امیر زینل
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
گروه: گروه آمار
University of Guilan
صفحه اصلی | ورود به سیستم | | English
امیر زینل

رتبه علمی: استادیار

دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

گروه: گروه آماربیوگرافی :: تحصیلات :: تالیفات :: دروس :: برنامه هفتگی :: CV :: ارتباط


متولد 1345

شروع به کار در دانشگاه گیلان   1373کارشناسی آمار- دانشگاه فردوسی مشهد   1369

کارشناسی ارشد آمار کاربردی - دانشگاه تربیت مدرس  1373

دکتری ریاضی کاربردی- دانشگاه گیلان   1389

  

کتاب آمار و احتمال - 1385

 
امیر زینل، سید محمود طاهری، تعیین حجم نمونه دربرآورد نسبت، در مواجهه با طبقه بندی نادرست. پاییز 1382 . نشریه علوم دانشگاه خوارزمی، شماره 3-4: ص 99

 

 امیر زینل، سید محمود طاهری، برآورد میزان شیوع یک بیماری بر پایه آزمایش های دارای خطا. 1382. نشریه اندیشه آماری. سال هشتم شماره 2 : ص 9

 

Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2010. LDA and The Relation of The Relative Condition Number With Some Variables. Journal of Pure and Applied Mathematics: Advances and Applications, 4(2): 187-221

 

 Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2011. Measuring LDA Performance Affected by Normal and Skew-Normal Distributions Using The Normwise Condition Number. Int. J. Appl. Math. Stat., 23(D11): 122-134  

 

Saberi Najafi, H. and Zeinal, A. 2011. Measuring The Accuracy of LDA Based on Skew-Normal Distribution by THE Relative Condition Number. Pioneer Journal of Theoretical and Applied statistics, 1(2): 85-97

 

Saberi Najafi, H., Fathi, B. and Zeinal, A. 2011. The Variables Affecting The Performance of LDA. Advances and Applications in Statistical Sciences, 6(1): 1-26

 استنباط آماری 1(ارشد)

مدلهای خطی2 (ارشد)

 

 

 

 نیمسال اول 98-97
روز/ساعت 10 - 8 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20
شنبه مشاوره ارشد مشاوره ارشد مشاوره ارشد مشاوره ارشد - -
یکشنبه مدل های خطی 2 مشاوره ارشد استنباط آماری 1 مشاوره ارشد - -
دوشنبه مشاوره ارشد مشاوره ارشد مشاوره ارشد مشاوره ارشد - -
سه شنبه مشاوره ارشد مشاوره ارشد مدل های خطی 2 استنباط آماری 1 - -
چهارشنبه پروژه کارشناسی پروژه کارشناسی مشاوره ارشد مشاوره ارشد - -
تماس با امیر زینل
amirzeinal@guilan.ac.ir
رشت - دانشکده علوم ریاضی - گروه آمار
  بازيابی کلمه عبور  |  ورود به سیستم