: حسین صمیمی حق گذار
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه آمار
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
: حسین صمیمی حق گذار

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه آماربیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


1)کارشناسى : ریاضى محض از دانشگاه گیلان(سال 1365)

2)کارشناسى ارشد: آمار نظرى از دانشگاه شیراز(سال 1369)

3)دکترا:  ریاضى-نظریه احتمال (1388)تالیف کتاب:

              1)مقدمه ای بر ترکیبیات(1385)

              2)مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن(همراه با آقای دکتر بهروز فتحی)/1384.

             3)مبانی ترکیبیات(همراه با آقای دکتر بی آزار)1396

چاپ مقاله:

1) Numerical simulation of fractional- order dynamical systems in noisy environments, Computational and Applied Mathematics, 2018

2)Construction of Poisson process in a special way, Advances in Applied Mathematical Analysis, 2012
3)A New Approch To Poisson Point Process, Int. J. Applied Math., 2011
4) Some Results on the Independence of Events and Random Variables, Int. J. Math. and Com., 2009
5)Some Geometric Results On Poisson Point Processes Using Palm Distribution, Int. J. Applied Math., 2009
6)Some Results On Renewal Process With Erlang Interarrival Times, AAM, 2009
7)On Poisson Point Process In R2. Far East Journal of Theoretical Statistics,2008.
8)On Diffuse Random Measure, Int. J. Math. and Com., 2008
9)A Result on Diffuse Random Measure, Int. J. Contemp. Math. Sci., 2007. 

  1-نظریه اندازه و احتمال2

2- سری های زمانی 1

 

 

 اول 98 /97
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده رفع اشکال(13-12) -سری های زمانی1 - -
یکشنبه حضور در دانشکده جلسه گروه سریهای زمانی2 -نظریه اندازه و احتمال2 - رفع اشکال
دوشنبه حضور در دانشکده جلسه شورای دانشکده رفع اشکال(13-12) -جلسه شورای دانشگاه - -
سه شنبه حضور در دانشکده نظریه اندازه و احتمال2 سریهای زمانی2 - رفع اشکال رفع اشکال
چهارشنبه حضور در دانشکده حضور در دانشکده سری های زمانی 1 -رفع اشکال - -
تماس با : حسین صمیمی حق گذار
samimi@guilan.ac.ir
دانشگاه گیلان- دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم