دکتر علی صالحی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه جنگلداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر علی صالحی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

گروه: گروه جنگلداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


به نام خدا


اینجانب علی صالحی در 29 آبان سال 1344 در تهران متولد شدم. تحصیلات ابتدایی، دوران راهنمایی و دبیرستان خود را در مناطق 10 و 11 آموزش و پرورش تهران به اتمام رسانیده و در سال 1362 از دبیرستان زاگرس در رشته علوم تجربی فارغ التحصیل شدم. سال های بین 1363 تا 1365 را به خدمت سربازی گذرانده و در سال 1366 در رشته جنگلداری در دانشگاه گیلان پذیرفته شدم. در سال 1370 از دانشگاه گیلان فارغ التحصیل و در سال 1371 ادامه تحصیل خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته جنگلداری در دانشگاه تهران آغاز نمودم. در همین سال ها در ستاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع تهران مشغول فعالیت شدم و هم زمان با تحصیل به فعالیت های علمی و تحقیقاتی پرداختم. در سال های 1376 و 1377 به عنوان پذیرفته شده نهایی و بورس وزارت علوم در آزمون اعزام دانشجویان به خارج از کشور و از طرف دیگر دانشگاه تهران در مقطع دکتری معرفی و در نهایت دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب نمودم. امور مربوط به پایان نامه تحصیلی خود را در موضوع "مطالعه خاک های جنگلی" نزد آقایان دکتر منوچهر زرین کفش و دکتر قوام الدین زاهدی شروع و در نهایت در سال 1383 با مدرک دکتری از دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم. از اول مهر 1383 به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت در دانشکده منابع طبیعی مشغول و در حال حاضر در گروه جنگلداری این دانشکده مشغول به فعالیت می باشم.
موضوعات مورد علاقه پژوهشی و آموزشی اینجانب عموما در ارتباط با خصوصیات کلی خاک های جنگلی و ارتباط این خصوصیات با ویژگی های رویشگاه های جنگلی و گونه های مختلف گیاهی می باشد.

 


اینجاب متاهل و دارای دو فرزند به نام های سمن سا و صدرا می باشم.


سوابق اجرایی:

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی (1385-1384)

مدیر گروه جنگلداری (اردیبهشت 92 لغایت تیر 1393)

معاون اداری و مالی (معاون اجرایی) دانشکده منابع طبیعی (تیر 1393 تا حال حاضر) 

ديپلم متوسطه- رشته علوم تجربى، منطقه اا آموزش و پروش تهران، سال 1362

کارشناس جنگل دارى- دانشگاه گيلان، سال1370

کارشناس ارشد جنگل دارى- دانشگاه تهران، سال 1374

دکترى جنگل دارى، گرايش علوم خاک جنگل- دانشگاه تهران، سال 1383

 

  تالیفات در مجلات معتبر داخلی:

 

 

   صالحى، ع.، زرين کفش، م.، زاهدى، ق.، مهاجر، ر.،(1384). بررسى تغييرات خصوصيات فيزيکى و شيميايى خاک در ارتباط باگروه هاى اکولوژيک درختى در سرى نم خانه جنگل خيرودکنار. مجله منابع طبيعى، جلد 58، شماره 3.

 

  

محمدى، ک.، جليلوند، ح.، صالحى، ع.، شهابى، م.، گليج، ا.، (1385). بررسى رابطه برخى از خصوصيات شيميايى خاک با چند تيپ درختى جنگل هاى زاگرس در مريوان. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 14، شماره 2.

  

 

امان الهی، ج. دیانتی، ق. صالحی، ع. سهرابی، ه. (1387). روند توالی در سه رویشگاه مرتعی و ارتباط آن با خصوصیات خاک (مطالعه موردی: پارک ملی لار). مجله مرتع، سال دوم شماره 1. 

 

امان الهی، ج. دیانتی، ق. صالحی، ع. سهرابی، ه. (1387). تحلیل اثرگذارترین ویژگی های خاک در سه رویشگاه مرتعی.  مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 15، شماره 3.

 

غروی منجیلی، ص.، صالحی، ع.، پوربابایی، ح.، اسپندی، فاطمه.، (1388). طبقه بندی پوشش های درختی و درختچه ای و ارتباط آنها با برخی ویژگی های خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل های شفارود استان گیلان. فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، جلد 17، شماره 3.

 

  رستم آبادی، ع.، طبری، م.، صالحی، ع.،  صیاد، ا.، صالحی، آ.، (1389). مقایسه تغذیه، بازگشت و باز جذب عناصر غذایی در جنگل کاری های توسکای ییلاقی و دارتالاب در منطقه تشبندان آمل- مازندران. مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل.  جلد 17، شماره 1. 

 

پوربابایی، ح.، حیدری، م.، صالحی، ع.، (1389). گروه گونه های اکولوژیک در رابطه با عوامل محیطی در جنگل های منطقه قلارنگ استان ایلام. مجله زیست شناسی ایران، جلد 23، شماره 4..

 

رضایی پور، م.، اکبری نیا، م.، صالحی، ع.، سهرابی، ه.، جعفری، ق.، (1390). بررسی اکولوژیکی درخت ارغوان در غرب ایران. مجله زیست شناسی ایران. جلد 24، شماره 3.

 

رضوی، م.، متاجی، ا.، ثاقب طالبی، خ.، صالحی، ع.، فیروزان، ا.ح.، (1389). شناسایی رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی - شیمیایی خاک با گروه های بوم شناختی گیاهی در جنگل های راش شمال ایران. مجله علمی پژوهشی علوم زیستی. سال چهارم، شماره اول .

 

 صالحى، ع.، محمدی، ا.، صفری، ا.، (1390). بررسى و مقایسه ویژگی های فيزيکى و شيميايى خاک و خصوصیات کمی درختان در جنگل های کمتر تخریب یافته و تخریب یافته زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های حوزه شهرستان پلدختر. مجله جنگل ایران، سال سوم، شماره 1. 

 

صالحی، ع.، ملکی، م.، شعبانپور، م.، بصیری، ر.، (1390). تاثیر خصوصیات فیزیکی خاک و سطح آب زیرزمینی بر وضعیت کمی و کیفی صنوبرکاری های غرب استان گیلان (مطالعه موردی: منطقه گیسوم)، فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، جلد 20، شماره 1.

 

صالحی، ع.، طاهری آبکنار، ک.، بصیری، ر.، (1390). بررسی بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک و استقرار تجدید حیات طبیعی در مسیرهای چوبکشی (مطالعه مورد: جنگل های حوضه ناو اسالم)، مجله جنگل ایران، سال سوم، شماره 4.

 

 

 صالحى، ع.، نورمحمدی، ا.، (1390). تاثیر قرق و خراش سطحی خاک بر خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک و زادآوری در جنگل¬های زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: جنگلهای حوزه شهرستان الشتر)، نشريه علمي - پژوهشي جنگل و فرآورده‌هاي چوب. دوره 65، شماره 3.

 

 

  صالحی، ع.، متینی زاده، م.، تمجیدی، ج.، (1391). تاثیر جنگلکاری با گونه های توسکا قشلاقی و کاج تدا روی فعالیت  و زی توده میکروبی خاک (مطالعه موردی: منطقه گیسوم- غرب استان گیلان). فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، جلد 20، شماره 2.

 

  پاوند درو، ع.، صالحی، ع.، پوربابایی، ح.، علوی، ج.، (1391). رابطه بین استقرار و پراکنش گونه پلت (Acer velutinum Boiss.) با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل توپوگرافی در جنگل های شمال (مطالعه موردی: حوزه ناو اسالم/استان گیلان). مجله زیست شناسی ایران، پذیرفته شده و در حال چاپ.

 

 

 صالحی، ع.، پاوند درو، ع.، (1392). بازگشت و بازجذب عناصر تغذیه ای در گونه پلت (Acer velutinum Boiss.)  در جنگل های شمال (مطالعه موردی: حوزه ناو اسالم). مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، جلد 20، شماره 1.

 

 

 حیدری، م.، پوربابایی، ح.،صالحی، ع.، اسماعیل زاده، ا.، (1392). کاربرد روش خوشه بندی دو مرحله ای برای بررسی اثر مدیریت حفاظتی کوتاه و بلند مدت و تخریب بر خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک در اکوسیستم جنگلی بلوط، شهرستان ایلام. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 21، شماره 2. 

 

 

قربان زاده، ن.، صالحی، ع.، کهنه، ا.، (1392). مقایسه عناصر غذایی خاک و لاشبرگ در کلن ها و گونه های مختلف صنوبر (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات صنوبر صفرا بسته، شرق استان گیلان).  فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، جلد 21، شماره 2.

 

 

 علیزاده، ط.، صالحی، ع.، متینی زاده، م.، طاهری آبکنار، ک.، (1392). تغییرات فعالیت آنزیم های دهیدروژناز و اوره آز و برخی ویژگی های شیمیایی خاک در مراحل مختلف تحولی توده راش (مطالعه موردی: جنگل رزه در غرب استان گیلان). مجله علمی - پژوهشی جنگل ایران، پذیرفته شده.

 

 

 

 صالحی، ع.، باقری، ج.، طاهری آبکنار، ک.، (1392). عوامل موثر در استقرار زادآوری و خصوصیات کمی و کیفی گونه بنه در شرایط مختلف فیزیوگرافی. مجله بوم شناسی جنگل های ایران، پذیرفته شده و در حال چاپ.

 

 عادل، م.ن.، پوربابایی، ح.، صالحی، ع.، علوی، ج (1393). بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی جنگل های کران رودی در حاشیه رودخانه صفارود در دامنه ارتفاعی 350 تا 2400 متر. مجله علمی - پژوهشی جنگل ایران، سال 6، شماره 4. (علمی- پژوهشی)

 

- حیدری، م، پوربابایی، ح.، اسماعیل زاده، ا.، صالحی، ع.، اسحاقی راد، ج (1393). گونه های گیاهی شاخص برای بررسی شرایط ادافیکی جنگل با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در اکوسیستم جنگلی بلوط زاگرس، شهرستان ایلام. مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، جلد 27، شماره 5. (علمی- پژوهشی)

 

 پاوند درو، ع.، صالحی، ع.، پوربابایی، ح.، علوی، ج (1393). رابطه بین استقرار و پراکنش گونه پلت با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل توپوگرافی در جنگل های شمال (مطالعه موردی: حوزه ناو اسالم/استان گیلان). . مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، جلد 27، شماره 4. (علمی- پژوهشی)

 

- عادل، م.ن.، پوربابایی، ح.، علوی، ج، صالحی، ع.، (1394). مدل سازی پراکنش راش در جنگل های کران رودی با استفاده از مدل .HOF فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، جلد 24، شماره 2. (علمی- پژوهشی)

 

 مرادی، ز، ع.، پوربابایی، ح.، صالحی، ع.، صیادی، ع.ر.، (1394). تاثیر اجرای شیوه تک گزینی بر تنوع گونه های علفی در جنگل آمیخته راش (مطالعه موردی: ناو اسالم گیلان). فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، جلد 23، شماره 4. (علمی- پژوهشی)

 

 سلگی، س.، صالحی، ع.، علوی، ج پوربابایی، ح.، شعبانپور، م.، (1395). ارزیابی توان رویش ارتفاعی توده های صنوبر دلتوئیدس با استفاده از مدل جمعی تعمیم یاقته (مطالعه موردی: صنوبرکاری های سنواتی منطقه گیسوم و هفت دغنان). فصلنامه علمی - پژوهشی جنگل و صنوبر ایران، جلد 24، شماره 2. (علمی- پژوهشی)

 

 پاتو، م.، صالحی، ع.، زاهدی امیری، ق.، بانج شفیعی، ع.، (1395). ذخیره کربن و رابطه آن با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی در خاک کاربری های مختلف در منطقه زاگرس شمالی. مجله جنگل و فرآورده های چوب، منابع طبیعی ایران، جلد 69، شماره 4. (علمی- پژوهشی).

 

حسن زاد ناورودی، ح.، زرکامی، ر.، صالحی، ع.، رادکریمی، م.، (1395). بررسی وضعیت کمی و کیفی درختان و برخی عوامل رویشگاهی در رویشگاه های طبیعی پلت اسالم. مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، جلد29، شماره 2. (علمی-پژوهشی).

 

علی زاده، ط.، متینی زاده، م.، صالحی، ع.، طاهری آبکنار، ک.، (1395). تغییرات فسفاتاز و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک در مراحل مختلف تحولی جنگل راش رضوانشهر. مجله جنگل و فرآورده های چوب، منابع طبیعی ایران، جلد 69، شماره 3. (علمی- پژوهشی).

 

 فلاح چای، م.، صالحی، ع.، مردعلیزاد، غ.، (1395). تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تجدید حیات طبیعی گونه سفیدپلت (مطالعه موردی: منطقه صفرابسته در شرق استان گیلان). مجله پژوهش های گیاهی (مجله زیست شناسی ایران)، جلد29، شماره 1. (علمی-پژوهشی).

 

 پاتو، م.، صالحی، ع.، زاهدی امیری، ق.، بانج شفیعی، ع.، (1396). برآورد مقدار ذخیره کربن در زی توده کاربری های جنگل زاگرس شمالی. مجله جنگل ایران، سال 9، شماره 2. (علمی- پژوهشی)

 

سلگی، س.، صالحی، ع.، پوربابایی، ح.، شعبانپور، م.، علوی، ج، (1396). برآورد رطوبت زراعی و رطوبت نقطه پژمردگی با استفاده از برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در خاک های جنگلی. مجله جنگل و فرآورده های چوب، منابع طبیعی ایران، جلد 70، شماره 1. (علمی- پژوهشی)

 

میر مظفر فلاح چای، علی صالحی، میترا شاه مقصود، ندا قربان زاده، وحید همتی،  (1397). ثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه دار سفیدپلت بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک. مجله جنگل ایران، جلد 10، شماره 2. (علمی-پژوهشی)

 

روناک محمدی، علی صالحی، مرتضی پوررضا، (1397). فراوانی و تنوع زیستی ماکروفون خاك در داخل و خارج جستگروههاي بلوط در جنگلهاي زاگرس (Quercus persica) ایرانی. نشریه زیست شناسی خاک، جلد 6، شماره 1. (علمی-پژوهشی)

 

 

در مجلات بین المللی و  انگلیسی زبان:

  

                                - Salehi, A. Zahedi,Gh. (2005). Study of physical and chemical soil properties variations using Principal  ComponentAnalysis method in the forests of North of Iran, Caspian Journal Environment science, 3 (2).

     

Salehi, A. Zahedi,Gh. Burslem, D. Swaine, M. (2007). Relationships between tree species composition properties and topographic factors in a temperate deciduous forest in northern Iran. Asian Journal of plant science, 6 (3).


 

Tabari, M, Rostamabadi, A, Salehi, A. (2011). Comparison of Plant Diversity and Stand Characteristics in Alnus subcordata  C.A.Mey and Taxodium distichum (L.) L.C. Rich. ECOLOGIA BALKANICA, 3(2).


Sayadi, Z., Taheri Abkenar, K., Salehi, A., Ebrahimi, A., (2012). An evaluation of the morphologic variety of Amygdalus Scoparia branches in Qazvin province, Iran (Case study: abyek town). European Journal of Experimental Biology, 2(5)..

 
 
Ghorbanzadeh, N., Salehi, A., Laskar Bolooki, E., Kahneh, E. (2012). Comparison of some soil properties under canopy and inter-row trees in different poplar clones in North of Iran. Iranian Journal of Natural Resources Research, 1(1).

   

Rostamabadi, A., Tabari, M., Sayad, E., Salehi, A. (2012). Influence of Alnus subcordata, Populus deltoids and Taxodium distichum on poor drainage soil, Northern Iran. International Journal of Natural Resources and Marine Sciences. In press.

 

 Razavi, M., Rahmani, R., Sagheb Talebi, Kh., Salehi, A. (2012). Investigation of structural characteristics of Fagetum orientalis in Nav Asalem forests,Guilan Province. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4(18)..

 

 Salehi, A., Maleki, M., (2012). Evaluation of soil physical and chemical properties in poplar plantations in north of Iran. ECOLOGIA BALKANICA, 4(2)..  

 

Heidari, M., Salehi, A., Mahdavi, A., Adibnejad, M. (2012). Effects of different fire severity levels on soil chemical and physical properties in Zagross forests of western Iran. Folia Forestalia Polonica, 54(4).
 

 

 Taheri Abkenar, K., Salehi, A., Bagheri, J., Ravanbakhsh, H., (2013). Some ecological properties of Pistacia atlantica Desf. in Khojir National Park, Iran. Chinese Journal of Applied and Environmental Biology, 19(3).

                   

Salehi, A., Ghorbanzadeh, N., Salehi, M., (2013). Soil nutrient status, nutrient return and retranslocation in poplar species and clones in North of Iran. iForest, 6)6(

 

 

Salehi, A., Ghorbanzadeh, N., Kahneh, E., (2013). Earthworm biomass and abundance, soil chemical and physical properties under different poplar plantation in the north of Iran. Journal of forest science, 59(6).

 

 

Heydari, M., Poorbabaei, H., Rostami, T., Begim Faghir, M., Salehi, A., Ostad Hashemi, R., (2013). Plant species in Oak understory and their relationship with physical and chemical properties of soil in different altitude classes in the Arghavan valley protected area, Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences, 11(1).  

 

 Heydari, M., Poorbabaei, H., Esmaelzade, O., Pothier, D.,  Salehi, A., (2013). Germination characteristics and diversity of soil seed banks and above-ground vegetation in disturbed and undisturbed oak forests. Forest science and practice . 15(4) 

 

Heydari, M., Poorbabaei, H., Hattami, K.,  Salehi, A., Begim Faghir, M., (2013). Floristic study of Dalab woodlands, north-east of Ilam province, west Iran. Iranian Journal of Science & Technology TRANSACTION A-SCIENCE, 37

 

 Shahmaghsood, M., Fallahchai, M.M., Hemmati, V., Salehi, A., (2013). EFFECT OF DEAD TREES ON SOIL PROPERTIES OF NATURAL POPULATIONS OF POPULUS CASPICA IN THE NORTHERN FORESTS OF IRAN. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 3 (4).  

 

Zamani, B., Matinizadeh, M., Ghodskhsh Daryaee, M., Salehi, A., (2014). Changes in acid and alkaline phosphatase enzyme activity in rhizosphere ash (Fraxinus rotundifolia) and its correlation with soil and plant phosporus. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 4(5).

Zamani, B., Matinizadeh, M., Ghodskhsh Daryaee, M., Salehi, A., (2014). Investigation and identification of Mycorrhizal symbiosis

in rhyzospher Ash (Fraxinus rotundifolia). Bulltin of Environment, Pharmacology and life sciences, 3(3)

 

Heidari, M., Poorbabaei, H., Bazgir, M., Salehi, A., Eshaghirad, J (2014). Earthworms as indicators for different forest management types and human disturbance in Ilam oak forest, Iran. Folia Forestalia Polonica, Vol 56(3).

 

 Salehi, A., Fallah Chai, M., Mardalizad, Gh., Ghorbanzadeh, N, (2014). Effect of soil physical properties on natural regeneration of Populus caspica and Alnus glutinosa in northern Iran. Ecologia Balkanica, 5 (Special Edition).

 

Salehi, M., Zahedi, Gh., Attarod, p., Salehi, A., Bunner, I., Schleppi, P., Thimonier, A., (2015). Seasonal variation of throughfall chemistry in pure and mixed stands of oriental beech (Fagus orientalis) in Hyrcanian forests (Iran). Annals of forest science, 72(7).

 

 Shabaninejad, K., Pourbabaei, H., Salehi, A., Misaghi, P., (2015). Investigation of herbaceous species diversity in forest, ecotone and pature areas of upland in the north of Iran. Forestry ideas, 21(2).

 

 Nikooy, M, Ahrari, S., Salehi, A., Naghdi, R., (2015). Effects of rubber-tired skidder and farm tractor on physical properties of soil in plantation areas in north of Iran. Journal of forest science, 61(9).

 

 Solgi, A., Naghdi, R., Tsioras, P.A., Ilestedt, U., Salehi, A., Nikooy, M., (2017). Combined effects of skidding direction, skid trail slope and traffic frequency on soil distribution in north mountains forest of Iran. Croation Journal of Forest Engineering 38(1). (ISI)

 

(Naghdi, R., Solgi, A., Zenner, E., Najafi, A., Salehi, A., Nikooy, M., (2017. COMPACTION OF FOREST SOILS WITH HEAVY LOGGING MACHINERY. Silva Balcanica, 18(1)/. (ISI).  

 

Adel, MN., Pourbabaei, H., Alavi, J., Salehi, A., (2017). Response Curves of Seventeen Woody Species to Soil Factors Along
a Riparian Forest in Northern Iran. Russian Journal of Ecology, 48(3). (ISI). 

 

Ghorbanzadeh, N., Salehi, A., Pourbabaei, H., Soltani, A., Alavi, J., (2018). Spatial variability of soil microbial indices in common alder COMMON ALDER (Alnus glutinosa) stands using a geostatistical approach in northern Iran. Journal of forestry research., (ISI). 

تالیفات کتاب

 

توکلی، ب.، صالحی، ع.، اسلامی، ب.، (1390). روند رسیدگی به پرونده های حقوقی در جنگل و قوانین مرتبط با آن. انتشارات حق شناس. 174 صفحه.

 


 

  

 

 ترم اول سال تحصیلی 98-1397
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه خاک شناسی عمومی (تئوری) خاک شناس عمومی (عملی) نهار و نماز پاسخگویی به سوالات دانشجویان مطالعه -
یکشنبه حضور در دفتر معاونت اجرایی دانشکده حاصل خیزی خاک های جنگلی نهار و نماز مطالعه مطالعه -
دوشنبه جلسات گروه و دانشکده جلسات گروه و دانشکده نهار و نماز مطالعه امور مربوط به طرح تحقیقاتی -
سه شنبه پاسخگویی به سوالات دانشجویان کارشناسی خاک شناسی عمومی (تئوری) نهار و نماز خاک شناسی عمومی (عملی) پ خاک شناسی عمومی (عملی) -
چهارشنبه احضور در دفتر معاونت اجرایی دانشکده احضور در دفتر معاونت اجرایی دانشکده نهار و نماز مطالعه مطالعه -
تماس با دکتر علی صالحی
asalehi@guilan.ac.ir
01823223599
گروه جنگلدارى، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه گيلان، صندوق پستى 1144
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم