دکتر عاطفه صبوری
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر عاطفه صبوری

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


محل تولد: لاهیجان

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سال اخذ مدرک محل اخذ مدرک ملاحظات
کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 1381 دانشگاه تبریز رتبه اول
کارشناسی ارشد اصلاح نباتات 1383 دانشگاه تبریز

رتبه اول

استعداد درخشان دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک) 1389 دانشگاه تبریز

رتبه دوم آزمون دکتری

استعداد درخشان دانشگاه در دوره دکتری

 

گذراندن فرصت مطالعاتی از Sep 2008 تا Jan 2009.
در موسسه بین المللی تحقیقات برنج International Rice Research Institute (IRRI), N  تحت راهنمایی دکتر Rakesh Kumar Singh و دکتر Michael J. Thomson

 

تاریخ آغاز به کار رسمی در دانشگاه گیلان: اردیبهشت ماه 1389 

  

 عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد: بررسی ژنوتیپ های گندم تحت تنش شوری

 عنوان پایاننامه دکتری: مکان یابی QTLهای مرتبط با کیفیت دانه در برنج

 

 مقالات در مجلات علمی و پژوهشی خارجی و داخلی:

 

 Sabouri, A. Afshari, R. Raiesi, T. Babaei Raouf, H. Nasiri, E. Esfahani, M. Kafi Ghasemi, A. Kumar, A. 2018. Superior adaptation of aerobic rice under drought stress in Iran and validation test of linked SSR markers to major QTLs by MLM analysis across two years. Molecular Biology Reports. 45(5): 1037-1053. (ISI, Springer)


Gholamian E., Razmjou J., Banihashemian SM., and Sabouri A. 2018. Population genetic structure of Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) on citrus trees in North of Iran. European Journal of Entomology. 115: 7–14. (ISI)

 

  Sabouri, A., Sajise, A.G. De Ocampo, M. Vispo, A.N. Refuerzo, L. Arceta, M. Mamiit, A. Thomson, M.J. GregorioG.B. Singh, R.K. 2009, Diversity within the widely-studied salt-tolerant landrace Pokkali, SABRAO Journal of Breeding and Genetics Vol. 41, Special Supplement, August 2009. ISSN 1029-7073. (ISI).

 

 Sabouri, A., Toorchi, M., Rabiei, B., Aharizad, S., Moumeni, A., Singh, R.K., 2010. Identification and mapping of QTLs for agronomic traits in indica - indica cross of rice (Oryza sativa L.). Cereal Research Communications. 38(3) 317–326. (ISI).

 

Sabouri, A., Rabiei, B., Toorchi, M., Aharizad, S., Moumeni, 2012. Mapping quantitative trait loci associated with cooking qualities in Iranian Rice Cultivar, Australian Journal of Crop Science. 6(5):808-814. (ISI)

Sabouri, H., Rezai, A. Moumeni, A. Kavousi, M. Katuzi, M. Sabouri, A., 2009. QTLs Mapping of Physiological Traits Related to Salt Tolerance at Young Seedling Rice (Oryza sativa L.). Biologia Plantaroum 53(4): 657-662. (ISI).

 

Sabouri H., Sabouri A. Dadras. A. R. 2009. Genetic Dissection of Biomass Production and Partitioning with Grain Yield and Yield Traits in indica-indica Crosses of Rice (Oryza sativa L.) cultivars. Australian Journal of Crop Science. 3(3):155-166. (ISI).

 

Sabouri H. Sabouri., A. 2009. New Evidence of QTLs Attributed to Salinity Tolerance in Rice. African Journal of Biotechnology, 7:4376-4383. (ISI).

 

Sabouri A., Sabouri, H.,  De Ocampo, M., Genetic analysis seedling vigour under osmotic stress in rice (Oryza sativa L.) by QTL mapping, Russian Agricultural Sciences. 38 (5-6): 423-429.

 

Sabouri H., Sabouri, A., M.R. Jafarzadeh. 2011. Mapping of Quantitative Trait Loci for Blast Field Resistance in the Iranian Rice (Oryza sativa L) Population. Plant Omics Journal. 4(1): 1-5. (ISI)

 

Sabouri, A., Rabiei, B., Toorchi, M., Aharizad, S., Moumeni, Mapping quantitative trait loci associated with cooking and eating qualities in Iranian Rice Cultivar, Australian Journal of Crop Science. 6(5):808-814. (ISI).j

 

صبوری، حسين، صبوری، عاطفه، نحوی، مجيد، دادرس، احمدرضا، کاتوزی، مهناز. 1387. مکان­يابی QTLهای کنترل کننده محتوای کلروفيل برگ در مراحل گياهچه و زايشی برنج تحت تنش شوری، ژنتیک نوین، 3: 30-21.

 

صبوري، حسين، نحوي، مجيد، بيابانی، عباس، ترابي، آذرخش، دادرس، احمدرضا، صبوري، عاطفه. 1388. طبقه بندي ارقام برنج ايراني براساس توابع تشخيص خطي فيشر در سطوح مختلف پتانسيل اسمزي حاصل از سوربيتول. مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان. 2: 65-49.  

 

صبوري، حسين، بيابانی، عباس، صبوري، عاطفه. اسمعیلی مجید محمد. 1389. مطالعه QTLهای مرتبط با بنیه بذر در عکس العمل به تنش اسمتیک حاصل از سوربیتول در برنج. مجله علمی پژوهشی پژوهش های تولید گیاهی.جلد 17. شماره 2. 136-123.

 

صبوري، حسين، بيابانی، عباس، فضلعلی پور، مریم و صبوري، عاطفه. 1389. تعیین بهترین شاخص های گزینشی برای تسهیل عمل انتخاب در برنج. مجله علمی پژوهشی پژوهش های تولید گیاهی. جلد 17. شماره 4. 25-1.

 

طبخ کار، نرجس، ربیعی، بابک  و صبوري، عاطفه. 1390. اریابی فراوانی آللی و چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کنترل کننده کیفیت دانه در برنج. علوم گیاهان زراعی ایران. شماره 3: 507-495.

 

جعفری، ناهید، اصفهانی مسعود و صبوري، عاطفه. 1390. ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای توصیف سرعت ظهور گیاهچه سه رقم کلزا نسبت به دما. علوم گیاهان زراعی ایران. شماره 4: 868-857.

 

صبوری، حسين، صبوری، عاطفه و نواب پور، سعید. 1390. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه های برنج به روش لاین × تستر. مجله تولید و فناوری محصولات زراعی و باغی. 2: 63-45.

 

Tabkhkar, N., Rabiei, B., and Sabouri, A. 2012. Genetic diversity of rice cultivars by microsatellite markers tightly linked to cooking and eating quality. Australian Journal of Crop Science. 6(6): 980-985. (ISI).

 

 Fallahi, H. A., Mahmadyorov, U., Sabouri, H., Ezat Ahmadi, M. and Sabouri, A. 2012. Ontogenic approach to wheat yield components in six different rotation types. African Journal of Agricultural Research. Vol. 7(15), pp. 2363-2371.

 

صبوری، حسين، صبوری، عاطفه و خاتمی نژاد، رسول. 1391. مکان یابی QTLهای برخي صفات مرتبط با تحمل به خشکي در برنج. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 4: 12-1. 

 

 Ghomi, Kh., Rabiei, B., Sabouri, H. Sabouri, A. 2013. Mapping QTLs for Traits Related to Salinity Tolerance at Seedling Stage of Rice (Oryza sativa L.): An Agrigenomics Study of an Iranian Rice Population. OMICS A Journal of Integrative Biology. 17(5): 242-251. (ISI).M

 

صبوری، حسين، صبوری، عاطفه، و دادرس، احمدرضا. 1392. مدل سازي واکنش سرعت جوانه زنی ژنوتیپهاي مختلف برنج نسبت به دما. تحقیقات غلات. 2: 135-123. 

 

 Hezar Jaribi, E., Jabarov, Kh., Sabouri, A. and Kavandi, R. 2013. Evaluation of Genotype × Environment Interactions Using of Path Coefficient Analysis in Soybean. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 2(7): 46-54.

 


حیدری، راویه، صبوری، عاطفه، صبوری، حسین و فلاحی، حسین علی. شناسایی متحمل ترین ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) نسبت به تنش غرقابی با استفاده از خصوصیات ریشه و شاخص¬های تحمل به تنش. مجله پژوهش های تولید گیاهی. جلد بیستم. شماره 2. صفحه 120-95.

 


صبوری، حسین، صبوری، عاطفه و کاتوزی، مهناز. 1392. مکان یابی ژنتیکی خصوصیات مادگی، پرچم و پوشینه مرتبط با سیستم آمیزشی در برنج. مجله علمی پژوهشی زیست فناوري گیاهان زراعی. سال سوم، شماره چهارم. صفحه 24-15.

 

 

 دادرس، احمدرضا، صبوری، حسین، محمدی نژاد، قاسم، صبوری، عاطفه و شعاعی دیلمی، مرداویج. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شكلي طولي قطعات تكثيري. مجله علمی-پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی. سال پنجم. جلد 10. شماره 2. صفحه 45-29.

 

 

 صبوری، عاطفه، صبوری، حسین و دادرس، احمدرضا. 1392. تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته با QTLهای بزرگ اثر Saltol و SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج. مجله تحقیقات غلات. شماره 1. جلد 3. صفحه 396-381.

 

 

 قمی، خدیجه، صبوری، حسین، ربیعی، بابک، صبوری، عاطفه. 1392. بررسی مرحله گیاهچه¬ای و شناسایی معیارهای مناسب انتخاب یک جمعیت در حال تفرق برنج (Oryza sativa L.). در شرایط تنش شوری. مجله پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. دوره 12. سال 5. صفحه 48-30.

 

 

Mardani, Zahra, Rabiei Babak, Sabouri Hossein and Sabouri Atefeh, 2014. Identification of molecular markers linked to salt tolerant genes at germination stage of rice. Plant Breeding. 133: 196-202. (ISI).M
 

 

 Mardani, Zahra, Rabiei Babak, Sabouri Hossein and Sabouri Atefeh, 2013. Mapping of QTLs of Germination Characteristics under Non-stress and Drought Stress in Rice. Rice Science. 20(6): 391−399.

 

 

 Roein, Zeynab, Hassanpour Asil, Moazzam, Sabouri, Atefeh Dadras, Ahmad Reza.  2014. Genetic structure of Chrysanthemum genotypes from Iran assessed by AFLP markers and phenotypic traits. Plant Systematics and Evolution. 300 (3): 493-503. (ISI, Springer). N

 

 

  Dadras, Ahmad Reza, Sabouri Hossein, Mohammadinejad, Ghasem, Sabouri Atefeh and Shoai-Deylami. Mardavij. 2014. Association analysis, genetic diversity and structure analysis of tobacco based on AFLP markers. Molecular Biology Reports. 41(5): 3317-3329. (ISI, Springer). v

v

 

عاشوری واجاری، مهسا، قاسم نژاد محمود، صبوری، عاطفه، ابراهیمی، رضا و خلقی اشکلک، علی. 1392. استفاده از مدل هاي رياضي در پيش بيني سفتي بافت ميوه كيوي رقم ’هايوارد‘ در پايان انبارماني. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. جلد چهاردهم. شماره 4. صفحه 453 تا 464.

 

 

ربیعی، بابک، مردانی، زهرا، قمی، خدیجه، صبوری، حسین و صبوری، عاطفه. 1393. مطالعه اثر کروموزوم شماره یک برنج بر صفات مرتبط با تحمل به شوری و خشکی در مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای. مجله به نژادی نهال و بذر. دوره سی-ام. شماره 1. صفحه 16-1.

 

 

ربیعی، بابک. مردانی، زهرا، صبوری، حسین و صبوری، عاطفه. 1392. مکان‌یابی QTLهای کنترلکنندۀ تحمل به تنش‌های خشکی و شوری در مرحلۀ جوانه‌زنی برنج. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 44، شماره 4، صفحه 585-596.

 


عاشوری واجاری، مهسا، قاسم نژاد محمود، ابراهیمی، رضا و صبوری، عاطفه. 1392. ارزیابی عمر انبارمانی میوه کیوی رقم هایوارد بر اساس ترکیب معدنی میوه چه ها و میوه های بالغ. مجله علوم باغبانی ایران. 44: 431-441.

 

 

دادرس، احمدرضا، صبوری حسین و صبوری، عاطفه. 1393. تجزیه ارتباط مکانهای ژنی کنترل کننده برخی صفات مهم مورفولوژیک توتون با استفاده از نشانگرهای AFLP تحت شرایط تنش اسمزی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 45. شماره 1. صفحه 73-84.

 

روئین، زینب، حسن پور اصیل، معظم و صبوری، عاطفه. 1393. شناسایی ژنوتیپ¬های برتر گل داوودی بر اساس صفات فنولوژیک و ماندگاری گلدانی. مجله علوم و فنون کشت¬های گلخانه¬ای. دوره پنجم. شماره 18. صفحه 27-37.

 

 

حیدری، راویه، صبوری، عاطفه، صبوری، حسین، فلاحی، حسین علی و دادرس، احمدرضا. 1393. شناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جو. مجله علمی-پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی. دوره 6. شماره 2. صفحه 41-60.

 

 

عاشوری واجاری، مهسا، قاسم نژاد محمود، صبوری، عاطفه و ابراهیمی، رضا. مطالعه همبستگی بین مقدار و نسبت عناصر معدنی میوه کیوی رقم "هایوارد" در زمان برداشت با عمر پس از برداشت آن در باغ¬های کیوی شرق استان گیلان. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال چهارم. شماره سیزدهم. صفحه 100-87.محمدی، زینب. صبوری، عاطفه. حیدری، راویه. صبوری، حسین. فلاحی، حسین علی. دادرس، احمدرضا. موسی نژاد، صدیقه. 1393. بررسی ساختار جمعیت و تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP. مجله علمی-پژوهشی تحقیقات غلات. شماره 2، جلد 4. صفحه 141-154.

 

 

صبوری حسین، محمد آلق شریفه، بیابانی عباس، دادرس احمدرضا، صبوری عاطفه، کاتوزی مهناز، نجار عجم محبوبه، پیراسته ماهم و خاتمی نژاد رسول. 1393. شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده مؤلفه های جوانه زنی در جمعیت لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی (.Oryza sativa L) تحت شرایط مختلف تنش اسمتیک. فصلنامه علمی - پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی. دوره 4، شماره 8، صفحه 31-45.

 

 

Sabouri, H. Dadras, A. R. Sabouri, A. and Katouzi, M. 2013. Mapping QTLs for agronomic traits in rice under water stress condition using Iranian Recombinant Inbred Lines population. Journal of Plant Physiology and Breeding. 3(1): 57-69.

 

 

صبوری، حسین، صبوری، عاطفه، دادرس، احمدرضا وکاتوزی، مهناز. تشخیص ژنهای کمی محتوای پروتئین و دمای ژلاتینی شدن دانه برنج در جمعیت رگه-های نوترکیب عنبربو × سپیدرود. مجله علمی-پژوهشی فن¬آوری زیستی در کشاورزی. دوره 5. شماره 2. جلد 13. صفحه 28-21.

 

 

صبوری، عاطفه و علیپور استخری، وحیده. 1393. برازش مدل الگوی رشد آفتابگردان ارقام لاکومکا و پروگرس در شرایط دیم. دانش زراعت. سال ششم. جلد پنجم. شماره 10. صفحه 65-76.

 

 

تولی، رقیه، اعلمی، علی، صبوری، حسین، صبوری، عاطفه. 1394. بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای پیوسته به QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به خشکی در کروموزوم 9 برنج. مجله علمی-پژوهشی تحقیقات غلات. دوره 5، شماره 2، صفحه 107-119.

 

 

Mohammadi, Z., Sabouri, A. and Mousanejad, S. 2015. Association analysis for traits associated with powdery mildew tolerance in barley [Hordeum vulgare L.] using AFLP markers. Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB). 4(1): 1-17

 

Rabiei, B. Kordrostami, M. Sabouri, A and Sabouri, H. 2015. Identification of QTLs for Yield Related Traits in Indica Type Rice Using SSR and AFLP Markers. ACS Agriculturae Conspectus Scientifi cus . 80(2): 91-99)

 

Davoodi, S. J.A. Olfati, Y. Hamidoghli and A. Sabouri. 2016. Standard Heterosis in Cucurbita moschata and Cucurbita pepo Interspecific Hybrids. International journal of vegetable science. 22(4): 383-388.

 

Roein Z, Hassanpour Asil M, A. Sabouri. 2015. Identification of AFLP markers associated with flowering time and ornamental traits in Chrysanthemum". Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding (IJGPB). 4(2): 35-47.

 

Moradipour. F., J.A. Olfati. Y. Hamidoghli. A. Sabouri and B. Zahedi. 2016. General and Specific Combining Ability and Heterosis for Yield in Cucumber Fresh Market Lines. International Journal of Vegetable Science. 25(1): 1-1.

 

برجی، نفیسه، حسن¬پور اصیل، معظم و صبوری، عاطفه. 1394. تأثیر اسل، ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل‌ شاخه بریدنی مریم (.Polianthes tuberosa L). مجله علوم باغبانی ایران. دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 103-93

 

طاهري ا.، شيرزاديان خرم آباد ر، شریفی سیرچی، غ.، صبوري ع و عباسزاده خ. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی سه توده وحشی بومادران (Achillea wilhelmsii) استان هرمزگان با استفاده از صفات مورفولوژیکی. مجله مجله علمي - پژوهشي پژوهشهاي ژنتیک گیاهی. دوره 2. شماره 2. ۶۹-۷۸.

 

وحدتی، ا.، اصفهانی، م.، محسن آبادی، غ.، صبوری، ع و اعلمی، ع. 1394. اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد ماده خشک، کربوهیدراتهاي محلول و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza sativa L.). مجله علوم زراعی ایران. جلد هفدهم. شماره 3. صفحه 205 تا 222.


نوروزی ف.، شيرزاديان خرم آباد ر، صبوری، ع و قاسم¬نژاد م.، 1394. تغییر فعالیت ژن تولیدکننده سیستئین در گیاهان موتانت آرابیدوپسیس old3 در واکنش به تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط کلرید کادمیوم (CdCl2). مجله ژنتیک نوین. شماره : 4، جلد : 10، صفحه : 579-590.وحدتی، ا.، اصفهانی، م.، محسن آبادی، غ.، صبوری، ع و اعلمی، ع. 1395. اثر زمان نشاکاری بر سدت، مدت پرشدن، وزن نهایی و عملکرد دانه ارقام برنج. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. سال ششم. شماره نوزدهم. صفحه 148-137.


وحدتی، ا.، اصفهانی، م.، محسن آبادی، غ.، صبوری، ع و اعلمی، ع.. اثر زمان نشاءکاری و دمای پوشش گیاهی بر صفات موفولوژیک و عملکرد دانه در ارقام مختلف برنج. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. سال 47. شماره 2. صفحه 264-251.


خزایی، ع، صبوری، ع، شبر، ز. و شهبازی، م. ارزیابی عملکرد دانه ارقام و لای¬های امید بخش سورگوم دانه¬ای Sorghum biocolor L. Moench با استفاده از شاخص¬های تحمل به تنش خشکی. مجله به زراعی نهال و بذر. در جلد 32-2 شماره 1. صفحه 118-99.


طاهري ا.، شيرزاديان خرم آباد ر، شریفی سیرچی، غ.، صبوري ع و عباسزاده خ. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی سه توده وحشی بومادران (Achillea wilhelmsii) استان هرمزگان با استفاده از صفات مورفولوژیکی. مجله مجله علمي - پژوهشي پژوهشهاي ژنتیک گیاهی. دوره 2. شماره 2. ۶۹-۷۸.


طاهری، ا.، شیرزادیان، ر.، شریفی سیرچی، غ، و صبوری، ع. عباس زاده، 1395. بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بومادران Achillea wilhelmsii)) در ایران. ژنتیک نوین. شماره 3. جلد 11. صفحه 367-376.


روئین، ز، حسن¬پور اصیل، م و صبوری، ع، 1395. تجزیه ارتباط بین صفات بیوشیمیایی و نشانگرهای مولکولی AFLP در ژنوتیپ های گل داوودی (Chrysanthemum morifolium)مجله ژنتیک نوین. 377-389.

 

رئیسی، ط، صبوری، ع. 1395 بررسی و مقایسه برنج های هوازی و ایرانی از لحاظ نشانگرهای پیوسته به صفات مرتبط با تحمل به خشکی و شوری و ارتباط آنها با مؤلفه های جوانه زنی تحت تنش اسمزی. مجله گیاهان زراعی. دوره 47 شماره 3. صفحه 514-503.

 

دریانی زاده، م.، قاسم نژاد، م. و صبوری، ع. 1396. همبستگی بین مقدار و نسبت عناصر معدنی میوه با رنگ گیری پوست میوه سیب رقم "رددلیشز". ). مجله علوم باغبانی ایران. دوره 48، شماره 3. صفحه 574-565.


مرادی پور، ف.، الفتی، ج.، حمیداوغلی، ی.، صبوری، ع و زاهدی، ب. 1397. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین‌های خیار با استفاده از صفات مورفولوژیکی از طریق تجزیه به مولفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای. تولیدات گیاهی. دوره 41، شماره 1، صفحه 109-116


افشاری، ر. صبوری، ع. اصفهانی، م و کافی¬قاسمی، ع. 1396. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل و تجزیه بای-پلات. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 48. شماره 3. صفحه 854-843.


جعفری،ب.، محسن آبادی، غ.ر. و صبوری، ع. 1397. برآورد دماهای کاردینال و تعیین اثر دما و پتانسیل اسمزی بر جوانه‌زنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L)" . تنش¬های محیطی در علوم زراعی. دوره 11. شماره 4. صفحه 1087-1073.


افشاری، ر. صبوری، ع. اصفهانی، م و کافی¬قاسمی، ع. 1397. ارزیابی صفات موفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ¬های برنج (.Oryza sativa L) هوازی و غرقابی در شرایط تنش خشکی و نرمال. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی ساری. سال 10. شماره 25. صفحه 128-118.
 

 

مقالات در کنفرانس­های خارجی و داخلی:

 

 Sabouri, A., De Ocampo, M., Sajise, A. G., Refuerzo, L., Thomson, M., Gregorio, G. Singh, R. K., Morphological, Physiological and Molecular Diversity within the Widely-Studied Salt-Tolerant Landrace Pokkali, Vienna, 20th January 2009.

 

Sabouri, A., Toorchi, M. Rabiei, B. Aharizad, S. Moumeni A. Singh, R.K. 2009. Mapping Quantitative Trait Loci for Agronomic Traits in Iranian Rice Population, Plant Genomics and Beyond Conference, France, p. 124.

 

Sabouri, A., Rabiei, B. Toorchi M. Sabouri, H. 2008. Use of multivariate statistical analyses for identifying selection criteria in rice F2 population, 5th International Crop Science Congress, Jeju in Korea April 13-18.

 

Mohammadi S.A., Sabouri A., Toorchi M., Moghaddam M., Karemi A.2005. Response of wheat genotypes to saline stress, 7th International wheat conference, Argentina.

 

Sabouri H., Rezai A., Katouzi M., Sabouri A., Mohammadi-Nejad G. 2008. New Evidence of QTLs Attributed to Salinity Tolerance at Seedling Stage in Iranian Rice. International Genetic Congress. Berlin. Germany. July 12-17.

 

 Sabouri, A., Sabouri. H. and Dadras, A. R. 2010. Application of QTL databases in agriculture biotechnology and molecular plant breeding with emphasis on rice (Oryza sativa L.). The 3rd Iranian Conference of Bioinformatics. National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran. Jan 5-6.

 (برگزیده برترین پوستر از طرف هئیت داوران سومین کنفرانس بیوانفورماتیک ایران)

 

 صبوری، عاطفه، محمدی، سيدابوالقاسم، تورچی، محمود، مقدم واحد، محمد، کريمی، عباس. 1384. بررسی الگوی پروتيني ژنوتيپ های گندم در شرايط عادی و تنش شوری با استفاده از تکنيک SDS-PAGE. چهارمين همايش ملی بيوتکنولوژی مردادماه84. کرمان .

 

تاری­نژاد، آقامعلی، صبوری، عاطفه، محمدی، سيدابوالقاسم. 1383. کاربرد نرم افزلرNTSYSpc در اصلاح نباتات. هفتمين کنفرانس آمار ايران. شهريور ماه 83. دانشگاه علامه طباطبايي.

 

صبوری، حسين، رضايي، عبدالمجيد، ميرمحمدی­ميبدی، سيد علي­محمد، مسعود، اصفهاني، کاوسی، مسعود، صبوری، عاطفه و والافر، آرش. 1383. مقايسه مدلهای رگرسيون لجستيک، تکه ای و خطي در تخمين سرعت و طول دوره مؤثر پرشدن دانه ارقام برنج در آرايش های مختلف. هشتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. شهريورماه 1383 . دانشگاه گيلان.

 

صبوری، حسين، رضايي، عبدالمجيد، اصفهاني، مسعود، صبوری، عاطفه. 1383. همبستگي صفات مرتبط با کيفيت و صفات زراعي در برنج تحت آرايش های مختلف. هشتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. شهريورماه 1383 . دانشگاه گيلان.

 

صبوری، حسين، رضايي، عبدالمجيد، اصفهاني، مسعود، صبوری، عاطفه. 1383. تجزيه و تحليل های چند متغيره در برنج تحت آرايش های مختلف. هشتمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. شهريورماه 1383. دانشگاه گيلان.

 

صبوری حسين، رضايي، عبدالمجيد،صبوری، عاطفه، نحوی، مجيد، علی، مؤمنی و کاتوزی، مهناز. 1386. مکان­يابی QTLهای کنترل کننده محتوای کلروفيل برگ در مراحل گياهچه و زايشی برنج تحت تنش شوری، پنجمين همايش بيوتکنولوژی آذر ماه 1386. تهران.

 

صبوری، عاطفه، تورچی، محمود، ربیعی، بابک، اهری­زاد، سعید، مؤمنی، علی، صبوری، حسین و دادرس احمدرضا. 1389. اهمیت کروموزوم شش برنج در کنترل صفات مرتبط با کیفیت دانه. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 1-3 خردادماه 1389. دانشگاه شهید بهشتی.

 

صبوری، عاطفه، صبوری، حسین، محمدی نژاد، قاسم. 1389. بررسی ماهیت ژنتيکي صفات ارتفاع بوته و روز تا خوشه­دهی در برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولي. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 1-3 خردادماه 1389. دانشگاه شهید بهشتی.

 

صبوری، حسین، صبوری، عاطفه. 1389. مکان يابي صفات مرتبط با خصوصيات گل در برنج. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 1-3 خردادماه 1389. دانشگاه شهید بهشتی.

 

صبوری، حسین، صبوری، عاطفه، محمدی نژاد، قاسم، دوجی عبدالمجید، پانیتی، حسین، عبدالهی، عنایت الله و سیاوشی، محمدرضا. 1389. تهيه نقشه پيوستگي برای تجزیه ژنتیکی ارتفاع بوته، روز تا خوشه­ دهی و زیست توده در جمعيت برنج ايراني. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران. 1-3 خردادماه 1389. دانشگاه شهید بهشتی.

 

صبوری، عاطفه، صبوری حسین، محمدی نژاد، قاسم و بیابانی، عباس. تجزیه ژنتيکي اجزای عملکرد و صفات زراعي برنج با استفاده از روش QTL mapping. 1389. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 2-5 مردادماه 1389. دانشگاه شهید بهشتی.

 

صبوری، عاطفه، صبوری حسین، محمدی نژاد، قاسم و کاتوزی، مهناز. 1389. برآورد اثر ژن های صفات مهم زراعی در جمعيت برنج ايراني غریب × خزر. کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 2-5 مردادماه 1389. دانشگاه شهید بهشتی.


صبوری، عاطفه، صبوری حسین، ربیعی، بابک و دادرس، احمدرضا. 1389. مطالعه توارث برخی صفات مهم در برنج. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 23-25 شهریورماه 1389. دانشگاه فردوسی مشهد.


صبوری، عاطفه، صبوری حسین، ربیعی، بابک، دادرس، احمدرضا و نحوی، مجید. 1389. تجزیه QTLمحتوای کلروفیل برگ در دو نسل از برنج. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 23-25 شهریورماه 1389. دانشگاه فردوسی مشهد.


صبوری، حسین، صبوری، عاطفه، جعفریان، حجت الله، مالکی، ایوب، صوفی محمودی، زاهد و محمدی نژاد، قاسم، 1389. تجزیه
ژنتیکی تحمل به سرما در جمعیت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 23-25 شهریورماه 1389. دانشگاه فردوسی مشهد.


صبوری، حسین، صبوری، عاطفه، ملاشاهی، مهدی و جعفرزاده رزمی، محمدرضا. 1389. مکان های کنترل کننده صفات کمی برای تحمل به سرما در برنج در مرحله گیاهچه ای. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. 23-25 شهریورماه 1389. دانشگاه فردوسی مشهد.


 زريني بهادر، مسلم، عاكف، مهدي، صبوري، عاطفه و مصلحت جو، عطاءالله. 1389. بررسي و مقايسه تاثير پوششهاي جنگلي انجيلي و بلوط بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاكهاي جنگلي در منطقه رشته رود استان گيلان.


صبوری، حسین، تولی، رقیه، ملاشاهی، مهدی، جعفرزاده، محمدرضا و صبوری، عاطفه. 1389. ارزیابی مؤلفه های جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تنش خشکی با استفاده از روابط درون یابی خطی. همایش ملی گیاهان دارویی 11و12 اسفند 1389 ساری.


صبوری، حسین، رحمانی، زهرا، قلیزاده، عبدالطیف، جعفرزاده، محمدرضا و صبوری، عاطفه. 1389. بررسی پارامترهای جوانه زنی مرزه (Satureja hortensis L) تحت تنش اسمتیک با استفاده از رگرسیون خطی. همایش ملی گیاهان دارویی 11و12 اسفند 1389 ساری.

 صبوری، حسین، گیلکی، جعفر، جعفرزراده رزمی، محمدرضا و صبوری، عاطفه. 1390. بررسي سازگاري ارقام متحمل برنج به تنش خشکي در منطقه گنبد اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 21-19 شهریور 1390 زنجان.


صبوری، حسین، عطایی، عبدا..، جعفرزراده رزمی، محمدرضا و صبوری، عاطفه. 1390. ارزيابي ارقام برنج ايراني براي تنش خشکي. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. 21-19 شهریور 1390 زنجان.


عبادت طلب، فاطمه، گلعين، بهروز، باباخاني بابك، و صبوری، عاطفه. 1390. تجزيه روابط ژنتيكي برخي از ارقام مركبات با استفاده از نشانگر PCR-RFLP. هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. 17-4 شهریور ماه 1390 دانشگاه صنعتی اصفهان.


صبوری، حسین، صبوری، عاطفه و خاتمی نژاد، رسول. 1390. تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج در شرایط تنش خشکی با استفاده از روش Inclusive Composite Interval Mapping. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی.23-21 شهریور ماه 1390. تهران پژوهشگاه نیرو.


صبوری، حسین و صبوری، عاطفه. 1390. ارزیابی توابع رگرسیونی غیرخطی برای توصیف واکنش سرعت جوانه زنی برنج نسبت به دما. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 9-8 اردیبهشت 90. یزد.


اخوان، سحر، شعبانپور، محمود و صبوری، عاطفه. 1390. تاثیر نوع خاك و مقدار تراکم بر جذب نیتروژن توسط گیاه دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 14-12 شهریور 1390. تبریز.


عاشوری ماکلوانی، سمیرا، فرقانی، اکبر، خالدیان، رضا و صبوری، عاطفه. 1390. تأثیر لجن فاضلاب برغلظت عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاك و گیاه. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 14-12 شهریور 1390. تبریز.

 

روفیگری حقیقت، شیوا، صبوری، صمد، متولی جلالی، مریم السادات، صبوری، عاطفه، سید حسینی، سید حسن و شایگان، شهرزاد. 1387. بررسی تأثیر روش های آنزیم بری بر تولید چای سبز در ایران. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. مهرماه 1387. دانشگاه فردوسی مشهد.

 

صبوری، حسین، گلچین، فاطمه، صبوری، عاطفه و کهساری، لیلا. 1390. بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات فنولوژیکی و زراعی نخود فرنگی. چکیده مقالات چهارمین همایش ملی حبوبات ایران. 19-20 بهمن 1390. اراک.

 

صبوری، حسین، گلچین، فاطمه، صبوری، عاطفه و عباسی بزی، زینب. 1390. بررسی برخی صفات فنولوژیکی و زراعی عدس در تاریخ های کشت مختلف. چکیده مقالات چهارمین همایش ملی حبوبات ایران. 19-20 بهمن 1390. اراک.

 

دادرس، احمدرضا، محمدی نژاد، قاسم، صبوری، حسین، صبوری، عاطفه و شعاعی دیلمی، مرداویج. 1391. بررسی تفاوت ژنوتیپ های مختلف توتون بر اساس نشانگرهای AFLP با استفاده از نرم افزار GGT: Graphical Genotypes. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 1-3 خرداد ماه 1391.

 

طبخ‌کار، نرجس، ربیعی، بابک و صبوری، عاطفه. 1391. بررسی پتانسیل نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با عطر دانه در ارقام برنج. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 1-3 خرداد ماه 1391.

 

صبوری، حسین، فلاحی، حسین علی، مقیمی فر، سمیه و صبوری، عاطفه. 1391. ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم با استفاده از تجزیه و تحلیل های چند متغیره. دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. 1-3 خرداد ماه 1391.

 

دادرس، احمدرضا، صبوری، حسین و صبوری، عاطفه. 1391. بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک بر مؤلفه های جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovate Forsk). هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 14-16 شهریور ماه 1391.

 

دادرس، احمدرضا، صبوری، حسین و صبوری، عاطفه. 1391. بررسی پارامترهای جوانه زنی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 14-16 شهریور ماه 1391.

 

صبوری، عاطفه، زارع، نرگس و صبوری حسین. 1391. ارزیابی آستانه تحمل به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بومادران. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 14-16 شهریور ماه 1391.

 

صبوری، عاطفه، علوی، زهرا و صبوری حسین. 1391. تعیین آستانه تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنی مرزه. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 14-16 شهریور ماه 1391.

 

 صبوری، حسین، خلیل نو، زینب، دادرس، احمدرضا، فلاحی، حسین علی و صبوری عاطفه. 1391. بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند پنجه زنی، گلدهی، رسیدگی، پرشدن دانه و شاخص برداشت در دو رقم جو. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. دانشگاه شهید باهنر کرمان. 14-16 شهریور ماه 1391.

 

 45. M. Ashouri, R. Ebrahimi, M. Ghasemnezhad, A. Sabouri. 2012 .Unbalanced Nitrogen Application Induced Short Storage Life and Rapid Fruit Softening During Storage in Kiwifruit in North of Iran. 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management". May 15-17, 2012 Çeşme-İzmir, TURKEY.

 

 حیدری، راویه، صبوری، عاطفه، صبوری، حسین، فلاحی، حسین علی و دادرس، احمدرضا. 1392. بررسی مطابقت گروهبندی ژنوتیپ های جو تحت تنش غرقابی و با استفاده از نشانگرهای AFLP. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 1392.

 


 صبوری، عاطفه، حیدری، راویه، صبوری، حسین، فلاحی، حسین علی و دادرس، احمدرضا. 1392. شناسایی مهمترین نشانگرهای AFLP مرتبط با تحمل به تنش غرقابی در جو با استفاده از تجزیه تابع تشخیص. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 1392.

 


تولی، رقیه اعلمی، علی، صبوری، حسین، صبوری، عاطفه، کافی قاسمی، علی. 1392. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی برای نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به مکان ژنی کنترل کننده تحمل به خشکی. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 1392.

 


 تولی، رقیه اعلمی، علی، صبوری، حسین، صبوری، عاطفه، کافی قاسمی، علی. 1392. بررسی تنوع هاپلوتایپی ژنوتیپ¬های برنج برای نشانگرهای متصل به QTL بزرگ اثر تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنج. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 1392.

 


کاتوزی، مهناز، صبوری، حسین، دادرس، احمدرضا، صبوری، عاطفه. 1392. تجزیه ژنتیکی-مولکولی دیمانسیون دانه در جمعیت رگه¬های نوترکیب برنج با استفاده از روش نقشه یابی فاصله ای چندگانه. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 1392.

 

برجی، نفیسه، حسن پور، معظم، صبوری، عاطفه. 1392. تأثیر ساکارز و اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده مریم (.Polianthes tuberosa L). هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه بوعلی سینا. 3-7 شهریور ماه 1392.

 

اسکندری، تیانا، اصغری، جعفر، صبوری، عاطفه، شیرزاد، فرزاد و مرادی، پرستو. 1392. نقش سطوح مختلف كود نيتروژن بر افزايش توان رقابتي برنج در تراكم¬های مختلف. پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. 4-2 شهریورماه 1392.


نجمی، ر. فرقانی، ا. صبوری، ع. 1392. تولید بیوچار از ضایعات کشاورزی و تأثیر آن بر تثبیت بعضی از گازهای گلخانه¬ای در خاک و تغییرات کربن خاک. سومین کنفرانس بین المللی رویکرهای نوین در نگهداشت انرژی. اسفند ماه 92 دانشگاه تهران. ایران.


شهریاری، ا. نوابیان، م. اسمعیلی ورکی، م. خالدیان، م.ر. و صبوری، ع. 1392. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع آب آبیاری بر ضرایب معادله نفوذ فیلیپ. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 10-8 بهمن ماه دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران.


دانشیار، م. شعبانپور شهرستانی، م. و صبوری، ع. 1392. ارزیابی تأثیر کاربری¬های مختلف روی برخی از مهم¬ترین شاخص¬های کیفیت خاک در منطقه¬ی فومن (استان گیلان). سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 10-8 بهمن ماه دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران.


نجمی، ر. فرقانی، ا. صبوری، ع. 1392. تأثیر دو نوع بیوچار تهیه شده از چوب و کاه و کلش برنج بر کلسیم و فسفر خاک. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 10-8 بهمن ماه دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران.


بهادری، ش. فرقانی، ا. صبوری، ع. 1392. مقایسه اندازه گیری نیترات توسط دو روش اسپکتروفتومتری فرابنفش و کلرومتری. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 10-8 بهمن ماه دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران.

 

رویان، سارا، شیرزادیان، رضا، صبوری، عاطفه و زواره، محسن. 1393. بررسي تأثير فعاليت ژنRON1 بر برخی ویژگی های ريشه درواكنش به دو هورمون IAAو ABA در آرابیدپسیس. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران. تهران. ایران.


وحدتی¬راد، امیر.، اصفهانی، مسعود.، محسن¬آبادی، غلامرضا.، صبوری، عاطفه و اعلمی، علی. 1393. اثر زمان كاشت بر فيلوكرون و مراحل فنولوژيك ارقام برنج. اولین کنگره بین¬المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. 4-6 شهریور موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. ایران.


وحدتی¬راد، امیر.، اصفهانی، مسعود.، محسن¬آبادی، غلامرضا.، صبوری، عاطفه و اعلمی، علی. 1393. اثر زمان نشاكاري بر صفات مرتبط با فلورسانس كلروفيل a در ارقام برنج. اولین کنگره بین¬المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. 4-6 شهریور موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. ایران.


اسكندري، تيانا.، اصغري، جعفر.، صبوري، عاطفه، مرادي، پرستو. 1393. واكنش علفهرز سوروف به سطوح مختلف كود نيتروژن در رقابت با برنج. اولین کنگره بین¬المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر. 4-6 شهریور موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. ایران.


 پاشا، اشکان.، فرقانی، اکبر و صبوري، عاطفه . 1393. بررسی رهاسازي فسفر در خاك هاي غرقاب وهمبستگی فسفر قابل جذب با برخی خصوصيات شيميايی خاك. کنگره ملی خاک و محیط زیست. 8-9 شهریور. دانشگاه ارومیه.


شیرین¬زاده.، فرقانی، اکبر و صبوري، عاطفه . 1393. بررسی روند تصعید آمونیوم و CO2 در طی زمان در خاک غرقاب تیمار شده با مواد آلی کربن دار. کنگره ملی خاک و محیط زیست. 8-9 شهریور. دانشگاه ارومیه.


نظری، رقیه.، رمضانپور، حسن.، یغماییان، نفیسه، صبوری، عاطفه و رضوی، مازیار. 1393. تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر خصوصیات خاک نواحی استان گیلان. کنگره ملی خاک و محیط زیست. 8-9 شهریور. دانشگاه ارومیه.

 

شيرزادي لسکوکلايه، ابراهيم، اعلمي، علي، سوهاني، محمد مهدي، مسعود، اصفهاني و صبوري عاطفه. 1393. ارزيابي ژنوتيپ¬هاي برنج Oryza sativa L.) ) براي تحمل به جوانه¬زني قبل از برداشت. سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. ایران.

 

روئین، زینب، حسن پور اصیل، معظم و صبوری، عاطفه. 1393. تجزيه ارتباط صفات ريشه زايي در ژنوتيپ هاي گل داوودي با استفاده از نشانگرهاي AFLP. اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی. 29 مهر تا 2 آبان. موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج. ایران.

 

سیدی، وجیهه، ربیعی، بابک، صبوری، عاطفه و حسینی چالشتری، مریم. 1393. بررسي اثر تنش شوري بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي برنج (Oryza sativa L) در مرحله گياهچه اي. دومين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار. همدان. ایران.

 

طاهری، ا.، شیرزادیان، ر.، شریفی سیرچی، غ، و صبوری، ع. عباس زاده، خ 1393. بررسی خصوصیات مورفولوژیکی سه توده وحشی Achillea wilhelmsii با استفاده از روش¬های آماری چند متغیره در استان هرمزگان. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. دانشکده شهید مفتح همدان. 7آذر ماه 1393.

 

روئین، زینب، حسن پور اصیل، معظم و صبوری، عاطفه. 1393. ارزیابی تنوع ژنوتیپ های گل داوودی با استفاده از صفات بیوشیمیایی. سومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. 18 تا 20 شهریورماه 93. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج. ایران.

 

آروند، ز، اصفهانی، م، صبوری، ع. و اعلمی، ع. 1394. اثر زمان نشاکاري بر انتقال مجدد ماده خشک در شش رقم برنج. چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. 11 و 12 شهریور دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران.


روئین، ز.، حسن پور اصیل، م. و صبوری، ع. 1393. تجزیه ارتباط بین ماندگاری و نشانگرهای مولکولی AFLP در ژنوتیپهای گل داوودی (Chrysanthemum morifolium). نهمین کنگره علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز. 8-5 بهمن ماه. اهواز ایران.


عادل، آ. و و صبوری، ع. 1395. مدل¬سازی الگوی رشدی ارتفاع بوته در برنج. دومین کنگره بین¬المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور ماه. دانشگاه گیلان. رشت. ایران.


آذری، م. و صبوری، ع. 1395. تعیین مدل ریاضی الگوی رشدی طول خوشه در برنج. دومین کنگره بین¬المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور ماه. دانشگاه گیلان. رشت. ایران.


مرتضایی آغوذبنی، م. و صبوری، ع. 1395. تعیین مدل رگرسیونی توصیف کننده رشد طولی میانگره نسبت به زمان. دومین کنگره بین¬المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور ماه. دانشگاه گیلان. رشت. ایران.


افشاری، ر. صبوری، ع. اصفهانی، م و کافی قاسمی، ع. 1395. بررسی تمایز برنج های غرقابی و هوازی از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی و عملکردی با استفاده از تجزیه تابع تشخیص در شرایط نرمال و تنش خشکی. دومین کنگره بین¬المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور ماه. دانشگاه گیلان. رشت. ایران.


رضایی تمیجانی، م. اصفهانی، م و صبوری، ع. مقايسه مدلهاي رگرسيوني توجيه كننده ارتباط دما و سرعت جوانهزني در پتانسيلهاي مختلف آب در بذر گياه دارويي مرو تلخ (Salvia mirzayanii) . دومین کنگره بین¬المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور ماه. دانشگاه گیلان. رشت. ایران.


 

آروند، ز، اصفهانی، م، صبوری، ع. و اعلمی، ع. 1395. اثر تغيير در زمان كاشت بر كارايي مصرف تابش و عملكرد دانه ارقام برنج. 1395. دومین کنگره بین¬المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور ماه. دانشگاه گیلان. رشت. ایران.


محسنی، م. صبوری، ع. و اعلمی، ع. 1395. بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپهاي مختلف گندم نان با استفاده از نشانگرهاي IRAP و REMAP. 1395. دومین کنگره بین¬المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور ماه. دانشگاه گیلان. رشت. ایران.


جعفری،ب.، محسن¬آبادی، غ.ر. و صبوری، ع. 1395. (Carthamus tinctorius L) بررسی واکنش خصوصیات جوانهزنی گلرنگ در سطوح مختلف دما و پتانسیل آب محیط. دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی. 29 مهر.دانشکده علوم کشاورزی ساری. مازندران.


برزگر، پ.، فرقانی، ا. الفتی، ج.ا و صبوری، ع. 1395. ررسی اثر دو نوع زغال زیستی و محلول غذایی بر روی برخی ویژگیهای گیاه گوجه فرنگی. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند ماه دانشگاه جیرفت.


قسمت پور، ا. فرقانی، ا. قربان زاده، ن و صبوری، ع. 1395. مقایسه برخی ویژگی¬های شیمیایی و اسید هیومیک در دو کاربری جنگل و شالیزار استان گیلان. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند ماه دانشگاه جیرفت.


محمدی، س.، فرقانی، ا. و صبوری، ع. 1395. بررسی اثرات دو نوع بیوچار بر وضعیت عناصر غذایی خاک اسیدی. اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، 10 اسفند ماه دانشگاه جیرفت.


صبوری، ع و افلاطونی، ح. مقایسه میزان محتوی کلروفیل سه نقطه از برگ پرچم برنج (رقم هاشمی). 1395. دومین همایش ملی پایش و پیش ‏آگاهی در گیاه‎پزشکی، 19 اسفند دانشگاه گنبد کاووس.

 


.

 طرح­ های در دست اجرا و همکاری:

 تجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته به QTLهای بزرگ اثر از جمله Saltol و SKC1 و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنج (دانشگاه گیلان) خاتمه یافته

مکان­یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به شوری در مرحله جوانه ­زنی و گیاهچه ­ای (دانشگاه گیلان)

مکان­یابی QTLهای کنترل کننده مقاومت به سرما با استفاده از نشانگرهای مولکولی در مرکبات (موسسه تحقیقات مرکبات)

بهینه سازی مرحله‌ی آنزیم بری تولید چای سبز در مقیاس نیمه صنعتی (مرکز تحقيقات چاي کشور)

تجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج به روش دیالل (دانشگاه گنبدکاووس)

ردیابی QTLهای مرتبط با صفات خوشه در جمعیت شاه پسند در IR28 (دانشگاه گنبدکاووس)

 تعیین پیوستگی بین ژنوتیپ و فنوتیپ صفات تحت تنش خشکی در برنج (دانشگاه گنبدکاووس)

 

  زمينه های تحقيقات علمي:

 

زمينه های مختلف تحقيقاتی ژنتيک بيومتری و ژنتيک مولکولی در اصلاح گياهان بالاخص موارد زير:

"Quantitative Trait Loci " يا مکان­ يابی ژن­های کنترل کننده صفات کمی و اصلاح مولکولی مقاومت به تنش های غير زيستی در گياهان

تجزیه ژنتیکی صفات با استفاده از روش های بیومتری

تجزيه و تحليل­ های آماری در تحقيقات کشاورزی

 

  

ژنومیک آماری و طرح آزمایشات پیشرفته (دکتری ژنتیک و به نژادی گیاهی)

 بیومتری (کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی گیاهی) روش های پیشرفته آماری ( کارشناسی ارشد سایر رشته ها)

آمار و احتمالات ( کارشناسی) و طرح آزمایشات تکمیلی (کارشناسی)

 ترم اول سال تحصیلی 99-98
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 17 0 - 0
شنبه طرح آزمایشات تکمیلی ک 9 مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی بیومتری ارشد ژنتیک و به نژادی ک12 مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -
یکشنبه روش¬های آماری در علوم کشاورزی ارشد اکولوژی ک12 مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی طرح آزمایشات تکمیلی ک 9 مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -
دوشنبه بیومتری ارشد ژنتیک و به نژادی ک12 مراجعه دانشجویان با هماهنگی قبلی نهار و نماز مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -
سه شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش نهار و نماز مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش -
چهارشنبه مطالعه و پژوهش جلسه گروه نهار و نماز آمار و احتمالات ک1 آمار و احتمالات ک1 -


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر عاطفه صبوری
a.sabouri@guilan.ac.ir
0131 - 6690009 (5073)
رشت - دانشگاه گيلان - دانشکده کشاورزی - گروه زراعت و اصلاح نباتات - اتاق 118 صندوق پستی 1314-41635
فاکس: 6690281 - 0131
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم