وحید غلامی
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
گروه: گروه مرتع و آبخیزداری
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
وحید غلامی
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده منابع طبیعی

گروه:

گروه مرتع و آبخیزداریبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: CV :: ارتباط


متولد 1358 شهرستان محمودآباد مازندران
 دکترای آبخیزداری مقالات و انتشارات


مقالات چاپ شده در مجلات:


1- غلامی، وحید و همکاران. 1385. پیش بینی تأثیر اصلاح و برداشت موانع بستر رودخانه در کاهش خطر سیلاب و فرسایش کناری رودخانه ای(مطالعه موردی: رودخانه هراز)»، مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه ارومیه، جلد ششم.


2- درواری، زهرا. غلامی، وحید. جوکار، عیسی 1390. شبیه سازی آبدهی چشمه های کارستی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»، پژوهشهاي جغرافياي طبيعي، شماره 77 ، 1390. ص 57-67.


 3- مهدي نوجوان. علي اصغر محمدي. وحيد غلامي.1390. تعیین شدت فرسايش با استفاده از مدلهاي موردی حوضه ي آبخيز بندره، مجله جغرافيا و توسعه شماره29، ص 130-119.


4-غلامی، وحید. درخشان، شهرام و زهرا درواری. 1391. مقایسه عملکرد روش رگرسیون چند متغییره و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) در شبیه سازی شوری آب زیرزمینی در سواحل استان مازندران»، مجله پژوهش آب در کشاورزي، جلد 26، شماره 3. ص 356-355.


 5-غلامی، وحید و زهرا درواری. 1391. ارائه روشی برای شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کسیلیان) »، مجله انجمن آبخیزداری ایران، شماره 21، ص69-67.


6- جوکار، عیسی و وحید غلامی . 1387. بررسی تأثیر عوامل توپوگرافی در فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه زارم رود)»، مجله علمی- پژوهشی پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تهران، شماره 64،


7- غلامی، وحید و محمد جعفری. 1389. بررسی عوامل مؤثر در شوری آب زیرزمینی به منظور ارائه مدل منطقه ای در سواحل جنوبی خزر»، مجله پژوهش و سازندگی، شماره 86، ص 87-81.


8- هادیان، ا. غلامی، و. نژادآذر، ز. 1388.بررسي تاثير تغييرات فصلي ضريب زبري مانينگ در پيش بيني رفتار هيدروليكي سيلاب ( مطالعه موردي: رودخانه هراز ) »، فصلنامه محیط شناسی دانشگاه تهران، شماره 51. ص 11-18.


 9- جوکار، عیسی و وحید غلامی. 1388. تعیین کاربری مناسب زمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی حوضه آبخیز زارم رود)». مجله تحقیقات جغرافیایی دانشگاه اصفهان. سال بیست و سوم. شماره سوم.


 10- محبی،ر و وحید غلامی. 1388.آمایش حوزه آبخیز تیل آباد گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)»، مجله فصل نامه آمایش سرزمین دانشگاه تهران، شماره اول، ص.


11- وحید غلامی و عیسی جوکار. 1386. بررسی فرسایش کناری رودخانه ای و مکان یابی اولویتها در حفاظت کناره ها (مطالعه موردی: رودخانه هراز)»، مجله مطالعات جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم سبزوار.


12- غلامی و همکاران.1390. تاثير فعاليتهاي بشر در تشديد ايجاد رواناب و خطر سيلاب حوزه آبخيز كسيليان»، مجله انجمن آبخیزداری، سال سوم، شماره نهم، ص 58-55.


13- جوکار، عیسی. غلامی، وحید و رحیم بردی آنامرادنژاد. 1388. مقایسه عوامل موثر در آبدهی چشمه های کارستی و آبرفتی ( مطالعه موردی استان مازندران)»، مجله علوم کشاورزی و مابع طبیعی گرگان، جلد شانزدهم، شمار ه دوم، ص 200.


 14- درواری، زهرا. غلامی، وحید. جوکار، عیسی. 1390. شبیه سازی آبدهی چشمه هاي کارستی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی در ارتفاعات البرز مرکزی)، مجله پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تهران. شماره 77، ص 68-57.


15- درخشان، شهرام، غلامی، و. درواری، ز. 1390. شبیه سازی آبدهی چشمه هاي آبرفتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی سواحل جنوبی خزر))، مجله انجمن جغرافیایی ایران.


16- درخشان، شهرام، غلامی، و. تقوای سلیمی، ا. 1390. شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه های گوهرود و سیاهرود با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS). مجله پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تربیت معلم، جلد 16، شماره 19، ص 79-65.


 17- ليلا درويشي ، مهرداد قدسخواه و وحيد غلامي.1392. ارائه مدل منطقه اي به منظور پهنه بندي خطر وقوع آتش سوزي در جنگل هاي شهرستان دورود(مطالعه ي موردي منطقه ي باباحر). دو فصلنامة علمي -پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران. ،10 جلد 11 شمارة1، صفحة20-10.


18- شهرام درخشان، وحيد غلامي و زهرا درواري. 1392. شبيه سازي شوري آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در سواحل استان مازندران. علوم و مهندسي آبياري مجله علمي كشاورزي، جلد36 ، شماره 2. ص 70-61.

 

Gholami, V. Yousefi, Z and Zabardast Rostami, H. 2009. Modeling of Ground Water Salinity on the Caspian SouthernCoasts.Journal of Water Resources Management, Springer, DOI: 10.1007/s11269-009-9506-2.

 

Khaleghi, M.R.   Gholami,V.  Ghodusi, J. H. Hosseini . 2010. GhEfficiency of the Geomorphologic Instantaneous Unit  HydrographMethod in flood hydrograph simulation”, Journal of Catena, Elsevier, 2010.

 

Gholami, V , Azodi, M and E. Taghvaye Salimi. 2008.Modelling of Karst and alluvial spring discharge in the central Alborz highlands on the Caspian southern coasts, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2008,Vol .6, No 1, 41-45p.


22- Gholami et al. 2009. The influence of anthropogenic activities on intensifying runoff generation and flood hazard in Kasilian watershed. 2009. Journal of Applied Sciences 9(20):3723-3730,2009.


23- V. Gholami , M. Mohseni Saravi , and H. Ahmadi . 2010. Effects of impervious surfaces and urban development on runoff generation and flood hazard in the Hajighoshan watershed ”, 2010. Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES), Accepted. Vol 8, No 1, 2010.


Gholami et al. 2009.Presenting a method for simulating the rainfall- runoff process (Case study: Kasilian Watershed) Amrican Eurasian Journal of Environmental Scieneces, 6(3):341- 351. 2009.


L. Ziaabadi, Z. Yousefi, V. Gholami and E. Jokar .2010.Modeling of river hydraulic behavior for site selecting the outlets of surface water system (Case study: Rasht City)”, Amrican Eurasian Journal of Environmental Scieneces, 7(2): 149- 156- 2010.


Gholami, V. 2013. The Application of Remote Sensing and Geographic Information System in Environmental Changes Studies (Case Study: The East of Mazandara. Journal of Studies in Surveying and Mapping Science (SSMS) Volume 1 Issue 3, pp 37-42.


Gholami, V. 2013. Modeling of Ground Water Level Using Statistical Method and GIS.A Case Study: Amol-Babol Plain, 2012. Iran, International Journal of Water Resources and Arid Environments, 2(2): 73-79, 2012.


 Esmaeeli Gholzom and Gholami, V. 2012. A Comparison between Natural Forests and Reforested Lands in Terms of Runoff Generation Potential and Hydrologic Response (Case Study: Kasilian Watershed) ”, 2012. Journal of Soil & Water Res., 7, 2012 (4): 166–173.

 

Gholami, V. 2013. The influence of deforestation on runoff generation and soil erosion (Case study: Kasilian Watershed) ”,2013. JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 59, 2013 (7): 272–278.

 


 Gholami, V. and Khapleigh, M.R.2013. The Impact of Vegetation on the Bank Erosion (Case Study: The Haraz River), 2013. Soil & Water Res., 8, 2013 (4): 158–164.


 P. Dalir, R. Naghdi, V. Gholami. 2014. Modelling of forest road sediment in the northern forest of Iran (Lomir Watershed), JOURNAL OF FOREST SCIENCE, 60, 2014 (3): 109–114.


 Gholami, V., Khaleghi, M.R., and Jokar, E..2014. Determination of the appropriate land use using economic analysis and Geographic Information System (Case Study: Zaremrod Watershed, Iran), Research Journal of Agriculture and Environmental Management. Vol. 3(4), pp. 218-226.


33- Kamyar Yaghmaeian, Zabihollah Yousefi, Vahid Gholami.2014. GIS-based environmental monitoring in Haraz River, industrial site selection, Iran, Journal of Afinidad. Vol:80. No 568, 445-452.
 

 


مقالات ارائه شده در کنفرانس های خارج از کشور:


   Conference, Iran,2007. Yousefi, Z. Gholami, V. 2007.GIS based environmental monitoring in Haraz River”, Industrial Site Selection, SGEM, 7th International Scientific

 

 K. Solaimani, V. Gholami, M. Habibnejad, A. Kalarestaghi . 2005. GIS-Based rock fall harzed zoning in Haraz road Iran, Map India, 2005

 


مقالات ارائه شده در همایش های داخل کشور:


1- غلامی و همکاران.«پهنه بندی خطر سیل با بکارگیری نرم افزار HEC-RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: رودخانه هراز)»، کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی، 1384.


2- موسوی و همکاران. «بررسی تأثیر استقرار پوشش گیاهی در کناره های بستر رودخانه در فرسایش کناری رودخانه ای (مطالعه موردی: رودخانه هراز) »، سومین همایش ملی فرسایش ورسوب، 1384.


3ـ غلامی و همکاران. «بررسی اثرات رسوبگذاری رسوبات بالادست در پایین دست حوزه آبخیز هراز»، سومین همایش ملی فرسایش ورسوب، 1384.


4ـ غلامی و همکاران. «بررسي عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزشها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تجن)»، مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران، 1383.


5- مقاله «مطالعه جابجایی ناشی از لرزه خیزی قدیمی منطقه بلده نور از داده های ماهواره ای ASTER و IRS با استفاده از تکنیک سنجش از دور»، کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی تبریز، 1384.


6- مقاله«نقشه برداری و مونیتورینگ زمین لغزش امام زاده علی در جاده هراز با استفاده از تکنیک سنجش از دور وسامانه اطلاعات جغرافیایی»، کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی تبریز، 1384.


7- مقاله «تعیین ضریب اثرگذاری عوامل ایجاد فرسایش خندقی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران)»، کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی تبریز، 1384.


8- مقاله «ارائه راهکارهایی برای کاهش خطر ریزش در امتداد مسیر جاده های کوهستانی (مطالعه موردی: جاده هراز، مقطع وانا- پلور)»، کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی تبریز، 1384.


9- مقاله «پتانسیل یابی جذب گردشگر و طبقه بندی سرزمین از نظر گردشگری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز)»، همایش گردشگری دانشگاه مازندران، 1384.


10- مقاله «مکان یابی اولویت مناطق امداد ونجات سیل زدگان با استفاده شبیه سازی پهنه های سیلاب»، مجموعه مقالات اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، 1385.


11- مقاله «بررسی رابطه آلودگی آبهای سطحی با آلودگی آبهای زیر زمینی نواحی ساحلی استان مازندران»، دهمین همایش بهداشت محیط دانشگاه علوم پژشکی همدان، 1385.


12- مقاله «مکان یابی مناطق با خطر ریزش بالا در امتداد جاده هراز»، مجموعه مقالات اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، 1385.


13ـ مقالة «بررسی تغییرات کاربری اراضی در میزان فرسایش ورسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)»، همایش منطقه ای بهره برداری از آب حوزه های کارون وزاینده رود، شهرکرد، 1385.


14- مقاله «آمایش سرزمین با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیل آباد گلستان)»، همایش خاک، محیط زیست وتوسعه پایدار، 1385.


15- مقاله «ارزیابی توان اکولوژیک به منظور کاربری مرتع با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیل آباد گلستان)»، همایش خاک، محیط زیست وتوسعه پایدار، 1385.


16- مقاله «آمایش سرزمین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تیل آباد گلستان)»، همایش خاک، محیط زیست وتوسعه پایدار، 1385.


17- مقاله «بررسی اکولوژیکی کمیت و کیفیت آب وتلندهای فریدونکنار»، همایش منطقه ای منابع طبیعی وتوسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 1385.


18- مقاله«ارزیابی توان اکولوژیک (آمایش سرزمین) به منظور کاربری مرتع با استفاده از GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تیل آباد)»، همایش ملی آمایش سرزمین، 1385.


19- مقاله «ارزیابی انطباق کاربری های فعلی و کاربری های مناسب با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی»، همایش منطقه ای منابع طبیعی وتوسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 1385.


20- مقاله«مقایسه بکارگیری مدل های ارتفاعی رقومی 10 متر و 50 متر در شبیه سازی هیدروگراف سیلاب»، مجموعه مقالات اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، 1385.


21- مقاله «کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در طراحی شبکه زهکشی آبهای سطحی شهر رشت»، همایش بین المللی GIS شهری، دانشگاه شمال، 1386.


22- مقاله «کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه کاداستر رقومی استان اردبیل»، همایش بین المللی GIS شهری، دانشگاه شمال، 1386.


23- مقاله «مکان یابی مناطق مناسب استقرار صنایع در اطراف رودخانه هراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی»، همایش بین المللی GIS شهری، دانشگاه شمال، 1386.


24- مقاله «ارزیابی آمایشی به منظور توسعه روستایی»، ماهنامه علمی، کشاورزی و زیست محیطی توسعه روستایی، شماره 44، 1386.


25- مقاله«بررسی خطر سیلاب در حومه شهر آمل با بکارگیری سیستم اطلاعت جغرافیایی (مطالعه موردی: روستای ترک کلا)»، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مقاوم سازی ومدیریت بلایای طبیعی، 1386.


26 - مقاله«كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) دربرنامه ريزي براي مقابله با خطر سيلاب»، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی محیط زیست حاشیه خزر، دانشگاه مازندران، 1387.


27- مقاله« بررسي عوامل موثر در دبي سفره هاي آب زيرزميني به منظور ارائه مدل منطقه اي در آبخوان ساحلي(مطالعه موردي: سواحل جنوبي درياي خزر)»، نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، 1386.


28- مقاله «پهنه بندی خطر ریزش سنگ با بکارگیری GIS»، اولین کنفرانس بین اللملی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، 1387.


29- مقاله «مدلسازی و پهنه بندی خطر شوری آب زیر زمینی (مطالعه موردی سواحل مازندران) »، پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان.1390.


30- مقاله« جایگاه مطالعات آبخیزداری در حل مشکل سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز سنگ چشمه) »، پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان.1390.


31- مقاله« کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايی (GIS) در برنامه ریزی برای کاهش خطر سیلاب»، پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان.1390.


32- مقاله «اثر فعاليت های انسانی در افزايش بروز رواناب و خطر سيل در حوزه آبخير کسيليان»، پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان.1390.


33- مقاله «مکان یابی پتانسیل های گردشگری ارتفاعات البرز با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی»، همایش ملی دماوند کوه، دانشگاه شمال- دانشگاه مازندران، 1391.


34- مقاله «مطالعات کیفی آب به منظور پهنه بندی خطر آلودگی آب رودخانه هراز»، همایش ملی دماوند کوه، دانشگاه شمال- دانشگاه مازندران، 1391.


35- مقاله «حفاظت از منابع آب، رویکردی جهت مدیریت بحران آب (مطالعه موردی استان مازندران) »، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آّب، 1391، ساری. دانشگاه مازندران.


36- مقاله «پیش بینی سطح آب زیر زمینی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی سواحل جنوبی خزر) »، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آّب، 1391، ساری. دانشگاه مازندران.


37- مقاله «بهینه سازی مدل برآورد بار رسوب معلق رودخانه ها (مطالعه موردي: رودخانه سد کرج) »، همایش ملی مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز و تولید ملی، دانشگاه ملایر. 1391.


38- نقره علیزاده، ب. قدس خواه، م. غلامی، و. 1392. بررسی تاثیر جاده بر تخریب جنگل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: حوزه آستاراچای شهرستان آستارا. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی.


39- وحید غلامی. امان محمد کلته . 1392. پهنه بندي کیفیت آب زیرزمینی دشت مازندران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی.


40- وحید غلامی. امان محمد کلته . 1392. تاثير توسعه مناطق مسکونی و شبکه راه ها در ايجاد رواناب حوضه آبخيز حاجی قوشان، مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی.


41- امان محمد کلته . وحید غلامی. 1392. تعیین سطح سفره آب زیرزمینی با استفاده از شبکه خودسازمانده کوهونن با سرپرست، مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی.


42- امان محمد کلته . وحید غلامی. 1392. برآورد آبدهی چشمه های کارستی استان مازندران با استفاده از ماشین بردار پشتیبان، مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی.


43- درویشی، ل. قدس خواه، م. غلامی، و. 1392. مکان یابی طرح های جنگلکاری با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در سطح منطقه باباحر، اولین کنفرانس ملی راهکار های دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست.

 

 

 تألیف و ترجمه کتاب:


1- غلامی، وحید و عیسی جوکار سرهنگی. 1387. عنوان كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در علوم محيطي ، 1387، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.180ص.


2- عیسی جوکار. وحید غلامی و عباس گلی. 1392. مفاهیم و کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، اشاره ای بر کاربردهای ArcGIS وSuperMap))، دانشگاه مازندران. 200 ص.


 

 سوابق مطالعاتی ( مشاور):


1- مديريت پروژه ملي ارزيابي اقدامات سازه اي و بيولوژيك در كاهش خطر سيلاب حوزه آبخيز سد گلستان . 1386. مهندسين مشاور پويشگران كوير. كارفرما: معاونت آبخيزداري كشور.
2- مدیریت پروژه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) آب منطقه ای مازندران. 1387. شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان.
3- مدیریت پروژه سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) آب منطقه ای مازندران ( فاز 2). 1388. شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان.
4- مدیریت پروژه آماربرداری چاه های استان مازندران، شرکت آب منطقه ای مازندران. 1388. شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان.
5- رونديابي هيدروليكي رودخانه هاي گوهررود و سياهرود شهر رشت، 1386. مهندسين مشاور طراحان البرز سبز ( طرح جمع آوري آبهاي سطحي شهر رشت- كارفرما: شهرداري رشت).
6- مديريت پروژه مطالعات حوزه آبخيز سنگ چشمه ساري. 1386. آبخيزداري استان مازندران، مهندسين مشاور طراحان البرز سبز.
7- مطالعات هیدروژئولوژی منطقه مزرن آباد.1387. شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران ، مهندسین مشاور جامع کار سپاهان.
8- کارشناس سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلسازی در طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سیاه بیشه . 1388. مهندسین مشاور محیط اندیش پایدار.
9- مطالعات آبخيز حوزه آبخيز رزان گيلان. 1385. مهندسين مشاور طراحان البرز سبز.
10- مديريت پروژه رقومي سازي و موزائيك نقشه هاي تفكيك انفال اداره كل منابع طبيعي ساري، 1384.
11- پروژه تهيه بانك اطلاعاتي (GIS) و مكان يابي توسعه صنايع حوزه هراز،.1386 . مهندسين مشاور زيست گستر.
12- مدیریت پروژه مطالعات تامین آب. 1388. مهندسین مشاور پویشکار آب گستر، کارفرما: جهاد کشاورزی مهدی شهر.
13- مدیریت طرح ملی دانش آموزی نجات آب . فاز (1). 1390. شرکت آب منطقه ای مازندران. مهندسین مشاور پویشکار آب گستر.
14- مدیریت طرح ملی دانش آموزی نجات آب . فاز (2). 1391. شرکت آب منطقه ای مازندران. مهندسین مشاور پویشکار آب گستر.
15-مدیریت طرح ملی دانش آموزی نجات آب . فاز (3). 1392. شرکت آب منطقه ای مازندران. مهندسین مشاور پویشکار آب گستر.
16-بررسی گزارش های مطالعات تعیین حریم بستر رودخانه ها، 1390. شرکت آب منطقه ای مازندران. مهندسین مشاور پویشکار آب گستر.

 

 

طرح های تحقیقاتی:

1- بررسي اثرات احداث سد چاشم بر روي آبدهي، محيط زيست و رژيم جريان پايين دست رودخانه تالار، معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان، کارفرما: شرکت آب منطقه ای مازندران


2- برآورد سطح اراضی کشاورزی استان مازندران با استفاده از سنجش از دور(RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان، کارفرما: شرکت آب منطقه ای مازندران


3- ارائه مدلی به منظور تعیین حریم بهداشتی چاه های آب شرب دشت مازندران، معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان، کارفرما: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران

 مسائل و منابع آب

هوا و اقلیم

ژئومرفولوژی 

 

 

 CV [ دانلود ]


تماس با وحید غلامی
Gholami.vahid@gmail.com
Email: Gholami.vahid@gmail.com   ورود به سیستم