غلامرضا محسن آبادی
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
غلامرضا محسن آبادی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


نام و نام خانوادگی: غلامرضا محسن آبادی، نام پدر: حسن، محل تولد: نيشابور,  تاريخ تولد: 1352,6,23

وضعيت نظام وظيفه: دارای کارت پايان خدمت ، متاهل.

محل سکونت: رشت، ميدان گاز، خيابان لاکانی، کوچه شهيد اتقيا، کوی شهيد اتقيا دانشگاه گيلان، واحد 39،
 

 

1-     ديپلم، 1370، دبيرستان ابوذر غفاری شهرستان نيشابور، رشته تحصيلی: علوم تجربی، معدل 15,5.

2-     کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد، رشته تحصيلی: زراعت و اصلاح نباتات، سال فراغت از تحصيل: 1375، معدل: 16.69.

3-     کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، رشته تحصيلی: زراعت، تاريخ فراغت از تحصيل: 1378، معدل: 17.14. 

عنوان پايان نامه:  اثر سطوح مختلف کود نيتروژن و آبياری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای پاييزه.                                                                                                                                                        

4-     دکتری: دانشگاه تهران، رشته تحصيلی: زراعت، گرايش: اکولوژی گياهان زراعی، تاريخ فراغت از تحصيل: 1385، معدل: 17,88

عنوان رساله: ارزيابی کشت مخلوط جو و ماشک در سطوح مختلف کود نيتروژن و کارايی استفاده از منابع محيطی در شرايط ديم و آبی.

 شرکت در سمینارهای داخلی 

 

1- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م.ح.، سمیع زاده، ح.ا، و قادری، س. 1389. تأثیر سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های سویا. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی – پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
2- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1389. ارزیابی ژنوتیپ های سویا در سطوح مختلف رطوبتی خاک بر اساس شاخص های تحمل و حساسیت. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
3- قادری، س. محسن آبادی، غ. ر.، سمیع زاده، ح.ا، بيگلوئي، م. ح. ربیعی، ب. و امینی فر، ج. 1389. تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ذرت سیلویی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
4-  امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1389. بررسی اثرات کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب در رقم T.215 سویا. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.
5- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1389. بررسی اثرات کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب در رقم T.215 سویا. سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.
5- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. ارزیابی مراحل فنولوژیک سویا بر اساس سیستم درجه – روز رشد(GDD) تحت شرایط کم آبیاری. همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت، حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
6- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1390. تعیین روابط بین عملکرد دانه و صفت های مختلف در رقم های سویا(Glycin max L.) از راه تجزیه علیت. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی قم.
7- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1390. بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و مراحل فنولوژیک رقم های سویا در رشت. نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، پردیس کشکاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
8- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1390. تأثير هيدروپرايمينگ در بهبود جوانه زني و رشد اوليه گياهچه لوبيا چشم بلبلي (Vigna unguiculata) تحت شرايط تنش شوري. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی قم.
9- احمدی، گ. مجیدیان، م. محسن آبادی، غ. ر. فومن، ع. اعلمی، ع. 1390. تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و قرائت کلروفیل متر در برگ های پروفیل سه رقم سورگوم علوفه ای. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. دانشگاه تبریز.
10 امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1390. بررسی روبط میان عملکرد سویا و صفات وابسته به آن در سطوح کم آبیاری از طریق همبستگی بین صفات و رگرسیون گام به گام. نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
11- مردای، پ. زواره، م. محسن آبادی، غ. ر. و ربیعی، م. 1389. بررسی اثر تاریخ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در تریتیکاله. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.– پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی،
12- احتشامی، س. م. ر. افشار هاشم خانی، ا. ح. محسن آبادی، غ. ر. کرمی، ر. 1390. تأثير کودهای زيستی بر خصوصيات مرفولوژيک و فيزيولوژيک دو رقم سورگوم علوفه ای. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. داتشگاه زنجان.
13-محسن آبادی، غ. ر. جهانسوز، م. ر. چائی چی، م.ر. رحیمیان مشهدی، ح. 1387. بررسی عملکرد کیفی کشت مخلوط جو –  ماشک در سطوح مختلف کود نیتروژن و مقایسه آن با تک کشتی. دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر کرج.
14- محسن آبادی، غ. ر. جهانسوز، م. ر. چائی چی، م.ر. رحیمیان مشهدی، ح. 1387. مطالعه سودمندي توليد و كارايي استفاده از نور در كشت مخلوط جو( H. vulgare) و ماشك (V. desicarpa) در سطوح مختلف كود نيتروژن. دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. گرگان.
15- محسن آبادی، غ. ر و جهانسوز، م. ر. 1386. کارایی مصرف آب در الگوهای مختلف کشت مخلوط جو و ماشک. هشتمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان.
16- محسن آبادی، غ. ر و بیگلویی، م. ح. 1387. مطالعه رژیمهای مختلف درجه اشباع خاک و نیتروژن بر روی برخی از خصوصیات زراعی برنج رقم درفک. نهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان.
17- بیگلویی، م. ح و محسن آبادی، غ. ر. 1387. مطالعه تاثیر سطوح مختلف رطوبتی خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا. نهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان.
18- محسن آبادی، غ. ر. 1390. تاثیر سطوح مختلف رطوبتی خاک و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در شرایط گلخانه. یازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان.
19- آقایی پور، ن. زواره، م. و محسن آبادی، غ. ر. 1390. پاسخ فنولوژیک دو رقم سویا به تنش خشکی. دومین همایش ملی فیزیولوژی
گیاهی ایران. دانشگاه یزد.
20- آقایی پور، ن. زواره، م. خالدیان، م. ر و محسن آبادی، غ. ر. 1390. تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه و بهره وری مصرف آب دو رقم سویا. اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی دانشگاه زنجان.
21- آقایی پور، ن. زواره، م. خالدیان، م. ر و محسن آبادی، غ. ر. 1390. اثر تنش خشکی بر ساختار سایه انداز دو رقم سویا (Glysinmax L. Merr). پنجمین همایش منطقه¬ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) دانشگاه کردستان.
22- امینی فر، ج، محسن آبادی، غ. ر و قادری، س. 1388. تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ماشک گل خوشه ای. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند.
23- کیایی کومله، س. ب، زواره، م. و محسن آبادی، غ. ر. 1387. ارزیابی نقش ژنوتیپ های مختلف ماشک در کنترل علف های هرز کشتزار های دیم. اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار. دانشگاه شهید چمران اهواز.
24- ابراهیم قوچی، ز. محسن آبادی، غ. ر. و س. م. ر، احتشامی. 1391. تاثیر کاربرد باکتری¬های محرک رشد گیاه به همراه مصرف کود شیمیایی بر عملکرد کمی ذرت علوفه ای. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
25- ابراهیم قوچی، ز. محسن آبادی، غ. ر. و س. م. ر، احتشامی. 1391. تاثیر کاربرد سیستم¬های مختلف تغذیه ای (شیمیایی، دامی، بیولوژیک و تلفیقی) بر خصوصیات کیفی ذرت علوفه ای (سینگل کراس 704). دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
26- ابراهیم قوچی، ز. محسن آبادی، غ. ر.، س. م. ر، احتشامی و فرقانی، ا. 1392. اثر کاربرد تلفیقی کودها بر تولید و کارایی استفاده از نیتروژن در ذرت علوفه ای. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) دانشگاه کردستان.
27- ابراهیم قوچی، ز. محسن آبادی، غ. ر.، س. م. ر، احتشامی و فرقانی، ا. 1392. تاثیر کودهای دامی، زیستی و شیمیایی ر جمعیت باکتری خاک و عملکرد ذرت علوفه ای zea mays)) در منطقه رشت. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم- دانشگاه محقق اردبیلی.
28- ابراهیم قوچی، ز. محسن آبادی، غ. ر.، س. م. ر، احتشامی و فرقانی، ا. 1392. تاثیر کودهای دامی و زیستی بر تولید ارگانیک ذرت علوفه ای(zea mays) در منطقه رشت. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم- دانشگاه محقق اردبیلی.
29- میرزازاده، س.، احتشامی، س. م. ر، مجیدیان، م، محسن آبادی، غ. ر، ربیعی، م. 1392. تاثیر باکتری تیوباسیلوس بر جذب عناصر غذایی، صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L.). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم- دانشگاه محقق اردبیلی.
30- میرزازاده، س.، احتشامی، س. م. ر، مجیدیان، م، محسن آبادی، غ. ر، ربیعی، م. 1392. تاثیر باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا Brassica napus L).). دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم- دانشگاه محقق اردبیلی.
31- آقایی پور، ن. زواره، م. محسن آبادی، غ. ر. و خادیان، م. ر. 1391. اثرتنش خشكي بربرخي ازشاخصهاي رشددورقم سويا. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
32- تیزرو، ا. محسن آبادی، غ. ر.، اصغری، ج. اعلمی، ع. 1391. مديريت تلفيقي كنترل علفهاي هرزلوبيا محلي . Phaseolus vulgari درمنطقه شهرستان رشت. دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
33- ابراهیم قوچی، ز. محسن آبادی، غ. ر.، س. م. ر، احتشامی و فرقانی، ا. 1392. تاثیر کودهای شیمیایی، دامی و زیستی بر صفات مورفولوژیک و عملگرد ذرت علوفه ای. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.
34- بستامی، ا.، مجیدیان، م. محسن آبادی، غ. ر. و بخشی، د. 1392. تاثیر کود های زیستی و دامی بر عملکرد کمی گیاه دارویی گشنیز(Coriandurm sativum L.) به منظور دست یابی به ک سیستم کشاورزی پایدار. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز.
35- بستامی، ا.، مجیدیان، م. محسن آبادی، غ. ر. و بخشی، د. 1392. تاثیر کود های زیستی و دامی بر عملکرد کمی گیاه دارویی گشنیز (Coriandurm sativum L.) به منظور دست یابی به ک سیستم کشاورزی پایدار. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا همدان.
36- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1389. بررسي اثرات كم آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد رقم T.215 سويا. اولین همایش ملی پایدار و تولید سالم. دانشگاه صنعتی اصفهان.
37- صابری، ح. محسن آبادی، غ. ر. مجیدیان، م. و احتشامی، س. م. ر. 1392. تاثیر تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات رشدی لوبیای محلی Phaseolus vulgaris L در منطقه رشت. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.
38- افتاده واجاری، م. مجیدیان، م. محسن آبادی، غ. ر. ربیعی، م. اثر کاربرد روی و آهن بر خصوصیات زراعی لوبیا Phaseolus vulgaris در شرایط آب و هوایی شهرستان رشت. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران. پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.

 

 اخگری، حسن ، مسعود اصفهانی، محسن آبادی و علی اعلمی 1396. ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد دو رقم برنج در روش کشت مستقیم. تحقیقات غلات

مقالات چاپ شده در مجله های علمی - پژوهشی داخلی

 


1- محسن آبادی، غ. ر و جهانسوز، م. ر. 1392. ارزیابی سودمندی و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) و ماشک گل خوشه ای (villosa ssp.Dassycarpa Vicia) در سطوح مختلف کود نیتروژن. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 44، شماره 3، ص 427-419.
2- محسن آبادی، غ. ر، خدابنده، ن، عرشی، ی و پیغمبری، س. ع، 1380. اثر سطوح مختلف کود نيتروژن و آبياری بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزای پاييزه. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 32، شماره 4. 772-765
3- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا.1390. تأثیر کم آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب هفت رقم سویا در منطقه رشت. نشریه دانش آب و خاک.. جلد 21، شماره 4، ص 91-81.
4- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1390. بررسی روابط میان عملکرد و صفت های وابسته به آن در دو گروه رسیدگی سویا از راه تجزیه علیت. فصلنامه علمی – پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. جلد 3، شماره 11، ص 57-47.
5- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1391. ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم های مختلف سویا تحت شرایط کم آبیاری در منطقه رشت. جلد 10، شماره 10، ص434-428.
6- بیگلویی، م. ح، محسن آبادی، غ. ر، قادری، س، ربیعی، ب. 1391. تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای(Zea mays L.) رقم سنگل کراس 704 در منطقه رشت. مجله علمی – پژوهشی تحقیقات غلات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان جلد 2، شماره1، ص 81-71.
7- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1391. اثرات کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی رقم‌های سویا در منطقه رشت. مجله اکترونیک تولید گیاهان زراعی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان. جلد 5، شماره 2، ص 110-92.
8- امینی فر، ج.، محسن آبادی، غ. ر.، بيگلوئي، م. ح ، و سمیع زاده، ح. ا. 1391. تأثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب رقم T.215 سویا. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، دانشگاه کرمان. جلد 3، شماره 11، ص 34-24.
9- جعفری، ن، اصفهانی، م، فلاح، ع.ر، محسن آبادی، غ. ر، کافی قاسمی، ع. 1391. اثر مصرف توأم کودهای اوره، سولفات روی و زادمایه ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا (Brassica napus L.).. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. جلد 43، شماره 4، ص 560-551.
10- جعفری، ن، اصفهانی، م، فلاح، ع.ر، محسن آبادی، غ. ر، و کافی قاسمی، ع. 1392. اثر مصرف توام کودهای نیتروژن و سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپیریلیوم بر عملکرد و ویژگی‌های رشد کلزا (Brassica napus L.). مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. جلد 3، شماره 7، ص 71-67.
11- احمدی مطلق، گ، مجیدیان، م، محسن آبادی، غ. ر، عزیز، ف و اعلمی، ع. 1392. تأثير کود نيتروژن بر عملکرد و کيفيت سه رقم سورگوم علوفه ای در شرايط آب و هوايی شهرستان رشت. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. جلد 3 شماره 10، ص 47-37
12- مرادی، پ، زواره، م، محسن آبادی، غ. ر. و ربیعی، م. 1391. واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد دانه تريتیكاله به تاريخ كاشت و تراكم بوته در كشت ديم. فصلنامه دانش كشاورزي و توليد پايدار. جلد 22، شماره 4، ص 111-99.
13- مرادی، پ، محسن آبادی، غ. ر. و ربیعی، م. 1392. اثر تاريخ كاشت و مقادير مختلف بذر بر عملكرد دانه و شاخص هاي رشدي تريتيكاله در شرايط آب و هوايي رشت . مجله تحقیقات غلات گیلان. جلد 3، شماره 1، ص 15-1.
14- ابراهیم قوچی، ز، محسن آبادی، غ. ر، احتشامی، س. م. ر و فرقانی، ا. 1392. کاربرد تلفيقي کود¬هاي شيميايي، زيستي و دامي برخصوصيات رشدي ذرت علوفه¬اي در منطقه رشت. مجله تحقیقات غلات گیلان. جلد 3، شماره 2، ص 154-143.
15- امینی فر، ج و محسن آبادی، غ. ر. 1389. بررسي تحمل به خشكي دو گونه ماش در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه. مجله دو فصلنامه اکولوژی گیاهی. جلد 2، شماره 3. ص 72-63.
16- آقایی پور، ن، زواره، م، خالدیان، م. ر و ،
محسن آبادی، غ. ر. 1391. تاثير رژيم هاي مختلف رطوبت خاك بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه و تعيين بهترين شاخص مقاومت به خشكي دو رقم سويا. پذيرفته شده در مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي.

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی - پژوهشی خارجی

 

 

Salimi, S, Samiezade Lahiji , H, Mohsenabadi, Gh. R, 2012. Genetic Diversity in Soybean Genotypes Under Drought Stress Condition Using Factor Analysis and Cluster Analysis, World Applied Sciences Journal. 4(16): 474-478.

Aminifar, J, Mohsenabadi, GH. R, Biglouei, M. H, , Samiezade Lahiji , H, 2012. Efect of deficit irrigation on yield, yield components and phenology of soybean cultivars in Rasht region. International Journal of AgriScience , ISSN: 2228-6322, International Academic Journals. 2(2): 158-191.

Aminifar, J, Mohsenabadi, GH. R, Biglouei, M. H, , Samiezade Lahiji , H,2013. Effect of zinc and potassium priming and salinity stress on germination and early seedling growth of corn (Zea mays L. VAR SC 704). International Journal of Agriculture: Research and review. Available online at http://WWW.ecisi.com ISSN 2228-7973 ©2013 ECISI Journals. 3(3): 580-583.

Aminifar, J, Mohsenabadi, GH. R, Biglouei, M. H, , Samiezade Lahiji , H, 2012. Selection of soybean toleranct cultivars based on drought tolerance indices under deficit irrigation conditions. International Journal of pure scientific Researches. Available online at http://WWW.ijoumalpsr.com ISSN 0000-0000 © 2013 IJPSR. 1(1): 12-15.

Mohsenabadi, Gh, R., Jahansooz, M. R Chaichi, M. R. Rahimian Mashhadi , H, Liaghat3, A. M., Savaghebi, Gh. R. 2008. Evaluation of Barley–Vetch Intercrop at Different Nitrogen Rates. journal of Agriculture Science and Technology (JAST). 25-28

 

 

 

 

 

 

 

 اکولوژی کشاورزی

اکولوژی گیاهان زراعی1397-1
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه دفتر کار اکوفیزیولوژی گیاهی دفتر کار دفتر کار دفتر کار -
یکشنبه دفتر کار عملیات زراعی دفتر کار دفتر کار دفتر کار -
دوشنبه دفتر کار شورای دانشکده -اکوفیزیولوژی تولید گیاهان زراعی دفتر کار دفتر کار -
سه شنبه مباحث نوین در زراعت دفتر کار دفتر کار اکولوژی گیاهان زراعی دفتر کار -
چهارشنبه دفتر کار شورای گروه اکولوژی بوم شناسی دفتر کار -
تماس با غلامرضا محسن آبادی
mohsenabadi@guilan.ac.ir
09113325880
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم