بابک توکلی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه محیط زیست
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
بابک توکلی

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده منابع طبیعی

گروه: گروه محیط زیستبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


متولد سال 1349 - رودسرعنوان پروژه کارشناسی از دانشگاه تهران با عنوان استفاده چند جانبه در حوزه آبخیز فهلیان فارس با استاد راهنمایی آقای دکتر مجید مخدوم

عنوان تزكارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست از دانشگاه تربيت مدرس با عنوان مدیریت مواد زائد شهر نور با استاد راهنمایی آقای دکتر عباس اسماعیلی

عنوان تز دکتری مهندسی محیط زیست از دانشگاه تهران با عنوان مدل های اقتصادی مدیریت پسماند ویژه در حالت های مختلف پرداخت یارانه در ایران با استاد راهنمایی دکتر محمد علی عبدلی -توکلى ، بابک و كريم ثابت رفتار ، ارزىابى آثار توسعه ( EIA ) جاده کنار گذر انزلى ، محىط شناسى دانشگاه تهران ، سال 29 ، شماره 32 ،1382.

 

ـ توکلى ، بابک و كريم ثابت رفتار ، مطالعه تأثىر فاکتور هاى مساحت ، جمعىت و تراکم جمعىت حوزه آبخىز برروى آلودگى رودخانه هاى صنعتى به تالاب انزلى ، محىط شناسى دانشگاه تهران ، سال 28 ، وىژه نامه ، 1381 .

 

ـ توکلى ، بابک ، بررسى مواد زائد جامد شهر نور ، مجموعه مقالات سومىن هماىش دستاورد هاى پژوهشى دانشگاه گىلان ، 1379 .

 

ـ توکلى ، بابک ، دىدگاه شهروندان راجع به آلودگى صوتى در شهر رشت ، مجموعه مقالات چهارمىن هماىش دستاوردهاى پژوهشى دانشگاه گىلان ، 1377 .

 

 ـ توکلى ، بابک ، آلودگى صوتى در بىمارستان ها شهر رشت و روشهاى تعدىل آن ، مجموعه مقالات سومىن هماىش آلاىنده هاى محىط زىست ، 1377 .

 

ـ توکلى ، بابک ، ارزىابى زىست محىطى حوزه آبخىز فهلىان فارس ، مجموعه مقالات پنجمىن هماىش دستاوردهاى پژوهشى دانشگاه گىلان ، 1378 .

 

ـ توکلى ، بابک ، بررسى آلودگى صوتى شهر رشت ، مجله محىط زىست ، شماره 37 سال 1381 .

 

 ـ توکلى ، بابک ، بررسى آلودگى صوتى شهر رشت ، مجموعه مقالات سمپوزىوم بىن المللى محىط زىست ، دانشگاه خواجه نصىر طوس ، 1379 .

 

 ـ توکلى ، بابک ، مناسبترىن روش براى دفع بهداشتى زباله در استانهاى شمالى کشور ، مجله سازمان محىط زىست ، 1379 .

 

ـ توکلى ، بابک ، آلودگى نفتى سواحل اىران در مقاىسه با سواحل کشورهاى تازه استقلال ىافته ، مجموعه مقالات کنفرانس محىط زىست و پىامدهاى آلودگى آن ، دانشگاه آزاداردبىل ، 1378 .

 

 ـ توکلى ، بابک ، مقاىسه استاندارد آب اىران و ژاپن ، مجموعه مقالات هفتمىن هماىش دستاوردهاى پژوهشى دانشگاه ، 1379 .

 

ـ توكلي ، بابك ، ارزيابي اثرات محيط زيستي مجتمع توريستي بهشت كوچك امير بكنده انزلي ، مجموعه مقالات همايش محيط زيست و توسعه پايدار شهري ، دانشگاه مازندران ،1385 .

 

- توكلي ، بابك،ارزيابي اثرات محيط زيستي مجتمع توريستي خزر رودسر،مجموعه مقالات هشتمين همايش دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه گيلان،1386 .

 

- توكلي ،بابك و كريم ثابت رفتار ، بررسي گونه هاي شاخص (پرندگان و پستانداران) مناطق تحت نظارت محيط زيست بر روي نقشه كاربري اراضي در حوزه آبريز شرق گيلان،1386.

 

- مجري طرح بررسي آلودگي صوتي شهر رشت و روشهای تعدیل آن ، دانشگاه گيلان،

 

 - مجرى طرح بررسى اثرات زىست محىطى نىروگاه سىکل ترکىبى رشت، برق منطقه اى استان گىلان، 1381 .

 

 -مجرى طرح بررسى دىدگاه هاى فرهنگى مردم گىلان در خصوص حقوق محىط زىست ، اداره کل ارشاد اسلامى گىلان،1382 .

 

 - مشاور طرح ارزىابى اثرات زىست محىطى مجتمع تورىستى بهشت کوچک ، 1384 . ( دفاع شده در سازمان محىط زىست ايران )

 

-مشاور طرح ارزىابى اثرات زىست محىطى مجتمع تورىستى خزر رودسر ، 1385 . ( دفاع شده در سازمان محىط زىست ايران )

 

- مجرى طرح جمع آورى آبهاى سطحى شهر سىاهکل ، استاندارى گىلان ، 1384 .

 

- مجرى طرح جمع آورى آبهاى سطحى شهر پره سر، شهردارى پره سر ،1384 .

 

- مجرى طرح جمع آورى آبهاى سطحى شهر فومن ، شهردارى فومن ، 1386 .

 

- مجرى طرح پژوهشى نقشه 1:250000 فون و فلور مناطق حفاظتى استان گىلان ، دانشگاه گىلان، 1386 .

 

- مجري طري ارزيابي اثرات زيست محيطي موزه ميراث روستايي استان گيلان.( در دست اجرا)

 

- همکار طرح در طرح حفاظت و بازسازى تالاب انزلى ( فاز دوم و سوم ) ، 78 ـ 1375.

 

-مجري طرح جمع آوري وهدايت آبهاي سطحي شهر احمد سرگوراب ، 1386.(در دست اجرا)

 

 1- پارک های ملی ،جنگلی و پردیسان

2- قوانین واصول مدیریت شیلاتی

3-حقوق و مدیریت محیط زیست

4- مدیریت مواد زائد جامد

تماس با بابک توکلی
babak_1349t@yahoo.com
0131-6690551
دانشگاه گیلان-دانشكده منابع طبيعي- گروه محیط زیست
یا
دانشگاه گیلان- مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری
یا
دانشگاه گیلان- گروه پژوهشي آمايش سرزمين
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم