محمد مهدی رحمتی
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه علوم اجتماعی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محمد مهدی رحمتی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه علوم اجتماعیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


نوع مدرك : محل اخذ: تاريخ(شروع – پايان)

كارشناسي دانشگاه تهران 1365– 1370

كارشناسي ارشد دانشگاه تهران 1370 – 1374

دكتري دانشگاه تهران 1374– 1381مقالات چاپ شده

1- جامعه شناسي ورزش : ديدگاه ها و نظريه ها ، فرهنگ عمومي ، شماره 12 ، 1376.


2- بررسي و نقد نظريه هاي جامعه شناختي در باره خشونت ورزشي ، فرهنگ عمومي ، شماره 30 ، 1381.


3
- سيري در مفاهيم و نظريه هاي خشونت ،پرخاش و پرخاشگري در ورزش ،نامه علوم اجتماعي ، شماره 19 ، 1381.


4- بررسي عامل هاي جامعه شناختي خشونت و پرخاشگري تماشاگران فوتبال : مطالعه موردي شهر تهران ، فصلنامه المپيك. سال يازدهم ،شماره 24 ،1382.


5- عوامل موثر در شروع مصرف مواد مخدر ، با اشاره به وضعيت معتادان زن ، اعتياد پژوهي ، فصلنامه علمي _ پژوهشي سوء مصرف مواد مخدر، سال اول شماره اول ، زمستان 1382.


6- تحليل جامعه شناسانه مناسبات جنسيتي در سينماي ايران پژوهش زنان، دوره 2، شماره 3، پاييز 1383.


7- بررسي اعتبار تجربي تئوري ناكامي_ پرخاشگري در ميان تماشاگران فوتبال در شهر تهران، رفاه اجتماعي، شماره 14، پاييز1383.


8- ارائه خدمات مالي به زنان : مروري بر تجربيات جهاني ، پژوهش زنان ، فصلنامه مركز مطالعات و تحقيقات زنان ، دانشگاه تهران ، دوره 1 ، شماره 3 ، بهار 1381 .


9- دگرگوني اجتماعي - اقتصادي ادغام روستاها در مناطق زلزله‌زده رودبار و منجيل، مجله مطالعات اجتماعي ايران، دوره اول، شماره 2، تابستان 1385.


10- آسيب‌هاي مغزي مزمن دربوكسورهاي آماتور، همراه با مسعود رحمتي، دكتر فرزاد ناظم،كيوان شعباني مقدم، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، دوره پانزدهم، شماره 1، بهار 1378، شماره مسلسل 47.


11- شیوه های بازنمایی جنسیت در سینمای ایران، همراه با مهدی سلطانی گرفرامرزی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال سوم، شماره 10، زمستان 1386.


12- توزیع اجتماعی الگوی مصرف، همراه با سجاد مرادی، نشریه علمی پژوهشی جامعه شناسی هنر و ادبیات (نامه علوم اجتماعی)، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1389.


13- بررسی تأثیر خانواده، دوستان و محله بر مصرف مواد مخدر، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره چهارم زمستان 1389، همراه با ایرج فیضی، یحیی علی بابایی.


14- تحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مديريت ورزشي. همراه با رحیم رمضان نژاد، مهرعلی همتی نژاد و مالک آزادان. شماره 13 ،. بهار 1391.


15 عوامل موثر در شروع مصرف مواد مخدر، با اشاره به وضعیت معتادان زن، فصلنامه اعتیاد پژوهی، زمستان 1381.


16- ويژگي هاي شخصيتي ورزشکاران در رويدادهاي ورزشي انفرادي، پژوهشنامه علوم ورزشی، بهار و تابستان 1387، همراه با مسعود رحمتی، فرزاد ناظم، محمد مهدی رحمتی و کیوان شعبانی مقدم


 17Relationship between Social-Economic status of Family and Adolescents student Sport Participation, with Mehr Ali Hemmati Nezhad, and Mohsen Manochehri nezhad. Annals of Biological Research vol 3 Issue 8, (August 2012

18- هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)، دوره 19شماره 2، همراه با همایون مرادخانی، مهدی سلطانی گردفرامرزی و سجاد مرادی.

19- تحلیل جنسیتی عامل های اجتماعی موثر بر مشارکت ورزشی (مطالعه موردی ورزشکاران شهر رشت)، نشریه مطالعات فرهنگی در ورزش، سال اول شماره 2، پاییز 1392، همراه با سعید کبیری.

20- فرهنگ كار و شيوه هاى ترويج رسانه ای آن، مهندسی فرهنگی، نشریه علمی - تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال ششم، شماره 61-62- بهمن و اسفند 1390، همراه با محمد حسن آغاز.

21-21Does Frustration Cause Aggression? Case study: soccer fans in Iran, International Research Journal of Applied and Basic Science, 2013 Available online at www.irjabs.com, ISSN 2251-838X / Vol, 4 (10): 3028-3035. Science Explorer Publications. With Omid Momtaz

22-22The Investigation of Institutional Factors on Sport Role Socialization and Sport Fandom Components, JOURNAL OF APPLIED SCIENCES RESEARCH. JOURNAL home page: http://www.aensiweb.com/jasr.html. With Saeed Kabiri, Omid Momtaz. 2014 March; 10(3): pages 156-164

23-23RAP MUSIC, AN ARENA FOR SOCIOCULTURAL DISTINCTION, International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences (BEST: IJHAMS), http://www.bestjournals.in/view_archives.php Vol. 2, Issue 10, Oct 2014, 1-8. With Reza Kazemi and Saeed Kabiri

24-24Team identification, sport fandom identity, and tendency to verbal/physical aggressive behavior, Case study: Damash"s soccer fans. International Journal of Basic Sciences & Applied Research, Vol 3 (10), 760-764, 2014. With Saeid Kabiri, Seyed Masomeh ShadManfaat. Available online at http://www.isicenter.org. ISSN 2147-3749

25-25Gender Analysis of Sport Socialization and Components of Sport Fandom, International Journal of Sport Studies. Vol., 4 (9), 1137-1143, 2014. With Saeid Kabiri, Seyed Masomeh ShadManfaat Available online at http: www.ijssjournal.com. ISSN 2251-7502; Science Research Publications .
Abstract

26-26Perspective of Iranian-Islamic Identity Through Art Case Study: Seven Historical Monuments (Kouzeh Haftbana), Current World Environment, An International Research Journal of Environmental Science. Sajad Bakhshi, Saadat Bakhshi and Mohammad Mahdi Rahmati

27- بررسی سبک و الگوی مصرف در فراغت ورزشی خانوادگی درون و برون¬شهری (رشت)، صلاح دستوم، محمد مهدی رحمتی، رحیم رمضانی نژاد، محمد ریحانی، فصلنامه مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، سال اول، شماره 1، پاییز 1371.

28- عملکرد نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماضاگران فوتبال، سعید کبیری و محمد مهدی رحمتی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی گیلان ، شماره 9 دوره سوم بهار 1393.

29- بررسی ارتباط بین تعهد حرفه¬ای و بهره¬وری پرسنل ورزشکار شاغل یگان ویژه استان گیلان در ارتقای نظم و امنیت، وحید ایرانی، محمد مهدی رحمتی، معصومه آقایی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی گیلان، سال سوم، شماره 11، پاییز 1393.

30. سبک زندگی و نگرش¬های تقدیرگرایانه، محمد مهدی رحمتی، لیلا کریم¬زاده، سعید کبیری و سعادت بخشی، فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه. شماره 16 پاییز 1394.

31. رابطة سرمايه¬ی اجتماعي خانواده و مشاركت ورزشي دانش¬آموزان نوجوان، محسن منوچهری نژاد، مهرعلی همتی نژاد و محمد مهدی رحمتی. مديريت ورزشي، دورة 7، شمارة 3، مرداد و شهريور 1394.

32. عملکرد نیروی انتظامی در مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال؛ مورد مطالعه: هواداران داماش رشت و ملوان بندر انزلی. سعید کبیری، محمدمهدی رحمتی و همایون رضایی¬زاده. بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 3.

33. عملكرد عصب شناختي بوكسورهاي آماتورايراني. مسعود رحمتي؛ فرزاد ناظم؛ كيوان شعباني مقدم و محمد مهدي رحمتي. اندیشه و رفتار، دوره دوم، شماره 6 زمستان 1386.

34. توانمندی¬های ورزش روستایی، توسعه¬ی محلی و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: کشتی گیله مردی)، محمد مهدی رحمتی و مرتضی عباس زاده، فصلنامه توسعه¬ی محلی (روستایی-شهری). نامه علوم اجتماعی سابق، شماره 1، دوره 7. 1394.

35. واکاوی نقش عوامل زمینه ای (خانواده و همسالان، مدرسه و رسانه ها) در نهادینه سازی فرهنگ ورزش در کودکان و نوجوانان، یک مطالعه کیفی، محسن منوچهری نژاد، مهرعلی همتی نژاد، اسماعیل شریفیان و محمد مهدی رحمتی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال 5 شماره 1، 1395.

. 36-36Instrumental and Hostile Aggression among the Fans of Padideh Soccer Club of Iran, Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities (JSSH), no 3. Vol 24. 2016. Saeid Kabiri, Mohamad Mahdi Rahmati and , Mahmood Sharepoor

 37-37Doping among Professional Athletes in Iran: A Test of Akers’s Social Learning Theory, International journal of offender therapy and comparative criminology, No 1. Saeid Kabiri, John K. Cochran, Bernadette J. Stewart, Mahmood Sharepoor, Mohamad Mahdi Rahmati and Seyyed Maesome Shad Manfaat

38. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در مسابقات لیگ برتر بسکتبال ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت و توسعه ورزش، دانشگاه گیلان، شماره 1 جلد 5، 1395، مهرعلی همتی نژاد، محمد مهدی رحمتی، محمد صفرزاده.

39. تبیین شرط بندی¬های ورزشی دانشجویان دانشگاه¬های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز، فصلنامه علمی – پژوهشی راهبرد فرهنگ، شماره 35، 1395، اکبر علیوردی¬نیا، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی و سیده معصومه شادمنفعت.

40. بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، زمستان 1395 / سال 4/ شماره 1، سیدجلیل میریوسفی، رحیم رمضانی¬نژاد و محمد مهدی رحمتی

 41- تأملي جامعه شناسانه بر تجاري شدن ورزش، فصلنامه علمی پژوهشی حركت، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، شماره 32،  تابستان ۱۳۸۶

42- سبک زندگی و الگوی مصرف، مورد مطالعه: تلفن همراه، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره هشتم، شماره 4، زمستان، 1394، محمد مهدی رحمتی و سعادت بخشی صص: 142-191

43- مطالعة جامعه شناختی درگيری افراد در شرط بندي های ورزشي: مطالعه ای در میان دانشجويان دانشگاههای شهر رشت، مطالعات اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران ، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، محمود شارع پور، و سیده معصومه شادمنفعت، شماره 4، دوره 9، 1396، صص: 34-60

پروژه هاي تحقيقاتي
1- جامعه شناسي رفتار مصرف كنندگان ماهي در ايران ، سازمان شيلات، 1377-1378.
2- مطالعه اجتماعي حوزه آبريز حبله رود(گرمسار)، وزارت جهاد كشاورزي،1379.
3- مطالعه بهره برداران روستائي در منطقه شاقو(خمين)، وزارت جهاد كشاورزي 1380.
4- مطالعه جامعه شناختي صنايع دستي در استان مازندران سازمان مديريت و برنامه ريزي،1380.
5- هويت اجتماعي و مصرف كالاهاي فرهنگي غيرمجاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات، 1384.
6- بررسي اعتبار تجربي و كفايت نظري تئوري ناكامي_پرخاشگري: تماشگران فوتبال در شهر تهران راديو ورزش، 1383.
7- اوقات فراغت و جوانان سازمان ملي جوانان، 1384.
8- پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان ، موج دوم ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،مسئول گروه تدوين پرسشنامه 1382.
9- بررسي عوامل جامعه شناختي خروج متخصصين از مناطق نفت خيز جنوب ايران ، وزارت نفت، 1381.
10- حضور زنان دربازار مالي : مورد سيستم بانكي ، مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران- مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري، همكار طرح،1381.
11- جنگلداري اجتماعي : مطالعه اجتماعي ، اقتصادي جنگل نشينان شمال ايران ، سازمان جنگلها و مراتع –دانشگاه تهران، 1377-1376.
12- ارزيابي سريع سوء مصرف مواد مخدر در ايران،برنامه كنترل مواد ملل متحد ؛ معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور،1379 .
13- بررسي موانع فرهنگي توسعه تحقيق در ايران ، سازمان مديريت صنعتي كشور، 1379-1380.
14- تحليل ثانويه داده هاي پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان ، اعتياد و مواد مخدر، موج دوم، دفتر طرح هاي ملي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،1382.
15- عوامل جامعه شناختي پرخاشگري و خشونت در ورزش فوتبال ، موسسه تحقيقات و مطالعات اجتماعي ،معاونت پژوهشي دانشگاه تهران 1382.
16- طرح پژوهشي همياران دادگاه خانواده، مسئول پروژه، صندوق جمعيت سازمان ملل متحد، انجمن دفاع از قربانيان خشونت. شهريور 1385.
17- بررسي جامعه شناسانه ي توانمندي هاي گردشگري در بندر انزلي و دالان گردشگري انزلي-ماسوله، مهندس مشاور رويان، 1385.
18- سرمايه اجتماعي در استان اردبيل، مهندس مشاور رويان، 1387.
19- بررسی عامل های موثر بر جامعه¬پذیری ورزشی در میان دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان، معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان، 1392.
کتاب های چاپ شده
1- پژوهشی در حیطه فرهنگ عمومی، نویسندگان: دکتر محمد مهدی رحمتی، دکتر اسماعیل کاووسی و محمد حسن پور، انشارات بلبور، 1387.
2- هویت اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز، دکتر محمد مهدی رحمتی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1386.
3- جامعه شناسی خشونت ورزشی، دکتر محمد مهدی رحمتی، انتشارات علمی - فرهنگی، 1388.
همایش ها
1- تاملی انتقادی بر تجاری شدن در ورزش، اولين کنگره ملی و بين المللی مديريت ورزشی، ایران، اصفهان
2- جامعه‌شناسی عزاداری محرم در شهر رشت، هشتمين همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان، ایران، رشت. همراه با وحید قربانعلی پور
3- تأملات و چالش های نظری در باره خشونت و پرخاشگری ورزشی، هشتمين همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان ایران، رشت
4- بررسی الگوی شروع سوء مصرف مواد مخدر در میان زنان، هشتمين همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان، ایران، رشت
5- جابجايی و ادغام روستاها: نگاهی به تجربه مناطق زلزله‬ زده رودبار- منجيل، نهمين همايش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان، ایران، رشت
6- کنگره جهانی جامعه شناسی ورزش، هلند، اترخت. با عنوان :

ISSA’s World Congress of the Sociology of Sport: The Impacts of Social Factors on Violence and Aggression of Football Fans
7- جامعه، فرهنگ، و ورزش شهروندی، دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، ایران، تهران
8- نقش مدیریت شهری در ورزش همگانی، دومین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری، ایران، تهران
9- اولین کنفرانس بین المللی علم و فوتبال، پالرمو، ایتالیا. با عنوان :

1st International Conference on Science and Football: The study of empirical validity of “frustration-aggression” Theory. Case of soccer spectators in Tehran

10- یازدهمین کنفرانس بین المللی ورزش: جنبه های اجتماعی، اقتصادی، مدیریت و بازاریابی

11th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects: Does Frustration produce Aggression? Case study: soccer fans in Iran

11- توانمندی هاو تنگناهای گردشگری در گیلان، مطالعه موردی: تالاب انزلی. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت گردشگری، ایران، تهران.

12- بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثربررفتارمربیان خارجی شاغل درلیگ برترفوتبال ایران، دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال 15 و 16 آبان 1392 ، آکادمی ملی فوتبال ایران. همراه با عبدالوحید ایرانی،میثم روحانی، عمادالین سیدی

13- جامعه پذیری نقش ورزشی و هواداران فوتبال مطالعه موردی دانشجویان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان، دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، 15 و 16 آبان 1392، آکادمی ملی فوتبال ایران. همراه با سعید کبیری.

14- گونه شناسی اجتماعی تماشاگران مقطعی، منظم، متعصب فوتبال و نقش عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در روند شکل گیری آنها؛ مطالعه موردی تماشاگران
تیم داماش، گیلان. دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، 15 و 16 آبان 1392، آکادمی ملی فوتبال ایران. همراه با رحیم رمضانی نژاد، محمد کیانی، سعید کبیری.

15- بررسی الگوی مصرف ورزشی د  تفریحات خانوادگی درون و برون شهری (رشت)، کنگره ملی - تخصصی علوم ورزشی؛ نیاز نسل فردا، 21 و22 آذر 1392، دانشگاه تهران، همراه با صلاح دستوم، رحیم رمضان نژاد، بینش بزرگپور

16- سبک زندگی و مصرف تلفن همراه، همایش سیک زندگی در ایران، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، همراه با سعادت بخشی.

17- بررسی راه کارهای ترویج آموزش انتقادی و مبتنی بر گفت و گو در نظام تعلیم و تربیت، همایش ملی مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران، 1 و 2 خرداد 1392، دانشگاه فردوسی مشهد، همراه با معصومه حسین زاده، لیلا کریم زاده، معصومه کرم زاده


 
[ ویرایش نشده است ]


CV [ دانلود ]


تماس با محمد مهدی رحمتی
mahdi.rahmati@gmail.com
رشت - صندوق پستي 3988
كد پستي 8-43653-41998 دانشگاه گيلان - دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه علوم اجتماعي
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم