مجید علی طاولی
دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک
گروه: گروه طراحی جامدات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
مجید علی طاولی

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده مهندسی مکانیک

گروه: گروه طراحی جامداتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


 

1ـ روش هاي شكل دهي فلزات با نرخ انرژي بالا:

الف ـ شكل دهي و جوشكاري انفجاري (مواد منفجره)

ب ـ شكل دهي انفجاري (انفجار گازها)

2ـ برشكاري وپرداختكاري توسط جت آب (AWJ)

3ـ‌ فرآيندهاي صنعتي (سيستم هاي خبره، طراحي فرايندهاي ساخت و انتخاب مواد مهندسي)

4ـ ‌پرداختكاري به روش سيال ساينده (AFM)كارشناسي: دانشگاه سن حوزه _ كاليفرنيا _ آمریکا _1360

كارشناسي ارشد: دانشگاه پلى تکنىک کالیفرنیا _ سن لوئيس آبيسپو _ آمریکا_ 1363

دكتري: دانشگاه پيزلي ـ انگلستان  _ 13781ـ درويزه، ابوالفضل ؛ علي طاولي، مجيد؛ پاشايي، علي اصغر؛ شكل دهي مخروطي ورقه هاي فلزي به روش انفجار مخلوط گازها بدون استفاده از قالب، مجموعه مقالات ىازدهمىن كنفرانس سالانه(بىن المللى) مهندسى مکانىک، صفحات 1342-1345، 23-25 اردىبهشت 1382.

 

2- درويزه، ابوالفضل؛ علي طاولي، مجيد؛ پاشايي، علي اصغر؛ شكل دهي آزاد ورقه هاي فلزي به روش انفجار مخلوط گازها؛ مجموعه مقالات ششمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد؛ 1382؛ تهران، ايران.

 

3- درويزه، ابوالفضل؛ علي طاولي، مجيد؛ پاشايي، علي اصغر طراحي و ساخت سامانه اي جهت شكل دهي ورقه هاي فلزي به روش انفجار مخلوط گازها؛ مجموعه مقالات دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك؛ 1383؛ تهران، ايران.

 

4- درويزه، ابوالفضل؛ علي طاولي، مجيد؛ رضاييان، فرشيد؛ شكل دهي لوله هاي چين دار با استفاده از تكنيك چكش آبيWater Hammer Forming (WHF)؛ هشتمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران؛ دانشگاه صنعتي اصفهان؛ مهر 1383.

 

5 ـ علىطاولى، مجيد؛ ف. ظرافت انگىز، ع. چاى بخش، ر. ىوسفى مقدم، طراحى و ساخت ماشىن پرتاپ توپ تنىس با سىستم چرخهاى گردان متقابل، پنجمىن کنفرانس مهندسى ساخت و تولىد اىران، 28-29 بهمن 1381.

 

6 - علىطاولى، مجيد؛ تراشكاري به وسيله جت آب با ذرات ساينده ـ كنفرانس ساخت و توليد ـ 1382

 

علىطاولى، مجىد؛ دروىزه، ابوالفضل؛ مهران، مهدى؛ بررسي تجربي كيفيت پرداخت قطعات صنعتي توسط ماشينكاري با سيال ساينده، ششمىن كنفرانس مهندسى ساخت و توليد اىران، ىکم تا چهارم دىماه 1382.

 

8 - علىطاولى، مجيد؛ بهبود طراحي ماشين پرتاب توپ تنيس بر پايه سيستم چرخهاي گردان متقابل ـ كنفرانس مكانيك ـ 1382

 

9- علىطاولى، مجىد؛ نحرىرى، حسن؛ موارد كاربرد جت آب (واترجت) در تميز كاري و ترميم و برشكاري سازه هاي عمراني، مجله فن و هنر، 1382.

 

10- علىطاولى، مجىد؛ حاجىعلى زاده، حمىد؛ صداقت، علىرضا؛ طراحى و ساخت نرم افزار نىمه هوشمند انتخاب مواد مهندسى سىزدهمىن کنفرانس بىن المللى مهندسى مکانىک(ISME 2005) ،اصفهان ، 1384.

 

11- علىطاولى، مجىد؛ مهران، مهدى؛ پرداختکارى به روش جرىان ساىشى و بررسى تجربى کىفىت قطعات صنعتى. مجله انجمن مهندسان اىران سال سىزدهم، شهرىور،1383 شماره 36- صفحات 74-78.

 

12 – خلخالى، ابوالفضل؛ نرىمانزاده، نادر؛ علىطاولى، مجىد؛ مهران، مهدى؛ مدلسازى فراىند پرداخت قطعات صنعتى با سىال ساىنده با استفاده از شبکه هاى عصبى از نوعGMDH ، اولىن کنفرانس بىن المللى مهندسى ساخت و تولىد- تهران، دانشگاه تربىت مدرس، 1384.

 

13- علىطاولى، مجىد؛ علىرضا خوبکار؛ سىده زهرا قىمى؛ بررسى استفاده از جت اب فشار بالا در فراىند تراشکارى، اولىن کنفرانس بىن المللى مهندسى ساخت و تولىد- تهران، دانشگاه تربىت مدرس،1384 .

 

14- علىطاولى، مجىد؛ بصىرى، سالار؛ ملاىى، حسن؛ ربات هوشمند حل کننده پازل عددى (با قابلىت تعرىف مامورىت جدىد)، اولىن کنفرانس بىن المللى مهندسى ساخت و تولىد- تهران، دانشگاه تربىت مدرس، 1384.

 

15 - علىطاولى، مجىد؛ مهران، مهدى؛ دروىزه، ابوالفضل؛ باقرى، احمد؛ پرداختکارى به روش سىال ساىشى و بررسى تجربى پارامترهاى مؤثر، سىزدهمىن کنفرانس بىن المللى مهندسى مکانىک(ISME 2005) ،اصفهان ، 1384.

 

16- علىطاولى، مجىد؛ اسدي، حسن؛ فرجاد، امين؛ طراحي ماشين خودكار توليد پلاتين كليد برق، اولين همايش منطقه اي مهندسي مكانيك – اذر ماه- 1385 – دانشگاه ازاد اسلامي واحد شهر مجلسي.

 

17- خلخالى، ابوالفضل؛ نرىمانزاده، نادر؛ علىطاولى، مجىد؛ مهران، مهدى؛ مدلسازى و بهىنه سازى چند هدفى فراىند پرداخت قطعات صنعتى با سىال ساىنده با استفاده از شبکه هاى عصبى از نوع GMDH والگورىتم ژنتىک، چهاردهمىن کنفرانس بىن المللى مهندسى مکانىک- تهران، دانشگاه صنعتى اصفهان، اردىبهشت 1385.

 

18- خلخالى، ابوالفضل؛ علىطاولى، مجىد؛قاسمى، مجىد؛ بهىنه سازى سازه هاى جاذب انرژى با مقطع کلاهى شکل با استفاده از والگورىتم ژنتىک، اولين همايش منطقهاي مهندسي مكانيك – اذر ماه- 1385 – دانشگاه ازاد اسلامي واحد شهر مجلسي.

 

19- درويزه، ابوالفضل؛ علي طاولي، مجيد؛ باقرى، احمد؛انصارى،رضا؛اکبرزاده،احمد؛شاطرزاده،علىرضا؛تحلىل پاسخ فرکانسى سىستم تعلىق هوشمند نخستىن هماى تخصصى سازه هاى هوا فضاىى و سىستم هاى جداىش- اذر ماه 1385- سازمان صناىع هوا فضا.

 

20- علي طاولي، مجيد؛ درويزه، ابوالفضل ؛ پاشايي، علي اصغر؛ىوسفى مقدم،رحمان؛ شكل دهي مخروطي ورقه هاي فلزي به روش انفجار مخلوط گازها مجله علمى پژوهشى مدرس-1384.

 

21- على طاولى، مجيد؛ حاجيعلى زاده، حميد؛ کاربرد واترجت در کامپوزيتها، اولىن کنفرانس بىن المللى مهندسى ساخت و تولىد- تهران، دانشگاه تربىت مدرس، 1384.

 

Babaei H, Mirzababaie Mostofi T and Alitavoli M. Experimental Investigation and Analytical Modelling for Forming of Circular Clamped Plates by Using Gases Mixture Detonation . Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Process Mechanical Engineering.DOI: 10.1177/0954406215614336

 

Babaei H, Mirzababaie Mostofi T and Alitavoli M. Experimental and theoretical Study of Large Deformation of Rectangular Plates Subjected to Water Hammer Shock Loading. Accepted in Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, DOI: 10.1177/0954408915611055

 

Babaei H, Mirzababaie Mostofi T and Alitavoli M. (2015). Study on the response of circular thin plate under low velocity impact. Geomechanics and Engineering, 9(2), 207-218.

 

Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M and Saeidinejad A. Experimental investigation and non-dimensional analysis of forming of rectangular plates subjected to hydrodynamic loading. Accepted in Journal of Applied Mechanics and Technical Physics.

 

Babaei H, Darvizeh A, Alitavoli, M, and . Mirzababaie Mostofi T. Experimental andAnalytical Investigation into Plastic Deformation of Circular Plates Subjected to Hydrodynamic Loading. Journal of Modares Mechanical Engineering 15, no. 2 (2015): 305-312.

 

Babaei, H., Mirzababaie Mostofi, T, Alitavoli, M., & Namdari, M. (2015). Experimental investigation and a model presentation for predicting the behavior of metal and alumina powder compaction under impact loading. Journal of Modares Mechanical Engineering, 15(5), 357-366.

 

H.Babaei, T. Mirzababaie Mostofi, M. Alitavoli, Experimental Study and Analytical Modeling for Inelastic Response of Rectangular Plates under Hydrodynamic Loads, Journal of Modares Mechanical Engineeringǡ Vol. 15,No.4,pp.361-368,2015

 

M. Alitavoli, H. Babaei, A. Mahmoudi, A. Golbaf, T .Mirzababaie Mostofi, Experimental and Analytical Study of Effective Factors on Compaction Process of Aluminium Powder under the Impact Load by Low Speed, Journal of Modares Mechanical Engineering Vol.15,No.7,pp.22-30,2015

 

Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Darvizeh A and Alitavoli M. Experimental and Numerical Investigation of Plastic Deformation of Circular Plates Subjected to Blast Loading. Iranian Scientific Association of Energetic Materials, 10(1), 55-66.

 

Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Darvizeh A and Alitavoli M. Experimental and Numerical Investigation into Plastic Deformation of Rectangular Plates Subjected to Hydrodynamic Loading. Accepted in Aerospace Mechanics Journal.

 

Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Darvizeh A and Alitavoli M, Rasouli S, Niknejad P. Free Forming of Rectangular Steel Plates by Using Gases Mixture Detonation: Experimental Investigation and Numerical Simulation. Accepted in Iranian Scientific Association of Energetic Materials.

 

Zaeimi, M., Basti, A., & Alitavoli, M. (2015). Effect of Martensite Volume Fraction on Forming Limit Diagrams of Dual-Phase Steel. Journal of Materials Engineering and Performance, 24(5), 1781-1789.

 

Alitavoli, M., Taherkhorsandi, M., Mahmoodabadi, M. J., Bagheri, A., & Miripour-Fard, B. (2012, July). Pareto design of sliding-mode tracking control of a biped robot with aid of an innovative particle swarm optimization. In Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2012 International Symposium on (pp. 1-5). IEEE.

 

Alitavoli, M., and A. Darvizeh. "Kinematic Simulation of Spider"s Walking by Image Processing." Information and Computing Science, 2009. ICIC"09. Second International Conference on. Vol. 2. IEEE, 2009.
 

 

Alitavoli, M., Mahmoodabadi, M. J., Sahnehsaraei, M. A., & Bagheri, A. (2012, July). Pareto optimum design of cyclone separator. In Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2012 International Symposium on (pp. 1-5). IEEE.

 

 1. روش های تولید و کارگاه

2. زبان تخصصی

3. سمینار ارشد

4.طراحی ابتکاری دکتری- پردیس الملل

5. پروژه کارشناسینیمسال اول 95-94
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مشاوره و راهنمائی دانشجویان شاوره و راهنمائی دانشجویان شاوره و راهنمائی دانشجویان - - -
یکشنبه موسسه احرار موسسه احرار موسسه احرار - - -
دوشنبه روش تولید روش تولید جلسه گروه سمینار ارشد - -
سه شنبه زبان تخصصی گروه 1 طراحی ابتکاری-دکتری-پردیس طراحی ابتکاری-دکتری-پردیس - - -
چهارشنبه زبان تخصصی گروه 2 حضور - - - -


CV [ دانلود ]


تماس با مجید علی طاولی
tavoli@guilan.ac.ir
دانشگاه گىلان - دانشکده فنى - بخش مکانىک
تلفن: 6690270 0131
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم