حسن رمضانپور
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه خاک شناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
حسن رمضانپور

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه خاک شناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


ليسانس از دانشگاه شيراز - اخذ مدرک سال 1364

فوق ليسانس از دانشگاه تربيت مدرس -اخذ مدرك سال 1369

دكتري از دانشگاه تربيت مدرس- اخذ مدرک سال 1376گرايش پيدايش و رده بندي خاكحق پرست تنها، م.ر.، رمضانپور، ح.، شیرین فکر، ا.، علیزاده، پ. 1386بررسی اثر قارچ‌های ميکوريزای آربوسکولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چای در خاک استريل. مجله علوم کشاورزی ایران

پورمعصومی، م.، رمضانپور ح .  1390  . دگرسانی کانیها در دو بستر سنگی متفاوت و خاک حاصله از آنها در ناحیه لاهیجان بلورشناسي و كاني شناسي ايران 
 

- رمضانپور ح و. بخشي پور1382شواهد تغيير شكل كاني هاي رسي خاك در بعضي از واحدهاي فيزيوگرافيكي غرب لنگرود. گيلان. مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران.سال يازدهم شماره يك

-رمضانپور ح  و  جلاليان ا  1375   مطالعه كاني هاي رسي در يك رديف ارضي در منطقه شهركرد.مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران.سال يازدهم شماره يك و دو.

کهنه احسان، رمضانپور حسن، حق پرست تنها محمد رضا، شیرین فکر،1385 . اثر قارچ ميکوريز و میزان فسفر بر غلظت برخی عناصرکم مصرف مس و آهن و روی و نیز فسفر در نهال چای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلانCaspian Journal of Environmental Sciences-
-

 نوروزی، م. رمضانپور ح .1391 اثرات سیلاب و آتش سوزی بر برخی ویژگی های خاک جنگل لاکان در استان گیلان ،  مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی

بخشی پور پور ر.، رمضانپور ح. ، لشکر بلوکی . 1391 . بررسی تاثیر جنگل کاری های کاج تدا و صنوبر روی برخی خصوصیات خاک های جنگلی در شرق استان گیلان مطالعه موردی منطقه فیدره لاهیجان ، مجله جنگل ایران

 


رمضانپور ح.  جلاليان ا.  1378 كاني شناسي رسهاي سيليكاته در دو ناحيه اقليمي مختلف در بخشي از زاگرس مركزي. ششمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه فردوسي مشهد.

- رمضانپور جلاليان 1378 پيدايش و رده بندي خاكها در يك رديف ارضي از ناحيه اقليمي چلگرد) بخشي از زاگرس مركزي).ششمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه فردوسي مشهد.

-رمضانپور جلاليان1375 مطالعه كاني هاي رسيدر يك رديف ارضي آبي در منطقه شهركرد. پنجمين كنگره علوم خاك ايران. كرج

- رمضانپور جلاليان1377 مطالعه كاني هاي رسي در يك رديف ارضي از دو ناحيه اقليمي شهركردو چلگرد در بخشي از زاگرس مركزي و مقايسه انها. پنجمين همايش دستاوردهاي پزوهشي دانشگاه گيلان.

- رمضانپور. جلاليان و ...1382 مطالعه ميكرومورفولوزيكي برخي خصوصيات افق هاي مختلف خاك در يك رديف ارضي - زماني ناحيه شهر كرد.هشتمين كنگره علوم خاك ايران. رشت

-رضايي، ن.،ح. رمضانپور.1386 تاثيرتوپوگرافي برخصوصيات مينرالوژي خاک هاي زيرکشت چاي درلاهيجان. ،،هشتمين همايش علمي پﮋوهشي، رشت، دانشگاه گيلان، دانشکده کشاورزي

- رمضانپور، ح.،م.شعبانپور.1386. رابطه خصوصيات فيزيکي و تخريب خاک در اراضي مارني گيلان ،هشتمين همايش علمي پﮋوهشي، رشت، دانشگاه گيلان، دانشکده کشاورزي

- رسولي ،س.،ا.فرقاني و ح. رمضانپور.1386 .تعيين حد بحراني روي با استفاده از روش کيت نلسون، ،هشتمين همايش علمي پﮋوهشي، رشت،دانشگاه گيلان، دانشکده کشاورزي

-اسماعيل نﮋاد ، ل.، ح. رمضانپور، م.شعبانپور و ر.بخشي پور.1386. بررسي عوامل فيزيکي شيميايي موثر بر ايجاد و گسترش فرسايش خندقي و هزاردره اي در اراضي مارني جنوب استان گيلان دهمين کنگره علوم خاک ايران .کرج

- فرهنگي ملکي ،ن.،س.تفرجي و ح. رمضانپور.1386 توزيع و پراکنش اهن در برخي خاکهاي جنگلي ايران. دهمين کنگره علوم خاک ايران .کرج

- سيد محمدي مرشت،ج.،م.عاکف، ح. رمضانپور و ک.افتخاري.1386. بررسي تغييرات هدايت الکتريکي ،ظرفيت تبادل کاتيوني وواکنش خاک درخاک هاي شاليزارواقع در واحدهاي مختلف فيزيوگرافي در استان گيلان. دهمين کنگره علوم خاک ايران .کرج

- نصيري ششده ،ع .،ح، رمضانپور .1386.ررسي فرمهاي مختلف اهن و نوع رس در افق هاي مختلف چايکاري فومن در استان گيلان. دهمين کنگره علوم خاک ايران .کرج

-- رسولي ،س.،ا.فرقاني و ح. رمضانپور. 1386 بررسي اثر کشت گياه ذرت بر تغيير شکلهاي مختلف روي در خاکهاي اسيدي استان گيلان و رابطه اين شکلها با پاسخ هاي گياه . دهمين کنگره علوم خاک ايران .کرج

-- رسولي ،س.،ا.فرقاني و ح. رمضانپور. 1386 بررسي توزيع شکلهاي مختلف روي در خاکهاي اسيدي و رابطه انها با برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاکدهمين کنگره علوم خاک ايران .کرج

  کهنه   احسان،   حق پرست تنها  محمد رضا،  رمضانپور حسن،   شیرین فکر،      عليزاده 1386                                              بررسی اثر قارچ‌های ميکوريزای آربوسکولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چای در خاک استريل        مجله علوم کشاورزی ايران      دانشکده کشاورزی و منابع طبيعی - دانشگاه تهران

- رمضانپور، ح ,  فرقانی  ا و  زنجانچی  م .ح  . 1386 شناسايي‌ رس‌ سيليكاته‌ در خاك‌ تشكيل شده‌ از سنگ‌ بستر گرانيت‌ و سنگ‌ آهك‌ در ناحيه‌ لاهيجان‌ .پانزدهمین همايش بلورشناسي و كاني شناسي .مشهد

 

  -       نصیری ششده  علی   ،   رمضانپور حسن،   ..........،...............1388   .    بکار بردن اندکس تشابه جهت تشخیس انقطاع سنگی   . یازدهمین کنگره علوم خاک ايران گرگان

   نصیری ششده  علی   ،   رمضانپور حسن، مسیح ابادی محمد حسن   ،...............،...........1388   .بررسی کیفی تناسب اراضی زیر کشت چای در بخشی از منطقه  واجارگاه  -گیلان . یازدهمین کنگره علوم خاک ايران گرگان

 .  نوروزی  مهدی ،  رمضانپور حسن،   1388         مطالعه  كاني شناسي رسي برخی خاک های جنگلی دارای زمین لغزه در شرق گیلان.   یازدهمین کنگره علوم خاک ايران گرگان

- رمضان پور ح. ، ستوهیان ف.، نوروزی م. 1391. تاثیر کانی های زئولیتی ومافیک بر تشکیل ‌ رس‌ سيليكاته‌ در خاك‌ اراضی جنگلی املش. اولین همایش زمین شناسی فلات ایران . دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته . کرمان ، 10 و 11 اسفند

- آزادنیا ب.، رمضان پور ح . ، ستوهیان ف. 1391. بررسی برخی خصوصیات شیمیایی خاک تشکیل شده بر روی دو سنگ مادری مختلف. همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار. دانشگاه ملایر . 17 اسفند

 - رمضان پور ح. ، گلشاییان ط .و اسدی کپورچال ص. 1392 . تاثیر سطوح مختلف فسفر ، پتاسیم و قارچ های میکوریز اربوسکولار در باغ های چای . سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران . اهواز


- رمضان پور ح. ، مختاری ع . .و اسدی کپورچال ص. 1392 آرزیابی کیفی تناسب اراضی محصول چای در ایستگاه چای فشالم- فومن. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران . اهواز.


- خوشحال  ص ..، فرقانی  ا . ، رمضان پور ح. اصفهانی  م. 1391 اثر مصرف روی و کادمیوم بر روی صفات گیاهی برنج رقم هاشمی . دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 14 شهریور 91 دانشگاه ازاد واحد کرج.


- خوشحال  ص ..، فرقانی  ا . ، رمضان پور ح. اصفهانی  م. 1391 اثر مصرف توام روی و کادمیوم بر رشد و غلظت کادمیوم . و روی صفات گیاهی برنج رقم هاشمی . 1391. اولین همایش ملی تنش های گیاهی (قطب تنش های گیاهی) 10 ابان - اصفهان
 

- گل محمد ه. ، رمضان پور ح . ، رضاپور س.، ستوهیان ف. 1391. تاثیر دو نوع سنگ مادر بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک تشکیل شده در ماسوله. . همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار . دانشگاه ملایر . 17 اسفند

- نوروزی م.، رمضان پور ح.، ربیعی ب .، اسدی ح . 1392 تاثیر سیلاب و اتش سوزی بر پایداری خاکدانه : یک مطالعه موردی ئر خاک نهالستان لاکان در گیلان . مجله پژوهش های خاک ( علوم خاک و اب ) ، جلد 27 شماره 3 ص. 415-426


- سید محمدی مرشت ج .ف، عاکف م.، افتخاری ک. و رمضان پور ح. 1392. مطالعه تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های شالیزار در یک ردیف پستی و بلندی . پژوهش و سازندگی ( نشریه زراعت ) شماره 99 تابستان


- رمضان پور ح. ، سید کلباسی زاده ف. 1392 مطالعه اثر موقعیت شیب بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در جنگل های پهن برگ منطقه لاعیجان . مجله پژوهش های خاک ( علوم خاک و اب ، جلد 27 شماره 3 ص. 387-395
 

 Ramezanpour H.,M.Roozitalab . 1992 . Effect of rice cultivation on the morphology and clay mineralogy of paddy.., soils in north Iran.. proc. inter symp.osium on nutrient managment for sustained productivity.Vol.2.India

Ramezanpour H.,M.Roozitalab.1992.The effect of continous rice cultivation on the morpho;ogy and clay mineralogy of paddy soil in north Iran..JAST.Vol.1(1

)Ramezanpour H., Pourmasoumi M.2012. Micromorphological Aspects of Two Forest Soils Development Derived from Igneous . Journal of Mountain Science Rocks in Lahijan, Iran

Ramezanpour H.,M.Akef.2008.Soil degradation of forest lands under udic soil moisture regime of Iran. 15th Congress of Soil Sience (ISCO).Budapest.Hungary

Mahbob Sharmi,Forghani, A.,Akbarzadeh, A.,Ramezanpour H. 2010 . Mineralogical characteristics and related surface charge fluctuation of some selected soils of temperate regions of northern Iran . clay minerals

           

Rezaei ,N.,Roozitalab, M.H., Ramezanpour, H. 2012. Effect of land use change on soil properties and clay mineralogy of forest soils developed in the Caspian sea region of iran . Journal of agricultural science and technology (JAST)

  

 کانی های رس  ( دکتری) ، مباحث پیشرفته در پیدایش ، رده بندی و ارزیابی  خاک     نیمسال دوم 95-94

 دوم 95-94
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه و پژوهش رفع اشکال - مطالعه و پژوهش - -
یکشنبه مطالعه و پژوهش شورای گروه - پژوهش و رفع اشکال - -
دوشنبه پژوهش و رفع اشکال شورای دانشکده - مطالعه و پژوهش - -
سه شنبه مطالعه و پژوهش مباحث پیشرفته در پیدایش و رده بندی خاک - مطالعه و پژوهش - -
چهارشنبه - راهنمایی پروژه -راهنمایی پروژه - کانی های رس ( دکتری) - -
تماس با حسن رمضانپور
hasramezanpour@yahoo.com
013 - 33690274-8
دانشكده كشاورزي -گروه خاكشناسي-دانشگاه گيلان
صندوق پستی 41889 - 58643
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم