distribution, population and reproductive biology of the fiddler crab Uca sindensis (Crustacea: Ocypodidae) in a subtropical mangrove of Pohl area. Journal of the Persian Gulf 2 (5), 9-16.
68. Mokhlesi, A., Kamrani, E., Backwell, P., Sajjadi, M., 2011. Sexual differences in foraging behavior of fiddler crab, Uca sindensis (Decapoda: Ocypodidae). Journal of the Persian Gulf, 2 (6), 37-44.
69. Rezaie-Atagholipour, M., Riyahi-Bakhtiari, A., Sajjadi, M., 2013. Feeding habits of the annulated snake, Hydrophis cyanocinctus, in the Persian gulf. Journal of Herpetology 47, 2, 328-330.
70. Samsampour, S., Rahmani, A., Kamrani, E., Sajjadi, M., Golmoradizadeh, A., 2013. Cd and Pb concentration in muscle and liver tissues of flathead (Platycephalus indicus) in the northeastern Persian gulf. Journal of the Persian Gulf 4 (12), 31-36.
71. Lavajoo, F., Kamrani, E., Sajjadi, M., Askari, M., 2013. Relative growth of the fiddler crab, Uca sindensis (Crustacea: Ocypodidae) in a subtropical mangrove in Pohl Port, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences 12 (2), 639-653.
72. Lavajoo, F., Askari Hesni, M., Kamrani, E., Sajjadi, M., 2014. Population dynamic of fiddler crab, Uca sindensis (Decapoda: ocypodidae) in Pohl port mangrove forest, Persian Gulf, Iran. Indian Journal of Geo-Marine Sciences 43 (12), 1-6.
73. Goudarzi Avazpour, F., Riyahi Bakhtiari, A., Sajjadi, M., 2014. Levels of vanadium in tern eggs and sediments of Shidvar and Bani Farour islands, Persian Gulf. Podoces 9 (1), 22-30.
74. Khanjani, M., Sajjadi, M., Alizadeh, M., Sourinejad, I., 2016. Study on nursery growth performance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) under different feeding levels in zero water exchange system. Iranian Journal of Fisheries Sciences (In press).
75. Khanjani, M., Sajjadi, M., Alizadeh, M., Sourinejad, I., 2016. Nursery performance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) cultivated in a biofloc system: the effect of adding different carbon sources. Aquaculture Research (In press).
76. Pakravan, S., Akbarzadeh, A., Sajjadi, M., Hajimoradloo, A., Noori, F., 2017. Paritial and total replacement of fish meal by marine microalga Spirulina platensis in the diet of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei: Growth, digestive enzyme activities, fatty acid composition, and responses to ammonia and hypoxia stress. Aquaculture Research (In Press).
 


تالیف کتاب:
1- سجادی، میرمسعود؛ دهقانی، هادی، 1389. جانوران سمی دریایی. انتشارات دانشگاه هرمزگان.
2- سجادی، میرمسعود، 1396. جیره نویسی کاربردی غذای آبزیان. انتشارات دانشگاه گیلان.


مقالات ارائه شده در سمينارها و كنفرانس ها:
1. Sajjadi, M., Carter, C.G., 2002. Effect of phytase and phytate on Atlantic salmon performance. Aquafest Australia 2002, Conference Handbook, Hobart, Tasmania, Australia.

2. Carter, C.G., Ward, A.D., Sajjadi, M., 2003. Nutrition research for Tasmanian grown Atlantic salmon. In: Battaglene, S.C., Cobcroft, J.M. (Eds.), The Third Scientific Conference of the Atlantic Salmon Aquaculture Subprogram, 21st May, 2003, CSIRO Marine Laboratories, Hobart, Tasmania, Australia, pp.24-26.

3. Sajjadi, M., Carter, C.G., 2003. Dietary phytase supplementation and the utilization of phosphorus by Atlantic salmon (Salmo salar, L.) fed a canola meal based diet. In: Wahlqvist, M., Okada, A., Roberts, D. (Eds.), Proceedings of the Nutrition Society of Australia, Twenty seventh Annual Scientific Meeting, Hobart, Tasmania, Australia, 30 November- 3 December, 2003. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 12, Suppl. S1-S70, p. 32.

4. Mohseni, M., Pourali, H., Mahboobi Soofiani, N., Sajjadi, M., 2007. Effects of dietary protein on growth and body composition of sub-yearling Beluga (Huso huso). In: Agh, N., Rosenthal, H., Sorgeloos, P. (Eds.), International Workshop on Advanced Techniques in Sturgeon Fish Larviculture, 12-14 March, 2007. Urmia, Iran, pp. 57-59.

5. Dehghani, H., Sajjadi, M., Rajaeean, H., Patov, P., 2008. Study of marine envenomation in Hormozgan province, Iran. In: International Conference on Biodiversity Conservation and Management (BIOCAM-2008), 3 – 6 Feb., 2008. Cochin University of Science and Technology, Cochin, India, pp. 103-104.

6. Mokhlesi, A., Kamrani, E., Sajjadi, M., Backwell, P. R. Y., 2008. Population structure of the fiddler crab, Uca sindensis (Decapoda: Ocypodidae) in Bandar Abbas mangrove estuary, Iran. In: International Conference on Biodiversity Conservation and Management (BIOCAM-2008), 3 – 6 Feb., 2008. Cochin University of Science and Technology, Cochin, India, pp. 35-36.

7. Lavajoo, F., Kamrani E., Sajjadi, M., 2010. Population ecology and density of fiddler crab Uca sindensis (Decapoda: Ocypodidae) in Pohl port mangrove forests, Iran. First International Conference on Managing Ecosystem Health of Tropical seas (ECOSEAS 2010). 19-21 October 2010, Laboratory of Marine Science and Aquaculture, Institute of Bioscience, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Srdang, Selangor, Malaysia.

8. Lavajoo, F., Kamrani E., Sajjadi, M., 2010. Benthic biodiversity on the intertidal shores of Qeshm island, the Persian gulf. First International Conference on "Biodiversity of the Aquatic Environment: towards a diverse and sustainable world". 13-15 December 2010, Lattakia, Syria.

9. Teaghsazzadeh, A., Rezaee, H., Sajjadi, M., Angabini, S., 2010. Species identification and dominance of zooplankton in red tide areas (A case study in Kish island). 4th National Seminar on Chemistry and Environment. Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, 27th-29th April 2010, Bandar Abbas, Iran.

10. Teaghsazzadeh, A., Sajjadi, M., Akbari, M., Angabini, S., 2010. Investigation on effects of environmental pollution on Choghakhur wetland in Chaharmahal & Bakhtiari province using sediment indices. 4th National Seminar on Chemistry and Environment. Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, 27th-29th April 2010, Bandar Abbas, Iran.

- مخلصي، امين؛ سجادي، ميرمسعود، 1387. شناسايي و بررسي تراكم پلانكتون هاي گياهي رودخانه تيره و استخرهاي پرورش ماهيان گرمابي مجتمع سيلاخور دورود. اولين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران. 19-17 ارديبهشت 1387، لاهيجان. ايران. ص 62-60.
12- دهقاني، هادي؛ سجادي، ميرمسعود، 1387. بررسي مورفومتريكي گونه هاي راسته سپرماهيان(Myliobatiformes) در آبهاي هرمزگان. اولين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران. 19-17 ارديبهشت 1387، لاهيجان. ايران.
13- دهقاني، هادي؛ سجادي، ميرمسعود؛ پرتو، پريا؛ رجاييان، حميد، 1387. مطالعه ي مورفولوژيكي سلول هاي مخصوص ترشح كننده ي زهر در خارهاي سپرماهيان خليج فارس. اولين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران. 19-17 ارديبهشت 1387، لاهيجان. ايران. ص 89-87.
14- دهقاني، هادي؛ سجادي، ميرمسعود؛ رجاييان، حميد؛ پرتو، پريا، 1387. بررسي گذشته نگر گزشهاي انساني ناشي از جانوران دريايي در استان هرمزگان. اولين كنفرانس ملي علوم شيلات و آبزيان ايران. 19-17 ارديبهشت 1387، لاهيجان. ايران.
15- پورداود، مهدی؛ سجادی، میرمسعود؛ بحری، امیرهوشنگ؛ احمدنیا، حمیدرضا، 1389. بررسی اثرات جیره های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cervisia) بر رشد، زنده مانی، کیفیت گوشت و مقاومت در برابر تنش های محیطی ماهی سوروم (Heros ceverus). اولین همایش محصولات پروبیوتیک و محصولات فرآویژه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 2-1 اردیبهشت 1389، تهران، ایران.
16- لواجو، فاطمه؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود؛ دهقانی، محسن، 1389. بررسی بیولوژی جمعیت خرچنگهای ویولن زن Uca sindensis در جنگلهای مانگرو در منطقه بندر پل در استان هرمزگان. نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران. 11-9 آذر 1389، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.
17- ساعدی، مجید؛ سجادی، میرمسعود، 1389. بررسی عملکرد سیستم ارائه هورمونی GnRHa در القای رسیدگی جنسی مولدین ماهیان پرورشی. نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران. 11-9 آذر 1389، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.
18- گلمرادی زاده، اسماء؛ ابراهیمی، عیسی؛ سجادی، میرمسعود، 1389. تاثیر محیط های کشت متفاوت بر پرورش گونه کرم خاکی (Eisenia foetida) (Tiger worm) به عنوان غذای زنده مناسب درصنعت آبزی پروری. نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران. 11-9 آذر 1389، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.
19- لواجو، فاطمه؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود؛ قاسمی، مهسا؛ محمودی، پریسا، 1389. بررسی رشد نسبی خرچنگ ویولن زن Uca sindensis در جنگلهای مانگرو استان هرمزگان. نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران. 11-9 آذر 1389، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.
20- کرمی، اسماعیل؛ سجادی، میرمسعود؛ سلطانی پور، محمدامین؛ دریایی، عبدالرسول، 1389. تعیین میزان رشد روزانه جلبک قرمز Gracilaria corticata و تاثیر تراکم ذخیره سازی آغازین بر آن در سواحل خلیج فارس (بندرعباس). نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران. 11-9 آذر 1389، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.
21- صمصام پور، صادق؛ رحمانی، عبدالواحد، کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود، 1389. بررسی غلظت عنصر سرب در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در مناطق میناب و بندر خمیر (خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان. اولین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار. 12-11 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.
22- آسوده، ستاره؛ سجادی، میرمسعود؛ پرتو، پریا؛ امراللهی بیوکی، نرگس؛ حقیقی؛ زهرا، 1389. اثرات غلظت های تحت کشنده هیدروکربن های نفتی بر بافت کلیه در خامه ماهی. اولین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار. 12-11 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.
23- صمصام پور، صادق؛ رحمانی، عبدالواحد، کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود، 1389. تاثیر فصل، جنسیت و فعالیت های آبزی پروری بر غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در منطقه میناب. اولین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار. 12-11 اسفند 1389، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.
24- گلمرادی زاده، اسماء؛ سجادی، میرمسعود؛ فلاحتکار، بهرام؛ عفت پناه کمایی، ایرج، 1389. تاثیر هورمون های گنادوتروپین انسانی و عصاره هیپوفیز کپور بر کیفیت اسپرم در مولدین ماهی سوف سفید Sander lucioperca. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 23-25 شهریور 1389، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
25- کرمی، اسماعیل؛ سجادی، میرمسعود؛ سلطانی پور، محمدامین، 1389. ارزیابی تاثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد جلبک قرمز Gracilariopsis persica در سواحل خلیج فارس (بندرعباس). شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 23-25 شهریور 1389، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
26- ساعدی، مجید؛ سجادی، میرمسعود؛ تیزکار، بابک، 1389. اثر جیره های مختلف غذایی بر روی رشد و ترکیب بدن ماهی پاکو قرمز (Piaractus brachypomus). اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. 29-28 مهر ماه 1389، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
27- گلمرادی زاده، اسماء؛ ابراهیمی، عیسی؛ سجادی، میرمسعود، 1389. معرفی و پرورش گونه کرم خاکی Eisenia foetida (tiger worm) و اهمیت آن در تغذیه آبزیان. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. 29-28 مهر ماه 1389، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
28- ساعدی، مجید؛ سجادی، میرمسعود؛ حسین زاده صحافی، همایون؛ عمادی، حسین، 1389. اثر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا بر روی فاکتورهای رشد و ترکیب بدن ماهی پاکو قرمز (Piaractus brachypomus). اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. 29-28 مهر ماه 1389، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
29- گلمرادی زاده، اسماء؛ سجادی، میرمسعود؛ فلاحتکار، بهرام؛ عفت پناه کمایی، ایرج، 1389. القاء تخم ریزی در ماهی سوف معمولی Sander lucioperca (L.) توسط هورمون های گنادوتروپین انسانی و عصاره هیپوفیز کپور. اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. 29-28 مهر ماه 1389، دانشکده منابع طبیعی، داانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
30- لواجو، فاطمه؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود؛ محمودی، پریسا؛ قاسمی، مهسا، 1390. تعیین نسبت جنسی و بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی بر رشد و پراکنش فراوانی جنس نر و ماده خرچنگ ویولن زن Uca sindensis در جنگلهای مانگرو بندر پل (هرمزگان). دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. 22-20 اردی بهشت 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
31- محمدی؛ خدیجه، بحری؛ امیرهوشنگ، سجادی، میرمسعود؛ صفری، رضا، 1390. ارزیابی تاثیر مخمر کاندیدا کروزه ای (Candida kruseii) بر آفلاتوکسین (G1 و G2) در شرایط In vitro و In vivo (پودر ماهی کیلکا). دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. 22-20 اردی بهشت 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
32- آسوده، ستاره؛ سجادی، میرمسعود؛ پرتو، پریا؛ امراللهی بیوکی، نرگس؛ رضایی، محسن، 1390. تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت کلیه در خامه ماهی، Chanos chanos در معرض کلرید کادمیوم. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران.. 22-20 اردی بهشت 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
33- لواجو، فاطمه؛ کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود؛ دهقانی، محسن، 1390. بررسی الگوی تولیدمثلی و الگوی بازسازی ذخیره خرچنگ ویولن زن در منطقه بین جزرومدی بندر پل (بندرعباس). دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. 22-20 اردی بهشت 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
34- صمصام پور، صادق؛ رحمانی، عبدالواحد، کامرانی، احسان؛ سجادی، میرمسعود؛ گلمرادی زاده، اسماء، 1390. بررسی و تعیین غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در مناطق میناب و قشم (خلیج فارس) طی فصول زمستان و تابستان. دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران. 22-20 اردی بهشت 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.
35- گلمرادی زاده، اسماء؛ سجادی، میرمسعود؛ فلاحتکار، بهرام؛ عفت پناه کمایی، ایرج، 1390. تاثیر هورمون گنادوتروپین انسانی و عصاره هیپوفیز کپور بر میزان هورمون های جنسی و شاخص های استرس درمولدین نر ماهی سوف سفید Sander lucioperca (L.). اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
36- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛ شکوریان، محمود، 1390. تاثیر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله سویا بر روی فاکتورهای رشد، بقا و ترکیبات بدن ماهی ازون برون (Acipenser stellatus). اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
37- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛ شکوریان، محمود؛ علیزاده، مهدی، 1390. بررسی جمعیت باکتریایی روده بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشی در وان های فایبرگلاس. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
38- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛ شکوریان، محمود؛ کاظمی، رضوان الله؛ حلاجیان، علی، 1390. بررسی مورفولوژی بافت روده و کبد ماهی ازون برون ((Acipenser stellatus، تحت تاثیر جیره های غذایی حاوی مقادیر مختلف کنجاله سویا. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
39- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛ شکوریان، محمود؛ کاظمی، رضوان الله؛ حلاجیان، علی، 1390. بررسی تاثیرات کنجاله سویا بر بافت روده ماهی ازون برون ((Acipenser stellatus، در فواصل مختلف زمانی. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
40- گلمرادی زاده، اسماء؛ سجادی، میرمسعود؛ فلاحتکار، بهرام؛ عفت پناه کمایی، ایرج، 1390. تاثیر هورمون های گنادوتروپین انسانی و عصاره هیپوفیز کپور بر میزان هورمون های جنسی و شاخص استرس در مولدین نر ماهی سوف سفید Sander lucioperca (L.). اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
41- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛ شکوریان، محمود، 1390. تاثیر دفعات غذادهی بر روی فاکتورهای رشد، بقا و ترکیبات بدن ماهی ازون برون ((Acipenser stellatus. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
42- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛ شکوریان، محمود؛ علیزاده، مهدی، 1390. بررسی فلور باکتریایی روده بچه ماهیان ازون برون ((Acipenser stellatus، تحت تاثیر جیره غذایی دارای مقادیر مختلف کنجاله سویا. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
43- امدادی، بهزاد؛ سجادی، میرمسعود؛ یزدانی، محمدعلی؛ شکوریان، محمود؛ پوردهقانی، محمد، 1390. اثرات جایگزینی مقادیر مختلف کنجاله سویا به جای آرد ماهی در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus)، بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
44- ساعدی، مجید؛ سجادی، میرمسعود؛ حسین زاده صحافی، همایون؛ عمادی، حسین، 1390. تاثیر جایگزینی آرد ماهی توسط آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد، ترکیب بدن، فاکتورهای خونی و مورفولوژی روده. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.
45- گلمرادی زاده، اسماء؛ سجادی، میرمسعود؛ ابراهیمی، عیسی، 1390. پرورش گونه کرم خاکی Eisenia foetida (tiger worm) به عنوان غذای زنده مناسب در صنعت آبزی پروری. اولین همایش ملی آبزی پروری ایران. 9-8 آذر ماه 1390، انزلی، ایران.


طرح هاي پژوهشي:

راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويي:
1- دهقاني، هادی؛ (1387). مطالعه خار، غده سمي و قدرت زهر خانواده ي سپرماهيان دم گزنده. دانشگاه هرمزگان.
2- ساعدی، مجید؛ (1389). تاثیر جایگزینی آرد ماهی توسط آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز(Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد، ترکیب بدن، فاکتورهای خونی و مورفولوژی روده. دانشگاه هرمزگان.
3- گلمرادی زاده، اسماء؛ (1389). القای تخم ریزی در ماهی سوف معمولی (Sander lucioperca) توسط هورمون گنادوتروپین انسانی و عصاره هیپوفیز کپور. دانشگاه هرمزگان.
4- کرمی، اسماعیل؛ (1389). تاثیر تراکم ذخیره سازی بر رشد گونه های Gracilariopsis persica و Graciaria corticata در روش پرورش در بستر. دانشگاه هرمزگان.
5- آسوده، ستاره؛ (1390). بررسی اثرات حاد و مزمن فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) و مواد نفتی بر شاخص های هیستوپاتولوژی در کلیه . دانشگاه هرمزگان.(Chanos chanos)خامه ماهی
6- هاشمی، مجید؛ (1390). تاثیر استفاده از زئولیت و اسانس گل میخک در حمل و نقل بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر روی بازماندگی، شاخص های خونی استرس و فاکتورهای کیفی آب. دانشگاه هرمزگان.
7- امدادی، بهزاد؛ (1390). تاثیر جایگزینی آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) بر عملکرد رشد، ترکیب بدن مورفولوژی روده و. کبد و فلور باکتریایی روده. دانشگاه هرمزگان.
8- سلیمانی ایرایی، محسن؛ (1390). اثر سطوح مختلف مکمل اسیدهای آلی بر عملکرد رشد، بقا، کیفیت لاشه و برخی شاخص های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). دانشگاه هرمزگان.
9- عیدی قلعه قاضی، فاطمه؛ (1390). اثر تراکم ذخیره سازی اولیه جلبک Gracilariopsis persica به دو روش کشت مونولاین و نت لاین در کانال و استخراج آگار. دانشگاه هرمزگان.
10- آناهید، تهمینه؛ (1391).
11- گل محمدی، علیرضا؛ (1391).
12- احراری، نعیم؛ (1391).

 

 

مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي:
1- چرمي، آرزو؛ (1387). مطالعه مورفوسيتومتريك كليه و غده اينتررنال در ماهيان خاوياري (فيل ماهي Huso huso و تاس ماهي ايراني Acipenser persicus) پرورشي. دانشگاه هرمزگان.
2- پيامني، زهرا؛ (1387). بررسي اثر شوري بر روي رشد و ميزان پروتئين جلبك كلرلا (Chlorella sp.) جداسازي شده از آبهاي ساحلي استان هرمزگان. دانشگاه هرمزگان.
3- مخلصي، امین؛ (1387). بررسي تفاوت رفتار تغذيه اي جنسهاي نر و ماده خرچنگ ويولن زن Uca sindensis (Decapoda; Ocypodidae) در مناطق بين جزر و مدي خور آبي (بندرعباس). دانشگاه هرمزگان.
4- صفري، فریبا؛ (1387). تراكم و پراكنش دوكفه اي هاي جنگل هاي مانگرو تياب (مطالعه موردي: جنگل تياب). دانشگاه هرمزگان.
5- درخشش، بهروز؛ (1387). بررسي اثرات ضدباكتريايي جلبك هاي دريايي Laurencia synderiae و Sargassum angustifolium. دانشگاه هرمزگان.
6- آذرمنش، حبیب؛ (1378). بررسی تنوع و تراکم شکم پایان در جنگل حرا در تیاب. دانشگاه هرمزگان.
7- تیغ ساززاده، علی؛ (1389). مطالعه تغییرات مورفولوژیک و بافت شناسی میگوهای پرورشی پاسفید Litopenaeus vannamei واقع شده در معرض شکوفایی جلبک در شرایط طبیعی. دانشگاه هرمزگان.
8- لواجو، فاطمه؛ (1390). پویایی شناسی جمعیت خرچنگ ویولن زن Uca sindensis در منطقه بین جزرومدی بندر پل (هرمزگان. دانشگاه هرمزگان.
9- صمصمام پور، صادق؛ (1390). بررسی و اندازه گیری فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت های کبد و عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus ، مطالعه موردی: مناطق بندر خمیر، میناب و قشم (خلیج فارس). دانشگاه هرمزگان.
10- ساربان، حسن؛ (1390).
11- رضایی عطاقلی پور، محسن؛ (1390).
12- قزلو، پرویز؛ (1390). جداسازی و مطالعه سم شناختی زهر مار دریایی حلقوی (Hydrophis cyanocinctus) صید شده از خلیج فارس. دانشگاه هرمزگان.
13- پوربابایی، (1391).

 جیره نویسی غذای آبزیان

تغذیه پیشرفته آبزیاندوم سال تحصیلی 96-95
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه پاسخگویی به سئوالات دانشجویان بررسی پایان نامه ها نماز و نهار پایان نامه های دانشجویی - -
یکشنبه بررسی پروژه های دانشجویی امور اجرایی دانشکده نماز و نهار پایان نامه های دانشجویی - -
دوشنبه جلسات گروه جلسات دانشکده نماز و نهار جلسات دانشگاه - -
سه شنبه مطالعه جیره نویسی غذای آبزیان نماز و نهار مطالعه - -
چهارشنبه بررسی پروژه های دانشجویی تغذیه پیشرفته آبزیان نماز و نهار امور اجرایی دانشکده - -
تماس با میر مسعود سجادی
mmsajjadi@hotmail.com
گروه شیلات - دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه گیلان - صندوق پستی 1144 - صومعه سرا
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم