محرم رضایتی کیشه خاله
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه: گروه ادبیات فارسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
محرم رضایتی کیشه خاله

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه: گروه ادبیات فارسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


سال 1340 در یک خانوادة روستایی کشاورز در قریة حوریان دیناچال از توابع بخش پره سر شهرستان رضوانشهر متولد شد. دورة دبستان و راهنمایی را در دهستان دیناچال، و دورة دبیرستان را در شهر رضوانشهر سپری کرد. آذر 1359 همزمان با جنگ عراق علیه ایران به خدمت سربازی اعزام شد و عمدتاً در مناطق جنگی جنوب ایران (خوزستان) خدمت کرد. پس از دورة خدمت، مدتی به عنوان معلم ابتدائی در ییلاق لتوم پره سر به تدریس اشتغال داشت. سال 1362 همزمان با بازگشایی دانشگاهها در رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان پذیرفته شد و در سال 1366 با احراز رتبة نخست فارغ التحصیل شد. پس از آن، حدود یک سال و اندی در دبیرستانهای پره سر و رضوانشهر به تدریس مشغول شد. سال 1367 به عنوان بورسیة وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کارشناسی ارشد رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز پذیرفته شد و در سال 1370 فارغ التحصیل گردید و در اواخر همان سال در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان مشغول به کار شد. سال 1375 وارد دورة دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد و در خردادماه سال 1380 تحصیلات خود را به پایان رسانید.

    علاوه بر آموزش و تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی از کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، و همچنین کارهای پژوهشی که قسمت عمده ای از آن در بخش تألیفات معرفی شده است، سوابق علمی - اجرایی مختلفي هم داشته و به پاس فعاليتهاي علمي، جوايز متعددي احراز نموده است که به شرح زیر معرفی می شود:

1) دو دورة پیوسته (چهار سال) «مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه گیلان از سال 1383-1387

2) دبیر علمی «نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش» در سال 1383 در دانشگاه گیلان

3) عضو کمیته تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

4) عضو انجمن علمی ترویج زبان و ادبیات فارسی

5) عضو انجمن زبانشناسی ایران

6) عضو بنیاد ایرانشناسی

7) عضو هیأت تحریریه و سردبیر مجلة علمی - پژوهشی «ادب پژوهی» دانشگاه گیلان از سال 1386 تا پایان سال 1394

8) عضو هیأت تحریریه و سردبیر مجلة علمی- پژوهشی «زبان فارسی و گویشهای ایرانی» دانشگاه گیلان از سال 1395

9) عضو هیأت تحریریه مجلة علمی- پژوهشی «نقد و نظریة ادبی» دانشگاه گیلان از سال 1395

10) عضو هیأت تحریریة مجلة علمی - پژوهشی «پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی» دانشگاه بوعلی همدان

11) عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیأت ممیزة دانشگاه گیلان در سال 1388 تا 1390

12) عضو کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات هیأت ممیزة دانشگاه گیلان  از سال 1391 تا 1395/08/30

13) پژوهشگر برگزيدة دانشگاه در سال 1386

14) پژوهشگر برگزيدة دانشگاه در سال 1388

15) پژوهشگر برگزيدة استان در سال 1389

16) مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از سال 1390 تا 1397/06/17

17) دبیر علمی «نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای کرانة جنوبی دریای خزر» در دانشگاه گیلان، سال 1395

18) عضو کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات هیأت ممیزة دانشگاه گیلان از تاریخ 1396/03/28

19- عضو هیأت امنای «مؤسسة غیرانتفاعی- غیردولتی دامون فومن» از تاریخ 1396/12/19

   پژوهشهای ایشان به صورت تخصصی در مسائل زبانشناسی است و در حوزه های مختلف آن آثاری تألیف کرده است ولی بیشتر به زبانشناسی تاریخی و گویش شناسی گرایش دارد. به عنوان مؤلف با دانشنامة زبان و ادب فارسی که از طرف فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر می شود همکا ری نزدیکي دارد.  كارشناسي زبان و ادبيات فارسي، محل اخذ: دانشگاه گيلان

كارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي، محل اخذ: دانشگاه شهيد چمران اهواز

دكتري زبان و ادبيات فارسي، محل اخذ: دانشگاه تهرانالف- مقالات علمی و پژوهشی:

1- بررسي مآخذ برخي از اشعار رساله قشيريه: مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال35، شماره 3 و 4، 1381

2- چند نكته دستوري در گويش تالشي: مجله گويش شناسى (ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره 1، جلد اول، 1382

3- فعلهاي مركب ضميري در زبان فارسي: مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال37، شماره 1، 1383

4- ارگتيو در گويش تالشي: مجله زبان شناسي، سال بيستم، شماره 1، بهار و تابستان، 1384

5- تأملي ديگر در فهلويات شيخ صفي الدين اردبيلي: مجله گويش شناسي (ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره دوم، شماره 4، 1384

6- مصدر و ساختمان آن در گويش تالشي: مجله گويش شناسي (ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره سوم، شماره 5، 1385

7- ساخت ارگتيو در گويش تاتي خلخال (با همكاري جهاندوست سبزعلي پور): مجله ادب پژوهي، شماره 1، دانشگاه گيلان، 1386

8- ساخت فعل در تالشي مركزي (پره سری): مجله زبان شناسي، سال بيست ودوم، شماره 1، دوره جدید، بهار و تابستان، 1388

9- بررسی ساختمان فعلهای ساده در آثار منثور فارسی: مجله دستور (ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره 4، اسفند 1387 

10- واژه شناسی اجتماعی گویش گیلکی (با همکاری رضا چراغی): مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال41، شمارة 2، سال1387

11- ریشه و ماده فعل در گویشهای تاتی، تالشی و گیلکی (با همكاري جهاندوست سبزعلي پور): مجله ادب پژوهی، شمارة 6، سال 1387

12- فعلهاي پیشوندی در آثار منثور فارسی: مجله دستور (ضمیمه نامه فرهنگستان)، شماره 5، اسفند 1388

13- گروه اسمي در گويش تالشي مرکزی: مجله زبان و زبانشناسی، شماره 8، 1388

14- تأثیر ویژگیهای آوایی زبان فارسی بر موسیقی آوازی (با همکاری علیرضا محمدی کله سر): مجلة هنرهای زیبا، شمارة 37، پاییز 1388

15- نمودهاي اجتماعي و مردم شناختي در گويش تالشي (با همكاري دكتر فيروز فاضلي و مريم يوسفي): مجله گویش شناسی (ضمیمه نامه فرهنگستان)، دوره پنجم، شماره 7، 1387

16- فعل مجهول در زبانها و گویشهای ایرانی (با همکاری مجید جلاله وند آلکامی): فصلنامة ادب پژوهی، شمارة 16، تابستان 1390

17- نوعی خاص از ماضی نقلی در شاهنامة فردوسی (با همکاری معصومه غیوری): مجلة فنون ادبی، شمارة 6، بهار و تابستان 1391

18- بررسی وندها در گویش کهنوجی (با همکاری محسن بتلاب اکبرآبادی)، مجلة ادب پژوهی، شمارة 22، زمستان 1391 

19- بررسی کاربرد لاله از قلمرو قاموسی تا گسترة نمادین (با همکاری دکتر فیروز فاضلی و اسماعیل نقدی)، مجلة پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارة 24، بهار 1391

20- تحلیل نمونه وار ساختاری-کارکردی نمادهای قدرت در اشعار خاقانی (با همکاری نسرین کریم پور)، مجلة انسان شناسی، شمارة 18، بهار و تابستان 1392

21- بازتاب نمایش قدرت سیاسی متأثر از اندیشة سیاسی ایرانشهری در اشعار خاقانی شروانی (با همکاری دکتر فیروز فاضلی، دکتر سیدهاشم موسوی و نسرین کریم پور)، مجلة جستارهای سیاسی معاصر، شمارة 8، پاییز و زمستان 1392

22- اسطورة مرگ و باززایی باروری در سووشون و کلیدر (با همکاری دکتر بهزاد برکت و مجید جلاله وند آلکامی)، مجلة ادب پژوهی، شمارة 27، بهار 1393 

23- تاریخ‌باوری و اسطورۀ رهایی در رمان‌های رئالیسم سوسیالیستی ادبیات فارسی (با همکاری مجید جلاله وند آلکامی)، مجلة نقد ادبی، شمارة 27، 1393

24تأملی در مجمع الاصناف (با همکاری علی نصرتی سیاهمزگی)، فصلنامة سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، شمارة 29، پاییز 1394.

25- بررسی ساخت‌واژه‌ای، دستوری و معنایی فرایند تکرار در زبان فارسی (با همکاری بهروز سلطانی)، فصلنامة جستارهای ادبی، شمارة 189، تابستان 1394.

26- جلوههای رنگ در ترانه‌های عامة تالشی جنوبی (با همکاری فرشته آلیانی)، دوفصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه، شمارة 6، پاییز و زمستان 1394.

27- بررسی شهرآشوبهای درباری مسعود سعد و سنایی براساس نقد ساختارگرایی تکوینی (با همکاری علی نصرتی سیاهمزگی و دکتر علیرضا نیکویی)، دوفصلنامة کاوشنامة زبان و ادبیات فارسی, شمارة 31، پاییز و زمستان 1394.

28- تحلیل شهرآشوب صنفی مسعود سعد سلمان با دیدگاه گلدمن و بوردیو (با همکاری دکتر علی نصرتی سیاهمزگی)، دوفصلنامة جامعه شناسی هنر و ادبیات، دورة 2، شمارة  7، پاییز و زمستان 1394.

29- بررسی جاینام‌های بخش اسالم شهرستان تالش (با همکاری شهناز ملیحی لمر)، دوفصلنامة پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی، شمارة 11، بهار و تابستان 1395.

30- فعل آینده در زبانها و گویشهای ایرانی (با همکاری آرزو ابراهیمی دینانی)، دوفصلنامة زبان فارسی و گویشهای ایرانی، شمارة ا، بهار و تابستان 1395.

31- مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای کرمانجی خراسان (با همکاری محمد اصغرزاده)، دوفصلنامة زبانشناسی و گویشهای خراسان، شمارة 14، بهار و تابستان 1395.

32- بررسی نگرشهای زبانی در گویش تالشی (با همکاری فاطمه میرزاپور و سیدهاشم موسوی)، دوفصلنامه زبان و زبانشناسی، شمارة 23، بهار و تابستان 1395.

 

ب- مقالات ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی

1- شهریار و غزل معاصر (با همکاری بشیر نیکدل): چهارمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، 25/2/1387 

2- فعلهای پیشوندی در آثار منثور قرن ششم هجری (با همکاری حسام ضیایی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

3- پژوهشی در دیوان شرفشاه دولابی (با همکاری دکتر محمدکاظم یوسف پور و حورا قهرمانی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

4- نگاهی به دستور زبان دورة متوسطه (با همکاری اسماعیل نقدی): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، 14/12/1387

5- مقایسة آوایی گیلگی و فارسی در مقولة ‌اسم (با همکاری نگین صفری نژاد بی نظیر): همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی، دانشگاه گیلان، 14/12/1387

6- فعل آینده در شاهنامة فارسی (با همکاری هادی قلیزاده) همایش بین المللی فردوسی شناسی 1392

7- مسألة انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجی (با همکاری اقبال تسلیمی)، نخستین همایش بین‌المللی آموزش زبان فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 1393.

8- مقایسة چند نکتة دستوری در زبان سغدی و تالشی، دومین همایش بین‌المللی زبانها و گویشهای ایرانی، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، دی 1393.

 9- جامعه شناسی زبان مخفی (با همکاری مجید ایران نپاد نجف آبادی)، هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی، تهران، بهمن 1394.

10- بررسی تحلیلی فعل‌های پیشوندی مرکب (با همکاری شیدا امامدوست)، دهمین همایش بین‌المللی ترویج زبان فارسی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، شهریور 1394.

11- بررسی دوزبانگی و مؤلفه‌های اثرگذار آن در منطقة ترک‌نشین ابهر (با همکاری سولماز معینی)، دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، شهریور 1394.

 

ج- نقدها و گزارشهای علمی:

1- عرصة سيمرغ (نقدى بر فرهنگ تطبيقي تاتي، تالشي، آذري): مجله گويش شناسي(ضمیمه نامه فرهنگستان)، جلد اول، شماره اول، 1382

2- گبی درباره گيله گب (نقدي بر فرهنگ گيله گب): مجله گويش شناسي(ضمیمه نامه فرهنگستان)، جلد اول، شماره دوم،1383

3- گزارش نخستين همايش علمي فرهنگ و تمدن تالش (با همكاري دكتر فيروز فاضلي): مجله گويش شناسي، جلد اول، شماره سوم، 1383

4- دربارة ويژگيهاي نحوي نثر فارسي (با همكاري سهيلا فرهنگي): نوشته مهین دخت صدیقیان، کتاب ماه ادبیات، شماره 12، پیاپی126، 1387

5- در حاشية همايش زن در آيينه قوم تالش: ماهنامه تالش، شماره سيزدهم، خردادماه 1384

6- دو روي يك سكه: ماهنامه تالش، شماره پانزدهم، تيرماه 1384

 

د- سخنرانیهای علمی:

1- شيخ عبدالقادر گيلاني در الفتح الرباني: سمينار بررسي زندگي، افكار و آثار شيخ عبدالقادر گيلاني، تالش، تيرماه 1386.

2- معرفي يك اثر ارزشمند درباره تالشي شمالي: موسسه تاريخ معاصر ايران، تهران، 1385.

3- مقایسه چند نکته دستوری در گویشهای لاری و تالشی: همایش بین المللی زبانشناسی و مردم شناسی لارستان، لار، 23-25 اسفندماه 1387.

4- درآمدی بر شیوة تدوین فرهنگنامه های گویشی: دهمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان، رشت، 19-20 اردیبهشت ماه 1389.

5- مقایسة چند نکتة دستوری در زبان سغدی و تالشی: دومین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی: گذشته و حال، تهران، دایره المعارف فارسی، دیماه 1393

6- نوعی خاص از ساخت امر در تالشی و برخی از زبانها و گویشهای ایرانی، نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی کرانة جنوبی دریای خزر، اردیبهشت 1395.

7- بررسی فرایند تحول در برخی ساختهای واژگانیِ فارسی، تالشی و گیلکی، کنفرانس بین المللی ایران و قفقاز، ایروان، ارمنستان، دانشگاه دولتی اسلاونی، آ بان 1395.

 

ه- مقالات دانشنامه ای:

1- ترجمة رسالة قشيريه: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد دوم، 1386

2- دوبيتى: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد سوم، 1388

3- سفیان ثوري: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد سوم، 1388

4- ابوحفص سهروردی: دانشنامه زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، 1390

5- جارالله زمخشری: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد سوم، 1388

6- سیمرغ: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، 1390

7- ابوالنجیب سهروردی: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، 1390

8- سهروردی (شیخ اشراق): دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، 1390

9- شیخ عبدالقادر گیلانی: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، 1390

10- شیخ صفی الدین اردبیلی: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد چهارم، 1390

11- مروج الذهب: دانشنامة زبان و ادب فارسي، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلد پنجم، 1393

 

و- کتابها و تألیفات:

1- تحقیق در رسالة قشیریه: تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384

2- زبان تالشی: رشت، انتشارات فرهنگ ایلیا، 1386

3- فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی: رشت، دانشگاه گیلان، 1387

4- بانگ تالش (مجموعه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش، جلد اول): رشت، دانشگاه گیلان، 1389

 

ز- تألیفات در دست اقدام:

1- ادبیات تالشی: قراداد این کتاب با انتشارات فرهنگ ایلیا در قالب مجموعه آثار فرهنگ و تمدن گیلان منعقد شده و در مرحله نهایی اجرا قرار دارد.

2- تالشها، شیوة زندگی و زبان آنها: نوشته پاول ریس که ترجمه آن با همکاری خانم دکتر شهناز محمدزاده انجام گرفته و در مرحله آماده سازی است.

3- گنجینه گویشهای تالشی: طرح بزرگ گردآوری گونه های مختلف تالشی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این طرح در سه مجلد و هر مجلد نه گونه تالشی را در حوزه های آوایی، واژگانی، صرفی و نحوی به صورت تطبیقی مورد مطالعه و توصیف قرار می دهد.

 

 ح- راهنمایی پایان نامه ها:

1) کارکردهای هنری و زبانی غزلیات شهریار، از بشیر نیکدل (پایان نامة کارشناسی ارشد)

2) نگاهی به مسائل جامعه شناختی گویش تالشی، از مریم یوسفی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

3) فرهنگ تاریخی مصادر زبان فارسی، از مهدی دیان (پایان نامة کارشناسی ارشد)

4) بررسی ساختمان فعل در گویش تالشی، از مریم پورشفقی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

5) بررسی شواهد شعری در متون فارسی تا پایان قرن ششم، از سید ایرج حیدرزاده (پایان نامة کارشناسی ارشد)

6) نگاهی به مسائل زبانی و ادبی اشعار پیرشرفشاه دولائی، از حورا قهرمانی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

7) بررسی ویژگیهای اجتماعی گویش گیلکی شرق گیلان، از سیده زهرا هاشمی (پایان نامة کارشناسی ارشد) 

8) بررسی شواهد شعری در متون فارسی در قرن هفتم، از سوری صادقی (پایان نامة کارشناسی ارشد)

9) بررسی تطبیقی گروه فعلی در گویشهای تاتی خلخال، تالشی و گیلکی، از جهاندوست سبزعلیپور (رسالة دورة دکتری)

10) نگاهی مردم شناختی به تعابیر کنایی و استعارات در زبان تالشی، از سعید عاشوری (پایان نامة کارشناسی ارشد)

11) بررسی ساخت فعل در تفسير سورآبادي، از آسيه آرتول نجف آبادي (پايان نامة كارشناسي ارشد)

12) دوبيتيهاي تالشي شهرستان ماسال و تحليل زباني و هنري آنها، از زينب ملكي معافي (پايان نامة كارشناسي ارشد)

13) پدیدة دو یا چندزبانگی در جامعة قومی تالش، از فاطمه میرزاپور (پایان نامة کارشناسی ارشد).

14) بررسی ساختاری و محتوایی غزلیات شاعران ادبیات مقاومت در حوزة دفاع مقدس، از طاهر صفرپور (پایان نامة کارشناسی ارشد).

15) جاینام‌های تالشی بخش اسالم ، از شهناز ملیحی لمر (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

16) سیمای حضرت علی (ع) در آثار منظوم فارسی تا پایان قرن هفتم هجری، از شیوا حسنی آهنگرمحله (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

17) بررسی پدیدة دوزبانگی و رابطة آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی بندر انزلی، از فرشته کریمی (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

18) بررسی فرهنگ عامه در هفت‌اورنگ جامی، از افسانه احمدی ناو (پایان‌نامة کارشناسی ارشد).

19) بررسی ویِژگیهای زبانی ذخیرة خوارزمشاهی، از نجمه رحیمی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

20) بررسی ترانه ها و انواع آن در تالشی جنوبی، از فرشته آلیانی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

21) شهرآشوبهای فارسی با رویکرد نقد ساختگرایی تکوینی، ار علی نصرتی سیاهمزگی (رسالة دورة دکتری).

22) مبانی شخصیت و شخصیت پردازی رمانهای پیشامدرن، مدرن و پسامدرن ادبیات فارسی، از مجید جلاله وند (رسالة دورة دکتری) 

23) تحلیل مردم شناختی اشعار خاقانی، از نسرین کریم پور (رسالة دورة دکتری).

24) بررسی گرایش‌های نامگذاری و تغییرات آوایی نام‌واژه‌های انسانی در دهستان خرجگیل (ناو) اسالم، از لطف الله شایسته راد (پایان نامة کارشناسی ارشد).

25) تحلیل زبانی و محتوایی (شرح و تفسیر) جامع‌الحکمتین ناصرخسرو، از بهمن خلیفه (رسالة دورة دکتری).

26) بررسی فرآیندهای واژه‌سازی در ترجمة تفسیر طبری، از بهمن شفقتی (پایان نامة کارشناسی ارشد).

 [ ویرایش نشده است ]


نیمسال دوم، سال تحصیلی89-1388
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه تحقيق در دستور دستور زبان (1) - فارسی معماري - -
یکشنبه مطالعه و تحقیق رفع اشکال دانشجویان فارسي تربيت بدني فارسی تربيت بدني - -
دوشنبه مطالعه و تحقیق رفع اشکال دانشجویان مرصاد العباد جلسه گروه مرصاد العباد -
سه شنبه مطالعه و تحقیق رفع اشکال دانشجویان - مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقيق بوستان
چهارشنبه مطالعه و تحقیق رفع اشکال دانشجویان - مطالعه و تحقیق - -


گلبانگ تالشی
تماس با محرم رضایتی کیشه خاله
kishekhaleh@yahoo.com
0131-6690274-6 4066
دانشگاه گيلان - دانشكده ادبيات وعلوم انساني - گروه زبان وادبيات فارسي
فكس دانشكده : 6690590- 0131
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم