مریم نوابیان
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه مهندسی آب
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مریم نوابیان

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه مهندسی آببیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


تاريخ تولد: آذر ماه 1358 

محل تولد: چالوس 

كارشناسي:                     مهندسی آبياری و آبادانی                          1380        دانشگاه گيلان

كارشناسي ارشد:           مهندسی آب-گرايش آبياری و زهکشی          1382        دانشگاه تهران  

دكتري:                   مهندسی آب-گرايش آبياری و زهکشی          1387        دانشگاه تهران  

 

 

 

موضوعات تحقيقاتی مورد علاقه:

 

اثرات زيست محيطی شبکه های آبياری و زهکشی

کيفيت آب آبياری و زهاب کشاورزی

پايش کيفی منايع آب

راهکارهای بهبود کيفيت زهاب

بهينه يابی  طراحی و مديريت آبياری سطحی

بهينه يابی طراحی و مديريت زهکشی

کودآبياری در آبياری سطحی

روابط فيزيکی آب و خاک

  

پايان نامه‌ها
طرح تجهيز ويکپارچه سازي اراضي کفود شاندرمن، ماسال. پايان نامه دوره کارشناسی. گروه آبياری دانشکده کشاورزی دانشگاه گيلان. 1380.
 
 تخمين هدايت هيدروليکي اشباع با استفاده از توابع انتقالي. پايان نامه دوره کارشناسی ارشد. گروه آب دانشکده آب و خاک پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران. 1382.
 
بهينه‌سازی طراحی و مديريت کودآبياری جويچه‌ای برای کاهش آلودگی نيترات. پايان نامه دکترا. گروه آب دانشکده آب و خاک پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران. 1382.
 
سابقه پژوهشی
 
مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی:
 
 

نوابيان م. ، ع. لياقت، ر. کراچيان و ف. عباسي. 1389. بهينه سازي کودآبياري جويچه اي از ديدگاه زيست محيطي. نشريه آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 24. شماره 5. شماره صفحه 893-884.


• نوابيان م. و ع. لياقت. 1389. بررسي مديريت آبياري و کود بر کيفيت رواناب خروجي در آبياري جويچه‌اي. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي- علوم آب و خاک-سال چهاردهم- شماره 51.


• ابراهيميان، ح.، ع. لياقت، م. پارسي‌نژاد، ف. عباسي و م. نوابيان. 1390. بررسي تلفات آب و نيترات و کارايي مصرف آب در کودآبياري جويچه‌اي يک در ميان. مجله پژوهش آب در کشاورزي. جلد 25. شماره 1. صفحه 29-21.


• نوابيان م.، م. آقاجاني، م. وظيفه دوست و م. رضايي. 1390. ارائه رژيم بهينه آبياري برنج تحت تنش شوري با استفاده از مدل SWAP. مجله آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد. صفحات1420-1413.


• نوابيان م. و م. آقاجاني. 1391. ارزيابي اثر آبياري شور و شيرين بر عملکرد برنج رقم هاشمي. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي صنعتي اصفهان، مجله علوم آب و خاک. صفحات 55-45.


• آقاجاني م. و م. نوابيان. 1391. مقايسه برخي از شاخص‌هاي بهينه بهره‌وري آب در آبياري تناوبي اراضي شاليزاري رشت. مجله آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 5. صفحات 1288-1277.


• نوابيان، م.، م. آقاجاني، م. وظيفه دوست و م. رضايي. 1391. ارائه رژيم بهينه آبياري برنج تحت تنش شوري با استفاده از مدل SWAP. نشريه آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد . شماره 6، جلد 25، صفحات 1420-1413.


• نوابيان، م. و م. مسلمي کوچصفهاني. 1391. بهينه‌يابي طول جويچه و دبي جريان در آبياري جويچه‌اي. مجله پژوهش آب ايران دانشگاه شهرکرد. سال شش، شماره يازدهم، صفحات 34-27.


• زادجانعلي ف.، م. نوابيان، م. وظيفه دوست و م. اسمعيلي ورکي. 1392. بررسي کارايي حذف فسفر توسط زئوليت اصلاح شده در شرايط جريان زهاب در زهکش. نشريه آب و خاک دانشگاه فردوسي مشهد . شماره 6، جلد 27، صفحات 1175-1166.


• نوابيان، م.، م. آقاجاني و م. رضايي. 1393. تعیین مناسب‌ترین مدل کاهش جذب آب برنج هاشمی رشت در شرایط تنش هم‌زمان شوری و خشکی. مجله علوم آب و خاک. شماره 70، جلد 8، صفحات 100-91.


• مسلمی کوچصفهانی، م.، م. نوابيان، م. اسمعيلی ورکی و م. وظيفه دوست. 1393. بررسی کاهش نيترات زه‌آب کشاورزی توسط زئوليت اصلاح شده در آزمايش‌های ناپيوسته و پويا. نشريه انجمن آبياری و زهکشی ايران. شماره 4 جلد 8. صفحات 773-766.


• اسمعيلی ورکی م.، ف. صاحبی، م. نوابيان و ز. اميری. 1393. بهینه‌سازی اقتصادی حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع ذوزنقه‌ای و مستطیلی. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. شماره 5، جلد 21، صفحات 70-49.


• قانع، ا.، م. نوابيان، م. اسمعيلی ورکی و ا. ملک‌پور. 1393. بررسی رفتار هیدرولیکی و شیمیایی پوشش‌ زهکشی مرکب ژئوتکستایل و پوسته برنج در دو کیفیت آبی متفاوت. مجله تحقيقات آب و خاک، دوره 46، شماره يک، صفحات 39-31.


• رنجکش، د.، م. نوابيان، م. بيگلويی و م. اسمعيلی ورکی. 1394. بررسی تاثیر مدیریت زهکش کنترل شده دارای پوشش پوسته برنج بر مقادیر نیترات و نیتریت زه‌آب در شرایط مشابه با اراضی شالیزاری. تحقيقات آب و خاک ايران. شماره 2، دوره 46، صفحات 282-273.


• حسين‌زاده، م.، م. نوابيان و ن. پيرمراديان. 1394. ارزیابی عملکرد پوشش‌های مرکب آلی و معدنی دور زهکش در شرایط مشابه اراضی شالیزاری. تحقيقات آب و خاک ايران. مجله تحقيقات آب و خاک، دوره 46، شماره سه، صفحات 508-499.


• نوابيان م.، ز. محمدپور، م. وظيفه‌دوست، م. اسمعيلی ورکی و ک. شيخی گراکويی. 1394. برآورد بار آلودگی نیترات و فسفات اراضی شالیزاری با استفاده از مدل WASP و تصاویر ماهواره‏ای (مطالعه موردی: رودخانه پسیخان). نشريه آبياری و زهکشی ايران. جلد4، شماره 9، صفحات 635-624.


• نوابيان، م. و ن. جليل‌نژاد. 1394. اثر رطوبت خاک بر ضرایب تبدیل چرخه نیتروژن در آبیاری جویچه ای گیاه ذرت با استفاده از مدل HYDRUS–1D. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک. جلد 6، شماره 22، صفحات 258-245.


• زادجانعلي ف.، م. نوابيان، م. وظيفه دوست و م. اسمعيلي ورکي. 1395. بررسی اثر عوامل محیطی و هيدروليکی بر میزان حذف فسفر پساب کشاورزی توسط سنگ آهک. مجله تحقيقات آب و خاک، دوره 47، شماره يک، صفحات 76-65.


• موذنی، س.م..ر.، م. نوابيان و م. اسمعيلی ورکی. 1395. ارزيابی عملکرد زهکش زيرزمينی در مقیاس مدل فیزیکی کشت دوم در اراضی شاليزاری (مطالعه موردی: گیاه تریتیکاله). مجله تحقيقات آب و خاک، دوره 47، شماره دو، صفحات 405-397.

• اسمعيلی ورکی، م.، ا. کنعانی، م. نوابيان و ح. اشرف. 1395. پیش‌بینی حداکثر عمق آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک. پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاك. شماره شش، جلد 22، صفحات 294-283.


• جوادزاده، ف.، م.ر. خالديان، م. نوابيان و پ. شاهين رخسار. 1395. پهنه بندی تغییرات رطوبت خاک در شوری های متفاوت آب آبیاری تحت منبع خطی. مديريت آب در کشاورزی، جلد 3، شماره 2، صفحات 22-13.


• کامياب، ف.، ب. مصطفی‌زاده، م. وظيفه دوست، م. شايان‌نژاد و م. نوابيان. 1395. شبيه سازی عملکرد و تعيين حد آستانه مقاومت به شوری دو گياه گندم و جو با استفاده از مدل SWAP : مطالعه موردی دشت گرمسار. مجله مهندسی زراعی، جلد 39، شماره 2، صفحات 54-45.


• کوچکی، ک.، م. نوابيان . م. اسمعيلی ورکی. 1395. بررسی کارايی روش گياه‌پالايی در حذف فسفات از زه‌آب اراضی شاليزاری استان گيلان (مطالعه موردي: گياهان وتيور، تيفا و ني)، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، جلد 23، شماره 4، صفحات 202-187.


• نوابيان، م.، ن. جليل‌نژاد، م. اسمعيلی‌ورکی و م.ح. بيگلويی. 1395. شبيه‌سازی چرخه نيتروژن در مديريت‌های مختلف مدت زمان اعمال کود اراضی شاليزاری با استفاده از HYDRUS-1D. مجله آبياری و زهکشی ايران. جلد 6، شماره 10، صفحات 731-723.


• آقاجانی، م.، ب.، مصطفی‌زاده و م. نوابيان. 1395. بررسی آب مجازی درون حوزه ای در حوضه آبريز سفيدرود. تحقيقات آب و خاک ايران، دوره 47، شماره 3، صفحات 579-569.


• جوادزاده، ف.، م.ر. خالديان، م. نوابيان و پ. شاهين رخسار. 1395. شبيه‌سازی رطوبت حجمی خاک با مدل HYDRUS از منبع تغذيه خطی با شوری های متفاوت آب آبياری و مقايسه با مشاهدات ميدانی. جلد 20، شماره 79، صفحات 139-129.


• نوابيان، م.، ا. شهرياری و م. اسمعيلی ورکی. 1396. مطالعه آزمايشگاهی استخراج توابع انتقالی رگرسيونی و شبکه عصبی GMDH برای برآورد نفوذ در آبياری سطحی. مجله آبياری و زهکشی ايران. جلد 2 شماره 11، صفحات 321-310.


• شيخی، ک.، م.، نوابيان و م. وظيفه‌دوست. 1397. بررسی دقت شبیه‏سازی ‏ شوری با استفاده از چرخه فلزات سنگین و نیتروژن درمدل SWAT(مطالعه موردی:حوضه آبریز ناورود). تحقيقات آب و خاک ايران،دوره 49، شماره 1، صفحات 37-25.


• معماری، ن.، م.، نوابيان، ن. پيرمراديان و م. اصفهانی. ارزیابی عملکرد زهکش زیرزمینی در رشد گیاه لوبیا محلی با استفاده از مدل فيزيکی. تحقيقات آب و خاک ايران. (در دست چاپ)


• مومن‌نژاد، ز.، م.، نوابيان و م. اسمعيلی‌ورکی. ارزيابي مدل DRAINMOD با استفاده از مدل فیزیکی در شبيه‌سازي عملکرد زهکشی زيرزميني ميان‌فصل و پايان‌فصل اراضي شاليزاري. تحقيقات آب و خاک ايران. . (در دست چاپ).  Ebrahimian H., Liaghat A., Parsinejad M., Playán E., Abbasi F., Navabian M., and Lattore B. 2013. Optimum Design of Alternate and Conventional Furrow Fertigation to Minimize Nitrate Loss . Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Vol. 139, No. 11, November 1, 2013. 911-921.

Ebrahimian H., Liaghat A., Parsinejad M., Abbasi F., Navabian M. 2012. Comparison of one- and two dimensional models to simulate alternate and conventional furrow fertigation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 138(10): 29-938

.

 Ebrahimian, H., A. Liaghat, M. Parsinejad, E. Playan, F. Abbasi and M. Navabian. 2011. Simulation of 1D surface and 2D subsurface water flow and nitrate transport in alternate and convential firrow. Irrigation Science Journal. DOI: 10.1007/s00271-011-0303-3

.

• • Navabian, M., E. Ghane and M. Hosseinzadeh. 2017. Investigating the reduction of sodium adsorption ratio from agricultural waste by rice husk in batch scale and physical model of drain envelop. Paddy Water Environ. 15:299–306.


 • Amin Salehi, A., M., Navabian, M., Mehdi Esmaeili Varaki and N., Pirmoradian. 2017. Evaluation of HYDRUS-2D model to simulate the loss of nitrate in subsurface controlled drainage in a physical model scale of paddy fields. Paddy Water Environ 15:433–442

.

Javadzadeh, F., M. Khaledian, M. Navabian and P. Shahinrokhsar. 2017. Simulations of both soil water content and salinity under tape drip irrigation with different salinity levels of water. GEOSYSTEM ENGINEERING, 20(4): 231-236

 

Aghajani, M., B., Mostafazadeh Fard, and M., Navabian. 2017. Assessing criteria affecting performance of the Sefidroud irrigation and drainage network using Topsis–entropy theory. Irrigation and Drainage Journal, 66(4): 626-635

.

• Azada, N., J., Behmanesha, V., Rezaverdinejada, F., Abbasib, M. Navabian. 2018. Developing an optimization model in drip fertigation management to consider environmental issues and supply plant requirements. Agricultural Water Management, 208: 344-356

.

Akhavan, S., S., Ebrahimi, M., Navabian, M., Shabanpour, A., Mojtahedi, A., Movahedi Naeini. Significance of Physicochemical Factors for the transport of Escherichia coli and chloride. Environmental Health Engineering and Management. (Acceptted).

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های داخلی و خارجی:
 

 ناستيا معماری، مريم نوابيان، نادر پيرمراديان و مسعود اصفهانی. 1396. بررسی اثر زهکشی زيرزمينی بر انتقال نيترات و فسفات در خاک و زه‌آب در کشت گياه پاچ‌باقلا در مقياس مدل فيزیکی اراضی شاليزاری. چهاردهمين همايش ملی آبياری و کاهش تبخير. دانشگاه کرمان، 4-3 آبان ماه.

مهدي اسمعيلي ورکي، ? و مريم نوابيان. 1390. تعيين مناطق پر خطر سيل در رودخانه‌هاي استان گيلان، مطالعه موردي: رودخانه پلرود- اولين همايش ملي پدافند غير عامل در حوضه آبي درياي خزر. 28 دي ماه. دانشگاه گيلان.


 مارال نوابيان، مريم نوابيان، مجيد وظيفه‌دوست، مهدي اسمعيلي ورکي. .1391پهنه‌بندي کيفي آب تالاب انزلي با استفاده از تحليل مکاني داده‌هاي نقطه‌اي. همايش ملي جريان و آلودگي آب. 3 و 4 خرداد ماه. دانشگاه تهران.


 زهرا محمدپور، مريم نوابيان، مجيد وظيفه دوست، مهدي اسمعيلي ورکي و سبحان قرباني نصراله آبادي. 1391. بررسي مکاني و زماني پارامترهاي کيفي آب در رودخانه‌هاي استان گيلان، مطالعه موردي: رودخانه پسيخان. همايش ملي جريان و آلودگي آب. 3 و 4 خرداد ماه. دانشگاه تهران.


 مهرناز مسلمي، مريم نوابيان، مهدي اسمعيلي ورکي و مجيد وظيفه دوست. 1391. اثر روش بارگذاري در بهبود عملکرد زئوليت اصلاح شده در حذف نيترات. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب. شهريور ماه. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.


 مهرناز مسلمي و مريم نوابيان. 1391. برآورد راندمان کاربرد آب در آبياري جويچه‌اي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي. اولين همايش مديريت آب در مزرعه. موسسه تحقيقات خاک و آب. 3 و 4 خرداد ماه.


 فرشته زادجانعلي چوبري ، مريم نوابيان ، مهدي اسمعيلي ورکي و مجيد وظيفه دوست. 1391. امکان‌سنجي حذف ارتوفسفات از پساب توسط زئوليت اصلاح شده. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب. شهريور ماه. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.


محبوبه آقاجاني، مريم نوابيان و مجتبي رضايي. 1391. برآورد پارامترهاي توابع کاهش جذب در شرايط تنش خشکي براي برنج رقم هاشمي رشت. سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب. شهريور ماه. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري.


 محبوبه آقاجاني و مريم نوابيان. 1391. مقايسه بهره‌وري آب در آبياري تناوبي با دوره تناوب ثابت و دوره تناوب متغير. اولين همايش مديريت آب در مزرعه. موسسه تحقيقات خاک و آب. 3 و 4 خرداد ماه.


 مريم نوابيان و مهدي اسمعيلي ورکي. 1391. شبيه‌سازي شوري آب در رودخانه حبله رود براي برنامه ريزي آبياري دشت گرمسار. دوازدهمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان. 3 و 4 خرداد ماه.


عادله بلسي، مريم نوابيان و مهدي اسمعيلي ورکي. 1391. بررسی مشکلات اجرای طرح تجهيز و نوسازی اراضی شاليزرای استان گيلان. چهارمين کنفرانس ملی تجربيات ساخت تاسيسات آبی و شبکه‌های آبياری و زهکشی. .


 فرزانه صاحبي، مهدي اسمعيلي ورکي، مريم نوابيان و زهرا اميري. 1391. ارزيابي تأثير واگرايي ديواره‌هاي حوضچه‌ آرامش بر تغيير عملکرد هيدروليکي و هزينه‌هاي ساخت آن. يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران. 18 آبان ماه. دانشگاه اروميه.


 مهدي اسمعيلي ورکي، اطهر کنعاني و مريم نوابيان. 1391. پيش‌بيني آبشستگي اطراف گروه پايه کج با استفاده از شبکه‌هاي عصبي مصنوعي با ساختار پرسپترون چندلايه. يازدهمين کنفرانس هيدروليک ايران. 18 آبان ماه. دانشگاه اروميه.


  نوابيان، م. و م. اسمعيلي ورکي. 1390. رونديابي مکاني و زماني کيفيت رودخانه قزل اوزن با استفاده از آزمون من کندال. دومين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي منابع آب ايران. 29-28 ارديبهشت ماه. زنجان.

 

 اشرف تالش، س. ح.، م. اسمعيلي ورکي، م. نوابيان و ع. جمالي. 1390. پيش بيني نسبت عمق ثانويه جهش هيدروليکي واگرا در شيب کف معکوس با استفاده از ANFIS و الگوريتم ژنتيک. چهارمين کنفرانس بين المللي انجمن ايراني تحقيق در عمليات. 29-28 ارديبهشت ماه. دانشگاه گيلان.

 

 اسمعيلي ورکي، م. و م. نوابيان. 1390. بررسي اثر بررسي اثر نوع تابع فعال‌سازي بر عملکرد شبکه عصبي مصنوعي در پيش‌بيني نسبت عمق ثانويه در جهش هيدروليکي واگرا در حوضچه‌هاي آرامش با شيب کف معکوس. يازدهمين همايش علمي پژوهشي دانشگاه گيلان. 21-19 ارديبهشت ماه.

 

 قرباني نصر اله آبادي، س.، م. اسمعيلي ورکي، م. نوابيان و ر. پروانه خواه طهران. 1390. بررسي قابليت روش مبتني بر تئوري آنتروپي در برآورد دبي در رودخانه ها، مطالعه موردي: رودخانه پسيخان در استان گيلان. دهمين کنفرانس هيدروليک ايران. 19-17 آبان ماه. دانشگاه گيلان.

 

 نوابيان، م. 1390. بهبود تخمين هدايت آبی اشباع با استفاده از شاخص ضريب خميدگی خلل و فرج خاک. دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران. شهريور ماه. دانشگاه تبريز.

 

 نوابيان م.، س. ح.، اشرف تالش، م. اسمعيلي ورکي، و ع. جمالي. 1390. مقايسه توابع انتقالی رگرسيونی و شبکه عصبی مصنوعی با ANFIS در تخمين هدايت آبی اشباع. دوازدهمين کنگره علوم خاک ايران. شهريور ماه. دانشگاه تبريز.

 

 نوابيان، م. 1390. طراحی سيستم زهکشی بر اساس حداقل سازی تعداد روز آبگرفتگی عمق توسعه ريشه. يازدهمين همايش علمی- پژوهشی دانشگاه گيلان. ارديبهشت ماه.

 

 نوابيان، م.، ث. يوسفی، ب. فرضعلی زاده و م. اسمعيلی ورکی. 1390. بررسی کيفيت رودخانه پلرود بر اساس شاخص‌ NSFWQI. دهمين کنفرانس هيدروليک ايران. آبان ماه. دانشگاه گيلان.

 

نوابيان، م.، م. محمدی و م. اسمعيلی ورکی. 1390. بررسی کيفيت رودخانه شفارود با استفاده از شاخص‌ NSFWQI. دهمين کنفرانس هيدروليک ايران. آبان ماه. دانشگاه گيلان.

 

 نوابيان، م.، م. محمدی و م. اسمعيلی ورکی. 1390. رونديابی کيفيت آب رودخانه شفارود با استفاده از شاخص من کندال. دهمين کنفرانس هيدروليک ايران. آبان ماه. دانشگاه گيلان.

 

 قرباني نصر اله آبادي، س.، م. اسمعيلي ورکي، م. نوابيان و ر. پروانه خواه طهران. 1390. ارزيابی روش‌های مختلف اندازه‌گيری دبی در رودخانه‌ها: مطالعه موردی رودخانه پسيخان استان گيلان. دهمين کنفرانس هيدروليک ايران. آبان ماه. دانشگاه گيلان.

 

 آقاجاني، م.، م. نوابيان، م. وظيفه دوست، م. رضايي. 1389. ارزيابي تاثير شوري بر عمق و دوره تناوب بهينه آبياري برنج. دومين کنفرانس سراسري مديريت جامع منابع آب کرمان. 10-8 بهمن ماه.

 

آقاجانی، م. و م. نوابيان. 1389. رژيم بهينه آبياری برنج تحت شرايط عملکرد قابل قبول اراضی شاليزاری استان گيلان. همايش علمی پژوهشی دانشجويان دانشگاه گيلان.

 

بلسی، ع.، م. نوابيان و م. اسمعيلی ورکی. 1389. بررسي مشکلات اجراي طرح تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري. همايش علمی پژوهشی دانشجويان دانشگاه گيلان.

 

مسملی کوچصفهانی، م. و م. نوابيان. 1389. بررسی نوع تابع هدف در بهينه‌يابی طراحی و مديريت آبياری جويچه‌ای. همايش علمی پژوهشی دانشجويان دانشگاه گيلان.

 

ابراهيميان، ح.، ع. لياقت، م. پارسي‌نژاد، ف. عباسي و م. نوابيان. 1389. کاهش تلفات آب و کود با کودآبياري جويچه‌اي يک در ميان. سومين همايش ملي مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي دانشگاه شهيد چمران اهواز. 12-10 اسفند ماه.

 

 نوابيان، م. 1389. مديريت بهينه آبياري تناوبي در اراضي شاليزاري. سومين همايش ملي مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي دانشگاه شهيد چمران اهواز. 12-10 اسفند ماه.

  

  نوابيان م.، م. اسماعيلی و ا. عليدوست لمر. 1389. بررسی ميزان آلودگی رسوبات کانالهای آبياری شبکه سفيدرود. دهمين همايش علمی-پژوهشی دانشگاه گيلان.
 
 نوابيان م.، ا. عليدوست لمر و م. اسمعيلی ورکی. 1389. ارزيابی رسوبات کانالهای آبياری شبکه مرکزی سفيدرود دذ بهبود شاخصه‌های خاک زراعی. دهمين همايش علمی-پژوهشی دانشگاه گيلان.
 
نوابيان م. و ع. لياقت. 1388. ارزيابي مديريت‌هاي مختلف کود دهي بر انتقال نيترات پتاسيم در آبياري جويچه‌اي. دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير. کرمان.

 
نوابيان م. 1387. طراحي و مديريت اقتصادي آبياري جويچه‌اي با استفاده از الگوريتم ژنتيک. نهمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.
 
نوابيان، مريم و مهدي اسمعيلي ورکي، 1387، برآورد شاخص‌هاي ارزيابي آبياري جويچه‌اي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي. نهمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.
 
 اسمعيلي ورکي، مهدي و مريم نوابيان و جواد فرهودی، 1387، برآورد مقدار ورود رسوب به دهانه آبگير در بند انحرافي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي، نهمين همايش علمي- پژوهشي دانشگاه گيلان.
 
 نوابيان، م. و ع. لياقت. 1387. طراحی بهينه زهکش زير زمينی برای کاهش شوری زه‌آب. پنجمين کارگاه فنی زهکشی و محيط زيست.
 
نوابيان م. و ع. م. لياقت. 1387. طراحی بهينه زهکش زيرزمينی برای کاهش شوری زه‌آب. پنجمين همايش کميته ملی آبياری و زهکشی.
 
  نوابيان م.، ع. م. لياقت و م. همايي. 1386. مقايسه توابع انتقالي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيوني در تخمين هدايت آبي اشباع. دهمين كنگره علوم خاك ايران.
 
  نوابيان م. و ع. م. لياقت. 1386. تخمين هدايت آبي غيراشباع با استفاده از هدايت آبي اشباع و شاخص خلل و فرج ريز خاك. دهمين كنگره علوم خاك ايران.
 
 نوابيان م. و ع. م. لياقت. 1385. طراحي بهينه سيستمهاي زهكشي بر اساس مسائل زيست محيطي با استفاده از الگوريتم ژنتيك. اولين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي.
 
 نوابيان م.، ع. م. لياقت و م. همايي. 1384. برآورد هدايت آبي اشباع با استفاده از اندازه قطر ذرات و جرم مخصوص ظاهري خاك. نهمين كنگره علوم خاك ايران.
 
 دعايي م.، م. شعبانپور شهرستاني، ف. باقري و م. نوابيان. 1384. تخمين هدايت هيدروليكي اشباع خاك بوسيله شبكه هاي عصبي مصنوعي. نهمين كنگره علوم خاك ايران.
 
  نوابيان م.، ع. م. لياقت و م. همايي. 1383. برآورد سريع هدايت آبي اشباع خاك با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي. دومين كنفرانس ملي دانشجويي منابع آب و خاك.
 
  نوابيان م.، ن. شاه کرمی و م. پارسی نژاد. 1379. بحران آب و راه‌هاي مقابله با آن. پنجمين همايش علمي پژوهشي دانشجويان علوم کشاورزي دانشگاه گيلان.
 
 Ebrahimian, H., A. Liaghat, M. Parsinejad, E. Playan, F. Abbasi and M. Navabian. 2011. Yield production and water use efficiency under conventional and alternate furrow fertigation. ICID 21th International Congress on Irrigation and Drainage. 15- October. Iran, Tehran
 
2- Navabian, M., M. Aghajani, M. Rezaee. 2011. Optimal irrigation regime under different yield of Oryza (Hashemi vareity). ICID 21th International Congress on Irrigation and Drainage. 15-23 October. Iran, Tehran
 
3- Navabian, M. 2011. An optimization model for drainage system design to reduce daily water logging. ICID 21th International Congress on Irrigation and Drainage. 15-23 October. Iran, Tehran
 
Navabian M., A. M. Liaghat, R. Kerachian, F. Abbasi. 2008. An optimization model for designing of furrow fertigation to reduce nitrate losses. Second International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture. In Beijing(China) from Oct18th to 20th.
 

 آبياری عمومی

مبانی و روش های آبياری

 کيفيت آب

مهندسی محيط زيست

زهکشی تکميلی

مديريت کيفيت منابع آب

سمينار و روش تحقيق


 اسلايد

اسلايد جلسه اول (جديد)

اسلايد جلسه دوم (جديد) قسمت 1  قسمت 2  قسمت 3

اسلايد جلسه سوم  (جديد)

اسلايد جلسه چهارم (جديد)

 اسلايد جلسه ششم (جديد)

 اسلايد جلسه هفتم (جديد)

 اسلايد جلسه هشتم (جديد)

اسلايد جلسه نهم (جديد)

اسلايد جلسه دهم (جديد)

 اسلايد جلسه يازدهم (جديد)

اسلايد جلسه دوازدهم و سيزدهم (جديد)

 

اسلايد مبحث حرکت آب در خاک

عناوين انتخابی برای سمينار درس آبياری عمومی

بهره برداری از آب های شور و لب شور

آبياری مغناطيسی

آبياری هوشمند

 

آزمايشگاه آبياری عمومی 


آزمايش شماره 1 (جديد)

جدول بافت خاک-وزن مخصوص ظاهری

آزمايش شماره 2 (جديد)

آزمايش شماره 3  (جديد)

داده های مربوط به آزمايش بلوک فايبرگلاس

 آزمايش شماره 4 (جديد)

داده های مربوط به آزمايش تانسيومتر

 آزمايش شماره  6,5 (جديد)

 آزمايش شماره  7(جديد)

 آزمايش شماره 8 (جديد)

داده های آزمايش نفوذ

جدول مربوط به آزمايش هدايت آبی اشباع-بافت خاک 

 آزمايش شماره 9 و10

 

نمره ميان ترم درس مبانی و روش های آبياری نيمسال اول سال 97

نمره ميان ترم درس آبياری عمومی نيمسال اول سال 97

تکاليف

سری اول-روابط آب و خاک 

سری اول- روابط آب و خاک و پتانسيل (دانشجويان مهندسی اب)

سری دوم- هدايت آبی و نفوذ

سری سوم- محاسبه نياز آبی گياه 

سری چهارم- محاسبه نياز آبی به روش پنمن مانتيت (دانشجويان مهندسی آب)

سری پنجم- پروژه درس آبیاری-  (دانشجویان گروه مهندسی آب)

سری پنچم- نمونه سوال

 

سوال امتحان

 

کيفيت آب

دستورالعل نمونه برداری از منابع آب

دستورالعمل آزمايشگاه کيفيت آب

جداول مربوط به اسلايدهای درس کيفيت آب- سری 1

 


 

جداول مورد نياز پروژه کيفيت

 اسلايد مسئله نفوذ

 پروژه درس کيفيت آب (1395)

وزن اتمی عناصر

منجنی کاليبراسيون دستگاه اسپکتروفتومتر برای نيتروژن و نيترات

اعداد مربوط به منحنی کاليبراسيون سديم

کيفيت آب- شماره 1

مقاله سمينار کيفيت آب- شماره 2
 

مقاله سمينار کيفيت آب- شماره 3

مقاله سمينار کيفيت آب- شماره 4

مقاله سمينار کيفيت آب- شماره 5

 مقاله سمينار کيفيت آب- شماره 6

مقاله سمينار کيفيت آب- شماره 7

مقاله سمينار کيفيت آب- شماره 8

مقاله سمينار کيفيت آب- شماره 9

زهکشی تکميلی

اسلايد جلسه اول

اسلايد جلسه دوم

اسلايد جلسه سوم

اسلايد جلسه چهارم

اسلايد جلسه پنجم

اسلايد جلسه ششم

اسلايد جلسه هفتم

اسلايد جلسه هشتم

اسلايد جلسه نهم

اسلايد جلسه دهم

اسلايد جلسه يازدهم

اسلايد جلسه دوازدهم

اسلايد جلسه سيزدهمنيمسال اول 98-97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - زهکشی تکميلی کميته منطقه ای آبياری و زهکشی آزمايشگاه مبانی و روش های آبياری - -
یکشنبه آزمايشگاه مبانی و روش های آبياری - مبانی و روش های آبياری - - -
دوشنبه جلسه کميته ارتقا و ترفيع جلسه کميته ارتقا و ترفيع جلسه کميته ارتقا و ترفيع جلسه کميته ارتقا و ترفي جلسه کميته ارتقا و ترفي -
سه شنبه آبياری عمومی آزمايشگاه آبياری عمومی شورای گروه سمينار و روش تحقيق - -
چهارشنبه - جلسه کمیته تحقیقات - - - -
تماس با مریم نوابیان
ma_navabian@yahoo.com
013 33690274-6 (5047)
رشت - دانشگاه گيلان - دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب - صندوق پستی 1314-41635
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم