دکتر نادر پیرمرادیان
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه مهندسی آب
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر نادر پیرمرادیان

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه مهندسی آببیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد 1351، سمیرم 

پیشینه تحصیلی
ردیف
مدرک تحصيلي
رشته/ گرایش تحصيلي
محل تحصیل
سال دانش­آموختگی
1
دکتری
علوم و مهندسي آب / آبیاری و زهکشی
دانشگاه شیراز
1382
2
کارشناسی ارشد
مهندسي آبياري / آبياري و زهکشي
دانشگاه شیراز
1376
3
کارشناسی
مهندسي کشاورزی/ آبياري
دانشگاه صنعتی اصفهان
1373


کتاب:
پیرمرادیان، ن. و ا. صداقت دوست. 1393. آب مورد نیاز برای مصارف آبیاری و محیط زیست (ترجمه). انتشارات دانشگاه گیلان. 222 صفحه.
 

مقالات ارائه شده در همایش ها:

 

 

• پیرمرادیان، ن.، ع.ا. کامگار حقیقی و ع.ر. سپاسخواه. 1379. تعیین بازده های کاربرد آبیاری و استفاده از آب برای برنج در منطقه کوشکک استان فارس. مجموعه مقالات دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، ایران. صفحات 27 الی 34.
• پیرمرادیان، ن.، ع.ر. سپاسخواه و م. مفتون. 1382. تاثیر کم آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در برنج. مجموعه مقالات یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. تهران، ایران. صفحات 261 الی 271.
• شمس نیا، س.ا.، ن. پیرمرادیان، م.م. قاسمی، م.ع. شاهرخ نیا، و س.ن. امیری. 1385. تحلیل فراوانی وقوع و شدت خشکسالی در تعدادی از ایستگاههای واقع در استان فارس با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI). نخستین همایش منطقه ای کشاورزی و منابع طبیعی، اسفند 1385، فیروزآباد، ایران.
• پیرمرادیان، ن.، ک. ابراهیمی و غ. معافپوریان. 1386. آبیاری قطره ای نواری، راهکاری موثر در افزایش کارایی مصرف آب و نیتروژن در کشت ذرت دانه ای در منطقه ارسنجان، استان فارس. دهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور 1386، کرج، ایران.
• معافپوریان، غ.، م. اسفندیاری و ن. پیرمرادیان. 1386. بررسی اثر کاربرد کود مرکب میکرو بر مراحل مختلف رشد برنج (رقم شفق). دهمین کنگره علوم خاک ایران، شهریور 1386، کرج، ایران.
• شمس نیا، س.ا.، ن. پیرمرادیان، م.م. قاسمی، م.ع. شاهرخ نیا، و س.ن. امیری. 1386. تحلیل پراکندگی مکانی شدت خشکسالی سال زراعی 80-1379 در استان فارس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS). دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران. مهر 1386، گرگان، ایران.
• پيرمراديان، ن.، و س.ا. شمس نيا. 1386. پهنه بندي خشکسالي هاي شديد استان فارس به کمک شاخص استاندارد شده بارش در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS). همایش منطقه ای کاربرد فنآوریهای نوین در کشاورزی، دی ماه 1386، شیراز، ایران.
• شمس نیا، س.ا.، ن. پیرمرادیان، و س.ن. امیری. 1386. استفاده از تحليل سري هاي زماني در مدلسازي خشکسالي(مطالعه موردي: شبيه سازي وقوع خشکسالي در استان فارس). همایش منطقه ای کاربرد فنآوریهای نوین در کشاورزی، دی ماه 1386، شیراز، ایران.
• شمس نیا، س.ا.، ن. پیرمرادیان و م.ر. کوشش. 1386. پایش انواع خشکسالی های استان فارس با استفاده از منحنی های سری زمانی شاخص استاندارد شده بارش (SPI). همایش منطقه ای خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن، اسفند 1386، بیرجند، ایران.
• شمس نیا، س.ا.، ن. پیرمرادیان و س.ع. شمس نیا. 1386. تبیین راهکاری اجرایی و غیرسازه ای در مدیریت مصرف منابع آب و کاهش تبعات خشکسالی. همایش منطقه ای خشکسالی، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن، اسفند 1386، بیرجند، ایران.
• پیرمرادیان، ن. و ف. صف شکن و ر.ا. شریفان. 1388. شبیه سازی دبی اوج هیدروگراف و زمان وقوع آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه آبریز معرف کسیلیان. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی منابع آب، 25 تا 27 مرداد 1388، شاهرود، ایران، صفحات 625 تا 636.
• شمس نیا، س.ا.، ن. پیرمرادیان، و ف. بوستانی. 1388. مقایسه طبقه بندی های مختلف شاخص استاندارد شده بارش (SPI) و بومی سازی آن جهت ارزیابی خشکسالی در استان فارس. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی منابع آب، 25 تا 27 مرداد 1388، شاهرود، ایران، صفحات 283 تا 292.
• پیرمرادیان، ن. و ف. صف شکن. 1389. استفاده از الگوریتم گارسون جهت تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر دبی اوج هیدروگراف در حوضه آبریز معرف کسیلیان. دهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، 18 تا 20 اردیبهشت، رشت، ایران.
• پیرمرادیان، ن. و ا. دهقان. 1389. برهمکنش روش آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد، کارایی مصرف آب و درصد روغن در کشت کلزا در منطقه خرامه، استان فارس. دهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، 18 تا 20 اردیبهشت، رشت، ایران.
• Pirmoradian N., M. Rezaei, N. Davatgar, K. Tajdari, and B. Abolpour. 2010. Comparing of interpolation methods in rice cultivation vulnerability mapping due to groundwater quality in Guilan, north of Iran. International Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA ), Singapore, 10 - 12 September.
• پیرمرادیان، ن.، و س. مینایی. 1389. بهره گيري از مدل آکواکراپ جهت اصلاح مديريت آبياري در اراضي شاليزاري. مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 12 تا 15 اسفندماه، اهواز، ایران.
• پیرمرادیان، ن. 1390. شبیه سازی اجزاء بیلان آب در شالیزار با استفاده از مدل AquaCrop. یازدهمین همایش علمی-پژوهشی دانشگاه گیلان، 19 تا 21 اردیبهشت، رشت، ایران.
• سعادتی، ز.، ن. پیرمرادیان و م. رضایی. 1390. ارزیابی مدل CropSyst در شبیه¬سازی اثر آب بر عملکرد و بهره¬وری آب برنج. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، 19 الی 21 شهریور، زنجان، ایران.
• Saadati Z., N. Pirmoradian, and M. Rezaei. 2011. Calibration and evaluation of AquaCrop model in rice growth simulation under different irrigation managements. 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 October, Tehran, Iran, p. 589-600.
• Rezaei M., N. Davatgar, N. Pirmoradian, A. Ashrafzade , M.R. Khaledian , E. Amiri, , M. Kavosi and M. Vazifedost. 2011. Intermittent irrigation: a procedure to use saline water in rice cultivation. 21st International Congress on Irrigation and Drainage, 15-23 October, Tehran, Iran, p. 55-64.
• حجازی جهرمی، ک.، ن. پیرمرادیان، س. ا. شمس نیا، م. ج. آهن جان، ن. آدینه خراط. 1390. بررسی پتانسیل کیفی منابع آب زیرزمینی جهت استفاده در سیستم های آبیاری تحت فشار به کمک مدل های زمین آمار (مطالعه موردی : دشت های جنوبی استان فارس). پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 28 آبان تا 1 آذر، تهران، ایران.
• نشاگر، ح. و ن. پیرمرادیان. 1390. استخراج معادلات برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو منطقه¬ی مرطوب و خشک با امکان انتخاب تعداد پارامترها. کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، 1 و 2 آذر، کرج، ایران.
• پیرمرادیان، ن. 1391. واسنجی و ارزیابی دو روش هارگریوز و تورنت وایت بر پایه روش پنمن-مانتیث فائو56 جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط وجود حداقل داده. دوازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان، 1 الی 3 خرداد، رشت، ایران.
• پاشاخواه پ. و ن. پیرمرادیان. 1391. واسنجی و ارزیابی سه روش تجربی برآورد تبخیر-تعرق مرجع در دو اقلیم¬ مرطوب و نیمه خشک ایران. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 9 و 10 خرداد، کرج، ایران.
• ذکری ف.، ن. پیرمرادیان، م. رضایی. 1391. ارزیابی روش¬های پنمن مانتيث فائو و تشت تبخير كلاس A در برآورد تبخير-تعرق گياه برنج در منطقه‎ي رشت. سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریور، ساری، ایران.
• پاشاخواه پ.، ن. پیرمرادیان و م.ر. هنر. 1391. ارزیابی طول بهینه نوارهای آبیاری ¬قطره¬ای ساخت استان زنجان. همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان. 9 و 10 آبان، زنجان، ایران.
• هادی¬نیا، ح.، ن. پیرمرادیان و ا. اشرف¬زاده. 1391. ارزیابی مدل¬های GCM و سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در شبیه-سازی داده¬های هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رشت). همایش بین المللی بحران¬های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن. 25 و 26 بهمن، جزیره کیش، ایران.
• پیرمرادیان، ن.، ح. نشاگر و م.ر. هنر. 1391. راهکاری نوین برای جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی اسیدشویی در سیستم¬های آبیاری قطره¬ای. همایش بین المللی بحران¬های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن. 25 و 26 بهمن، جزیره کیش، ایران.
• قنبري، آ.، م.ح. بیگلویی، ن. پیرمرادیان، ح. گلیج ثابت. 1391. تاثیر کم آبیاري وکود نیتروژن برعملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج شیرودي و 843 در منطقه چپرسرشهرستان تنکابن. پانزدهمین همایش ملی برنج کشور. 1 و 2 اسفند، ساری، ایران.
• عبداللهی، و.، ن. پیرمرادیان، م. وظیفه¬دوست، ا. اشرف زاده. 1392. ارزیابی تولیدات ماهواره¬ای آب قابل بارش از سنجنده-ی مادیس با داده¬های زمینی. نخستین کنفرانس آب و هواشناسی ایران. 31 اردیبهشت و 1 خرداد، کرمان، ایران.
• قرابیگلی، ف.، م. وظیفه¬دوست، ن. پیرمرادیان، ا. اشرف زاده. 1392. ارزيابی سيستم¬های سنجش از دور فعال و غير فعال در تخمين بارش. نخستین کنفرانس آب و هواشناسی ایران. 31 اردیبهشت و 1 خرداد، کرمان، ایران.
• هادی¬نیا، ح.، ن. پیرمرادیان و ا. اشرف¬زاده. 1392. ارزیابی مدل های GCM تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رشت). نخستین کنفرانس آب و هواشناسی ایران. 31 اردیبهشت و 1 خرداد، کرمان، ایران.
• پیرمرادیان ن.، ف. ذکری، م. رضایی. 1392. مقایسه نیاز تبخیر-تعرق در رقم¬های برنج هاشمی و بهار با استفاده از اندازه-گیری¬های لایسیمتری. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر. 5 و 6 شهریور، کرمان، ایران.
• عبداللهی، و.، ن. پیرمرادیان، م. وظیفه¬دوست، م. رضایی. 1392. بررسی ارتباط دمای نقطه¬ی شبنم و رطوبت نسبی با میزان آب قابل بارش حاصل از تولیدات سنجنده¬ی MODIS (مطالعه¬ی موردی ایستگاه سینوپتیک رشت). دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 21 شهریور، همدان، ایران.
• دهقانی، ن.، ن. پیرمرادیان، و. عظیمی. 1392. مکان¬یابی احداث کارخانه تولید آب معدنی به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 21 شهریور، همدان، ایران.
• دهقانی، ن.، ن. پیرمرادیان، و. عظیمی، س. خان¬محمدی فلاح. 1392. ارزیابی مدل¬ های شبکه عصبی RBF و MLP در برآورد تبخیر ماهانه، مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی رشت. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 21 شهریور، همدان، ایران.
• قرابیگلی، ف.، م. وظیفه¬دوست، ن. پیرمرادیان، ا. اشرف زاده. 1392. ارزیابی تولیدات ماهواره¬ای TRMM در برآورد میزان بارندگی در استان مازندران. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 21 شهریور، همدان، ایران.
• پیرمرادیان، ن.، س.ا. شمس¬نیا، ص. محمدی و س. ادیب¬پور. 1392. پایش خشکسالی با استفاده از شاخص شناسایی خشکسالی در دشت لیشتر، استان کهکیلویه و بویراحمد. اولیـن همایـش سـراسـری کشـاورزی و منـابع طبیـعی پایـدار. 10 بهمن، تهران، ایران.
• پلنگی، م.، ن. پیرمرادیان، ح. منصوری¬فرد و ر. دهقانی. 1392. بررسي تغييرات کيفيت آب زير¬زميني دشت مازندران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS). پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران. 29 و 30 بهمن، تهران، ایران.
• سیدهوشیار، س.م.، ا. اشرف¬زاده، ن. پیرمرادیان و ع. پرورش¬ریزی. 1392. واسنجی مدل هیدرودینامیک سوبک در واحد عمرانی D2 شبکة آبیاری و زهکشی سفیدرود. اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری. 1 اسفند، گرگان، ایران.
• دهقانی، ن.، ن. پیرمرادیان، و. کریمی و م. نوابیان. 1392. اثر تداوم زهکشی میان¬فصلی بر بهره¬وری آب در برنج رقم طارم هاشمی. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی. 6 تا 8 اسفند، اهواز، ایران.
• پیرمرادیان، ن. و ن. گلستانی. 1392. استفاده از معیار تامین آب نسبی در ارزیابی عملکرد تحویل آب آبیاری در بخش F1 شرقی از شبکه آبیاری سفیدرود. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی. 6 تا 8 اسفند، اهواز، ایران.
• سیدهوشیار، س.م.، ا. اشرف¬زاده، ن. پیرمرادیان و ع. پرورش¬ریزی. 1392. ارزیابی مدیریت توزیع آب در واحد عمرانی D2 در شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه¬های آبیاری و زهکشی. 6 تا 8 اسفند، اهواز، ایران.
• علی¬پور، ح.، ا. اشرف¬زاده، ن. پیرمرادیان. 1392. برآورد تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از رو‌ش‌های ماشین بردار پشتیبان و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی و مقایسه آن با روش های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رشت). اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. 14 و 15 اسفند، گرگان، ایران.
• رضایی، م. و ن. پیرمرادیان. 1393. پایش خشکسالی در استان گیلان با استفاده از شاخص شناسایی خشکسالی (RDI). دومین کنفرانس ملی هواشناسی کشاورزی. 30 و 31 اردیبهشت، کرج، ایران.
• دهقانی، ن.، ن. پیرمرادیان، و. کریمی و م. نوابیان. 1393. اثر تداوم زهکشی میان¬فصلی بر تحمل¬پذیری خاک در زمان برداشت برنج رقم طارم هاشمی. دومین کنفرانس ملی مدیریت آب و خاک کشاورزی. 30 و 31 اردیبهشت، کرج، ایران.
• پلنگی، م.، ن. پیرمرادیان، و. کریمی و ب. امیری لاریجانی. 1393. اثر تداوم زهکشی سطحی میان فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم طارم هاشمی. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. 4 تا 6 شهریور، کرج، ایران.
• ن. پیرمرادیان، س.ا. شمس نیا و ا. مرتضوی. 1393. تعیین نیاز آبیاری گندم تحت تاثیر نوسانات اقلیمی در شبکه آبیاری و زهکشی دشت لیشتر، استان کهکیلویه و بویراحمد. دومین همایش ملی بحران آب. 18 و 19 شهریور، شهرکرد، ایران.
• شمس نیا، س.ا. و ن. پیرمرادیان. 1393. ارزيابی بهره وری آب براساس دوره های خشک، تر و نرمال با استفاده از شاخص شناسايی و مدل AquaCrop در کشت گندم ديم (مطالعه موردي: شيراز، استان فارس). دومین همایش ملی بحران آب. 18 و 19 شهریور، شهرکرد، ایران.
• پلنگی، م.، ن. پیرمرادیان، و. کریمی و ب. امیری لاریجانی. 1393. ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه¬سازی عملکرد برنج تحت تداوم¬های مختلف زهکشی سطحی میان¬فصل. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 29 مهر، کرج، ایران.
• ترکاشوند، ک.، ن. پیرمرادیان و م. اسمعیلی ورکی. 1393. اثر تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری بر بازده کاربرد آبیاری. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 29 مهر، کرج، ایران.
• رضایی، م. و ن. پیرمرادیان و ا. اشرف¬زاده. 1393. واسنجی و ارزیابی مدل¬های مبتنی بر دما جهت برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع در استان گیلان. اولین کنگره ملی زیست¬شناسی و علوم طبیعی ایران. 27 آذر، تهران، ایران.
• چاکانی، پ.، ن. پیرمرادیان، م.ر. یزدانی و م. نوابیان. 1393. اثر مدیریت زهکشی میان‌فصل زیرزمینی و سطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی. اولین کنگره ملی زیست¬شناسی و علوم طبیعی ایران. 27 آذر، تهران، ایران.
• مشهودی، ن.، و ن. پیرمرادیان. 1394. بررسی تغييرات شاخص های اقليمی بر اساس داده های مدل گردش جهانی INCM3، مطالعه موردي: ایستگاه کشاورزی رشت (ايران). سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی. 30 بهمن، تهران، ایران.
• امین¬صالحی، آ.، م. نوابیان، م. اسمعیلی ورکی، ن. پیرمرادیان. 1394. بررسی اثر عمق زهکش زیرزمینی بر مقادير نيترات خاک و زه‌آب در مقیاس مدل فیزیکی اراضی شالیزاری. نخستين کنگره ملی آبياری و زهکشی ايران. 23 اردیبهشت، مشهد، ایران.
• مظفری، ن، ن. پیرمرادیان ، س. جنت رستمی. 1395. شبیه¬سازی اثر افزایش راندمان آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت فومنات). کنگره بین¬المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی. 30 اردیبهشت، تبریز، ایران.
• ایمانی، س.، ن. پیرمرادیان ، م. نوابیان. 1395. تحلیل بارش روزانه تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کشاورزی رشت). کنفرانس بین¬المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار. 7 مهر، اردبیل، ایران.
• پیرمرادیان، ن.، ن. مشهودی. 1396. اثر تغییر اقلیم بر عملکرد، نیاز آبیاری و بهره‌وری آب برنج در منطقه رشت برای 2040-2011. اولین همایش تغییر اقلیم و امنیت انرژی، 2 آبان، رشت، ایران.
• غلامپور، ع.، ا. اشرف¬زاده،، ن. پیرمرادیان و س.ع. موسوی. 1396. مدلسازی حوضة آبریز حبله رود با استفاده از مدل هيدرولوژیک SWAT. دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، 20 تیر، شهرکرد، ایران.
• امینی، ا.، س جنت¬رستمی، ن. پیرمرادیان و ا. اشرف¬زاده. 1396. بررسی راندمان انرژی پمپاژ آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی فومنات- استان گیلان. دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، 20 تیر، شهرکرد، ایران.
• معماری، ن.، م. نوابیان، ن. پیرمرادیان و م. اصفهانی. 1396. بررسی اثر زهکشی زیرزمینی بر انتقال نيترات و فسفات در خاک و زه‌آب در کشت گیاه پاچ‌باقلا در مقیاس مدل فیزیکی اراضی شالیزاری. چهاردهمين همايش ملی آبياری و کاهش تبخير، 3 آبان، کرمان، ایران.

 

مقالات چاپ شده در مجلات

 

 

• پیرمرادیان، ن.، ع.ا. کامگار حقیقی و ع.ر. سپاسخواه. 1381. ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج در منطقه کوشکک استان فارس. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد ششم، شماره سوم، صفحات 15 الی 23.
• شمس نیا، س.ا.، ن. پیرمرادیان، و م.ع. شاهرخ نیا. 1387. ارزیابی دوره بازگشت خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش در استان فارس. مجله دانش نوین کشاورزی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صفحات 7 تا 22.
• شمس نیا، س.ا. و ن. پیرمرادیان. 1387. ارزیابی مدلهای درون یابی محیط سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی داده های بارندگی استان فارس. مجله ی مهندسی آب، سال اول، شماره 1، صفحات 35 تا 45.
• پیرمرادیان، ن.، شمس نیا، س.ا. و م.ع. شاهرخ نیا. 1387. پایش و تحلیل پراکندگی مکانی شدت خشکسالی سال زراعی 80-1379 استان فارس با استفاده از شاخص معیار شده بارش (SPI) در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). مجله ی مهندسی آب، سال اول، شماره 2، صفحات 61 تا 70.
• شمس نیا، س.ا.، ن. پیرمرادیان، و س.ن. امیری. 1388. مدلسازی خشکسالی در استان فارس با استفاده از تحلیل سریهای زمانی. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 14، شماره 28، صفحات 165 تا 189.
• پیرمرادیان، ن.، و ب. ابولپور. 1389. تخمین تبخیر-تعرق بالقوه گیاه مرجع با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی. مجله علوم زیستی، سال چهارم، شماره سوم، صفحات 23 تا 36.
• غلامی، ع.، و ن. پيرمراديان. 1390. واسنجی یک مدل ساده جهت پیش بینی عملکرد ذرت تحت مدیریت های مختلف آب و نیتروژن. نشریه آب و خاک، جلد 25، شماره 2، صفحات 258 تا 265.
• صف شکن، ف.، ن. پيرمراديان و ر.ا. شریفان. 1390. شبيه سازي آبنمود بارش-رواناب با توجه به الگوي زماني بارش و استفاده از شبکه عصبي مصنوعي در حوضه آبريز معرف کسيليان. مجله علوم و مهندسی آبخيزداری ايران. جلد 5، شماره 15. صفحات 1 تا 10.
• سعادتی، ز.، ن. پیرمرادیان، امیری ا. و م. رضایی. 1391. ارزیابی مدلWOFOST در شبیه¬سازی عملکرد دو رقم برنج تحت رژیم¬های مختلف آبیاری. مجله پژوهش آب در کشاورزی. جلد 26، شماره 3، صفحات 323 تا 337.
• مختاری، ش.، ن. پیرمرادیان، م. وظیفه دوست، و ن. دواتگر. 1391. افزایش دقت برآورد منطقه¬ای عملکرد برنج با ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده¬های ماهواره¬ای شاخص سطح برگ در مدل گیاهی VSM. مجله تحقیقات غلات. سال دوم، شماره سوم، صفحات 209 تا 221.
• سعادتی، ز.، ن. پیرمرادیان و م. رضایی. 1392. شبیه¬سازی پاسخ عملکرد دو رقم برنج محلی به مدیریت آبیاری با استفاده از مدل CropSyst. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاك. جلد 17، شماره 63، صفحات 69 تا 79.
• اجاقلو شهابی، س.، م. وظیفه¬دوست، ا. اشرف زاده، ن. پیرمرادیان، م.ر. کشاورز. 1392. بروزرسانی مدل توزیعی رطوبت خاک پالمر با استفاده از داده‌های تبخیر- تعرق پتانسیل حاصل از سنجنده مادیس. مجله هواشناسی کشاورزی. جلد 1، شماره 1، صفحات 45 تا 57.
• پیرمرادیان ن.، ف. ذکری، م. رضایی و و. عبدالهی. 1392. استخراج ضرایب گیاهی سه رقم برنج بر پایه روش برآورد تبخیر-تعرق مرجع در منطقه رشت. مجله تحقیقات غلات. سال سوم، شماره دوم، صفحات 95 تا 106.
• پلنگی، م.، ن. پیرمرادیان، و. کریمی و ب. امیری لاریجانی. 1393. تاثیر زهکشی سطحی میان¬فصل بر روند رشد، شاخص-های فیزیولوژیک و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی. مجله تحقیقات غلات. سال چهارم، شماره چهار، صفحات 267 تا 278.
• پیرمرادیان، ن، ک. حجازی جهرمی، س.ا. شمس نیا و ن. شهیدی. 1393. پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشت¬های جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم¬های آبیاری. نشریه مدیریت آب در کشاورزی، جلد 1، شماره 2، صفحات 63 تا 74.
• پیرمرادیان، ن، ح. هادی¬نیا و ا. اشرف¬زاده. 1393. پیش¬بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش در ایستگاه سینوپتیک رشت تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی. سال بیستم، شماره 55، صفحات 29 تا 44.
• چاکانی، پ.، ن. پیرمرادیان، م.ر. یزدانی و م. نوابیان. 1394. اثر متقابل تداوم زهکشی و فاصله زهکش¬های زیرزمینی در زهکشی میان¬فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. دوره 46، شماره 4، صفحات 707 تا 714.
• حسین¬زاده، م.، م. نوابیان و ن. پیرمرادیان. 1394. ارزیابی عملکرد پوشش¬های مرکب آلی و معدنی دور زهکش در شرایط مشابه اراضی شالیزاری. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. دوره 46، شماره 3، صفحات 499 تا 508.
• یکزبان، ع.، م. شعبانپور، ن. دواتگر و ن. پیرمرادیان. 1394. ارزیابی دقت برخی از روش های زمین آماری در برآورد تغییرات مکانی سرعت نفوذ نهایی. مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک. جلد بیست و دوم، شماره سوم، صفحات 221 تا 229.
• پاشاخواه، پ.، ن. پیرمرادیان، ن.، خزدوز، ح.، نشاگر و م.، مشفق. 1394. واسنجی و ارزیابی سه روش تجربی برآورد تبخیرتعرق مرجع در اقلیم های مختلف ایران. نیوار، جلد سی و هشتم، شماره 86 و 87، صفحات 39 تا 50.
• دهقانی، ن.، ن. پیرمرادیان، و. کریمی و م. نوابیان. 1394. تأثیر زهکشی سطحی میان¬فصل بر مشخصات ترک¬های ایجاد شده در خاک سطحی مزارع شالیزاری. مجله پژوهش¬های حفاظت آب و خاک. جلد بیست و دوم، شماره 6، صفحات 259 تا 270.
• طاهر پرور، م. و ن. پیرمرادیان. 1395. مقایسه روش¬های پرکردن پیکسل¬های فاقد داده در تصاویر ماهواره لندست 7 ETM+ در برآورد نقشه ضریب گیاهی. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 47، شماره 4، صفحات 665 تا 676.

• امینی، ا.، س جنت¬رستمی، ن. پیرمرادیان و ا. اشرف¬زاده. 1397. ارزیابی شاخص اکو-بهره‌وری در واحد عمرانی F1 از شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود. تحقیقات منابع آب ایران. جلد 14، شماره 3، صفحات 114 تا 124.
• غلامپور، ع.، ا. اشرف‌زاده، ن. پیرمرادیان و س.ع. موسوی. 1397. بررسی نقش ریزمقیاس‌سازی و روش محاسبه‌ی تبخیر-‌تعرق مرجع در تحلیل اثر تغییر اقلیم بر منابع آب. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. جلد 49، شماره 4، صفحات 841 تا 852.
 

 

• Pirmoradian, N., A.R. Sepaskhah, and M. Maftoun. 2004. Effect of water-saving irrigation and nitrogen fertilization on yield and yield component of rice (Oriza sativa L.). Plant Prod. Sci. 7(3): 337-346.
• Pirmoradian, N., A.R. Sepaskhah, and M. Maftoun. 2004. Deficit irrigation and nitrogen effects on nitrogen use efficiency and grain protein of rice. Agronomie. 24: 9-20.
• Pirmoradian, N., A.A. Kamgar-Haghighi, and A.R. Sepaskhah. 2004. Lateral seepage, deep percolation, runoff, and the efficiencies of water use and application in irrigation rice in Kooshkak region in Fars province, I.R. of Iran. Iran Agric. Res. 23(2): 1-8.
• Pirmoradian, N., A.R. Sepaskhah, and M.A. Hajabbasi. 2005. Application of fractal theory to quantify soil aggregate stability as influenced by tillage treatments. Biosystems Eng. 90 (2): 227-234.
• Pirmoradian, N., A.R. Sepaskhah. 2006. A very simple model for yield prediction of rice under different water and nitrogen applications. Biosystems Eng. 93 (1): 25-34.
• Pirmoradian, N. and A.R. Sepaskhah. 2007. Rice optimal water use in different air temperatures at flowering, nitrogen rates and plant populations. Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(23): 4197-4203.
• Amiri, S.A., S.A. Shamsnia, and N. Pirmoradian. 2008. Drought simulation in Fars province using standardized precipitation index and time series analysis (ARIMA Model). International Journal of Applied Mathematics. Vol. 22(6): 869-878.
• Pirmoradian, N. and S.A. Shamsnia. 2012. Simulation of precipitation and temperature in two humid and semiarid climates using stochastic models. Ecology, Environment and Conservation. 18 (3): 497-504.
• Rezaei M., N. Davatgar, M.R. Khaledian, N. Pirmoradian. 2013. Effect of intermittent irrigation with saline water on rice yield in Rasht, Iran. Acta Agriculturae Slovenica, 101 (1): 49-57.
• Pashakhah, P., N. Pirmoradian, and M. Honar. 2013. Evaluation of suitable length of drip irrigation tapes in constant discharge and pressure. Ecology, Environment and Conservation. 19 (4): 955-962.
• Shamsnia S.A. and N. Pirmoradian. 2013. Simulation of Rainfed Wheat Yield Response to Climatic Fluctuations Using AquaCrop Model (Case Study: Shiraz Region in Southern of Iran). International Journal of Engineering Science Invention. 5(2): 51-56.
• Shamsnia S.A. and N. Pirmoradian. 2013. Evaluation of different GCM models and climate change scenarios using LARS_WG model in simulating meteorological data (Case study: Shiraz synoptic station). IOSR Journal of Engineering. 9(3): 6-12.
• Zare, N., M.R. Khaledian, N. Pirmoradian, M. Rezaei. 2014. Simulation of rice yield under different irrigation and nitrogen application managements by CropSyst model. Acta Agriculturae Slovenica, 103(2): 181-190.
• Neshagar, H., N. Pirmoradian, M. Honar, and P. Pashakhah. 2014. Introduction and evaluation of a new technique to prevent deposition in drip irrigation. Ecology, Environment and Conservation. 20 (4): 1419-1425.
• Safshekan, F. and N. Pirmoradian. 2015. Comparison of artificial neural networks and HEC-HMS models in simulating rainfall-runoff hydrograph. Ecology, Environment and Conservation. 21(3): 19-29.
• Amin-Salehi, A., M. Navabian, M. Esmaeili-Varaki, and N. Pirmoradian. 2016. Evaluation of HYDRUS-2D model to simulate the loss of nitrate in subsurface controlled drainage in a physical model scale of paddy fields. Paddy and Water Environment. DOI 10.1007/s10333-016-0561-z.
• Hadinia, H., N. Pirmoradian, and A. Ashrafzadeh. 2017. Effect of changing climate on rice water requirement in Guilan, north of Iran. Journal of Water and Climate Change. 8(1), 177-190.
• Taherparvar, M. and N. Pirmoradian. 2018. Estimation of rice evapotranspiration using reflective images of Landsat satellite in Sefidrood irrigation and drainage network. Rice Science. 25(2): 111-116.

Pirmoradian, N. and N. Davatgar. 2019. Simulating the effects of climatic fluctuations on rice irrigation water requirement using AquaCrop. Agricultural Water Management, 213, 97-106. 

 

 هوا و اقلیم شناسی

مبانی زهکشی

مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی

سمینار و روش تحقیق (مشترک)اول 99-1398
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه سمینار و روش تحقیق حضور در دفتر کار هوا واقلیم شناسی-نظری حضور در دفتر کار -
یکشنبه هوا واقلیم شناسی-عملی هوا واقلیم شناسی-عملی مشاوره پایان نامه جلسه شورای آموزشی دانشگاه جلسه شورای آموزشی دانشگاه -
دوشنبه جلسه شورای دانشکده جلسه شورای دانشکده حضور در دفتر کار مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی مدیریت و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی -
سه شنبه هوا واقلیم شناسی-عملی مبانی زهکشی جلسه شورای گروه حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار -
چهارشنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -
تماس با دکتر نادر پیرمرادیان
npirmoradian@guilan.ac.ir
(98)(13)33690274-8 (5027)
رشت، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم کشاورزی، گروه مهندسی آب، کد پستی 58643-41889
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم