فرهاد رحمانی نیا
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه: گروه فیزیولوژی ورزشی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
فرهاد رحمانی نیا

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه: گروه فیزیولوژی ورزشیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


 

كارشناس رشته تربيت بدني از دانشگاه گيلان ( 1367 با معدل الف )

كارشناس ارشد رشته تربيت بدني از دانشگاه تهران (1371 با معدل الف )

دكتراي فيزيولوژي ورزش از دانشگاه تربيت معلم تهران ( 1378 با معدل الف ) 

 

جدیدترین تالیفات (2 سال اخیر)

1- معینی، ضیاء و رحمانی نیا، فرهاد و رجبی، حمید و آقاعلی نژاد، حمید و سلامی، فاطمه.ترجمه كتاب «فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني » - تاليف ويلمور و كاستيل - انتشارات مبتكران- جلد اول چاپ سی ام. 1397.

2- معینی، ضیاء و رحمانی نیا، فرهاد و رجبی، حمید و آقاعلی نژاد، حمید و سلامی، فاطمه. ترجمه كتاب «فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني » - تاليف ويلمورو كاستيل انتشارات مبتكران- جلد دوم – چاپ نوزدهم. 1397.

3- رحمانی نیا، فرهاد. تاليف كتاب «مباني رواني - اجتماعي در تربيت بدني»- انتشارات وارسته –چاپ سوم-1396.

4- همتی نژاد، مهرعلی و رحمانی نیا، فرهاد.تاليف كتب « سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني » - انتشارات دانشگاه پيام نور – چاپ نهم- 1396.


 

مقالات انگليسي (2 سال اخیر)

 مقالات در نشريات علمي

84.Mirzaei, B., Rahmani-Nia, F., Lotfi, N., Nabati, S.M. (2016).Trainalility of body composition aerobic power and muscular endurance of codet wrestlers. Journal of podagogics, psychology, Medical- Biological Problems of physical training and sports. 5: 53-57.

85.Ranjbar, K., Rahmani-Nia, F., Shahabpour, E., (2016). Aerobic training and L-arginine Supplementation Promotes heart. Journal Physiology and Biochemistry. 72(3): 393-404.

86.Sheykhouvand, m., Gharaat, M., Khalili, E., Agha-Alinegad, H., Rahmani-Nia. F., Arazi, H. (2017). Low volume high intensity interval versus continuous endurance training: Effects on hematological and cardiorespinatory system adaptations in professional canopolo athletes. Journal of strength and conditioning research.

87.Mehrabani, J., Rahmani-Nia, F. (2018). Participation in educational physical training program. Journal of Physical Fitness, Medicine and treatment in sports. 2(2).

 

 

 

 

 


 

 مقالات فارسي (2 سال اخیر)

 چاپ مقالات در نشريات علمي

 1- پهلوان زاده، مریم و رحمانی نیا، فرهاد و شعبانی، رامین. رابطه بین میزان فعالیت بدنی و میزان کلسیم مصرفی روزانه با شاخص های منتخب تن سنجی و میزان تراکم استخوان در زنان یائسه. نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی- زنجان. دوره 22. شماره 95. بهمن و اسفند 1393. صفحات 90-80.
2- محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و ریاسی، احمد و مرندی، محمد و عرب مومنی، الله یار. آثار 8 هفته تمرین تناوبی به سطح لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات و هیدروژناز خون در موش های صحرایی نر نژاد ویستار. پذیرش چاپ. فصلنامه علمی-پژوهشی حرکت.
3- عرب مومنی، الله یار و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و ریاسی، احمد و مرندی، محمد. تاثیر تمرین تناوبی و سن بر سطح لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز. مجله علوم پزشکی پارس. شماره 12(2). زمستان 1393. صفحات 45-37
4-نسترن، مرتضی و میرزایی، بهمن و رحمانی نیا، فرهاد. مقایسه اثر زمان استراحت 1 و 3 دقیقه بین نوبت ها و حرکات تمرین با وزنه بر شاخص های آسیب عضلانی و حفظ تکراری متوالی حرکات در مردان جوان تمرین کرده. نشریه سوخت وساز و فعالیت ورزشی. جلد سوم. شماره 1. بهار وتابستان 1392. صفحه 80-71.

5- فدایی، محمدرضا و رحمانی نیا، فرهاد و محبی، حمید و مداح، محسن. تاثیر تمرینات هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن پسران چاق در دوران بلوغ. پذیرش چاپ در پژوهشنامه علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی.
6- فدایی، محمدرضا و رحمانی نیا، فرهاد و محبی، حمید و مداح، محسن. اثر تمرین هوازی بر لپتین و تستوسترون سرم پسران چاق در مراحل مختلف بلوغ. (1393) در نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. بهار و تابستان 1393. مجله 4. شماره (1). صفحات 14-1.
7- عرب مومنی، الله یار و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و ریاسی، احمد و مرندی، محمد. تاثیر تمرینات تناوبی به ظرفیت اکسیداتیو و گلیکولیتیک عضلات اسکلتی موش های صحرایی نر پیر و جوان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره 22. شماره 5. آذر و دی ماه 1393. صفحه 1566-1554.
8-زعیمی فرد، الهام و رحمانی نیا، فرهاد و شهسواری، اعظم و فدای، محمدرضا. بررسی میزان آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و شاخص مقاومت به انسولین در دختران نوجوان ورزشکار و غیرورزشکار در اوایل و اواخر بلوغ. فصلنامه علمی-پژوهشی جهش. شماره 26. تابستان 1394. صفحات 25-15.
9-منعمی امیری، علی و حسینی، سیدرضا و رحمانی نیا، فرهاد و نورالدینی، حاجی قربان و بیژنی، علی. ارتباط بین تراکم مواد معدنی استخوان و سطح فعالیت بدنی سالمندان. تازه های علوم کاربردی ورزش. دوره سوم. شماره دوم. تابستان 1394. صفحات 32-23.
10-شهسواری، اعظم و رحمانی نیا، فرهاد، فدایی، محمدرضا. مقایسه سطوح پیشین، ترکیب بدن و توان هوازی دختران ورزشکار و غیرورزشکار در ابتدا و انتهای بلوغ. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. شماره 5. آذر و دی 1395.
11-عرب مومنی، الله یار و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و ریاسی، احمد و مرندی، محمد. تاثیر تمرین تناوبی و سن بر سطح لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز. مجله علوم پزشکی پارس. شماره 12(2). زمستان 1393. صفحات 45-37.
12-ضحاکی جمیل، منوچهر و رحمانی نیا، فرهاد. بررسی عوارض ناشی از مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک بر آنزیم های کبدی (ALP-AST-ALT) و هماتولوژیک سرمی در مردان ورزشکار رشته پرورش اندام. (1395) نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. شماره 104. صفحات 38-29.
13-میرزایی کالار، اکبر و مدنی، سیدمهدی و همتی نژاد، مهرعلی و رحمانی نیا، فرهاد. عوامل بازدارنده و سوق دهنده گردشگری ورزشی، فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی. سال دوم. شماره 2. صفحات 95-58.
14-فراتی، حجت و حجتی، زهرا و رحمانی نیا، فرهاد. تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان مرد فوتبال. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش. دوره 2. شماره 4. پاییز و زمستان، 1393.
15-رحمانی نیا، فرهاد و مهربانی، جواد و زنگنه، مهدیه. (1394) ارتباط بین اختلالات تغذیه ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میانسال ورزشکار و غیرورزشکار. دو فصلنامه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. سال چهارم. جلد چهارم. شماره 2. صفحات 196-183.
16-سعیدی، پیام و محبی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد و محمدقاسمی، فهیمه. (1394). تاثیر روش های تعادل منفی انرژی و رژیم غذایی پرچرب بر اندازه آدیپوست و سطح آدپیونکتین در بافت چربی نواحی مختلف حفره شکمی موش های نر چاق. دوفصلنامه سوخت و ساز فعالیت ورزشی. سال چهارم. جلد چهارم. شماره 2. صفحات 110-90.
17-پهلوان زاده، مریم و رحمانی نیا، فرهاد و شعبانی، آناهیتا (1395). مقایسه تاثیر سه شیوه ی تمرینی پلاتس، مقاومتی و ترکیبی بر کیفیت زندگی، قدرت عضلانی و میزان خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. شماره 107. صفحات 15-1

18-رحمانی قبادی، ماریا و رحمانی نیا، فرهاد و میرزایی، بهمن و هدایتی، مهدی (1395). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر پروتئین وابسته به آگوتی، هورمون های اشتها و مقاومت به انسولین در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن. مجله علوم پزشکی پارس. دوره چهاردهم. شماره 2 . تابستان. صفحه 1 تا 8.

 19-نجفقلی زاده، حسین و رحمانی نیا، فرهاد و میرزایی، بهمن. مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان سالمند فعال و کم تحرک. پذیرش چاپ. دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

20-غلامرضایی، شهرام و میرزایی، بهمن و اراضی، حمید و رحمانی نیا، فرهاد (1394). تاثیر مکمل دهی سیر بر پاسخ شاخص های التهابی و آنزیمی فشار اکسایشی پس از یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی. پاییز و زمستان. دوره 5 شماره 2.

21-تیموری، اباذر و رحمانی نیا، فرهاد و میرزایی، بهمن و تاج بخش، رامین (1396). تغییرات سطح لپتین پلاسما در پاسخ به تمرینات هوازی و مصرف ارلیستات در مردان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. شماره 419. فروردین ماه 96. صفحات 117-111.

22-تیموری، اباذر و رحمانی نیا، فرهاد و میرزایی، بهمن و تاج بخش، رامین. مقایسه آثار تمرین هوازی همراه با مصرف داروی ارلیستات بر مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی مردان چاق. پذیرش چاپ. نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزش.

ارائه مقاله در همايشهاي منطقه اي ، ملي و بين المللي(2 سال اخیر) 

1-پورحیدری، عباس و رحمانی نیا، فرهاد (1397). آثار تمرین هوازی و بی تمرینی پس از آن بر شاخص مقاومت به انسولین، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش. دوره 6. شماره 11. بهار و تابستان 97. صفحه 90-80.

2-سعیدی، پیام و محبی و رحمانی نیا، فرهاد و محمدقاسمی، فهیمه(1397). تاثیر رژیم غذایی پرچرب غیراشباع و تمرین هوازی بر سطوح سرمی ایزوفرم های منتخب آدیپونکتین، مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی در موش های نر چاق. نشریه علوم زیستی ورزشی. دوره 10. شماره(1). صفحه 118-103.

3-تاجمیری، مژگان و رحمانی نیا، فرهاد (1397). رابطه بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با عوامل خطرزا در بیماران زن مبتلا به سکته قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. دوره 20. شماره4. مهر و آبان 97. صفحه11-1.

4-هاشمی، محمد و رحمانی نیا، فرهاد و آذربایجانی، محمدعلی و سلطانی، منوچهر(1396). آثار تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر عوامل سندروم متابولیک در مردان سالمند. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دوره 25. شماره 115. صفحات 1 تا 9.

5.رحمانی قبادی، ماریا و رحمانی نیا، فرهاد و میرزایی، بهمن و هدایتی، مهدی و آقاعلی نژاد، حمید(1396). اثر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان اشتها، کالری دریافتی و رفتار تغذیه ای زنان غیرفعال دارای اضافه وزن. نشریه پژوهش در علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی). شماره 34. تابستان. صفحه 61-54.

6-تیموری، اباذر و رحمانی نیا، فرهاد و میرزایی، بهمن و تاج بخش، رامین (1396). تغییرات سطح لپتین پلاسما در پاسخ به تمرینات هوازی و مصرف ارلیستات در مردان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. شماره 419. فروردین ماه 96. صفحات 117-111.

7- نجفقلی زاده، حسین و رحمانی نیا، فرهاد و میرزایی، بهمن (1396). مقایسه برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان سالمند فعال و کم تحرک. دانشگاه علوم پزشکی قزوین. سال 21. شماره 90. فروردین و اردیبهشت 96.

 1-روش تحقیق (کارشناسی ارشد و دکتری)

2-فیزیولوژی انسان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

3-ورزش سازگاری عصبی و عضلانی (دکتری)نیمسال اول 97-96
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه کلاس (ارشد) حضور حضور حضور _ -
یکشنبه کلاس (ارشد) حضور حضور حضور _ -
دوشنبه کلاس (ارشد) کلاس (ارشد) شورای دانشکده شورای دانشکده _ -
سه شنبه کلاس (دکتری) کلاس (ارشد) شورای پژوهشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه -
چهارشنبه کلاس (ارشد) (پردیس) کلاس (دکتری) (پردیس) حضور هیأت ممیزه دانشگاه هیأت ممیزه دانشگاه -
تماس با فرهاد رحمانی نیا
Frahmani2001@yahoo.com
6690685
كيلومتر 10 جاده رشت- تهران ، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه گيلان
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم