امیر زینل
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه آمار
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم

راهنمای ورود

| بــازیــابـــــی
کلمـه عبــور
| | English
امیر زینل
رتبه علمی:

استادیار

دانشکده:

دانشکده علوم ریاضی

گروه:

گروه آماربیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: نتایج امتحانات :: CV :: ارتباط


[ ویرایش نشده است ]


کارشناسی آمار- دانشگاه فردوسی مشهد   1369

کارشناسی ارشد آمار کاربردی - دانشگاه تربیت مدرس  1373

دکتری ریاضی کاربردی- دانشگاه گیلان   1389

  

آمار و احتمال - 1385

 

Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2010. LDA and The Relation of The Relative Condition Number With Some Variables. Journal of Pure and Applied Mathematics: Advances and Applications, 4(2): 187-221

 

 Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2011. Measuring LDA Performance Affected by Normal and Skew-Normal Distributions Using The Normwise Condition Number. Int. J. Appl. Math. Stat., 23(D11): 122-134  

 

Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2011. Measuring The Accuracy of LDA Based on Skew-Normal Distribution by THE Relative Condition Number. Pioneer Journal of Theoretical and Applied statistics, 1(2): 85-97

 

Saberi Najafi, H., Fathi, B. and Zeinal, A. 2011. The Variables Affecting The Performance of LDA. Advances and Applications in Statistical Sciences, 6(1): 1-26

 استنباط آماری 1(ارشد)

مدلهای خطی2 (ارشد)

آمار ریاضی (آزمون فرض)

رگرسیوننیمسال اول 94-93
روز/ساعت 10 - 8 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه - - - - - -
یکشنبه - - - - - -
دوشنبه - - - - - -
سه شنبه - - - - - -
چهارشنبه - - - - - -


 میان ترم استنباط آماری 2 برمبنای 10

950101000003           9.25

9410100120                    5               

950101000017              9.5

950101001001               9

950101000010               6

94010100110                6.5

950101000001            5.75

950101000016            8.75

950101000015              7.5

950101000013            9.75

94010100118               7.75

950101000004                 9

950101000002             9.25

950101000014             7.75

950101000011               9.5

950101000018                 8

950101000006               6.5

950101000008               9.5

950101000007               9.5

950101000012              6.75

950101000005                  7

 CV [ دانلود ]


تماس با امیر زینل
amirzeinal@guilan.ac.ir
رشت - دانشکده علوم ریاضی - گروه آمار
Email: amirzeinal@guilan.ac.ir   ورود به سیستم