رضا زارعی
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه آمار
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
رضا زارعی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه آماربیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: نتایج امتحانات :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


متولد سال 1361

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

استنباط آماری در محیط فازی

نظریه قابلیت اعتماد

استنباط بیزیکارشناسی آمار از دانشگاه رازی کرمانشاه- 1384

 

کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان- 1387

عنوان پایان نامه: قابلیت اعتماد بیزی در محیط فازی

 

دکتری آمار گرایش استنباط آماری از دانشگاه فردوسی مشهد- 1392

عنوان رساله دکتری: ترتیب های تصادفی در محیط فازیJournal Papers

J. Zendehdel, M. Rezaei, M.G. Akbari, R.Zarei, H. Alizadeh Noghabi, Testing Exponentiality for imprecise data and its applications, Soft Computing, (2018) 22: 3301-3312

A. Toomaj, R. Zarei, Some new results on information properties of mixture distributions, Filomat, (2017) 31: 4225-4230 

R. Zarei, M. Amini, A.H. Rezaei Roknabadi,  Fuzzy stochastic ordering for c-fuzzy random variables and its applications, Soft Computing, (2015) 19: 179-188.

 

R. Zarei, M. Amini, A.H. Rezaei Roknabadi, Ranking fuzzy random variables based on new
fuzzy stochastic orders, 
Journal of Uncertain Systems, (2014) 8: 66-77

 

R. Zarei, M. Amini, A.H. Rezaei Roknabadi, M.G. Akbari, Some fuzzy stochastic orderings for fuzzy random variables, Fuzzy Optimization and Decision Making, (2012) 11: 209-225

 

R. Zarei, S.M. Taheri, M. Amini, A.H. Rezaei Roknabadi, Bayesian estimation based on vague lifetime data, Soft Computing, (2012) 16: 165-174

 

S.M. Taheri, R.Zarei,  Bayesian system reliability assessment under the vague environment, Applied Soft Computing,  (2011) 11: 1614-1622

 

S.M. Taheri, R.Zarei,  Extension principle for vague sets and its applications, Advances in Fuzzy Mathematics, (2010) 6: 17-26

 

طاهری، س. م،  زارعی، ر.  مجموعه های مبهم (مجموعه های فازی شهودی)، سری سیستم های فازی و محاسبات نرم، (1388)، جلد اول: صفحات 35-1

 

زارعی، ر.، قابلیت اعتماد در محیط فازی، اندیشه آماری، (1386)، سال دوازدهم، شماره اول، صفحات 99-86

 

Conference Papers

 

 ,R. Zarei, M. Amini, A.H. Rezaei Roknabadi, New Fuzzy Stochastic Orders for Ranking Fuzzy Random Variables, The 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes, 1392,  Zahedan-Iran

 

R. Zarei, M. Amini, A.H. Rezaei Roknabadi, Stochastic Ordering for Fuzzy Random Variables, The 11th Iranian Conference On Fuzzy Systems, 1390, Zahedan-Iran

 

Taheri, S.M., Zarei, R. (2007), Bayesian reliability in vague environment, ISI Bulletin, Vol. LXII, Proc. 56th ISI Conf.erence, Lisboa (Portugal), pp. 2080-2083

 

Zarei R,Taheri S.M. (2007),  Extension Principle For Vague Sets, First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent systems, Mashhad-Iran, 29-31,

 

زارعی، ر.، قابلیت اعتماد بیزی در محیط فازی، دهمین کنفرانس آمار ایران، (1389)، تبریز-ایران

 

طاهری، س.م.، زارعی،ر.، قابلیت اعتماد سیستم ها بر پایه مجموعه های مبهم، هشتمین کنفرانس آمار ایران، (1385)، شیراز-ایران

 [ ویرایش نشده است ]


اول 98-97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق احتمال دو رفع اشکال راهنمایی ارشد -
یکشنبه مباحث مخصوص جلسه گروه راهنمایی ارشد- راهنمایی ارشد - -
دوشنبه آمار و احتمال مقدماتی جلسه دانشکده احتمال دو رفع اشکال راهنمایی ارشد -
سه شنبه آمار ریاضی راهنمایی ارشد مباحث مخصوص دانشجویان ارشد - -
چهارشنبه آمار و احتمال مقدماتی-آمار ریاضی رفع اشکال رفع اشکال - - -

انجمن سیستم های فازی ایران
انجمن آمار ایران
انجمن سیستم های هوشمند ایران


CV [ دانلود ]


تماس با رضا زارعی
rezazarei.r@gmail.com
دانشگاه گیلان-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم