دکتر محسن زواره
دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی
گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتات
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
دکتر محسن زواره

رتبه علمی: دانشیار

دانشکده: دانشکده علوم کشاورزی

گروه: گروه زراعت و اصلاح نباتاتبیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: سایت های مرتبط :: CV :: ارتباط


زاده شهر قنات و قنوت و قناعت، شهر بادگیرها و ستاره ها، شهر زیلو و انار و سفال؛ میبد در استان یزد.  


 دكتري تخصصي: رشته زراعت- فيزيولوژي گياهان زراعي. دانشگاه تهران.

عنوان رساله: مدلسازی رشد و نمو کنجد (Sesamum indicum L)

 

كارشناسي ارشد: رشته زراعت. دانشگاه شيراز.

عنوان پایان نامه: ارزیابی برخی ویژگی های فیزویولژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های کلزا و شلغم روغنی و همبستگی آنها با عملکرد و اجزای عملکرد

 

كارشناسي: رشته زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه صنعتي اصفهان.

  
  


مقاله در مجله (فارسی): 

 زواره، م.، ح. رحیمیان مشهدی، گ. هوگنبوم، ر. توکل افشاری، م. نصیری محلاتی، و فرزاد شریف زاده. 1385. اثر تغییرات دما و افزایش غلظت CO2 بر تسهیم ماده خشک به ریشه ژنوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.). مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 1-37، شماره 1. صفحات 156-145.

 

نیکخواه، م.، م. متقی طلب، و م. زواره. 1389. مقایسه مدل های رشد هایپربولستیک با مدل های رشد کلاسیک در توصیف منحنی رشد جوجه های نر گوشتی سویه راس. مجله علوم دامی ایران (مجله علوم کشاورزی ایران). شماره 40. صفحات 78-71.

 

احمدی دهج، م.، م. قاسم نژاد، م. زواره و غ. ع. پیوست. 1389. تاثیر دمای انبار و بستر های مختلف کشت بر کیفیت نگهداری میوه های گوجه فرنگی. علوم باغبانی. شماره 24(1). صفحات 20-14.

 

جوانی، م.، م. زواره و ب. م. نصیری. 1389. اثر تراکم بوته و آرایش ردیف های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.). مجله دانش کشاورزی. جلد 20، شماره 1. صفحات 207-195.

 

اسدی صنم، س.، م. زواره، ح. شکری واحد و پ. شاهین رخسار. 1390. تاثير محلولپاشي نيتروژن و پتاسيم مكمل بر عملكرد،كيفيت دانه و كارآيي استفاده از نيتروژن در برنج دورگ بهار-1. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. جلد 4، شماره 1. صفحات 190-175.

 

شفارودی، آ.، م. زواره، غ. ع. پیوست و ح. ر. دری. 1391. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده های بومی لوبیا. دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 22، شماره 3. صفحات 60-47.

 

احمدی دهج، م.، م. قاسم نژاد، م. زواره و م. ع. شیری. 1390. تاثیر ضایعات چای و زئولیت به عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه فرنگی. دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 21، شماره 2. صفحات 65-55.

 

مرادی، پ.، م. زواره، غ. ر. محسن آبادی و م. ربیعی. 1391. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه تریتیکاله به تاریخ کاشت و تراکم بوته. دانش کشاورزی و تولید پایدار. جلد 22، شماره 4. صفحات 111-99.

 

آقایی پور، ن.، م. زواره و م. ر. خالدیان. 1392. تاثیر پیش تیمار با ایندول بوتیریک اسید بر ویژگی های جوانه زنی بذر لوبیا چیتی در تنش شوری. تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی. جلد 3، شماره 8. صفحات 91-83.

 

لطیف زاده، م.، م. ع. ابوطالبیان، م. زواره و م. ربیعی. 1392. تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کشت بر خصوصیات ظهور گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد یک ژنوتیپ بومی لوبیا به عنوان کشت دوم در رشت. مجله علوم گیاهان زراعی. جلد 44، شماره 1. صفحات 33-23.


 مقاله در مجله (انگلیسی): 

Zavareh, M., G. Hoogenboom, H. Rahimian Mashhadi, and A. Arab. 2008. A decimal code to describe the growth stages of sesame (Sesamum orientale L.). Int. J. Plant Prod. 2: 193.206.

 

Zahedi, A. M., E. Fazeli, M. Zavareh, H. R. Dorri, and N. Gerayeli. 2012. Evaluation of the Sensitive Components in Seedling Growth of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) Affected by Salinity. Asian Journal of Crop Science. 4: 159-164.

 

Sharifi, M., M. Ghadamyari, R. HasanSajedi, M. Zavareh, and H. Sheikhnejaad. 2013. Insecticidal effects of 4-hexylresorcinol on the lesser mulberry snout moth, Glyphodes pyloalis Walker. Archives Of Phytopathology And Plant Protection. 46 (4) 423-435.

 

 Asadi-Sanam, S., H. Pirdashti, A. Hashempour, M. Zavareh, G. A. Nematzadeh, and Y. Yaghoubian. 2015. The physiological and biochemical responses of eastern purple coneflower to freezing stress. Russian Journal of Plant Physiology. 62: 515-523


 مقاله در همایش (فارسی):

جعفری راد، س.، م. زواره، م. ر. خالدیان و م. رضایی. 1391.ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف برنج به شوری آب آبیاری. مجموعه چکیده مقالات اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. 9 و 10 خرداد 1391. موسسه تحقیقات خاک و آب. کرج، ایران. صفحات 762 تا 769.

 

امین کارسیدانی، س.، ی. حمید اوغلی و م. زواره. 1390. تغییر ترکیبات فنولی و پروتئین در برخی ژنوتیپ های لوبیای بومی گیلان تحت تاثیر تاریخ های کشت مختلف. چکیده مقالات دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، 8و 9 اردیبهشت 1390، دانشگاه یزد، یزد، ایران. صفحه 37.

 

لطیف زاده، م.، م. ع. ابوطالبیان، م. زواره و م. ربیعی. 1390. اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد لوبیا (رقم پاچ باقلا) به عنوان کشت دوم بعد از برنج در رشت. . چکیده مقالات اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار. خرداد 1390. دانشگاه پیام نور استان خوزستان، اهواز، ایران. 

 

سید العلما، س. ن.، ح. اسدی و م. زواره. 1390. تاثیر بلند مدت شخم بر جا به جایی و برخی ویژگی های خاک (مطالعه موردی: توتکابن). چکیده دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12 تا 14 شهریور 1390. دانشگاه تبریز، تبریز ایران.

 

کشتکار، س.، م.  زواره، م. ربیعی، س. اسدی و ن. آقایی پور. 1390. بررسی تاثیر نیتروژن بر عملکرد و توزیع برگ در سایه انداز کلزا (Brassica napus L). چکیده مقالات دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، 8و 9 اردیبهشت 1390، دانشگاه یزد، یزد، ایران. صفحه 247.

 

آقایی پور، ن.، م. زواره و م. ر. خالدیان. 1390. تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا. چکیده مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوری های نوین کشاورزی. 19 و 21 شهریور 1390، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

 

شفارودی، آ. و م. زواره. 1388. تاثیر پتانسیل آب بستر بذر بر ویژگی های جوانه زنی ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris L). چکیده مقالات اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، 8و 9 بهمن 1388، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران. صفحه 230.

 

آقایی پور، ن. و م. زواره. 1390. بررسی جوانه زنی بذر های پرایم شده لوبیا در واکنش به ایندول بوتیریک اسید و تنش شوری. چکیده مقالات چهارمین همایش ملی حبوبات ایران. 19 و 20 بهمن 1390، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران.

 

مرادی، پ. و م. زواره. 1388. ارزیابی تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی و رشد آغازین ارقام نخود. چکیده مقالات اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی، 8و 9 بهمن 1388، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران. صفحه 71.

 

جوانی، م.، م. زواره و ب. م. نصیری. 1388. مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در واکنش به تغییر تراکم بوته و آرایش ردیف های کاشت. مجموعه خلاصه مقالات همایش ملی گیاهان دانه روغنی، 2-1 مهرماه 1388، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران. صفحه 49.

 

سلیمی، س.، ا. فرقانی، و م. زواره. 1388. بررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی بر کاهش تصاعد آمونیوم از خاک رسی تیمار شده با سه نوع کود شیمیایی نیتروژن دارمجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 24-21 تیرماه 1388، گرگان، ایران. صفحات 1921-1920.

 

مهدیزاده، ب.، ح. اسدی، م. شعبانپور، و م. زواره. 1388. اثر فرسایش آبی بر توان تولید زراعی خاک در برخی از خاک های مناطق نیمه خشک. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران، 24-21 تیرماه 1388، گرگان، ایران. صفحات 1921-1920.

 

نیکخواه، م.، م. متقی طلب، و م. زواره. 1387. مقایسه "مدل های رشد هایپربولستیک" با مدل های رشد کلاسیک در برازش رشد جوجه های نر گوشتی. چکیده مقالات نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان. 5-3 دی، گرگان، ایران.

 

کیایی کومله، س. ب.، غ. محسن آبادی، و م. زواره. 1387. ارزیابی نقش ژنوتیپ های مختلف ماشک در کنترل علف های هرز کشتزار های دیم. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران. 5-3 دی، اهواز، ایران. صفحات 63-59.

 

زاهدی، ا. م.، ا. فاضلی، م. زواره و ح. ر. دری. 1387. تعیین جزء حساس در رشد گیاهچه های لوبیا معمولی (Phaseolus vulgaris L.) تحت اثر تنش شوری. خلاصه مقالات دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. 30-28 مرداد، کرج، ایران. صفحه 470.

 

جعفری، ن.، خ. قمی، م. زواره، و ا. اشرف زاده. 1387. مدلسازی تابش و طول دوره ی روشنایی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی MLP(مطالعة موردی: ایستگاه سینوپتیک رشت). چکیده مقالات نهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. 5-3 اسفند، گیلان.

 

اسدی صنم، س.، م. زواره، ح. شکری واحد و پ. شاهین رخسار. 1387. تاثیر محلول پاشی نیتروژن و پتاسیم بر تغییر ساختار سایه انداز برنج دورگه بهار 1. چکیده مقالات نهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. 5-3 اسفند، گیلان.

 

سلیمی، س.، ا. فرقانی، م. زواره، و م. اصفهانی. 1387. بررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی بر کاهش تصاعد آمونیوم ازخاک لومی تیمار شده با سه نوع کود شیمیایی نیتروژن دار. چکیده مقالات نهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. 5-3 اسفند، گیلان.

 

اسدی، ح. و م. زواره. 1387. تاثیر کم آبیاری بر گسترش طول برگ ژنوتیپ های گندم (Triticum aestivum L.). چکیده مقالات نهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. 5-3 اسفند، گیلان.

 

 زواره، م. 1386. برآورد ریاضیاتی سطح برگ ژنوتیپ های کنجد. چکیده مقالات هشتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. 11-13 اسفند، گیلان.

 

 نیکخواه، م.، م. متقی طلب، و م. زواره. 1386. مقایسه مدل MMF با مدل های رشد غیر خطی در ارزیابی منحنی رشد جوجه های گوشتی. چکیده مقالات هشتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. 11-13 اسفند، گیلان.

 

قاسم نژاد، م.، م. احمدی، م. زواره، و غ. ع. پیوست. 1386. تاثیر امید بخش ضایعات چای به عنوان بستر بدون خاک بر عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی. چکیده مقالات هشتمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان. 11-13 اسفند، گیلان.

 


  مقاله در همایش (انگلیسی):

 Ahmadi Dahaj, M., M. Ghasemnezhad, M. Zavareh, and G. Peyvast. 2008. Effect of zeolite as a growing medium in soilless culture on tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits yield and quality. Proceeding of the Iran International Zeolite Conference (IIZC"08). April 29 - May1, 2008. Tehran, Iran. pp. 219-223.

Zavareh, M., G. Hoogenboom, H. R. Mashhadi, and R. T. Afshari. 2008. Sesame (Sesamum orientale L.) leaf growth and development in response to changing climate. 5th International Crop Science Congress & Exhibition. April 13-18, 2008. International Convention Center, Jeju, Korea.

Zavareh, M., H. R. Mashhadi, G. Hoogenboom, and R. T. Afshari. 2008. A decimal code to describe the growth stages of Sesame (Sesamum orientale L.). 5th International Crop Science Congress & Exhibition. April 13-18, 2008. International Convention Center, Jeju, Korea.

Zavareh, M., G. Hoogenboom, H. R. Mashhadi, R. T. Afshari, M. N. Mahallati, and F. Sharifzadeh. 2006. Pattern of dry matter partitioning to sesame (Sesamum indicum L.) plant parts in response to elevated CO2 and temperature. Proceeding of the International Frontis-workshop on Gene-Plant-Crop relations. April 23-26, 2006. Wageningen, The Netherlands.

Zavareh, M., D. Mazaheri, and M. R. Chaichi. 2002. Effects of different levels of water salinity (seawater) on germination characteristics of rapeseed (Brassica napus L.) and mustard (B. juncea Czern. & Coss.) genotypes. Proceeding of the 2nd International Congress of Plant Physiology, Jan. 8-12, 2003, New Delhi, India.

Zavareh, M., and H. Ghadiri. 2001. Determining correlations between some morphological characteristics, yield and yield components of rapeseed (Brassica napus L.) and rape (B. campestris L.). Proceeding of the Second International Iran and Russia Conference "Agriculture and Natural Resources". Feb. 1-2, 2001. Moscow, Russia.

 


کتاب های ترجمه شده:

بل هاسن، ا. 1384. تحمل خشکی در گیاهان عالی: تحلیل های ژنتیکی، فیزیولوژیکی و زیست شناختی مولکولی. ترجمه: ی. امام و م. زواره. انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. تهران.

 

اسمیت، دی. ال.، و سی. هامل. 1385. عملکرد گیاهان زراعی: فیزیولوژی و فرایند ها. ترجمه: ک. پوستینی، ع. سی و سه مرده، م. زواره و ش. مداح حسینی. انتشارات دانشگاه تهران. برنده کتاب سال دانشجویی.

ته، ک. بی. اس. 1391. مقدمه ای بر مدل سازی ریاضی رشد گیاهان زراعی: چگونگی به دست آوردن معادلات و تبدیل آن‌ها به یک مدل رایانه ای . ترجمه ی: م. زواره و ا. اشرف زاده. انتشارات دانشگاه گیلان.

 کارشناسی:

1. بیوفیزیک محیطی

کارشناسی ارشد:

1.اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان زراعی

2. روش تحقیق در زراعت

3. مباحث نوین در زراعت

دکتری:

1. فیزیولوژی تنش های محیطیاول 97-1396
روز/ساعت 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مشاوره دانشجویان دکتری فیزیولوژی تنش های محیطی نماز- ناهار مشاوره دانشجویان دکتری مطالعه -
یکشنبه مشاوره دانشجویان ارشد مشاوره دانشجویان دکتری نماز- ناهار مطالعه مطالعه -
دوشنبه بیوفیزیک محیطی مطالعه نماز- ناهار مباحث نوین در زراعت مطالعه -
سه شنبه مشاوره دانشجویان ارشد تنش های محیطی روش تحقیق در زراعت مشاوره ارشد - -
چهارشنبه مشاوره ارشد/ دکتری جلسه گروه نماز- ناهار مشاوره ارشد/ دکتری مشاوره ارشد/ دکتری -


انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
انجمن زراعت آمریکا
انجمن زراعت اروپا
هیات بین دولتی تغییر اقلیم
انجمن زراعت استرالیا


CV [ دانلود ]


تماس با دکتر محسن زواره
mzavareh@guilan.ac.ir
+98 13 339 0009 EXT 5022
دانشگاه گيلان، دانشكده علوم كشاورزي، گروه زراعت و اصلاح نباتات.کد پستی 4188958643.
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم