رامین نقدی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
رامین نقدی
رتبه علمی:

استاد

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه جنگلداری



بیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 

نام: رامین

نام خانوادگی: نقدی

تاریخ تولد: 1345

وضيعت تاهل: متاهل داراي دو فرزند



- ليسانس: مهندسي منابع طبيعي (جنگلداري)، دانشگاه علوم کشاورزى و منابع طبيعى گرگان، گرگان، از سال 1366 تا 1370.

- فوق ليسانس: جنگلداري با گرايش علوم مهندسى جنگل ، دانشگاه تهران، کرج، از سال 1372 تا 1375 .

- دكتري:جنگلداري با گرايش علوم مهندسى جنگل ، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، از سال 1377 تا 1383.

 



1- تاروردی زاده، ح، نیکوی، م، پوربابایی، ح و نقدی، ر. (1396). مطالعه اثر جاده‌ های جنگلی بر ترکیب گونه ای گیاهان علفی در جنگلها (مطالعه موردی: جنگل اسالم). فصلنامه اکولوژی کاربردی. پذیرش در حال چاپ.
2- قمی معتضه ، ع، نقدی،ر، محمدی سمانی،ک و تقوای سلیمی، ا. (1396). بکارگیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی. مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی. پذیرش در حال چاپ.
3- عباسیان، ع، نقدی، ر و قجر، ا. (1396). طراحی مسیر جاده جنگلی بر اساس نتایج مدل شبکه عصبی مصنوعی حساسیت به زمین لغزش (مطالعه موردی حوضه آبخیز کجور). نشریه جنگل و فرآورده های چوب. پذیرش در حال چاپ.
4- صبح زاهدی، ش، نقدی، ر و علی دوست،م (1395). مقایسه روشهای فازی و تحلیل سلسله مراتبی در پهنه بندی فرسایش جنگلهای جنوب گیلان. نهمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه صنعتی شیراز. شیراز.
5- صبح زاهدی، ش و نقدی، ر(1395). اثرات جاده سازی برایجاد فرسایش خندقی در دامنه های جنوبی جنگلهای شمال کشور. سومین کنفرانس جامع مدیریت بحران. دانشگاه تهران. تهران.
6- پوربابایی، ح، نقدی، ر، حیدری، م و نوری، م.(1395). بررسی زادآوری و ترکیب پوشش گیاهی در حاشیه جاده های جنگلی. نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران. دوره 69، شماره 1، صفحه 87-96.
7- قجر، ا، نقدی، ر و نیکوی،م. (1395). مدل عصبی – فازی خطای افت در عملیات قطع هدایت شده با استفاده از روش خوشه بندی کاهنده. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 24، شماره 1، 65-76 .
8- باباپور، ر، نقدی، ر، قجر، ا و مظفری، س. (1395). مدل ابتکاری برآورد مساحت عملیات خاکی جهت طراحی پروفیل طولی جاده های کوهستانی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 24، شماره 2، 189-199.
9- حق شنو، ر، نقدی، ر و نیکوی، م. (1395). ارزیابی زیبایی اجزای جاده جنگلی ( مطالعه موردی: جنگلهای شفارود- استان گیلان ). نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. جلد 23، شماره 3، 165- 180.
10- نقدی، ر، محمدی، ز ، عاکف، م و باقری، ا ( 1394 ). احیا طبیعی برخی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاک مسیرهای چوبکشی در یک دوره 20 ساله ( مطالعه موردی: جنگلهای اسالم -استان گیلان ). نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل. جلد بیست و دوم، شماره 1 ، صفحه 111- 132 .
11- دلیر،پ، نقدی، ر و غلامی،و( 1393). بررسی عوامل مؤثربر تولید رسوب جاده هاي جنگلی در جنگل های شمال ایران. فصلنامه پژوهشهاي فرسایش محیطی. جلد 4، شماره 4، صفحه 27- 36.
12- زمانی،م ، نقدی ، ر و نیکوی، م ( 1394). بررسی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) در تعیین مناسبترین آبرو شبکه زهکشی جاده جنگلی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی . اردبیل.
13- شهنام، م، نقدی، ر، نیکوی، م و عبدی، ا (1394 ). بررسی خصوصیات زیست فنی گونه درختچه ای سیاه ولیک و کاربرد آن در زیست مهندسی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. دانشگاه محقق اردبیلی . اردبیل.
14- هاشمی، م، نقدی، ر و قجر، ا (1394 ). مقایسه سیستم های خروج چوب آلات جنگلی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) (. کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه مازندران. بابلسر.
15- نیکوی، م، نوروزی، ز و نقدی، ر(1394). بررسی ایمنی عملیات قطع و تبدیل در جنگلهای حوزه آبخیز شفارود. مجله پژوهش و توسعه جنگل. جلد 1، شماره 3 . 209-219 .
16- حسین پور، ک، نقدی،ر و نیکوی،م ( 1394 ). برآورد هزينه و ميزان توليد در ساخت جاده جنگلی با استفاده از ترکيب ماشين های بيل مکانيکی و بلدوزر (مطالعه موردي: سری لياشيسرا استان گيلان). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 23، شماره 2، 331-320 .
17- دلیر،پ، نقدی، ر و قجر،ا ( 1394). بررسی تاثیر لاشبرگ و مازاد مقطوعات در کاهش تولید رسوب از دیواره های جاده های جنگلی. دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز. بابلسر. مازندران. ایران.
18- نیکوی، م، نقدی، ر و اسماعیل نژاد ( 1393 ). مطالعة تولید و هزینة خروج چوب با تراکتور کشاورزی (مطالعة موردی: جنگل‏کاری‏ های منطقة شیخ ‏‏نشین شفارود). نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران . دوره 67، شماره 1، صفحه 47-59.
19- ملکی، ص، نقدی، ر ، عبدی، ا و نیکوی، م ( 1393 ). بررسی ميزان مسلح سازی ریشة توسکا به منظور کاربرد در زیست مهندسی. مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال ششم، شماره 1 ، صفحه 49-58.
20- نقدی، ر، پوربابایی،ح، حیدری، م و نوری،م ( 1393 ). بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، ( مطالعه موردی،جنگلهای شفارود، سری 2). بوم شناسی جنگلهای ایران. سال دوم . شماره سوم. 64-49.
21- موسوی، ر، نیکوی، م ، نقدی، ر، غزنوی، ن و کرم زاده، س( 1393 ). مطالعه توليد و هزينه خروج چوب با قاطر در جنگل¬های حوزه آستارا . نشریه پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل. 4 ( 21) . 161-174.
22- حیدری، ع، نقدی، ر و نیکوی، م ( 1393 ). تاثیرات بهره برداری مکانیزه برروی میزان تخلخل خاک و لاشبرگ سطح جنگل(مطالعه موردی: جنگل شفارود). چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی ساری.
23- محمودی، ل، حیدری،ع ،نقدی، ر و نیکوی، م( 1393 ). ارزیابی اثرات چوبکشی سنتی بر روی خاک جنگل(مطالعه موردی: جنگل¬ شفارود). چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی ساری.
24- نیکوی، م ، موسوی، ا، موسوی، ر و نقدی، ر( 1393). بررسی کارایی گروه قطع و چوبکشی در عملیات تنک کردن در جنگل های پهن برگ. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی ساری.
25- حیدری،ع ، محمودی، ل، ،نقدی، ر و نیکوی، م( 1393 ). ارزیابی خاک جابه جا شده توسط اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبرجک C450 (مطالعه موردی: جنگل شفارود. چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی ساری.
26- حیدری،ع ، نقدی، ر ، مرادمند، ع و محمودی، ل ( 1393). بررسی تاثیرات تعداد تردد اسکیدرچرخ لاستیکی (تیمبرجک) وشیب طولی برروی کوبیدگی خاک جنگل(مطالعه موردی سری 11حوزه شفارود). دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل. دانشگاه کردستان.
27- بنیاد، ا، نقدی، ر، کریمی، ع و دلیر، پ (1393). بررسی حرکات توده ای و ریزش دامنه ها در ارتباط با فعالیتهای جاده سازی جنگل ( مطالعه موردی : شفارود گیلان). مدیریت بحران و HSE در شریانهای حیاتی،صنایع و مدیریت شهری. دانشگاه تهران.
28- سعادتمند، ن، نقدی، ر و محمدی،س ( 1393). بررسی اقتصادی ماشین آلات چوبکشی در شرایط پارامتری یکسان. دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل. دانشگاه کردستان.
29- تاروردی زاده، ه، نیکوی،م، پوربابایی،ح و نقدی،ر( 1393). بررسی درصد پوشش علفی در سطح مسیرهای چوبکشی و حاشیه جاده های جنگلی. دومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل. دانشگاه کردستان.
30- قجر، ا، نقدی، ر و دلیر، پ ( 1393 ). پهنه بندی حساسیت به وقوع زمین لغزش با روش نسبت فراوانی به منظور طراحی جاده جنگلی. دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار. دانشگاه بیرجند.
31- نیکوی، م، نقدی،ر، بخشنده،ب و عموزاده،ح ( 1392 ). صدمات فیزیکی و ریالی به درختان مقطوعه در عملیات قطع (مطالعه موردي: جنگلهای حوزه آبخیز اسالم). بوم شناسی جنگلهای ایران. سال اول . شماره دوم. 70-85.
32- محمودی، ل، نقدی، ر و حیدری،ع ( 1392 ) . ارزیابی خسارات وارده بر توده ( درخت سرپا) در طول مسیر چوبکشی(چوبکشی سنتی)، (مطالعه موردی: جنگل شفارود). اولین کنفرانس ملی جغرافیا، شهر سازی و توسعه پایدار. تهران.
33- نقدی، ر ، فیروزان، ا، م، ترکمن، ج ، حسینی، ج، قجر، ا و مرادمند جلالی، ع ( 1392 ). ارزیابی اثرات تیمارهای S کوبی و پارافین در اندازه ترک مقاطع گرده بینه گونه های راش ، توسکا و ممرز . نشریه جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران . دوره 66، شماره 1، صفحه 55-68
34- نامداری، س ، محمدی لیمایی، س، نقدی، ر و بنیاد، ا ( 1392 ). سیاست برداشت بهینه از جنگل با استفاده از روش برنامه ریزی پویا ( مطالعه موردی : جنگل شفارود ). مجله جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال پنجم، شماره 1 ، صفحه 21-30 .
35- افرند، ح، حسن زاد، ا و نقدی، ر ( 1391 ). شناسایی کانون های بزه قاچاق چوب با استفاده از GIS
و برنامه ريزى براى پيشگيرى از آن (مورد مطالعه: تجاوزات جنگل نشينان و قاچاقچيان چوب در طرح جنگلدارى سياهرود املش). فصلنامه پژوهشهاى مديريّت انتظامى، . 548-529 ،7(4).
36- حسین پور، ک، نیکوی، م و نقدی، ر. ( 1391 ). مطالعه کار قطع درختان درمسیر راه و عوامل موثر برآن در جنگل سری لیاشی سرا از حوزه 27 املش. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. 5 صفحه.
37- نیکوی، م ، ارشادی فر، م و نقدی ، ر. ( 1391 ). ارزیابی زیست محیطی خسارات بهره برداری در دو حالت متعارف و طراحی شده در جنگل های استان گیلان. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. 8 صفحه.
38- نیکوی، م، احراری، ش، صالحی، ع و نقدی، ر ( 1391 ). مطالعه زیست محیطی تردد ماشین آلات چوبکشی در مناطق جنگلکاری شده. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. 7 صفحه.
39- نقدی، ر، پوربابایی، ح ، حیدری ، م و نوری، م. ( 1391 ). بررسی تغییرات رطوبت خاک و پوشش گیاهی در اطراف جاده های جنگلی( مطالعه موردی: جنگل خجه دره شفارود). دوازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
40- نقدی،ر ، فیروزان، ا، صمدی، ا ، قمی، ع و مرزبان، ش. ( 1391 ). بازبینی جاده های موجود و اصلاح آن ها با توجه به نکات فنی و ملاحظات اقتصادی طرح جنگلداری. نوزدهمین همایش ملی ژئوماتیک. تهران.
41- نقدی، ر، مرادمند جلالی ، ع، یزدانفر، ه و بهمنی،ه. ( 1391 ). بررسی تاثیر خشکه دارها در استقرار نهالها و خالهای راش و ممرز. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی. ساری.
42- نقدی، ر، فرهی آشتیانی ، ا، بنیاد، ا و مباشر امینی،ا. ( 1391 ). بررسی تغییرات رویش درختان راش کنار جاده. سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکوسیستم های طبیعی. ساری.
43- ملکی، ص ، نقدی، ر ، عبدی، ا و نیکوی، م. ( 1391 ). بررسی ویژگی های زیست فنی گونه توسکا به منظور کاربرد در زیست مهندسی. پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان.
44- ملکی، ص ، نقدی، ر ، عبدی، ا و نیکوی، م. ( 1391 ). تاثیر برخی خصوصیات شیمیایی و مکانیکی خاک بر وضعیت ریشه ها. پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان.
45- محمدی، ز ، نقدی، ر، عاکف، م، باقری، ا و صیادی، ع. ( 1391 ). ارزيابي احيا طبيعي برخي از خصوصيات فيزيكي خاك تخريب شده جنگل در اثر چوبكشي زميني. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 20، شماره 3، 481-472 .
46- نیکوی، م، نقدی، ر، کلته، ا و ایروانی نژاد، ب. (1390). تعيين قطر و فاصله بين لوله های زهکش عرضی جاده جهت هدايت آب و کنترل فرسايش در حوزه آبخير خجه دره. مجموعه مقالات هفتمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري . انجمن ابخيزداری ايران. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان.
47- اکبری مهر، م و نقدی، ر. ( 1390 ). بررسی مهمترین عامل تاثیرگذار بر حجم رواناب مسیرهای چوبکشی. مجموعه مقالات هفتمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري . انجمن ابخيزداری ايران. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان.
48- نیکوی، م، نقدی، ر و اسماعیل نژاد، ا. ( 1390 ). برنامه ريزی زمانی خروج چوب با اسکيدر HSM 904 در برش قطع يکسره در جنگل کاری های صنوبر در حوزه شفارود. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه گیلان. رشت.
49- نقدی، ر و نیکوی، م. ( 1390 ). تعيين مدل پيش بينی زمان خروج چوب با اسکیدر چرخ لاستیکی Timberjack 450C در دو جهت رو به بالا و پایین در جنگل های حوزه مرکزی شفارود. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه گیلان. رشت.
50- یوسفی فرد، س، نقدی، ر و قجر، ا. ( 1390 ). مدلسازی پیش بینی زمان بارگیری لودر HSM با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی ( ANFIS ). مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه گیلان. رشت.
51- محمدی، ز، عاکف، م، نقدی، ر ، باقری، ا و صیادی، ع. ( 1390 ). مقایسه درصد حفرات در خاكهاي تراکم یافته و فاقد تراکم جنگل با استفاده از آنالیز تصویر. مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. انجمن علوم خاک ایران. تبریز.
52- ارشادی فر، م، نیکوی، م و نقدی، ر. ( 1390 ). ارزیابی توانایی گروه های قطع در انجام قطع هدایت شده در جنگلهای غرب استان گیلان. مجله جنگل ایران، 3 (2)، صفحه 169-176.
53- نقدی، ر، مرزبان، ش و نیکوی، م. ( 1390 ). اثر شیب دامنه روی پروفیل عرضی ساخته شده توسط بیل مکانیکی (حوزه شنرود - سياهکل). مجموعه مقالات یازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
54- نقدی، ر، قمی، ع، تقوای سلیمی، ا و محمدی، ک. ( 1390 ). ارزیابی جاده های موجود در سری2 ناو اسالم به لحاظ مشخصات فنی و پایداری جاده ها با استفاده از GIS وAHP. مجموعه مقالات یازدهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
55- یوسف پور، م، نقدی، ر ، مرادمند جلالی، ع و کهنسال، م. ( 1390 ). بررسی عوامل تاثیر گذار بر آتش سوزی در سطح استان گیلان. مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
56- نیکوی، م ، نقدی، ر و نوروزی، ز. ( 1390 ). بررسی حوادث ناشی از عملیات بهره برداری جنگل ( مطالعه موردی : جنگلهای غرب استان گیلان ). نشریه جنگل و فرآورده های چوب مجله منابع طبیعی ایران. دوره 64 شماره 4 . صفحات 486-475 .

57- نامداری، س، محمدی لیمایی، س، بنیاد، ا و نقدی، ر. ( 1390 ). بهره برداری اقتصادی از جنگل راش ( مطالعه موردی جنگل شفارود در استان گیلان ). مجموعه مقالات نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی. قم.
58- قمی، ع، نقدی، ر، تقوای سلیمی، ا و محمدی سمانی، ک. ( 1390 ). بررسی عملکرد جاده های جنگلی در رعایت موازین زیست محیطی. پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. تهران.
59- مرزبان، ش ، نقدی ، ر و نیکوی، م. ( 1390 ). ارزیابی عملکرد فنی و زیست محیطی بیل مکانیکی کوماتسو P.C 200 در ساخت پروفیل عرضی استاندارد مطالعه موردی: حوزه شنرود سیاهکل. پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. تهران.
60- اسماعیل نژاد، ا، نیکوی، م و نقدی، ر. ( 1390 ). ارریابی زیست محیطی تردد ماشین آلات چوبکشی بر روی خاک مناطق جنگلکاری. پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. تهران.

61- عابدی، ط، نقدی، ر و حسینی، ع. ( 1390 ). وقوع زمین لغزش و اندازه گیری آن در جنگلهای خزری ( مطالعه موردی سری یک چفرود استان گیلان ). مجموعه مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر. دانشگاه گیلان.
62- نفدی، ر، صدر ممتاز، ع و مرادمند جلالی ، ع. ( 1390 ). بررسی مخاطرات زیست محیطی در عبور تاسیسات و دکلهای فشار قوی برق. مجموعه مقالات اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوضه آبی دریای خزر. دانشگاه گیلان.
63- ملکی، ص، نقدی، ر، عبدی، ا و نیکوی، م. ( 1390 ). کاهش هزینه های حفاظت و نگهداری راه با تثبیت دامنه های لغزشی به روش زیست مهندسی. مجموعه مقالات همایش ملی جهاد اقتصادی و تولید ثروت. دانشگاه گیلان.
64- غلامی، و، نقدی، ر و تقوای سلیمی، ا. ( 1390 ). جایگاه مطالعات آبخیزداری در حل مشکل سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سنگ چشمه(. پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. کرمان.
65- نقدی، ر، نیکوی، م، محمدی لیمایی، س و شورمیج، ی. ( 1389 ) . اثرات طراحی مسیرهای چوبکشی بر بازدهی عملیات قطع و میزان خسارت درختان سرپا ( مطالعه موردی : سری 3 ناو اسالم- گیلان ). همایش ملی منابع طبیعی. آسیب ها و چالشها، پژوهشهای کاربردی و راهکارهای عملی. دانشگاه ایلام.
66- نقدی، ر، حسینی، و، غضنفری، ه و پورنیاز، ع. ( 1389 ) . ارزیابی و مقایسه عملکرد اقتصادی خروج چوب در دو روش بهره برداری متعارف و طراحی شده ( مطالعه موردی : سری 3 ناو -استان گیلان ). همایش ملی منابع طبیعی. آسیب ها و چالشها، پژوهشهای کاربردی و راهکارهای عملی. دانشگاه ایلام.
67- محمدی، ا، نقدی، ر و صالحی ، ع . ( 1389 ). بررسی و مقایسه مهمترین خصوصیات مکانیکی و فیزیکی خاک در دو منطقه جنگلی بکر و دست خورده در جنگلهای زاگرس ( مطالعه موردی : جنگلهای حوزه شهرستان پل دختر ). همایش ملی منابع طبیعی. آسیب ها و چالشها، پژوهشهای کاربردی و راهکارهای عملی. دانشگاه ایلام.
68- تقوای سلیمی، ا، ثابت رفتار، ک و نقدی، ر. ( 1389 ). آمایش سرزمین برای کاربری های تفرج گسترده و متمرکز با استفاده از GIS به منظور دستیابی به توسعه پایدار . مطالعه موردی : حوضه آبخیز شماره 8 استان گیلان. همایش ملی منابع طبیعی. آسیب ها و چالشها، پژوهشهای کاربردی و راهکارهای عملی. دانشگاه ایلام.
69- نوروزی، ز، نیکوی،م و نقدی، ر . ( 1389 ) . ارزیابی حوادث کار با ماشین آلات چوبکشی ( اسکیدر ها ) در جنگل. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان. سنندج.
70- مباشر امینی، ا، نقدی، ر و بنیاد، ا. ( 1389 ). اثرات جاده سازی بر رویش سطح مقطع درختان راش کناره ی جاده. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان. سنندج.
71- ارشادی فر، م، نیکوی،م و نقدی، ر . ( 1389 ) . تعیین مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی بروز خطای قطع در جنگلهای حوزه آبخیز اسالم. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان. سنندج.
72- اکبری مهر، م و نقدی، ر. ( 1389 ). تاثیر ابعاد پلات بر حجم رواناب در مسیرهای چوبکشی( مطالعه موردی : سری 3 ناو ، استان گیلان ). مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان. سنندج.
73- محمدی، ا، صالحی، ع و نقدی، ر. ( 1389 ). بررسی و مقایسه خصوصیات کمی و کیفی پوشش درختی و و یژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق کمتر دست خورده و دست خورده جنگلهای زاگرس. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان. سنندج.
74- باباپور ، ر، صالحی، ع و نقدی، ر. ( 1389 ). روشهای عمده جهت تهیه نقشه پایداری مناطق جنگلی با کاربرد در جاده سازی. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران. دانشگاه کردستان. سنندج.
75- اکبری مهر، م، نقدی ، ر. ( 1389 ). مدیریت مسیرهای چوبکشی به منظور کاهش اثرات زیست محیطی بهره برداری. مجموعه مقا لات کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی. مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته علوم محیطی. کرمان .
76- مرادمند جلالی، ع، لطفعلیان، م، حسینی، ع و نقدی، ر. ( 1389 ). بررسی اثر حمل و نقل دو روش سنتی (با قاطر) و صنعتی (اسکیدر) بر فشردگی خاک. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. (4) 12 . 93-81.
77- عابدی، ط، حسینی، ع و نقدی، ر. ( 1389 ). مطالعه رابطه خواص مکانیک خاک و ایجاد لغزش در مسیر جاده جنگلی. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. شماره اول. دوره 1. 30-17.
78- مرادمند جلالی، ع و نقدی، ر. ( 1389 ). جایگاه و اهمیت جنگلداری شهری در توسعه پایدار شهری. چکیده مقالات نخستین همایش ملی توسعه پایدار شهری. دانشگاه گیلان. رشت.
79- نقدی ، ر ( 1389). ارزیابی عملکرد مولفه بارگیری در دو روش بهره برداری گرده بینه بلند و گرده بینه کوتاه (مطالعه موردی: سری 2 بخش 7 حوزه نکاء). دهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.

80- نقدی ، ر و مرادمند جلالی، ع. ( 1389 ). ارزیابی پارامترهای فنی ساخت جاده با بیل هیدرولیکیKomatsu 220 ( مطالعه موردی : سری 7 شنرود سیاهکل). دهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
81- نقدی، ر، نیکوی، م ، محمدی لیمایی، س و شورمیج، ی. ( 1389 ). ارزیابی بهره وری گروه قطع در جنگلهای تحت سرپرستی شرکت جنگل شفارود در استان گیلان. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 18 شماره 3 ، صفحه 425-417.
82- نقدی،ر ، فیروزان، ا، نیکویی، م و براری، ک. ( 1389 ). ارزیابی تولید و هزینه اسکیدرHSM-904 و Timber jack C - 450 در جنگلهای چوب و کاغذ مازندران ( مطالعه موردی سری سرخکلا ). نشریه جنگل و فرآورده های چوب( مجله منابع طبیعی ایران). شماره 1 . صفحه 102-91 .
83- نیکویی، م ، نقدی،ر و نوروزی، ز. ( 1388 ). بررسی عوامل تاثیر گذار در بروز حوادث ناشی از کار با اره موتوری در جنگلهای غرب استان گیلان. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE .
84- ستوده فومنی، ب، نقدی، ر، لطفعلیان، م و معافی، م. ( 1388). ارزیابی خسارت به خاک در مسیرهای چوبکشی( مطالعه موردی : جنگلهای شفارود گیلان ). مجموعه مقالات سومین همایش ملی جنگل ( جنگل و توسعه پایدار: چالشها و راهکارها . کرج 24-22 اردیبهشت 1388.
85- نقدی، ر، مرادمند جلالی، ع. (1388). ارزیابی خسارت به زادآوری در دو روش بهره برداری سنتی و صنعتی( مطالعه موردی سری 9 حوزه شفارود گیلان). مجموعه مقالات سومین همایش ملی جنگل ( جنگل و توسعه پایدار: چالشها و راهکارها . کرج 24-22 اردیبهشت 1388.
86- فیروزان، ا، براری، ک، نقدی، ر و معافی، م. ( 1388 ). مطالعه زمانی و بررسی عملکرد اسکیدر چرخ لاستیکی HSM در جنگلهای چوب و کاغذ مازندران. مجموعه مقالات سومین همایش ملی جنگل ( جنگل و توسعه پایدار: چالشها و راهکارها . کرج 24-22 اردیبهشت 1388.
87- افرند، ح، حسن زاد، ا و نقدی، ر. ( 1388 ) . طراحی مدل برای تعیین محدوده هدف جهت مبارزه با قاچاق چوب آلات جنگلی در طرح جنگلداری سیا هرود املش. مجموعه مقالات سومین همایش ملی جنگل ( جنگل و توسعه پایدار: چالشها و راهکارها . کرج 24-22 اردیبهشت 1388.
88- نقدی، ر، نیکوی، م و جوادپور، ج. (1388). ارزیابی عملکرد ( تولید و هزینه ) لودر چرخ لاستیکی ولوو بی ام 4500 در دو حالت بارگیری در انباشتگاه طراحی شده وکنار جاده (بررسی موردی : جنگل ناو اسالم در شمال ایران). نشریه جنگل و فرآورده های چوب( مجله منابع طبیعی ایران). شماره 2 . صفحه 232-221.
89- مرادمند جلالي، ع و نقدي، ر. ( 1388 ). بررسي قابليت استفاده از امكاناتGIS براي تهيه نقشه پايداري مناطق جنگلي جهت مديريت شبكه جاده جنگلي. مجموعه مقالات همايش سراسري سامانه اطلاعات مكاني. تهران. ص 669-676.
90- بابا پور، ر و نقدي، ر. ( 1388 ). اهميت كاربرد GIS در برنامه ريزي شبكه ي جاده هاي جنگلي(مطالعه ي موردي سري دو شفارود). مجموعه مقالات همايش سراسري سامانه اطلاعات مكاني. تهران. ص 663-668.
91- آريامنش، م، نقدي، ر و مسكني جيفرودي، ح. ( 1388 ). طراحي شبكه جاده جنگلي و كاربرد GIS در رعايت استانداردهاي مهم فني و زيست محيطي جاده سازي جنگل. مجموعه مقالات همايش سراسري سامانه اطلاعات مكاني. تهران. ص 417-426.
92- نقدی، ر، قجر، ا، و تقوای سلیمی، ا،. ( 1387 ). بررسی شبکه جاده موجود ومقایسه آن با گزینه های مختلف شبکه جاده ازنظر دسترسی در حوزه شفارود – گیلان. مجوعه مقالات پنجمین همایش سامانه های اطلاعات مکانی GIS87. قزوین.
93- تقوای سلیمی، ا، ثابت رفتار، ک، و نقدی، ر،. ( 1387). دستیابی به کاربری های مناسب برای مرتعداری با استفاده از GIS در حوضه آبخیز شماره 8 استان گیلان. مجوعه مقالات پنجمین همایش سامانه های اطلاعات مکانی GIS87. قزوین.
94- مرادمند، ع ، لطفغلیان ، م، حسینی ، ع و نقدی، ر،. (1387 ). میزان فشردگی خاک توسط حمل و نقل سنتی در جنگلهای شفارود گیلان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری. دانشگاه مازندران . بابلسر.
95- نقدی، ر. (1387). بررسی و مقایسه خسارت وارده به درختان سرپا در طول نوارهای وینچینگ در دو روش بهره برداری تمام تنه و گرده بینه . نهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
96- نقدی، ر، رافت نیا، ن، باقری، ا، همتی، و(1387) . ارزیابی خسارت وارده به درختان باقیمانده در حفره های قطع و مسیرهای خروج چوب در شیوه تک گزینی ( مطالعه موردی : جنگل لونک سیاهکل ). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران. جلد 16 شماره 1 ، صفحه 98-87 .

97- نقدی، ر، نیکوی، م، باقری،ا و جوادپور، ج. (1387). مقایسه تولید اسکیدر چرخ لاستیکی Timber jack 450 C در دو حالت بهر ه برداری طراحی شده و طراحی نشده( مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم در شمال ایران) . فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبرایران. جلد 16 شماره 4 . صفحه659-649.
98- افرند ، ح، احمدی ، م و نقدی ، ر. ( 1386 ). نقش جنگلکاری اصولی( با توجه LAI ) و کم کردن بار دامنه در حفاظت مناطق پر شیب. مجموعه مقالات سومین همایش منطقه ای زمین شناسی و محیط زیست.
99- نقدی ، ر، باقری ،ا، طاهری، ک، عاکف، م (1386). ارزیابی خسارت به توده سرپا ( درختان و زادآوری ) ناشی از اجرای روش بهره برداری گرده بینه در حوزه شفارود گیلان، مجله منابع طبیعی ایران ، نشريه شماره 3، دوره 60، 931-947 .
100- نقدی ، ر . ( 1386). ارزیابی بازدهی بارگیری چوب آلات در دو روش چوب کوتاه و بلند در جنگلهای حوزه نکاء . اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. دانشگاه کیش.
101- نقدی، ر ، باباپور،ر. ( 1386). طبقه بندی خاک جنگل به منظور مطالعه خواص مکانیکی آن برای جاده سازی و حمل و نقل. هشتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
102- نقدی،ر ، بصیری، ر. ( 1386). بررسی خسارت وارده به زادآوری در اثر حمل چوب به روش سنتی. هشتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان.
103- مرادمند جلالی، ع، لطفغلیان، م، نقدی،ر، حسینی، ع. ( 1386). بررسی تاثیر چوبکشی توسط اسکیدر تمبرجک روی خاک جنگلی. اولین همایش نقش مدیریت در توسعه پایدار جنگل. دانشگاه آزاد لاهیجان.
104- زمانی پور، ش، نقدی،ر، بابائی کفاکی،س. (1386). طبقه‌بندی جنگل براساس عوامل محيطی به منظور تعيين مناسبترين مناطق برای طراحی شبکه ريزبافت و مقايسه آن با شبکه مسيرهای چوبکشی موجود . اولین همایش نقش مدیریت در توسعه پایدار جنگل. دانشگاه آزاد لاهیجان.
105- دهقان، ر، نقدی،ر، فیروزان، ا. ( 1386). نقش پوشش گیاهی در پایداری دامنه. اولین همایش نقش مدیریت در توسعه پایدار جنگل. دانشگاه آزاد لاهیجان.
106- عابدی، ط، نقدی،ر ، حسینی،ع. (1386). بررسی پدیده لغزش در جاده های جنگلی. اولین همایش نقش مدیریت در توسعه پایدار جنگل. دانشگاه آزاد لاهیجان.
107- نقدی ،ر، رافت نیا، ن ، سبحانی ، ه ، حسینی ، م ، جلالی ، غ ، ( 1383). بررسی تولید و هزینه اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبر جک مدل C450 در جنگلهای حوزه شفارود گیلان، مجله منابع طبيعي ايران، جلد 57، شماره 4، 1383.
108- نقدی، ر، سبحانی ، ه، (1379). بررسی عملکرد اسکیدر چرخ لاستیکی تیمبر جک در شرایط جنگلهای حوزه شاندرمن گیلان، كنفرانس جنگلهاي شمال و توسعه پايدار، سازمان جنگلها و مراتع كشور، رامسر.

109. Naghdi, R., Dalir, P., Gholami, V. and Pourghasemi, H. R. 2017. Modeling of sediment generation from forest roads employing SEDMODL and its calibration for Hyrcanian forests in northern Iran. Environmental Earth Sciences. DOI :10.1007/s12665-017-6758-7. Accepted.
110. Babapour, R., Naghdi, R., Ghajar, I. and Ghodsi, R. 2017. New strategies for estimation of cut and fill areas in road design with different ground cross-section offsets. Scandinavian Journal of Forest Research. DOI: 10.1080/02827581.2017.1338748. Accepted.

111- Masumian, A., Naghdi, R., Zenner, E. 2017. Effectiveness of water diversion and erosion control structures on skid trails following timber harvesting. Ecological Engineering, 105: 370–378.
112- Naghdi, R, Bonyad, A and Mobasher Amini, A. 2017. Road effect on diameter growth of trees in Caspian forests of Iran. Caspian J. Env. Sci. Accepted (in press).
113- Naghdi, R, Solgi, A, Labelle, E and Nikooy, M. 2017. The combined effects of soil texture and machine operating trail gradient on changes in soil physical properties during ground-based skidding. Pedosphere. Accepted (in press).
114- Solgi, A, Naghdi, R, Tsioras, P, Ilstedt, U, Salehi, A and Nikooy, M. 2017. Combined effects of skidding direction, skid trail slope and traffic frequency on soil disturbance in north mountainous forest of Iran. Croatian Journal of Forest Engineering. Volume 38, Issue 1, pp 97- 106.
115- Naghdi, R, Solgi, A and Zenner, E. and Keivan Behjou, F. 2017. Soil physical properties degrade further on skid trails in the year following the termination of skidding operations. Journal of Forestry Research. doi:10.1007/s11676-017-0413-8.
116- Naghdi, R, and Mousavi, R. 2016. Impacts of rubber-tired skidder and crawler tractor on forest soil in the mountainous forests of Northern Iran. Baltic Forestry. Vol. 22, No. 2, 375-381.
117- Naghdi, R , Solgi, A, Labelle, E and Zenner, E. 2016. Influence of ground-based skidding on physical and chemical properties of forest soils and their effects on maple seedling growth. European Journal of Forest Research. Volume 135, Issue 5, pp 949-962. DOI 10.1007/s10342-016-0986-3.
118- Solgi, A, Naghdi, R, Labelle, E, Tsioras, P and Nikooy, M. 2016. Effect of varying machine ground pressure and traffic frequency on the physical properties of clay loam soils located in mountainous forests. International Journal of Forest Engineering. Volume 27, Issue 3, pp 161-168. DOI: 10.1080/14942119.2016.1226673.
119- Naghdi, R, Solgi, A, Zenner, E, Tsioras, P and Nikooy, M. 2016. Soil disturbance caused by ground-based skidding at different soil moisture conditions in Northern Iran. International Journal of Forest Engineering . Volume 27, Issue 3, pp 169- 178. DOI:10.1080/14942119.2016.1234196.
120- Naghdi, R, Nikooy, M, Ghajar, I and Ershadifar, M. 2016. A Practical Linear Model for Estimation of Tree Falling Direction Error in Mountainous Forests of Northern Iran. ECOPERSIA. Volume 4, Issue 3, pp 1505- 1516.
121- Naghdi, R., Solgi, A., Ulrik Ilstedt. 2016 . Soil chemical and physical properties after skidding by rubber-tired skidder in Hyrcanian forest, Iran. Geoderma. 265 (2016) 12–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2015.11.009
122- Naghdi, R and Solgi, A. 2015. Contributions of traffic frequency and ground pressure to soil disturbance. Proceedings of the 48th FORMEC Symposium 2015 Oct 4-8, 2015, Linz, Austria. PP. 431-434.
123- Naghdi, R , Ghajar, I and S.Zahedi, S. 2015. Monitoring the changes of flood discharge caused by harvesting operations in a mountainous Hyrcanian forest. Proceedings of the 48th FORMEC Symposium 2015 Oct 4-8, 2015, Linz, Austria. PP. 435-439.
124- Ghajar, I and Naghdi, R. 2015. Forecasting the degree of error in trees falling direction using cascade-forward artificial neural network. Proceedings of the 48th FORMEC Symposium 2015 Oct 4-8, 2015, Linz, Austria. PP. 441-445.
125- Naghdi, R and Solgi, A. 2015. FOREST DAMAGE CAUSED BY SELECTION LOGGING OF ORIENTAL BEECH (Fagus orientals Lipsky) IN NORTHERN IRAN. The 10th International Beech Symposium. Kastamonu, Safranbolu / TURKEY.
126- Solgi, A., Naghdi, R., Tsioras, P.A., Nikooy, M. 2015. Soil Compaction and Porosity Changes Caused During the Operation ofTimberjack450C Skidder in Northern Iran. Croatian Journal of Forest Engineering. 36(2): 77-85.
127- Solgi, A., Naghdi, R., Nikooy, M. 2015. Effects of Skidder on Soil Compaction, Forest Floor Removal and Rut Formation. Madera y Bosques. 21(2): 145-153.
128- Babapour, R, Naghdi, R, Ghajar, I and Ghodsi, R. 2015. Modeling the proportion of cut slopes rock on forest roads using artificial neural network and ordinal linear regression. Environ Monit Assess. 187(7):446. DOI: 10.1007/s10661-015-4688-y
129- Alidokht, M, Rafatnia, N, Naghdi, R and Shataie, S. 2015. Designing of Forest Roads Network with an Emphasis on Drainage structures and Construction Standards (case study: Shafarood Forest northern Iran). Bars Journal (Bulletin of Applied and Research Science). Vol: 5(1): 104-112.
130- Naghdi, R., Solgi, A., Zenner, E.K. 2015. Soil Disturbance Caused by Different Skidding Methods in North Mountainous Forests of Iran. International Journal of Forest Engineering. Vol. 26, No. 3, 212–224. http://dx.doi.org/10.1080/14942119.2015.1099814
131- Nikooy, M, Ahrari, A, Salehi, A and Naghdi, R. 2015. Effects of rubber-tired skidder and farm tractor on physical properties of soil in plantation areas in the north of Iran. Journal of Forest Science, 61(9): 393–398.
132- Naghdi, R., Ghajar, I. and Tsioras, P. 2015. Time prediction models of grapple skidder HSM 904 using multiple linear regressions (MLR) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). Operational Research. Volume 16, Issue 3, pp 501–512. DOI 10.1007/s12351-015-0210-0.
133- Dalir, P.,Naghdi, R. and Mousavi, R. 2015. Assessing the effects of native plants to slope stabilization in road embankments: A case study in Siyahkal forest, Northern Iran. Hortflora. 4:(2): 93–96.
134- Bagheri, I, Naghdi, R and Moradmand Jalali, A, 2014. Evaluation of Factors Affecting Soil Erosion along Skid Trails (Case study; Shafarood Forest, Northern Iran). Caspian J. Env. Sci. 11(2):151-160.
135- Mousavi, I and Naghdi, R. 2014. Comparison of productivity and cost of timber extraction by farm tractor, skidding vs. forwarding in northern Iran. Hortflora. 3:(3): 201–210.
136- Tarverdizadeh, H, Nikooy, M, Pourbabaei, H and Naghdi, R. 2014. Effects of Road Construction on Biodiversity and Composition of Herbaceous Species Cover, ASALEM FOREST, NORTHERN IRAN. Forestry Ideas. 20:(48): 157–169.
137- Dalir, P, Naghdi, R and Golami, V. 2014. Modelling of forest road sediment in the northern forest of Iran (Lomir Watershed). Journal of Forest Science, 60(3): 109–114.
138- Naghdi, R and Solgi, A ( 2014 ). Effects of Skidder Passes and Slope on Soil Disturbance in Two Soil Water Contents. Croatian journal of forest engineering.Vol. 35 Issue 1.pp 73-80.
139- Babapour, R. Naghdi, R.,Salehi, A and Ghajar,I. ( 2013 ). A Decision Support System for Allocation of Mountain Forest Roads Based on Ground Stability. Arab J Sci Eng( Arabian journal of science and engineering ). DOI 10.1007/s13369-013-0833-5.
140- Naghdi, R, Maleki, S, Abdi, E, Mousavi, R and Nikooy, M. ( 2013 ). Assessing the effect of Alnus roots on hillslope stability in order to use in soil bioengineering. Journal of Forest Science, 59, 2013 (11): 417–423.
141- Nikooy, M, Naghdi, R and Ershadifar, M. ( 2013 ). Survey of Directional Felling and Analysis of Effective Factors on Felling Error (Case study; Iranian Caspian forests). Caspian J. Env. Sci. 11(2):177-184.
142- Yousefpourr, M, Naghdi, R and Moradmand Jalali, A, ( 2013 ). The investigation of the usability of GIS facilities for planning forest roads network in Iranian Caspian forest. Int. J. Forest, Soil and Erosion, 2013 3(1): 26-31
143- Bagheri, I, Naghdi, R and Moradmand Jalali, A, ( 2013 ). Evaluation of Factors Affecting Water Erosion along Skid Trails (Case study; Shafarood Forest, Northern Iran). Caspian J. Env. Sci. 11(2):151-160.
144- Mousavi, I and Naghdi, R. ( 2013 ). Time consumption and productivity analysis of timber trucking using two kinds of trucks in northern Iran. Journal of Forest Science, 59, 2013 (5): 211–221.
145- Nikooy, M, Esmailnezhad, A and Naghdi, R. ( 2013 ). Productivity and cost analysis of skidding with Timberjack 450C in forest plantations in Shafaroud watershed, Iran. Journal of Forest Science, 59, 2013 (7): 261–266.
146- Ghomi Motazeh, A, Naghdi, R, Mohammadi Sammani, K, Taghvaye Salimi, E and Baniasadi, R( 2013 ). Evaluation of AHP application for Hyrcanian forests through road construction potential map. FORESTRY IDEAS, 2013, vol. 19, No 1 (45): 69–78.
147- Mousavi, I , Nikooy, M and Naghdi, R. ( 2013 ). Comparison of timber skidding using two ground-based skidding systems: grapple skidding vs. cable skidding. Int. J. Forest, Soil and Erosion, 2013 3(3): 79-86.
148- Naghdi, R., Nikooy ,M, Bagheri, I and Marzban, S. ( 2012 ). Evaluation of production and cost of Komatsu PC200 excavator during forest road construction in Caspian forest of Iran. Proceeding of 45 th international symposium on forestry mechanization. FORMEC. Croatia 2012.
149- Naghdi, R. Maleki, S, Abdi, E and Nikooy ,M,( 2012 ). Forest road stabilization using bioengineering methods in Caspian Forest, Iran. Proceeding of 45 th international symposium on forestry mechanization. FORMEC. Croatia 2012.
150- Nikooy ,M and Naghdi, R. ( 2012 ). Directional felling cost and productivity study in Caspian forest of Iran. Proceeding of 45 th international symposium on forestry mechanization. FORMEC. Croatia 2012.
151- Naghdi,R and Abedi, R. ( 2012 ).Investigating the effects of logging on plant species diversity in the north forest of Iran. 3th international conference on climate change and dendrology. Sari.
152- Naghdi, R and Ghajar, I. ( 2012 ). Application of Artificial Neural Network in the Modeling of Skidding Time Prediction. Advanced materials research ( AMR )- 403-408 (2012) pp 3538-3543.
153- Ghaffariyan, M , Naghdi, R, Ghajar, I and Nikooy, M. ( 2012 ). Time Prediction Models and Cost Evaluation of Cut-To-Length (CTL) Harvesting Method in a Mountainous Forest. Small-scale Forestry. DOI 10.1007/s11842-012-9204-4.
154- Akbarimehr, M and Naghdi, R. ( 2012 ). Reducing erosion from forest roads and skid trails by management practices. Journal of Forest Science, 58, 2012 (4): 165–169.
155- Akbarimehr, M and Naghdi, R. ( 2012 ). Assessing the relationship of slope and runoff volume on skid trails (Case study: Nav 3 district). Journal of Forest Science, 58, 2012 (8): 357–362.
156- Naghdi, R., Nikooy ,M and Akbarimehr , M, ( 2012 ). The Influence of Slope Length on Soil Loss in Skid Trails in the North Forest of Iran. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". İzmir, TURKEY.
157- Naghdi, R., Akef, M, Bagheri, I and Mohammadi, Z, ( 2012 ). Natural Recovery Assessment of Physical and Chemical Properties of Forest Soil Disturbed by Ground-Base Skidding in Iranian Caspian Forest. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". İzmir, TURKEY.
158- Naghdi, R, Mohammadi Limaei, S, Babapour, R and Ariamanesh, M, ( 2012 ). DESIGNING OF FOREST ROAD NETWORK BASED ON TECHNICAL AND ECONOMICAL CONSIDERATIONS USING GIS & AHP. International Journal of Applied and Natural Sciences (IJANS). Vol.1, Issue 2 – PP(39-44).
159- Akbarimehr, M and Naghdi, R. ( 2012 ). Determination of most appropriate distance between water diversions on skid trails in the mountainous forest, north of Iran. Catena 88 (2012 ) 68-72.
160- Bagheri, I and Naghdi, R. ( 2011 ). Effect of HSM 904 whel skidder and Zetor crawler skidder on rutting and soil displacement. Silva Balcanica, 12(1), pp 113-120.
161- Naghdi, R and Ghajar, I. ( 2011 ). Application of Artificial Neural Network in the Modeling of Skidding Time Prediction. 2011 International Conference on Control, Robotics and Cybernetics(ICCRC). New Delhi, India.
162- Naghdi, R., Moradmand Jalali, A., Mohammadi, K and Akbarimehr, M. ( 2011 ). Effects of selective and shelter wood method on quality and quantity of trees around skid trails in Beech forests. Journal of Forest Science, 57(10). 459-465.
163- Mohammadi Limaei, S, Namdari, S, Bonyad, A and Naghdi, R. ( 2011 ). Economically optimal cutting cycle in a beech forest, Iranian Caspian Forests. Caspian J. Env. Sci. (9)181-188.
164- Naghdi, R., Bagheri, I and Basiri, R. (2010). Soil disturbances due to machinery traffic on steep skid trail in the north mountainous forest of Iran. Journal of forestry research. Vol. 21 No. 4 pp. 497-502.
165- Naghdi, R ., Moradmand Jalali, A and Mohammadi, K. ( 2010 ). Effect of skid trails in selection and shelter wood methods on canopy , quality and quantity aspects of trees in beech forest . X International Conference of Young Scientists“FORESTS OF EURASIA – PODMOSKOVNY VECHERA”. Moscow, Russia. Pp 104-105.
166- Naghdi, R, Bagheri, I, Lotfalian, M and Setodeh, B. (2009). Rutting and soil displacement caused by 450C Timber Jack wheeled skidder (Asalem forest northern Iran). Journal of Forest Science,55,2009(4):177-183.
167- Maskani Jifroudi, H, Naghdi, R, Firozan, A and Haghighi, M. ( 2009 ) The assigning of suitable model for valuation of effective factors in forest roads network planning ( Shanderman forest, Northern Iran). Journal of Applied sciences, 9(18):3364-3370.
168- Naghdi, R, Lotfalian, M, Moradmand Jalali, A and Bagheri, I. ( 2009 ). Damages of skidder and animal logging to forest soils and natural regeneration.Croatian journal of forest engineering.Vol. 30 Issue 2.pp 141-149.
169- Bagheri,I.,and Naghdi,R. (2009). Efficiency evaluation of ground skidding system and determining the optimum forest road density in Caspian forest (Northern Iran). International Journal of Natural and Engineering Sciences 3(3): 74-80.
170- Naghdi, R, Sabetraftar, K, Abedi, T and Hosseini, A. ( 2009 ). Study of Soil Mass Movement in Harvested Areas of Caspian Forest (northern Iran). Indian Journal of forestry. Vo. 32, No. 4, pp 537-543.
171- Firouzan, A, Naghdi, R and Barari, K. ( 2009 ). Surveying on the efficiency of HSM-904 wheeled skidder in Sorkhkola forest of Mazandran province (northern Iran). Proceeding of XXXIII CIOSTA & CIGR Conference ( Mediterranea University of Reggio Calabria, 17-19 June 2009. Italy).
172- Naghdi, R ., Moradmand Jalali, A., Ghaffariyan, M and Lotfalian, M.(2009). Soil porosity and soil stress for skidder and mule logging sites. Journal of Forest Science Sofia 2: No. 3, pp 103-113.
173- Naghdi, R and Mohammadi Limaei, S . (2009). Optimal forest road density based on skidding and road construction costs in Iranian Caspian forests. Caspian J. Env. Sci. Vol. 7 No. 2 pp. 79-86.
174- Naghdi, R and Babapour, R.( 2009). Planning and evaluating of forest roads network with respect to environmental aspects via GIS application ( Case study: Shafaroud forest, northern Iran ). Proceeding of Second International Conference on Environmental and Computer Science. 28-30 December 2009 / Dubai, UAE. Pp424-427.
175- Naghdi,R. Bagheri,I and Zamanipor,S (2008). Planning of optimum skid trails in order to reduce environmental damages in Shafaroud Forest (Northern Iran).Indian Journal of forestry. Vol. 31(2): 251-256.
176- Naghdi, R. Bagheri, I. Ghajar, E. Taheri, K and Hasanzad, I. (2008). Planning the Most Appropriate Forest Road Network Considering Soil Drainage and Stability Using GIS in Shafaroud Watershed- Guilan. Proceeding of 7th Annual Asian Conference & Exhibition on Geospatial Information, Technology and Applications. 9pp.Kuala Lumpur, Malaysia.
177- Naghdi, R., Bonyad, A and Maskani, H. ( 2008 ). Processes of forest products and production costs in Guilan forests, Iran. Caspian J. Env. Sci. Vol. 6 No. 2 pp. 197-173.
178- Naghdi, R. and Bagheri, I. (2007).Evaluation of tree length and assortment logging methods with respect to timber production in Caspian forest in northern Iran. Asian Journal of Plant Sciences, 6 (1):46-50.
179- Naghdi, R., Bagheri, I. Akef, M. and Mahdavi,A.(2007).Soil compaction caused by 450C Timber Jack wheeled skidder (Shefarood forest, northern Iran). Journal of Forest Science,53,2007(7):314-319
180- Naghdi,R., Bagheri,I (2007). Efficiency evaluation of transporting and loading logs in Shafarood forest (northern Iran).22nd European Conference on Operational Research.Prague.
181- Bagheri,I.,and Naghdi,R. (2007) Efficiency evaluation of ground skidding system and determining the optimum forest road density in Caspian forest (Northern Iran). 22nd European Conference on Operational Research.Prague.
182- Mahdavi,A and Naghdi,R.(2007). Information and data flow analysis for forestry sector in Iran as a basic requirement for designing a forest information system (FIS).CJES.Vol.5 No.2 pp.147-153.
183- Naghdi R., Bagheri, I. and Akef, M. (2006).Effects of timber jack C450 wheeled skidder on soil compaction (Kilesera forest north of Iran).Proceeding of 17th International conference on Soil and Tillage, 28th August- 3rd September, Kiel, Germany, 379-384.
184- Naghdi, R., Bagheri, I., Akef M.and Taheri,K.(2005).Evaluation of assortment logging method with respect to residual stand damages in Caspian forest(north of Iran).Proceedings of the intern workshop on logging systems and road construction in mountain areas, 18th -29th July, , Freiburg, Germany, 35-47.
185- Hemmati,V, Rafatnia,N, Naghdi,R, Salehpour,K, Felling and winching damages on residual stand following selection logging in Seyahkal forest ,(2004) The fourth International Iran and Russia conference." Agriculture and Natural Resources"September 8-10,2004, Sharekord, Iran.
186- Rafatnia,N ,Hemmati,V, Naghdi,R, Salehpour,K, Felling and winching damages on Regeneration following selection logging in Seyahkal forest , (2004) International conference of Forest Engineering ,Ukraine.
187- Naghdi, R, Rafatnia,N, Sobhani, H ,Jalali,G, Hossieni,M, Evaluation of Tree length and Assortment logging methods with respect to residual damage and productivity in Caspian forest, ( 2004) International conference of Forest Engineering ,Ukraine.
188- Naghdi,R, Rafatnia,N, Sobhani, H. Investigation of the efficiency of Timber Jack 450C wheel skidder in Shafaroud forest, ( 2003) 2nd Forest Engineering Conference. 12-15 may 2003. Sweden.
 



جاده سازی (1)

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

مساحی و نقشه برداری

 طراحی سیستم های مهندسی جنگل





تماس با رامین نقدی
naghdir@yahoo.com
گروه جنگلداري - دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان -گيلان- صومعه سراص- پ 1144

Email: naghdir@yahoo.com   ورود به سیستم