عضوگروه زبان وادبیات فارسی علیرضا نیکویی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه ادبیات فارسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
عضوگروه زبان وادبیات فارسی علیرضا نیکویی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

گروه ادبیات فارسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


متولد رشت .دیپلم علوم تجربی.همزمان با تحصیل در دوره کارشناسی ،دوسه سالی درآموزش وپرورش تدریس کردم و همزمان با تحصیل وتدریس به عنوان مستمع آزاد دردروس حوزی (صرف ونحو،منطق واصول) شرکت می کردم .

  

 

کارشناسی زبان وادیبیات فارسی.(دانشگاه گیلان)

کارشناسی ارشد زبان واذبیات فارسی .(دانشگاه تربیت مدرس).1370.عنوان رساله: استخراج مضمونهای نو از دیوان صائب؛استادن راهنما ومشاور: دکترامیربانو کریمی ودکتر مصفا.

دکتری زبان وادبیات فارسی (از دانشگاه تهران )-سال 1378.عنوان رساله :مبانی زیبایی شناسی غرلیات بیدل دهلوی؛ استادان راهنما ومشاور: دکترمصفا،دکترکریمی و دکتر پورنامداریان.
 

 مقالات علمی-پژوهشی:


*زمان ، روایت ،ابدیت در شعر حافظ ،نامه فرهنگستان دوره هفتم،شماره 2.شهریور 84 13

 

*نگاهی اسطوره شناختی به داستان ضحاک وفریدون برمبنای تحلیل عناصرساختاری.(مشترک)مجله ادبیات وعلوم انسانی– دانشگاه فردوسی شماره3 سال1384

 

*دورهرمنوتیکی و نقش آن درمطالعات ادبی،فهم و نقد متون.مجله ادب پژوهی،دانشگاه گیلان ،شماره 3. 1386
*تحلیل رویکردهای انتقادی روشنگران ایرانی به شعرکلاسیک(مشترک)مجله" پژوهش زبان وادبیات فارسی.شماره 20. 1390

 

*مقایسه صفات اصلی پهلوانان در شاهنامه.(مشترک)المپیک ش 4 ( پیاپی 36 )1385

*بررسی وضعیت کمی وکاربرد ابزارها ورشته های ورزشی درایران باستان(مشترک).مجله مدیریت ورزشی.زمستان 1390

 

*بازخوانی مفهوم فراست دردوگفتمان عرفی وعرفانی. مجله ادب پژوهی،دانشگاه گیلان.شماره.13-1390 .

 

*نقد کتاب «تاریخ ادبی ایران» .مجله فصلنامه تخصصی نقد ادبی .1390.ش 15


*بازخوانی قصه های کودکان برمبنای مولفه طرحواره دررویکرد شناختی»،مجله علمی-پژوهشی ادبیات کودک(پذیرش1391).

 

*والتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن در نقد و نظریه ادبی هنری(مشترک با دکترجفرودی)،مجله ادب پژوهی.1391.ش 21

 

*طرحی دررهیافت میان فرهنگی به گیاهان درادبیات واساطیر(مشترک با دکترفاضلی).مجله ادب پژوهی.1392.ش 23

 

 

  بازنگری ساخت وریشه ی فارسیِ  سه واژه ی قرآنی (مشترک با دکتر سمیع زاده ) ؛ فصلنامه ی پژوهش های ادبی -قرآنی (دانشگاه اراک).زیر چاپ. 

 

   تاملی درساخت تمثیلی مثنوی «طلسم حیرت» بیدل ؛ مجله ی الهیات هنر؛ زیر چاپ.


مقالات همایشی وترویجی


*عوارف المعارف، دانشنامه زبان وادب فارسی(فرهنگستان زبان وادب فارسی).سال1391-جلد چهارم.

*عزالدین محمودکاشانی،دانشنامه زبان وادب فارسی(فرهنگستان زبان وادب فارسی).سال1391-جلد چهارم.

*عبدالکریم گیلانی،دانشنامه زبان وادب فارسی(فرهنگستان زبان وادب فارسی).سال1391-جلد چهارم.

*صوفي نامه،دانشنامه زبان وادب فارسی(فرهنگستان زبان وادب فارسی). سال1391-جلد چهارم.

*شیرین مغربی،دانشنامه زبان وادب فارسی(فرهنگستان زبان وادب فارسی). سال1391-جلد چهارم

 

*آسیب شناسی پژوهش های ادبی از منظر روش شناسی و مغالطات منطقی (در مجموعه «نگاهی دیگر؛ تاملاتی در مسائل ادبی ومطالعات میان رشته ای) ، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تهران: 1392

 

*بررسی مقایسه ای آراء مولوی و خوزه اورتگای گاسِت در باب موقعیت،امکان و آزادی .چاپ شده در کتاب "هرکه را درد ست ،او برده ست بو"به کوشش دکتر مصطفی گرجی. پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.1388

 

الگوهای تکرار،تقارن،توالی وتوزیع در قرآن، درکتاب «کاتبان روایت چندم»؛تهران:سوره مهر.1390

* مطالعات میان رشته ای در تحقیقات ادبی (درمجموعه « نگاهی دیگر؛ تاملاتی درمسائل ادبی ومطالعات میان رشته ای) ،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،تهران: 1392

*نقدی بر مبنای عرفان و تصوف (سنخ شناسی کتب عرفان و تصوف )،مجموعه مقالات همایش سراسری بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان، عرفان .پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.تهران:1385 

 

*اکنون ابدی (زمان و روایت در شعر حافظ).شیراز،مرکز حافظ شناسی بیستم مهر 1382

 

 Rustaveli`s Soliloquy(The Poem of "The knight in panther`s skin" .Kotaisy University,Goorgia.2000

 

*تحلیل مولفه بافت در ضرب المثل ها وکنایات(نقش آن در آموزش زبان).همایش منطقه ای زبان فارسی؛دیروز،امروزوفردا.قزاقستان،آلماتی.خرداد1392/ژوئن 2012

*بررسی مقایسه ای شعرفروغ فرخزاد وآنا آخماتوا،همایش نقش زبان وفرهنگ درچشم اندازروابط ایران وروسیه،دانشگاه گیلان،آبان 1389

*نظریه های متن وتاثیرآنها درنقد ادبی،دومین کنگره ملی علوم انسانی،پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،دی 1390

 

*انسانگونه انگاری وتشبیه وتنزیه درشعربیدل.(چکیده مقاله)گلبانگ سر بلندی،پنجمین گرد همایی انجمن ترویج زبان فارسی.یزد.1389.

*فراروی از نظام ها وشبکه های تقابلی درمثنوی.(چکیده مقاله)پنجمین همایش پژوهش های زبان وادب فارسی. سبزوار1389.

*بررسی ساخت روایی ومعنایی مثنوی طلسم حیرت(چکیده مقاله)سرودباران.سومین همایش پژوهشهای زبان ادبیات فارسی1384.

*وجوه اشتراک وافتراق مفاهیم درتفکرات ملا صدرا وهیدگر(چکیده مقاله).دومین همایش جهانی حکمت متعالیه.تهران.1383-

 

  نقد مفهوم «عینیت» ومفاهیم همبسته ی آن دربوطیقای نیما؛ هشتمین همایش بین المللی زبان وادبیات فارسی ، دانشگاه هرمزگان ،14-16 اسفند 1392

   

تحلیل قصه های کودکان برپایه نظریه ی پدیدارشناسی خواندنِ «رومن اینگاردن( چکیده مقاله). چهارمین همایش ملی ادبیات کودک .دانشگاه شیراز1392..

 

کاربرد استعاره ی شناختی درآموزش زبان به زبان آموزان خارجی (یادگیری پیشرفته).همایش بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان.روسیه،دانشگاه دولتی آستراخان(AGU).خرداد 1392 / 2013 Jun

 

*طرح پژوهشی:

 

 

طرحنامه مطالعات میان رشته ای درحوزه زبان وادبیات فارسی (زیر نظرانجمن استادان زبان وادبیات فارسی).1391تحقیق در مکتب های ادبی - تحقیق در نظم فارسی (دوره دکتری)

 

. شرح الفیه ابن مالک(دوره کارشناسی ارشد).

 

نقد ادبی - حافظ- صائب- متون تفسیری(کارشناسی)CV [ دانلود ]


تماس با عضوگروه زبان وادبیات فارسی علیرضا نیکویی
alireza_nikouei@yahoo.com
0131-6690590
رشت.کیلومتر شش جاده تهران،دانشکده علوم انسانی .گروه زبان وادبیات فارسی.
Email: alireza_nikouei@yahoo.com   ورود به سیستم