دکتر رضا شیرزادیان خرم آباد
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه بیو تکنولوژی
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
دکتر رضا شیرزادیان خرم آباد
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه بیو تکنولوژیبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سوالات نمونه :: CV :: ارتباط


مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي:  رضا شیرزادیان- خرم آباد
سال و محل تولد: 1346 خرم آباد
آدرس: دانشگاه گيلان، دانشكده علوم كشاورزي، گروه بیوتکنولوژی گیاهی
صندوق پستي 1314-41635
تلفن: 6690281-0131
فاكس: 6690282-0131


BSc in  Agronomy and Plant Breeding: Guilan University, Department of Agronomy and plant breeding

 
MSc in  Plant Breeding:  Tehran university, Department of Agronomy and plant breeding
The title of my Master thesis
” Study of anther culture in rice and surveying the possibility of production of haploid and double haploid plants”.
 
  2008-2003   : PhD in Plant Molecular Genetics
 The University of Groningen, Department Molecular Biology of Plants, Groningen Biomolecular Sciences and 
  Biotechnology Institute (GBB), The Netherlands 
The title of my PhD project
Identification and analysis of genes involved in the regulation of leaf senescence in Arabidopsis by monitoring of early and stay green mutants
 
* انجام یک دوره فرصت مطالعاتی Post Doc به مدت 2 ماه در دانشگاه مسی نیوزلند٬ تابستان 1391.
 

Research Interests

Plant Functional Genomics
Plant Genetic Engineering
Gene Cloning
 Positional Cloning and Gene Identification
Mulecular Genetic Analysis of abiotic stress Mutants
Molecular Analysis of Plant Senescence and longevity
Transcriptomics
Plant Nanobiotechnology

سوابق اجرايي
- معاون اداره کل ایثارگران دانشگاه گیلان- از 1373 تا خرداد 1375
- مدیر مزارع آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- پردیس صومعه سرا 1377
- مسئول مرکز کامپیوتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- پردیس صومعه سرا 1375و
1376
- عضویت در کمیته اجرائی کاربرد الکتروفورز در علوم کشاورزی"، دانشگاه گيلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، 26-22 آبان 1378.

- مسئول مجموعه آزمایشگاههای دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. از 1388 تا1390
- مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی. از 1390 تا 1393

- سرپرست کمیته فناوری زیستی دانشگاه گیلان- از خرداد 1393
 

- دبیر کار گروه تجهیز، تعمیر و ایمنی آزمایشگاههای دانشگاه گیلان- از اسفند 93 تا کنون

- عضو گروه پژوهش و زیرساخت ستاد فناوری زیستی معاونت علمی ریاست جمهوری- از خرداد 93 تا کنون

 Specific Courses

 - عضویت در کمیته علمی وتدریس در کارگاه آموزشی" کاربرد الکتروفورز در علوم کشاورزی"، دانشگاه گيلان، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، 26-22 آبان 1378.

 

    Eukaryotic Microbial Systems to Study Molecular Biotechnology. 2004, September 19-24, Bochum University, Germany
 
   Plant Molecular Genetic Course. 2005, March 1 to April 15, Groningen University, the Netherlands
 
  The Radiation Safety Course Level 5B. 2005, April 15, Groningen University, The Netherlands
 
   Protein Structure and Structure-Function Relationships. 2005, July 4-6, Groningen University, The Netherlands
 
  Summer School on Environmental Signaling: Arabidopsis as a model. 2005, August 22-24, Utrecht University, The Netherlands
 
   B-basic Advanced course: Visualization Cellular Process, Masterclass and practical course  , 2009, October 6-17 GBB Institute, Groningen university ,  The Netherlands

 

-  کارگاه آموزشی" کلونینگ ژن و بیان آن در سلولهای پروکاریوت" ، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، 30 فروردین تا 4 اردیبهشت 1376.

 
-  کارگاه آموزشی" کاربرد کامپیوتر در زست شناسی ملکولی "، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ایران، دانشگاه تهران، 15-10 شهریور 1380.  
 -کارگاه آموزشی"انتقال ژن به برنج وتجزیه گیاهان تراریخته " موسسه تحقیقات برنج کشور، 29-21 آذر 1377
 
-  کارگاه آموزشی" کاربرد نشانگرهای ملکولی در کشاورزی و منابع طبیعی" دانشگاه گیلان، 27 بهمن تا 1 اسفند 1381

  

کتاب:

PhD dissertation: Molecular Genetic Regulation of Developmental leaf longevity. 2008. Groningen university publisher. The Netherlands. ISBN: 978-90-367-3555-1,160 pages

 

 * ترجمه کتاب کلون کردن ژن (اصول وکاربرد ها) نوشته Julia Lodge, Pete Lund & Steve Minchin - ناشر دانشگاه گیلان 1392
 

 

*** مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک، نوشته Desmond S.T. Nicholl  ، در شرف انجام. دانشگاه گیلان.

 

Selected Publications

** شیرزادیان خرم آباد، ر. و لطفی، ن. 1382 "تکثیر انبوه گیاه زینتی رز(Elizabeth Cultivar) با استفاده از روش کشت بافت." مجله پژوهش و سازندگی. سال پانزده. شماره 2 (پیاپی 55) ص 68-62.

 

 ** شیرزادیان خرم آباد، ر.، نعمت زاده، ق. پور خیراندیش، م. حسینی، م.ح. و لطفی، ن. 1382 "مطالعه کالوس زائی بساک ها و باززائی گیاهان سبز در تعدادی از لاین های خالص ایرانی و خارجی و گیاهان هیبرید حاصله از آنها در شرایط درون شیشه ای." مجله علوم زراعی ایران.

 

Hajiahmadi Zahra, Shirzadian-Khorramabad Reza, Kazemzad Mahmood  and Sohani Mohammad Mahdi, 2017, In silico analysis and transient expression of wound-inducible promoter MPI in tomato (Lycopersicon esculentum Mill. cv. CH). Plant Omics Journal, 10(03): 118-126. doi: 10.21475/poj.10.03.17.pne411.

 

Aalami Ali, Alizadeh Mohammad, Shirzadian-Khorramabad Reza,  Ebadi Ali Akbar,  Azizi, Heydar  )2016( Genetic variation and association analysis of some important traits related to grain in rice (Oryza sativa L.) germplasm. Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB), 4(1): 26-34 

 

Shirzadian-Khorramabad, R., Marcel J. G. Sturre, Jos H. M. Schippers, Thomas F. C. Chin-A-Woeng, Jacques Hille, Paul P. Dijkwel, 2009, Method for the identification of single mutations in large genomic regions using massive parallel sequencing. Molecular Breeding, 23:51–59

.

 Shirzadian-Khorramabad, R., Jing, H.C., Everts, G.E., Schippers, H.M.J., Hille, J. and Dijkwel P.P., 2010, A mutation in the cytosolic O-acetylserine (thiol) lyase induces a genome-dependent early leaf death phenotype in Arabidopsis, BMC Plant Biology, 80-10

.

Shirzadian-Khorramabad R., Jing HC, Hille J., Dijkwel P.P., 2010, Book Chapter: Identification of Arabidopsis stay-green mutants with a functional ethylene-response pathway. In: Agronomy Society of New Zealand Special Publication No. l3 / Grassland Research and Practice Series No. 14, edited by Mc Gill and Rowarth, pp. 119-129

 

Shirzadian-Khorramabad R., 2013, Molecular genetic control of leaf lifespan in plants-Review, Journal of Plant Molecular Breeding (JPMB), 1(2):85-98

.

NCBI GenBank sequence-Nucleotide: EU982550.1
 Shirzadian-Khorramabad, R., Jing,H.-C., Everts,G.E., Schippers,J.H.M., Hille,J. and Dijkwel,P.P., NOV 2009, GenBank Arabidopsis thaliana ecotype Ler-0 transposon Copia-like, complete sequence

 

** طاهری انسیه، شیرزادیان خرم اباد رضا، شریفی سیرچی غلام رضا، صبوری عاطفه و عباس زاده خدیجه (1395) بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی بومادرانAchillea wilhelmsii) ) در ایران. ، ژنتیک نوین،  دوره 11، شماره 3، ص 376-367.

 

** طاهری انسیه، شیرزادیان خرم اباد رضا، شریفی سیرچی غلام رضا، صبوری عاطفه و عباس زاده خدیجه (1395) بررسی تنوع ژنتیکی سه توده وحشی بومادران (Achillea wilhelmsii) استان هرمزگان با استفاده از صفات مورفولوژیکی .پژوهش های ژنتیک گیاهی. جلد 2، شماره 2، ص 73-82.

 

** رویان سارا، شیرزادیان خرم آباد رضا و طالبی کهدوئی پیام (1395) بررسی واکنش موتانت‌های پیری در آرابیدوپسیس به پیش‌ماده سنتز اتیلن (ACC)، علوم و تحقیقات بذر ایران، دوره 3، شماره 2، ص 70-57.

 

** رویان سارا، شیرزادیان خرم آباد رضا، زواره محسن و صبوری عاطفه (1395) بررسی تاثیرعدم فعالیت آنزیمRON1  در گیاهان موتانت ron1-1 در واکنش به تنش القا شده توسط هورمون‌ها در آرابیدوپسیس. مجله پژوهش های گیاهی، انجمن زیست شناسی ایران. انتشار آنلاین در سایت مجله از تاریخ 24 مهر 1395.

 

 ** منبری پیمان، شیرزادیان خرم اباد رضا، اعلمی علی و قدمیاری محمد (1394) اثرات کاهش فعالیت ژن RON1/SAL1 بر واکنش به تنش اکسیداتیو القا شده توسط آمینوتریازول درگیاهان موتانت آرابیدوپسیس ron1-1. ژنتیک نوین،  دوره 10، شماره 2، ص 208-195.

 

 

** نوروزی فرناز، شیرزادیان خرم اباد رضا، قاسم نژاد محمود، صبوری عاطفه و منبری پیمان (1394)، تغییر فعالیت ژن تولیدکننده سیستئین در گیاهان موتانت آرابیدوپسیس old3 در واکنش به تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط کلرید کادمیوم (CdCl2)، ژنتیک نوین،  دوره 10، شماره 4، ص 590-579.

 

** عابدی امین، سوهانی محمد مهدی و شیرزادیان خرم اباد رضا (1394) فرابیان ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز- 6 در گیاه Arabidopsis thaliana. زیست فناوری گیاهان زراعی، سال چهارم، شماره 12، ص 67-78.

 

 ** شیرزادیان خرم اباد رضا، نصر رمزی صدیقه و میر عباسی اشرف السادات (1393) بررسی امکان ریز ازدیادی گیاه زینتی دراسنا با استفاده از روش کشت درون شیشه ای، بیوتکنولوژی کشاورزی،  دوره 6، شماره 3، ص 106-91.

 

 

** حکمتی ژاله، اعلمی علی، شیرزادیان خرم اباد رضا، سوهانی محمد مهدی و حمیده کاروانکش ، 1393، بیان متفاوت ژن NPR1 و برخی از ژنهای مرتبط با بیماری زایی در پاسخ به مصرف اسید سالسیلیک و متیل جاسمونات در برنج، ژنتیک و ایمنی زیستی،دوره 3، شماره 1، ص 30-19.

 

 ** کاروانکش حمیده. ، اعلمی علی، شیرزادیان خرم آباد رضا، پاداشت فریدون. (1393) تاثیر متیل جاسمونیت روی الگوی بیان برخی ژن های کاندیدای پاسخ های دفاعی در برنج. فرآیند و کارکرد گیاهی، جلد  3، شماره  8، ص 65-57.

 

 

 ** طاهری حمیده، شیرزادیان خرم آباد رضا، اعلمی علی و سمیع زاده حبیب الله، 1393، بررسی واکنش موتانت­های مختلف آرابیدوپسیس به اتیلن) (C4H4 با استفاده از روش واکنش سه گانه(Triple response)، فرآیند و کارکرد،  جلد 3، شماره 10، ص 81-69.

 

 ** مبارکی علی، شیرزادیان خرم اباد رضا، ربیعی بابک و سوهانی محمد مهدی (1392) خصوصیات فنوتیپی و الگوی بیان ژنهای FRY1 و GST1 در گیاهان موتانت سبز تحت تنش سرما در آرابیدوپسیس. ژنتیک نوین،  دوره 9، شماره 1، ص 84-77.

 

 ** شیخ پور آهندانی میثم، ربیعی بابک و شیرزادیان خرم اباد رضا (1392) شناسایی QTLهای پیوسته با ارتفاع بوته و زمان رسیدگی در برنج. مجله علوم زراعی ایران. جلد 15، شماره 2، ص 120-107.

 

** عابدی امین، شیرزادیان خرم اباد رضا و سوهانی محمد مهدی ، بررسی نقش کارکردی ژن شبه استریکتوسیدین سینتاز- 6 در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا در شرایط تنش شوری، پذیرفته شده به عنوان مقاله پژوهشی جهت چاپ در مجله فرآیند و کار کرد. دانشگاه اصفهان.

 

** عابدی امین ، سوهانی محمد مهدی و شیرزادیان خرم آباد رضا ، مطالعه in silico خانواده ژنی پلی آمین اکسیداز (PAO)  در انگور (Vitis vinifera)، پذیرفته شده به عنوان مقاله پژوهشی جهت چاپ در مجله علمی-پژوهشی مهندسی ژنتيک و ايمنی زیستی.

 

** عابدی امین ، سوهانی محمد مهدی و شیرزادیان خرم آباد رضا، ارزیابی مطالعه فیلوژنتیکی و بیانی ژنهاي پلی‌آمین اکسیداز (PAO)  گیاه ذرت (Zea mays)، پذیرفته شده به عنوان مقاله پژوهشی جهت چاپ در مجله تحقیقات غلات. دانشگاه گیلان.

 

** شیرزادیان خرم اباد رضا و تقی پور جیردهی فرشته، بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly)  از ریزقطعات برگ. پذیرفته شده به عنوان مقاله پژوهشی جهت چاپ در پژوهش های گیاهی. انجمن زست شناسی ایران.

 

** عابدی امین، شیرزادیان خرم اباد رضا و محمد مهدی سوهانی،  مطالعه in silico خانواده ژنی شبه استریکتوسیدین سینتاز (SSL) در برنج . (Oryza sativa) زیست فناوری گیاهان زراعی، ISSN : 2252-0783 (Printed) ، شماره 16 ، جلد 6،  صفحه 13-29.


.

 

International conferences

 Shirzadian-Khorramabad, R , Hai-Chun Jing, Jos H.M. Schippers, Jacques Hille and Paul P. Dijkwel, 2007, A Mutation in an Arabidopsis Cysteine Synthase Causes Enhanced Leaf Senescence and Changes in Sulphur Metabolism. Plant & Animal Genome XV Conference, January 13-17, Town & country Hotel- San Diego, California, USA.,
,
Shirzadian-Khorramabad, R, Hai-Chun Jing, Jos H.M. Schippers, Grietje E. Everts, Jacques Hille and Paul P. Dijkwel,2007,A mutation in an Arabidopsis cysteine synthase causes enhanced leaf senescence and changes in sulphur metabolism. Third European Workshop on Plant Senescence, February 28-March 3, Salzau, Kiel, Germany.
 
Shirzadian-Khorramabad, R, Hai-Chun Jing, Jacques Hille and Paul P. Dijkwel, 2006, Identification and Characterization of a Genetic Locus Controlling Ethylene-Induced Leaf Senescence.17th International Conference on Arabidopsis Research. June 28- July 2, University of Wisconsin-Madison, USA.
 
Shirzadian-Khorramabad R., Jing H.C., Hille, J. and Dijkwel P. P., 2011, The old101 mutation changes the effect of inositol 1, 4, 5- trisphosphate (IP3) signaling on age-related changes. Plant Genome Evolution Conference 
Amsterdam,  4‐6 September, The Netherlands
 

 Shirzadian-Khorramabad, R., Nematzadeh, GH., Hossainy, M.H., Pour-khairandish, M., 2002, Performance of Callus Induction and Plant Regeneration on the Anther Culture of Rice Parental Lines and Their Hybrids. The 3rd International Iran and Russia Conference, 18-20 Sep., Moscow, Russia

 

 Moazzenzade T., Shirzadian-khorramabad R., Sajedi R.H., Shahangian S. 2013, A new approach for In vitro refolding of Arabidopsis SAL1 inositol polyphosphate 1-phosphatase, 1st Tabriz International Life Science Conference and 12 th BiophysicalChemistry Conference, Tabriz University of Medical Sciences, 22-24 May

.


مقالات درکنفرانس های داخلی:

 

 

 

1- شیرزادیان خرم آباد ر. و ميرزايي ي. 1390. تاثیر موتاسیون نقطه ای old101 بر خصوصیات بذر و رشد گیاهچه های موتانت در واکنش به in vitro- induced stresses. دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. یزد. دانشگاه یزد. 9-اردیبهشت. صفحه 284.

 

2- شیرزادیان خرم آباد ر. 1390. بررسی میزان نسبی بیان برخی ژنها در گیاهان موتانت old101 در واکنش به اتیلن. یازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان. رشت. 21-19اردیبهشت. صفحه 91-89.

 

3- شیرزادیان خرم آباد ر.٬ هیله ژ و دایکول پ. 1390. بررسی خصوصیات فنوتیپی، فیزیولوژیکی و ملکولی گیاهان موتانت سبز old102. هفتمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران. تهران. پژوهشگاه نیرو. 21-23 شهریور. مقاله 334.

 

 

4- شیرزادیان- خرم آباد، ر. وپریچهراحمدیان تهرانی، a1375بررسی تاثیر عوامل محیطی بر کالوس زائی بساکها در تعدادی از واریته های برنج ایرانی. دانشگاه صنعتی اصفهان، چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-4 شهریور، ص 77.

 

5- شیرزادیان- خرم آباد، ر. و اشرف السادات میرعباسی، 1379، تکثیر انبوه بنفشه آفریقائی با استفاده از ریز قطعات برگ به روش in vitro . اولین کنگره بیولوژی کاربردی ایران. بهمن ماه. مشهد. ص 22.

 

6- شیرزادیان- خرم آباد، ر.، نعمت زاده، ق.، حسینی، ح.، لطفی، ن. و پورخیراندیش، م. 1379 ، کشت بساک گیاهان نسل F1 در طرح هیبریداسیون ارقام خوش کیفیت و پرمحصول. ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، 16-13 شهریور،ص 185.

 

7- شیرزادیان- خرم آباد، ر. ،1377، تهیه گیاهان سبز با استفاده از روش یک مرحله ای در کشت بساک برنج های ایرانی. پنجمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، 13-9 شهریور،ص 208 .

 

8- شیرزادیان- خرم آباد، ر. وپریچهراحمدیان تهرانی، a1375بررسی تاثیر عوامل محیطی بر کالوس زائی بساکها در تعدادی از واریته های برنج ایرانی. دانشگاه صنعتی اصفهان، چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-4 شهریور، ص 77.

 


9- شیرزادیان- خرم آباد، ر. و وپریچهراحمدیان تهرانی ، b1375. بررسی تاثیرمحیط های مختلف کشت بر تمایز پذیری کالوس ها و باززائی گیاهان سبز در کشت بساک برنج ایرانی. دانشگاه صنعتی اصفهان، چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 7-4 شهریور، ص 78.

 


10- شیرزادیان- خرم آباد، ر. و وپریچهراحمدیان تهرانی ، 1377 بررسی تولید گیاهان هاپلوئید با استفاده از روش کشت بساک در برنج های ایرانی.موسسه اصلاح نهال و بذر کرج. پنجمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 13-9 شهریور، ص 207.

 

 

 11- مبارکی ع ،٬ شیرزادیان خرم آباد ر.٬ ربیعی ر. و سوهانی م.م. بررسی فیزیولوژیکی ومرفولوژیکی گیاهان وحشی و جهش یافته old101 در واکنش به تنش سرمادر آرابیدوپسیس (Arabidopsis taliana). اولین همایش ملی تنش های گیاهی (غیر زیستی). دانشگاه صنعتی اصفهان. 11-10 آبان 1391.

 

12- مبارکی ع ،٬ شیرزادیان خرم آباد ر.٬ ربیعی ر.٬ سوهانی م.م. بررسی تاثیر موتاسیون old101 بر جوانه زنی بذرهای موتانت و میزان بیا ژن GST1 و FRY1 در واکنش به سرما در آرابیدپسیس. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. 15-13 شهریور 1391. ص 199.

 

13-ميرزايي ي.٬ شیرزادیان خرم آباد ر. مسعودی نژاد ع. و سوهانی م. م. افزایش حساسیت گیاهان موتانت old101 به تنش‌های محیطی. دوازدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران. سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی. تهران. خرداد 1391 .

 

14- طاهری ح.٬ شیرزادیان خرم آباد ر. اعلمی. ع و سمیع زاده لاهیجی. ح. واکنش موتانت های مختلف آرابیدوپسیس به اتیلن در محیط. in vitro دوازدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران. سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی. تهران. خرداد 1391 .

 

15- شیرزادیان خرم آباد ر. بررسی خصوصیات زراعی وکیفیت دانه گیاهان حاصله از کشت بساک برنج. دوازدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. کرج. تابستان 1391.

 

16- طاهری ح.٬ شیرزادیان خرم آباد ر. اعلمی. ع. سمیع زاده لاهیجی. ح. بررسی میزان بیان ژن FRY1 و فعالیت چرخه بیوسنتز اتیلن در گیاهان موتانت. old101 سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. 15-13 شهریور 1391. ص 359.

 

17- موذن زاده ت.٬ شیرزادیان خرم آباد ر. ساجدی ر. ح و سوهانی م. م. همسانه سازی ژن FRY1 در وکتور بیانی pET. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. 15-13 شهریور 1391. ص 167.

 

18- شیرزادیان خرم آباد ر.٬ نجاتی س. ٬ تقی پورف. و آقایی پورس. بررسی محیط های غذایی القا کالوس در بساک های ارقام والدینی برنج ایرانی (دمسیاه و نعمت) و هیبرید F1 حاصله. دوازدهمین همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان- رشت. 3-1 خرداد.1391.

 

19-منبری، پ.، شیرزادیان خرم اباد، ر.، اعلمی، ع. ، قدمیاری، م.، بررسی تاثیر موتاسیون نقطه ای در ژن FRY1 بر شاخص های فیزیولوژیکی آرابیدپسیس تحت تاثیر تنش اکسیداتیو القا شده توسط آمینوتریازول. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 92.

 

20-  منبری، پ.، شیرزادیان خرم اباد، ر.، بررسی تاثیر موتاسیون نقطه ای در ژن FRY1 بر شاخص های فیزیولوژیکی آرابیدپسیس تحت تاثیر تنش اکسیداتیو القا شده توسط کادمیوم. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 92.

 

 21- الوانچی، م. اعلمی، م.، شیرزادیان خرم اباد، ر. اصفهانی، م. عبادی، ع.ا. ، بررسی چند شکلی نشانگرهای ریز ماهواره ای پیوسته با مکانهای ژنی کنترل کننده برخی از صفات تغذیه ای دانه برنج. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 92.

 

22- الوانچی، م. اعلمی، م.، شیرزادیان خرم اباد، ر. اصفهانی، م. عبادی، ع.ا. ، تجزیه ارتباط برای برخی صفات تغذیه ای در دانه برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ایمنی زیستی. دانشگاه تهران. 15-17 تیرماه 92.

 

23- محمودی علی، اعلمی علی، حسنی کومله حسن،  اصفهانی مسعود، شیرزادیان خرم اباد رضا. ارزيابی صفات فيزيولوژی و مرفولوژی برخی از ژنوتيپهای آژيلوپس (Aegilops) در شرايط تنش شوری. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران. چهارم شهریور 1393، کرج. ایران.

 

24-  عطاپور هدی، روحی بخش احمد، شیرزادیان خرم اباد رضا، قدمیاری محمد، رضادوست محمد حسین، بررسی تأثیر موتاسیون نقطه‌ای ron1-1 بر مقاومت گیاه آرابیدوپسیس تالیانا به ویروس موزائیک گوجه‌فرنگی (ToMV. اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی. دانشگاه تهران. 30 آذرماه 1393. تهران. ایران.

 

25-   تقی پور فرشته، شیرزادیان خرم اباد رضا، حمید اوغلی یوسف و بهلولی سحر. بهینه¬سازی ریز¬ازدیادی گیاه گلوکسینیا (Sinningia speciosa)  در شرایط درون شیشه ای. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی. ذانشگاه جامع علمی کاربردی. 27 بهمن 1394. دانشگاه تهران. ایران.

 

26- رویان سارا، شیرزادیان خرم اباد رضا، صبوری عاطفه، زواره محسن. بررسی تأثير تغيير فعاليت ژن  SAL1/FRY1 بر برخی از خصوصيات مورفولوژيکی گیاه آرابيدوپسيس در واکنش به غلظت¬های مختلف هورمونيIAAو ABAدر محيط. in vitro دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 9-11 شهریور 1395. رشت. ایران.

 

27- حاجی احمدی زهرا، شیرزادیان خرم اباد رضا، کاظم زاد محمود، سوهانی محمد مهدی. ساخت مزوپور سیلیکا با ابعاد کمتر از 50 نانومتر به عنوان حاملی برای انتقالDNA . دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران. 1-3 خرداد 1396. تهران. ایران.

 

28- خشنود طوافی سمانه، شیرزادیان خرم اباد رضا، اعلمی علی. بررسی تاثیر عدم فعالیت ژن‌RON1 در گیاه آرابیدوپسیس به پیری القا شده توسط تاریکی. همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی. 28 مهر 1395. دانشگاه تهران. ایران.

 

29-   شعبانی قزوینی حنانه، شیرزادیان خرم اباد رضا، زکی زاده هدایت، بالی لاشکی خسرو. بهینه سازی ریزازدیادی گیاه ارکیده فالنوپسیس با استفاده از کشت ساقه گل دهنده. اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. 2-4 شهریور 1395دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.

Reseach Projects

 
- طرح تحقيقاتي" مطالعه ا مکان تولید لاین های جدید برنج با استفاده از روش کشت بساک برنج"، 1382-1377 ، دانشگاه گیلان ( طرح تحقيقاتي پايان يافته).
 
 
-  طرح تحقیقاتی"تولید انبوه و بررسی امکان تغییرات مرفولوژیکی در گلها و گیاهان زینتی به روش کشت بافت"  ، 1381-1378، مصوب شورای پژوهشهای علمی کشور. محل اجرا دانشگاه گیلان. (طرح تحقيقاتي پايان يافته).
 
-همکاری در طرح تحقیقاتی "ريز ازديادی سرخدار در شرايط Invitro : مجری طرح: دکتر تيمور ر ستمی شاهراجی-(طرح تحقيقاتي پايان يافته).
 

- طرح تحقيقاتي"تولید جمعیت گیاهان موتانت در برنج با استفاده ازموتاژن شیمیایی EMS "-در حال اجرا

 

- طرح تحقيقاتي"استفاده از نانو کپسول هاي حاوي آفت کش اسپينوزاد و مزوپورحاوي ژن  cry1Ab  به منظور  کنترل شب پره گوجه فرنگي". صندوق حمایت از پژوهشگران جمهوری اسلامی. خاتمه طرح.

 

- طرح تحقيقاتي" بیان واکسن آنتی­ژنیک نوترکیب HPV در سیب­زمینی با رویکرد القاء ایمنی علیه سرطان دهانه رحم". معاونت علمي و فناوري رياست جمهور، ستاد توسعه زيست‌فناوري، قرارداد منعقد شده.

 

راهنمایی پایان نامه های دانشجویان دکتری:

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 

 

1- شناسایی نشانگرهای پیوسته با ارتفاع بوته و زمان رسیدگی در حمعیت F2:3 برنج: توسط میثم شیخ پور آهندانی. راهنمایی مشترک با آقای دکتر ربیعی. خاتمه شهریور 1390.
2- تاثیر موتاسیون old101 در گیاه آرابیدپسیس بر واکنش گیاهان به استرس خشکی: توسط یونس میرزایی. خاتمه تیر 1391.
3- استفاده از سیستم بیانی pET جهت بیان ژن های old101 و FRY1. توسط تقی موذن زاده. خاتمه اسفند 1391.
4- مقایسه بیان ژنهای CBF و old101/FRY1 در واکنش به سرما در گیاهان وحشی (Ler-0) و جهش یافته old101. توسط علی مبارکی. خاتمه اسفند 1391.
5- بیان ژن های مرتبط با پیری در واکنش به اتیلن در گیاهان موتانت (old101) و مادری Ler-0 با استفاده از روش Real Time PCR. توسط حمیده طاهری. خاتمه اسفند 1391.
6- نحوه ارتباط برخی از صفات گل ودانه در برنج با استفاده از نشانگرهای ملکولی. توسط محمد علیزاده. راهنمایی مشترک با اقای دکتر اعلمی. خاتمه اسفند 1391.
7- تاثیر تنش اکسیداتیو القا شده توسط AT برخصوصیات بیوشیمیایی و ملکولی گیاهان موتانت old101 در آرابیدپسیس. توسط پیمان منبری. در حال اجرا.
8- ارزیابی و گروه بندی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگرهای پیوسته با خصوصیات تغذیه ای دانه. بصورت مشترک با آقای دکتر اعلمی. توسط محبوبه الوانچی. خاتمه تابستان 92.
9- بررسی خصوصیات ملکولی و بیوشیمیایی گیاهان موتانت old3در واکنش به تنش القا شده توسط کادمیوم و دما. توسط فرناز نوروزی.
خاتمه تابستان 92.
10- اثر تنش شوری بر تغییرات فیزیولوژیکی و بیوسیمیایی و میزان بیان برخی از فاکتورهای رونویسی در ارقام مختلف برنج. توسط علی عمیدفر. در حال اجرا.
 11- بررسی تاثیر فعالیت ژن FRY1 بر خصوصیا ت مورفولوژیکی برگ و ریشه و بیان ژنهای مرتبط در شرایط تنش خشکی در آرابیدپسیس. توسط سارا رویان: در حال اجرا
12- تاثیر موتاسیونهای نقطه ای در ژن FRY1 بر خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان بیان ژنهای مرتبط در واکنش به تنش سرما در آرابیدپسیس. توسط مریم هادی: در حال اجرا
13- انسیه طاهری: بصورت راهنمایی مشترک با آقای دکتر غلامرضا شریفی سیرچی (از دانشگاه هرمرگان). بررسی تنوع مولکولی و مورفولوژیکی چند جمعیت بومادران بومی استان هرمزگان و بررسی ترکیبات اسانس آنها: در حال اجرا
14- طلیعه استوار: بصورت راهنمایی مشترک با آقای دکتر علی محمد شکیب (از ABRII). ایجاد جمعیت موتانت های EMS در نیشکر بمنظور انتخاب موتانت های متحمل به تنش شوری در شرایط in vitro : در حال اجرا
15- فاطمه قلاوند: بصورت راهنمایی مشترک با آقای دکترمحمود اطریشی (از مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی اصفهان). ارزیابی متابولیت های ثانویه در ژنوتیپ های مختلف انار بمنظور معرفی ژنوتیپ برتر: در حال اجرا
16- بررسی فیزیولوژیکی، متابولیکی و مولکولی تأثیر موتاسیون‌های مختلف در ژن FRY1 در آرابیدوپسیس بر مقاومت در برابر ویروس موزائیک خیار(CMV). بصورت راهنمایی مشترک با آقای دکتر روحی بخش (گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان). توسط هدی عطاپور. در حال اجرا.

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1- امکان ترانسفورماسیون چند رقم گندم ایرانی با استفاده از آگروباکتریوم. به راهنمایی آقای دکتر محمد مهدی سوهانی. توسط محسن ایمانزاده. خاتمه 1391
2- بررسی الگوی تظاهر برخی از ژنهای کاندیدا در پاسخ های دفاعی. به راهنمایی آقای دکتر علی اعلمی. توسط سیده حمیده کاروانکش. خاتمه 1391
3- ترانسفورماسیون برنج به روش کشت جنین بالغ با استفاده از اگروباکتریوم. به راهنمایی دکتر محمد مهدی سوهانی. توسط آرمان پازوکی. خاتمه 1390.
4- القا بیان ژنهای بیماری زایی در اگروباکتریوم. به راهنمایی آقای دکتر محمد مهدی سوهانی. توسط زهرا علوی. در حال اجرا.
5- ارزیابی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی و بیان ژنهای مرتبط با تحمل به شوری در ژنوتیپ های آژیلوپس. به راهنمایی آقای دکتر علی اعلمی. توسط علی محمودی. در حال اجرا
.سوابق تدريس

دوره دکترا: ژنتیک ملکولی پیشرفته(بیوتکنولوژی)/ژنتیک ملکولی(اصلاح نبات)/ جنبه های ملکولی تنش های غیر زیستی/

دوره کارشناسی ارشد : ژنتيك ملکولی، ژنتیک تکمیلی، مباحث نوين در اصلاح نباتات، بیولوژی سلولی و ملکولی

دوره کارشناسی: ژنتيك، بیوتکنولوژی گیاهی

 بهاره 1391-92
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه ژنتیک- کارشناسی ژنتیک ملکولی- ارشد - کار گاروه آزمایشگاهها - -
یکشنبه مطالعه ژنتیک ملکولی پیشرفته- دکتری جلسه گروه کار گاروه آزمایشگاهها - -
دوشنبه کار گروه زیست فناوری کار گروه زیست فناوری کار گروه زیست فناوری کار گروه زیست فناوری - -
سه شنبه مطالعه کار گاروه آزمایشگاهها - شورای پژوهشی دانشگاه - -
چهارشنبه آمطالعه جلسات گروه - مباحث نوین در اصلاح نباتات- ارشد - -


نمونه سئوالات درس ژنتیک کارشناسی

- آلل چه نوع ژنی است؟ الف) فرم غالب ب) فرم مغلوب ج) فرم های مختلف آن
- احتمال تولید فرزندانی با ژنوتیپ RrYy٬ RryyوRRYy از تلاقی RrYy×rryy :
الف) 8/2 ٬ 8/2 ٬ 8/2 ب) 4/1 ٬ 4/1 ٬ 4/1 ج) 8/2 ٬ 8/2 ٬ 0 د) 4/1 ٬ 4/1 ٬ 0
- هسته ای که دارای 16 جفت کروموزوم است در متافاز دوم شامل چند عدد تتراد خواهد بود؟
الف) 8 ب) 16 ج) 32 د) 24
- کدامیک درست و کدامیک نادرست است؟
الف) مقدار DNA در مرحله G2 دو برابر G1 است.
ب) مقدار DNA در مرحله G1 دو برابر G2 است.
ج) در مرحله G1 هر کروموزوم دارای دو کروماتید است.
د) در مرحله G2 هر کروموزوم دارای 4 کروماتید است.
- کدام گزینه تعریف درستی برای Pleiotropy است؟
الف) انحراف فنوتیپ از ژنوتیپ ب) یک ژن و چند اثر ج) چند ژن و یک اثر د) همکاری دو ژن
- کینتوکورچیست: .....................................................................................................................................
- دو مرحله ......... و ............ در میتوز طولانی تر هستند٬ در حالیکه مراحل ......... و .......... از زمان کوتاهتری برخوردارند.
- G0 مرحله ایست که در آن سلولها......................................................................
- تقسیم سانترومردر مرحله....................میوز و تقسیم کاهشی در مرحله....................میوز صورت میگیرد.
- موجودی با 2N کروموزوم را در نطر گرفته و معین کنید که تعداد کروموزومهای آن در سلولهای مگاسپور/میکروسپور و اندوسپرم به ترتیب برابر:
الف) 2N/2N/2N ب) 3N/N/N ج) N/2N/3N د) 2N/N/N
- در جهش های جایگزینی در صورتیکه باز آلی جانشین شده با باز اولیه از یک نوع نباشند جهش را:
الف) Transversion ب) Transition ج) Translation د) Transposition
- اگر یک گونه گیاهی دیپلوئید با یک گونه تتراپلوئید تلاقی داده شوند و در کروموزومهای گیاه نسل اول دو برابر شدن رخ دهد گیاه نتاج ........... پلوئید میباشد.
- نسبت کروموزومی 4X/3A در مگس سرکه منجر به بروز وضعیت جنسی .....................میشود؟
- اگر فاصله دو ژن 20 واحد نقشه ژنتیکی باشد در چند درصد تترادها کیازما اتفاق افتاده ؟
الف)10 ب)20 ج) 40 د)80
- نتیجه جهش Missense (موتاسیون با معنی) منجر به تغییر در سطح DNA بصورت.....................و تغییر در سطح پروتئین بصورت...............................میشود.
- در اثر تلاقی بین دو موجود با ژنوتیپ های AaBb و aabb نتاجی بشرح زیر تولید شده اند. وضعیت ژنها کدام یک از گزینه های زیر است؟
AaBb:7 Aabb:28 aabb:3 aaBb:22
الف) AB/ab ب) Aa/Bb ج) Ab/aB د) A/a B/b
- در سیستم XX-XO جنسیت بر اساس اینکه ............................................................تعیین میشود.
- کروموزوم های X و Y اگرچه از نظر ژنتیکی همولوگ نیستند ولی در طول میوز میتوانند در نقاطی بنام .......................................... با هم جفت شوند.
- در سیستم haplodiploidy موجودرات نر از..............................و موجودات ماده از............................ بدست میآیند. تولید گامت های جنس نر در این سیستم بر مبنای تقسیم......................است.
- سلولهای نوک ریشه گیاه آلوتتراپلویید حاوی 48 کروموزوم است. تعداد کروموزومهای موجود در گامت های گیاه دیپلوییدی که این گیاه از آن منشا گرفته چقدر است؟
الف) 6 ب) 12 ج) 24 د) 48
- از تلاقی گیاه پابلند با گیاه پا کوتاه نسل F2 تعداد 2980 گیاه حاصل شد که تعداد 208 عدد آن پابلند و بقیه پاکوتاه بودند وضعیت وراثتی این صفت.......................................است.
- تعداد کروموزوم در یک گونه برابر 2n=16 است. تعداد کروموزوم در گیاه آتوتتراپلوییدی حاصل از تلاقی این گونه با گونه ای که تعداد کروموزومهای هاپلویید آن 8 است چند تعداد است؟
الف) 24 ب) 32 ج) 48 د) 64
- فرمولهای کروموزومی 2n-1+1 /2n+1 /2n-1/ n بترتیب عبارتند از:
الف) تری زومی/دابل هاپلویید/تترازومی و هاپلویید ب) مونوزومی/ تری زومی / منوزومی تری زومی و منوپلویید
ج) منوزومی/ تری زومی / دابل تری زومی و منوپلویید د) منوزومی/ دیپلوییدی/ تتراپلوییدی/ منوپلویید
40- نسبت فنوتیپی حاصل از تلاقی AAbb×bbBB را در نتاج F2 و با فرض غالبیت کامل در حالتی که ژنها پیوسته و با فاصله 75 واحد نقشه کروموزومی باشند چقدر است؟
ا) اطلاعات ناقص است.
ب) با محاسبه درصد کراسینگ اور و مشخص کردن افراد نوترکیب نسبت بدست میآید.
ج) تفاوتی با نسبت 9:3:3:1 مندلی ندارد.
د) بیشتر از 50% از نتاج F2 والدینی و کمتر از 50% شبیه به افراد نوترکیب خواهند بود.
- اگر پدر خانواده ای مبتلا به صفتی وابسته به جنس و مغلوب باشد و این صفت در نیمی از فرزندان مشاهده شود لذا میتوان گفت:
الف) مادر مبتلا است ب) مادر ناقل است ج) پدر و مادر هر دو ناقل هستند
د) پدر و مادر هر دو مبتلا هستند
- یک گونه تتراپلویید دارای 56 کروموزوم است. تعداد کروموزومهای اکتا(8)پلویید نرمال و اکتاپلویید نولی زوم به ترتیب خواهد بود.
الف) 112/110 ب) 113/110 ج)110/111 د)112/ 111
- در یک مورد 5 فرزندی احتمال 3 پسرو 2 دختر چقدر است؟
الف) 32/10 ب) 32/1 ج) 32/5 د)32/6
- فاصله دو مکان ژنی 30 سانتی مرگان است و در نتیجه یک تست کراس 800 دانه تولید گردید. تعداد دانه های با فنوتیپ کراس اور: الف) 120 ب) 240 ج) 480 د)680
- در تست کراس زیر ژن های A وB دارای 20 سانتی مرگان و B وD دارای فاصله 10 سانتی مرگان هستند. اگر ضریب تداخل (Interference) برابر 0.5 وتعداد فرزندان 1000 عدد باشد تعداد فرزندانی که دارای ژنوتیپ aabbdd میباشند چند عدد هستند؟
الف) 5 ب) 10 ج) 15 د)45
 CV [ دانلود ]


تماس با دکتر رضا شیرزادیان خرم آباد
r.shirzadian@guilan.ac.ir, r.shirzadian@gmail.com
0131-6690451
Email: r.shirzadian@guilan.ac.ir, r.shirzadian@gmail.com   ورود به سیستم