پروفسور ریحانه سریری
دانشکده: دانشکده علوم پایه
گروه: گروه زیست شناسی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
پروفسور ریحانه سریری

رتبه علمی: استاد

دانشکده: دانشکده علوم پایه

گروه: گروه زیست شناسیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


 سوابق خانوادگي:

متولد 1332 مشهد

داراي يك فرزند پسر متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد.

سوابق تحصيلي:

ابتدايي دبستان آزرمي مشهد 1338-1344

متوسطه دبيرستان آزرم مشهد مقدس 1344-1350

ديپلم در رشته طبيعي 1350

ليسانس شيمي دانشگاه فردوسي مشهد 1350-1354

فوق ليسانس بيوپليمرها دانشگاه آستون بيرمنگام انگلستان 1358-1360

دكتري بيوشيمي دانشگاه آستون بيرمنگام انگلستان 1370-1374

 

سوابق آموزشي و پژوهشي:

1374- 1376 استاديار در گروه شيمي دانشگاه گيلان

1476- 1380 استاديار در گروه زيست شناسي دانشگاه گيلان

1380 - 1384 دانشيار گروه زيست شناسي دانشگاه گيلان

1384-تا كنون استاد گروه زيست شناسي دانشگاه گيلان

از 1377 دوره كارشناسي ارشد بيوشيمي را در دانشگاه گيلان راه اندازي و تا به حال بيش از 80 نفر دانشجوي مستعد بيوشيمي با اينجانب پروژه كارشناسي ارشد گذرانده اند.

از 1390 کارشناسی ارشد بیوشیمی را در پردیس دانشگاه گیلان افتتاح و از همان زمان سالی 2 نفر به دانشجویان ارشدم افزوده شده اند.

در سال 1383 راه اندازي دكتراي بيوشيمي را شروع كرديم و از ترم دوم سال تحصيلي 1385-86 هر سال 2 نفر دانشجوی دکترای جدید می پذیرم.

از 1392 دکترای بیوشیمی در پردیس دانشگاه گیلان راه اندازی شد و از آن سال نیز سالی 2 دانشجو پذیرفته ام.

تأليفات و تحقيقات:

مقالات علمي چاپ شده در مجلات بين المللي:  102 عنوان

مقالات ارائه شده به صورت سخنراني و يا پوستر در كنفرانس هاي ملي و يا بين المللي:  190 عنوان

مقالات چاپ شده در پروسيدينگ كنفرانس هاي ملي و يا بين المللي:  15 عنوان

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تحت سرپرستي: 81 عنوان

مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد: 33 عنوان

كتب چاپ شده: 7 عنوان

  • 1. زبان تخصصي شيمي
  • 2. روش هاي شيمي فيزيك
  • 3. لنزهاي تماسي
  • 4. بيوشيمي پزشكي
  • 5. 700 آزمون زبان تخصصي شيمي و زيست شناسي
  • 6. بيوشيمي ارشد تربيت بدني
  • 7. فرهنگ مصور و جامع بيوشيمي

كتب در دست تهيه و يا چاپ: 10 عنوان

  • 1. بيوشيمي اشك
  • 2. روش هاي بيوشيمي و بيوفيزيك
  • 3. بيوشيمي پروتئين ها و نوكلئيك اسيدها

طرح هاي تحقيقاتي تمام شده: 8 طرح

طرح هاي تحقيقاتي در دست انجام: 2 طرح

 عضويت انجمن هاي بين المللي: 6 انجمن

عضويت انجمن هاي ملي: 7 انجمن

 عضو هيئت تحريريه: دو مجله بین المللی آسیایی و 3 مجله بین المللی اروپایی

 داور مجلات بين المللي: 8 مجله

 داور مجلات ملي: يك مجله

 عضو كميته چاپ مجلات بين المللي: دو مجله

 جوايز در جشنواره ها و كنفرانس هاي ملي و بين المللي: 8 مورد

 برگزيده علمي اولين جشنواره زنان نام آور ايران 1376 تهران

 برگزيده به عنوان پژوهشگر برتر سال 1384 در استان گيلان

 برگزيده به عنوان يكي از زنان علمي فرهيخته استان گيلان 1385

دبير كنفرانس هاي ملي و بين المللي: 3 بار

 استاد نمونه سال 1391 دانشگاه گیلان

استاد نمونه سال 1395 دانشکده علومليسانس شيمي از دانشگاه مشهد 1355

فوق ليسانس مهندسي و تكنولوژي پليمر ازدانشگاه آستون انگلستان 1980

دكترا بيوشيمي از دانشگاه آستون انگلستان 1995M. Halimi, M. Asghari, R. Sariri, D. Moslemi, M. Parsian. Cellular response to ionizing radiation: A microRNA story. Inter J Mol Cell Med (IJMCM) 2012; 1(4).
2. A. Mahdavi, RH Sajedi, S. Hoseinkhani, M. Taghdir, R. Sariri. Site-directed mutagenesis of photoprotein mnemiopsin: implication of some conserved residues in bioluminescence properties. Photochem Photobiol Science 2012; 27.
3. AA Homaei, R. Sariri, RH Sajedi. The effect of immobilization on activity and stability of papaein. Biotechnology Journal of Iran 2013; 3(2).
4. M. Halimi, H. Parsia, SM Asghari, R. Sariri, Moslemi, Yeganeh. MicroRNAs: Are they indicators for prediction of response to radiotherapy in breast cancer. Journal of Medical hypothesis and ideas. 2013; 7.
5. Z. Heidari, M. Saluti, R. Sariri. Application of Radiolabeled Antibodies in Targeting Therapy of Breast Cancer. Current Molecular Imaging 2013; 2(2):120-129.
6. Homaei AA, Sariri R, Vianello F, Stevanato R. Enzyme immobilization: an update. J Chem Biol. 2013 A29;6(4):185-205.
7. Z. Heidari, R. Sariri, M. Saluti. Gold nanorods-bombesin conjugate as a potential targeted imaging agent for detection of breast cancer. J Photochem Photobiol: B. 2014; 130.
8. M. Halimi, H. Parsian, SM Asghari, R. Sariri, D. Moslemi, F. Yeganeh and Ebrahim Zabihi. Clinical translation of human microRNA 21 as a potential biomarker for exposure to ionizing radiation. Translational Research 2014;163(6):578.
9. R. Sariri, H. Ghafoori, M. Naghavi. Extraction Strategy Affects Biochemical Compounds and Antioxidant Capacity of Artemisia absinthium! Journal of Cellular and Molecular Research 2014;28(2):250-257.
10. F. Shams, R. Sariri, M. Giahi, Parichehr Yaghmaei, H. Ghafoori, L. Jamalzdeh. Antioxidant and Anti-Proliferative Activity of Calamintha officinalis Extract on Breast Cancer Cell Line MCF-7. Journal of Biological Sciences 2015;14(4):194-198.
11. Arsalan Damirchi, Alireza Saati Zareei, Reyhaneh Sariri. Salivary antioxidants of male athletes after aerobic exercise and garlic supplementation on: A randomized, double blind, placebo-controlled study. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research. 2015;5(3):146–152.
12. SH Zaieni, Z Derakhshan, and R Sariri. Alternations of salivary antioxidant enzymes in systemic lupus erythematosus. Lupus, 2015;24(13):1400-145.
13. M Moori, H Ghafoori, and R Sariri. Nonenzymatic antioxidants in saliva of patients with systemic lupus erythematosus. Lupus 2016;25(3):265-271.
14. Vahid Siavashi, Seid Mehdi Nasiri, Reza Rahbar Ghazi, Raena Vafaei, Reyhaneh Sariri. ECM-Dependence of Endothelial Progenitor Cell Features. Journal of Cellular Biochemistry 2016; 0: 1-13.
15. A. Homaei, R. Sariri, Fatemeh Lavajoo. Development of marine biotechnology as a resource for novel proteases and their role in modern biotechnology. 2016; 88:542.
16. Vahid Siavashi, Reyhaneh Sariri, Seid Mehdi Nasiri, Masoumeh Esmaeilivand, Simin Asadi, Hadi Cheragahi, Maria Barekati and Reza Rahbar Ghazi. Angiogenic activity of endothelial progenitor cells through Angiopoietin-1 and Angiopoietin-2. Animal Cells and Systems 2016, Accepted.
17. Mona Pajuhi, Khazaei, Reyhaneh Sariri. Synergistic Effect of Temozolomide and Thymoquinone in Human Glioblastoma Multiforme Cell Line (U87MG). Journal of Cancer Research and Therapeutics 2016, Accepted.
[ ویرایش نشده است ]
تماس با پروفسور ریحانه سریری
sariri@guilan.ac.ir, sariri2@yahoo.co.uk
گروه زيست شناسي دانشكده علوم
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم