دکتر کریم ثابت رفتار
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه محیط زیست
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر کریم ثابت رفتار
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه محیط زیستبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: کریم ثابت رفتار
تاریخ و محل تولد: 1346 - تهران
آدرس محل کار: صومعه سرا- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان - گروه محیط زیست
Email: Karim.Sabet @ anu. edu. au

 

مدارک تحصیلی:

- دکترای محیط زیست - از دانشگاه ملی استرالیا 1385

 

-The hydrological flux of organic carbon at the catchment scale: A case study in the Cotter River Catchment, Australia - ANU, 2006 


- فوق لیسانس محیط زیست از دانشگاه تهران، 1373
تجزیه و تحلیل ( فراکافت ) اثرات زیست محیطی آزولا براکوسیستم آبی تالاب انزلی

 

- لیسانس محیط زیست و شیلات از دانشگاه تهران، 1371
بررسی سیستم های تصفیه فاضلاب کارخانجات استان گیلان

 

سوابق آموزشی و اجرایی:

- تدریس در گروه آموزشی جنگل داری از 1373 لغایت 1379 و از سال 1385 تاکنون
- تدریس درگروه آموزشی شیلات از 1376 لغایت 1379 و از سال 1385 تاکنون
- مدیر گروه محیط زیست از 1376 لغایت 1380
- مدیر گروه محیط زیست از 1385 تاکنون
- عضو کمیته رفع آلودگی هوا در استانداری گیلان 1376
-عضو کمیته تخصصی و اجرایی کنگره اتحادیه دانشگاههای دولتی حاشیه خزر 1376
- عضو کمیته اجرایی همایش آلاینده های محیط زیست - دانشگاه گیلان 1376
- عضو کمیته فنی- تخصصی بررسی طرح های مطالعاتی حفاظت محیط زیست - دانشگاه گیلان 1376
- عضو کمیته اجرایی- علمی و داوران چهارمین همایش تخصصی آلاینده های محیط زیست - دانشگاه گیلان 1380
- عضو هیات تحریریه فصلنامه جنگل و کمیته اجرایی از 1379 لغایت 1380
- عضو هیات تحریریه مجله علمی - ترویجی CJES در دانشگاه گیلان از 1385 تاکنون
- عضو گروه پژوهشی آمایش سرزمین دانشگاه گیلان از آذر ماه 1386
- عضو انجمن زیست شناسی ایران از سال 1386 تاکنون
- عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران از سال 1386 تاکنون
- عضو شورای پژوهشی محیط زیست استان گیلان از اردیبهشت  1387 تاکنون
- عضو کمیته مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه خدماتی و زیر بنایی و نماینده تام الاختیار دانشگاه گیلان در محیط زیست استان گیلان، از دی ماه سال 1386 تاکنون
- نماینده گروه پژوهشی آمایش سرزمین (GIS) در استانداری گیلان از اسفند سال 1386 تاکنون
- مدرس واحدهای درسی: ارزیابی محیط زیست و ارزیابی اثرات توسعه- شناخت حیوانات شکاری - پارکهای ملی و جنگلی و پردیسها - شناخت و حمایت محیط زیست - اکولوژی عمومی و بوم شناسی انسانی و طبیعی در دانشگاه گیلان از 1373 تاکنون


 سوابق تحقیقاتی و پژوهشی:

- عضو شورای پژوهشی محیط زیست استان گیلان از سال 1378 لغایت 1380
- عضو پژوهشی گروه محیط زیست جهاددانشگاهی دانشگاه گیلان - کمیته ارزیابی اثرات توسعه از 1378 لغایت 1380
- مشاور و مجری طرح بهبود شرایط زیستگاهی تالاب انزلی، اداره کل محیط زیست استان گیلان 1373
- مشاور و مجری طرح شناخت و احیای محیط زیست طبیعی استان گیلان - اداره کل محیط زیست گیلان 1374-1373
- مشاور و مجری طرح حفاظت و بازسازی تالاب انزلی فاز اول - محیط زیست گیلان 1375-1374
- مشاور و مجری طرح حفاظت و بازسازی تالاب انزلی فاز دوم - محیط زیست گیلان 1376-1375
- مشاور و مجری طرح حفاظت و بازسازی تالاب انزلی فاز سوم - محیط زیست گیلان 1378-1376
- عضو کمیته اجرایی- علمی و داوران چهارمین همایش تخصصی آلاینده های محیط زیست در دانشگاه گیلان از 1379 لغایت 1380
- مشاور طرح ارزیابی اثرات محیط زیستی مجتمع گردشگری-اقامتی لوتوس پارسیان انزلی - 1386
- همکار اصلی در طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی موزه میراث روستایی گیلان، دانشگاه گیلان - 1387

 

انتشارات و مقالات علمی داخلی- خارجی:
- خراسانی، نعمت ا...، ثابت رفتار، کریم (1374): آثار زیست محیطی گیاه آزولا بر اکوسیستم آبی تالاب انزلی- پژوهش و سازندگی، شماره 26، 1374
- ثابت رفتار، کریم( 1375): تأثیر هیدروکربن های نفتی بر محیط زیست دریای خزر، اولین همایش تخصصی پسابهای آلاینده محیط زیست استان گیلان، 1375
- ثابت رفتار، کریم( 1375): تهیه نقشه عمق سنجی در طرح حفاظت بازسازی تالاب انزلی، سومین همایش طرح پژوهشی ودستاوردهای علمی - دانشگاه گیلان، 1375
- ثابت رفتار، کریم( 1376): بررسی اثرات آزولا بر محیط زیست تالاب انزلی، چهارمین همایش سراسری دستاوردهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان ( ارائه به صورت پوستر)، 1376
- ثابت رفتار، کریم( 1377): شناسایی آبگیرها و تالابهای مهم استان گیلان، پنجمین همایش سراسری دستاوردهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان ( ارائه به صورت سخنرانی )، 1377
- زرکامی، رحمت، ثابت رفتار، کریم( 1378): مقایسه وضعیت خوراکوری در چهار رودخانه از بخش های مختلف تالاب انزلی، سومین همایش آلاینده های محیط زیست دانشگاه گیلان، 1378
- ثابت رفتار، کریم( 1379): نتایج بدست آمده درخصوص آرایش مکانی کاربری های ممکن (Zonning) در تالاب انزلی، هفتمین همایش علمی - پژوهشی دانشگاه گیلان ( ارایه بصورت پوستر)، 1379
- توکلی، بابک، ثابت رفتار، کریم( 1381): مطالعه تأثیر فاکتورهای مساحت، جمعیت و تراکم جمعیت حوزه آبخیز برروی آلودگی رودخانه های منتهی به تالاب انزلی، مجله محیط شناسی، سال بیست و هشتم، انتشارات دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، 1381
- توکلی، بابک، ثابت رفتار، کریم( 1382): ارزیابی آثار توسعه (EIA) جاده کنار گذر انزلی، مجله محیط شناسی، سال بیست ونهم، انتشارات دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، 1382

 

- Sabefraftar, Karim(2005): The hydrological Flux of Organic Carbon: A case study of the Cotter River Catchment, Journal of Engineering Science, Vol. 1, 63-80, 2005

 

- Taghvaye Salimi, E., Soleimani, K., Habibnejad Roshan, M., Sabetraftar, K. (2008): Land use planning for land management using the geographic information system (GIS) in the Loumir watershed of Guilan province in nothern Iran, Caspian J. Env. Sci. 2008, Vol. 6 No. 2 pp. 141-149

 

  - Neyestani, J., Shafii, Sh., Sabetraftar, K.(2008): A Study on the Climate of Northern Khorasan Based on Nisa Inscribed Pottery (Ostraka) of First and Second Centuries BC, Journal of Research Institute, I.C.H.T.O Special International Issue. Nos. 22 & 23, Spring-Summer 2008. pp. 61-66

 

 - Sabefraftar, Karim (2009): Comparison of GPP and Hydrological Organic Carbon Flux, A Catchment Scale Approach, LAMBERG Academic Publishing (LAP), Germany
ISBN 978-3-8383-0069-6
 

 

 

 شرکت در کنفرانس های بین المللی:

- Sabetraftar, Karim (2004): The hydrological flux of organic carbon and how it can be spatially analysed using GIS and Environmental Modeling, The Regional Conference on Ecological and Environmental Modeling (ECOMOD 2004), 15-16 September 2004, Penang, Malaysia

 

- Sabetraftar, Karim (2004): Towards estimating hydrological flux of organic carbon using a Rainfall-Runoff model in the Cotter Catchment, The Fourth Australian Stream Management Conference, 19-22 October 2004, Tasmania, Australia

 

- Sabetraftar, Karim (2005): A dynamic Rainfall-Runoff Modeling to predict the Hydrological Flux of Organic Carbon in the Cotter Catchment, The International Conference on Integrated Assessment of Water Resources and Global Change: A North-South Analysis, 23-25 February 2005, Bonn, Germany

 


Award:

- Departemental Visitor Status with the Fenner School at the Australian National University, Australia (Since April 2009)

 

- Research Affiliate Status with SRES at the Australian National University, Canberra, Australia (From 2006 to 2009)


- CRC for Greenhouse Accounting Postgraduate Research Grant, Canberra, Australia (From 2003 to 2006) 

دكتراي محيط زيست - ارزيابي محيط زيست و مدلينگ با استفاده از مدل هاى هيدرولوژيک (IHACRES ) و سيستم هاى اطلاعات جغرافيايى (GIS) در منابع آب از دانشگاه ملي استراليا (1385)

کارشناسى ارشدمحيط زيست از دانشگاه تهران (1373)

کارشناسى محيط زيست و شيلات از دانشگاه تهران (1371)

 

- موارد تخصص در دوره دکترا (PhD):


- Environment Impact Assessment (EIA) at the Catchment scales,

- Spatially Analysis and Modeling Approaches in Environmental Science Using GIS and Hydrological Modeling.,

- Component and Pollutant Load Estimation through Rainfall-Runoff Model (IHACRES) and Regionalization Method.

  انتشارات و مقالات علمی داخلی- خارجی:

- ثابت رفتار، کریم( 1385): تخریب لایه ازون و اثرات آن بر محیط زیست جانوری، انتشارات دانشگاه گیلان، 1385

- ثابت رفتار، کریم. 1386 : ارزیابی اثرات محیط زیستی مجتمع گردشگری اقامتی لوتوس پارسیان انزلی (هشتمین نمایش دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان 11 الی 13 اسفند 1386 - دانشگاه گیلان)
- توکلی، بابک و ثابت رفتار، کریم. 1386 : بررسی گونه های شاخص (پرندگان و پستانداران) مناطق تحت نظارت محیط زیست بر روی نقشه کاربری اراضی در حوزه آبریز شرق گیلان (هشتمین نمایش دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان 11 الی 13 اسفند 1386 - دانشگاه گیلان)
- تقوای سلیمی، ا.، سلیمانی، ک.، حبیب نژاد روشن، م.، ثابت رفتار، ک. 1387 : آمایش سرزمین به منظور کاربری های مناسب برای جنگلداری در حوضه آبخیز لومیر استان گیلان (اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری 25 - 26 اردیبهسشت 87 - ساری)

 - تقوای سلیمی، ا.، ثابت رفتار، ک.، نقدی، ر. 1387 : دستیابی به کاربری های مناسب برای مرتعداری با استفاده از GIS در حوضه آبخیز شماره 8 استان گیلان (پنجمین همایش سامانه اطلاعات مکانی 87 GIS سازمان نقشه برداری کشور 24 آذر 87 - قزوین)

 

Sabefraftar, Karim (2005): The hydrological Flux of Organic Carbon: A case study of the Cotter River Catchment, Journal of Engineering Science, Vol. 1, 63-80, 2005

 

Taghvaye Salimi, E., Soleimani. K., Habibnejad Roshan, M., Sabetraftar, K.(2008): Land Use Planning for Land Management sing the Geographical Information System (GIS) in the Loumir Watershed of Guilan Province in
Northern Iran, Caspian J. Env. Sci. Vol. 6 No. 2 pp. 141-149 

 

Neyestani, J., Shafii, Sh., Sabetraftar, K.(2008): A Study on the Climate of
Northern Khorasan Based on Nisa Inscribed Pottery (Ostraka) of First and
Second Centuries BC, Journal of Research Institute, I.C.H.T.O Special
International Issue. Nos. 22 & 23, Spring-Summer 2008. pp. 61-66

 

Sabefraftar, Karim(2009): Comparison of GPP and Hydrological Organic Carbon Flux, A Catchment Scale Approach, LAMBERG Academic Publishing (LAP), Germany - ISBN 978-3-8383-0069-6 


 

Naghdi, R., Sabetraftar, K., Abedi, T., Hosseini. A., (2009): Study of soil Mass
Movement in Harvested areas of Caspian Forests, northern Iran, Indian Journal of
Forestry, Vol. 32(4): 537-543. 

 

Sabetraftar, K, Mackey, B., Croke, B., (2011): Sensitivity of modelled gross
primary productivity to topographic effects on surface radiation: a case study in the
Cotter River Catchment, Australia, Ecological Modelling, Vol. 222: 795-803. 

 

 

Shafii, Sh., Sabetraftar, K.(2011): A investigation on the Climate and ecology of
the Caspian Sea in the first millennium AD based on documents and archaeological
data, Caspian J. Env. Sci. Vol. 9, No. 1, June 2011

 

Roghayeh Sadeghi, Rahmat Zarkami, Karim Sabetraftar, Patrick Van Damme, (2012): Application of classification trees to model the distribution pattern of a new exotic species Azolla filiculoides (Lam.) at Selkeh Wildlife Refuge, Anzali wetland, Iran, Ecological Modelling, Vol. 243: 8-17.
 

 

Roghayeh Sadeghi, Rahmat Zarkami, Karim Sabetraftar, Patrick Van Damme, (2012): Use of support vector machines (SVMs) to predict distribution of an invasive water fern Azolla filiculoides (Lam.) in Anzali wetland, southern Caspian Sea, Iran, Ecological Modelling, Vol. 244: 117-126.
 

 

Sabetraftar, Karim., Mackey, B., Croke, B., (in prep): The Post Fire Response of a
Forested Watershed: gross primary productivity and total organic carbon
concentration in the Cotter River Catchment, Australia.

 

Sabetraftar, Karim., Mackey, B., Croke, B., (in prep): Factoring the Hydrological
flux into regional carbon budgetsارزیابی محیط زیست

زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری

پروژه کارشناسی محیط زیست

جلسه بحث کارشناسی محیط زیست

تماس با دکتر کریم ثابت رفتار
karim.sabet@anu.edu.au
09113390442
دانشكده منابع طبيعي، گروه آموزشي محيط زيست
Email: karim.sabet@anu.edu.au   ورود به سیستم