هیئت علمی رسمی آزمایشی اسماعیل رمضان پور
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه اقتصاد و حسابداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
هیئت علمی رسمی آزمایشی اسماعیل رمضان پور

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه اقتصاد و حسابداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


نام : اسماعیل

نام خانوادگی : رمضانپور

تاریخ ومحل تولد : 1342 آستانه اشرفیه

نام بدر : رمضانعلی1-كارشناسي علوم اقتصادي از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران-(1368-1364 )

2-كارشناسي ارشدعلوم اقتصادي از دانشكدهاقتصاددانشگاهتهران (1371-1368 )

3-دكتري علوم اقتصادي با گرايشهاي الف-ماليه عمومي ب-اقتصاد پول-از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران (1379-1373 )

عنوان پايان نامه :نقش سياستهاي توسعه در تحول. كارايي ونتايج نظام اموزشي

عنوانرسا له : ماهيت.علل و اثرات بي ثباتي اقتصاد كلان1-اهميت محيط باثبات اقتصاد كلان - مجله تحقيقات اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران - 1380

2-نقش فروشگاههاي زنجيره اي در نظام توزيع - در كتاب ( مجموعه مقالاتنقش فروشگاههاي زنجيره اي در نظام توزيع ) از انتشارات موسسه

موسسه مطالعات و پپوهشهاي بازرگاني -1377

3-نگاهي به سطح درامد و وضعيت اقتصادي استان گيلان - در كتاب ( مجموعه مقالات نخستين سمينار توسعه گيلان ) از انتشارات سازمان برنامع و بودجه گيلان - 1378

4- جهاني شدن اقتصاد و اثرات آن روي اشتغال ، مجله تحقيقات اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران ، شماره 68 - بهار 1384

5- نفش شركتهاي فرامليتي در ايجاد اشتغال در بستر جهاني شدن اقتصاد ، همايش : اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني : جالشها و فرصتها ، 1384

6- بررسي عملكرد صادرات غير نفتي ايران ( 85- 1359) ، هشتمين همايش علمي - پژوهشي دانشگاه گيلان ، اسفند 1386

7- عوامل تعيين كننده تورم در اقتصاد ايران ( 85 - 1368 ) ، هشتمين همايش علمي - پژوهشي دانشگاه گيلان ، اسفند 1386

8- ارزيابي و مقايسه موقعيت اقتصادي ايران بر اساس معيار توليد ناخالص داخلي و سرانه آن مبتني بر برابري قدرت خريد و به طور اسمي ، هشتمين همايش علمي - پژوهشي دانشگاه گيلان ، اسفند 1386

1-نقش تامين اجتماعي در كاهش فقر، مجري طرح، كارفرما: پپوهشكده امور اقتصادي معاونت اقتصادي وزارت امور دارائي ،

2- جهاني شدن اقتصاد و اثرات ان روي اشتغال ( بطور كلي ) و كشور ما بطور خاص ، مجري طرح ، كارفرما : موسسه كار و تامين اجتماعي ، 1382

3- كارشناس ارشد طرح ( روشهاي نوين توزيع با تاكيد بر فروشگاههاي زنجيرهاي ) موسسه مطالعات و پپوشهاي بازرگاني

4- طراحي و استقرار چرخه مديريت بهره وري در دستگاه ثبت اسناد و املاك استان گيلان ، 1384 ، مجريان طرح : اسماعيل رمضانپور - محمد رحيم رمضايان ، كارفرما : سازمان مديريت و برنامه ريزي گيلان

5- طراحي و استقرار چرخه مديريت بهره وري در فرمانداري شهرستان آستانه اشرفيه ، مجري طرح ، 1385 ، كارفرما : سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان

6- ارزيابي دروني گروه مديريت ، 1385 ، مجريان طرح : سيد محمد نوع پسند - اسماعيل رمضانپور ، كارفرما : سازمان سنجش و آموزش كشور 

سیاستهای پولی و مالی 3 واحد

 

سازمانهای پولی و مالی بین ا لملل 3 واحد

 

پول و ارز و بانکداری  3 واحد

 

بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی 3 واحد

 

مدیریت انتقال تکنولوژی 2 واحد کارشناسی ارشد

 

مالیه عمومی 2واحد   دو گروه روزانه  و شبانهترم دوم سال تحصیلی 92-1391
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 13 13 - 15 15 - 17 17 - 19
شنبه مطالعه بررسی اقتصادی طرحها ادامه بررسی.... مشاوره مشاوره -
یکشنبه مطالعه سیاستهای پولی و مالی ادامه سیاستها... رفع اشکال پول و ارز و بانکداری ادامه پول ...
دوشنبه مطالعه سازمانهای پولی و مالی .. ادامه سازمانها .. مالیه عمومی مایه عمومی ادامه مالیه ..
سه شنبه - جلسه گروه - رفع اشکال و مشاوره - -
چهارشنبه مطالعه مدیریت انتقال تکنولوژی - - - -


سئوال بازرگانی بین الملل

 

1- اگر منحنی امکانات تولید دو کشور یکسان باشد ولی منحنی بی تفاوتی آنها متفاوت باشد ، آیا امکان یک تجارت سودآور متقابل وچود دارد؟

تماس با هیئت علمی رسمی آزمایشی اسماعیل رمضان پور
esmaeel_ramazanpoor@yahoo.com
رشت-كيلومتر 6 جاده تهران- مجتمع دانشگاهي گيلان- دانشكده ادبيات وعلوم انساني- گروه مديريت-طبقه اول ساختمان اساتيد- اطاق220

تلفن: 6690274 و6690275 و6690276-0131 داخلي-4019

صندوق پستي-3988
كد پستي-41635

فاكس-6690280
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم